Funkce Acos, Acot, Asin, Atan, Atan2, Cos, Cot, Degrees, Pi, Radians, Sin a Tan v PowerAppsAcos, Acot, Asin, Atan, Atan2, Cos, Cot, Degrees, Pi, Radians, Sin, and Tan functions in PowerApps

Slouží k výpočtu trigonometrických hodnot.Calculates trigonometric values.

PopisDescription

Primární funkcePrimary functions

Funkce Cos vrátí kosinus svého argumentu, kterým je úhel zadaný v radiánech.The Cos function returns the cosine of its argument, an angle specified in radians.

Funkce Cot vrátí kotangens svého argumentu, kterým je úhel zadaný v radiánech.The Cot function returns the cotangent of its argument, an angle specified in radians.

Funkce Sin vrátí sinus svého argumentu, kterým je úhel zadaný v radiánech.The Sin function returns the sine of its argument, an angle specified in radians.

Funkce Tan vrátí tangens svého argumentu, kterým je úhel zadaný v radiánech.The Tan function returns the tangent of its argument, an angle specified in radians.

Inverzní funkceInverse functions

Funkce Acos vrátí arkus kosinus (neboli inverzní kosinus) svého argumentu.The Acos function returns the arccosine, or inverse cosine, of its argument. Arkus kosinus je úhel, jehož kosinus je argumentem.The arccosine is the angle whose cosine is the argument. Vrácený úhel bude uvedený v radiánech v rozsahu 0 (nula) až π.The returned angle is given in radians in the range 0 (zero) to π.

Funkce Acot vrátí hlavní hodnotu arkus kotangens (neboli inverzní kotangens) svého argumentu.The Acot function returns the principal value of the arccotangent, or inverse cotangent, of its argument. Vrácený úhel bude uvedený v radiánech v rozsahu 0 (nula) až π.The returned angle is given in radians in the range 0 (zero) to π.

Funkce Asin vrátí arkus sinus (neboli inverzní sinus) svého argumentu.The Asin function returns the arcsine, or inverse sine, of its argument. Arkus sinus je úhel, jehož sinus je argumentem.The arcsine is the angle whose sine is the argument. Vrácený úhel bude uvedený v radiánech v rozsahu -π/2 až π/2.The returned angle is given in radians in the range -π/2 to π/2.

Funkce Atan vrátí arkus tangens (neboli inverzní tangens) svého argumentu.The Atan function returns the arctangent, or inverse tangent, of its argument. Arkus tangens je úhel, jehož tangens je argumentem.The arctangent is the angle whose tangent is the argument. Vrácený úhel bude uvedený v radiánech v rozsahu -π/2 až π/2.The returned angle is given in radians in the range -π/2 to π/2.

Funkce Atan2 vrátí arkus tangens (neboli inverzní tangens) souřadnic x a y zadaných jako argumenty.The Atan2 function returns the arctangent, or inverse tangent, of the specified x and y coordinates as arguments. Arkus tangens je úhel mezi osou x a přímkou, která protíná počátek (0;0) a bod se souřadnicemi (x;y).The arctangent is the angle from the x-axis to a line that contains the origin (0, 0) and a point with coordinates (x, y). Úhel bude uvedený v radiánech mezi -π a π, kromě -π.The angle is given in radians between -π and π, excluding -π. Kladný výsledek představuje úhel proti směru hodinových ručiček od osy x. Záporný výsledek představuje úhel po směru hodinových ručiček.A positive result represents a counterclockwise angle from the x-axis; a negative result represents a clockwise angle. Atan2 ( ab ) rovná Atan ( b / a )kromě toho, že a se může rovnat 0 (nula) Atan2 funkce.Atan2( ab ) equals Atan( b/a ), except that a can equal 0 (zero) with the Atan2 function.

Pomocné funkceHelper functions

Funkce Degrees převádí radiány na stupně.The Degrees function converts radians to degrees. π radiánů se rovná 180 stupňů.π radians equals 180 degrees.

Funkce Pi vrátí transcendentní číslo π, které začíná 3,141592...The Pi function returns the transcendental number π, which begins 3.141592...

Funkce Radians převádí stupně na radiány.The Radians function converts degrees to radians.

PoznámkyNotes

Pokud těmto funkcím předáte jedno číslo, bude vrácenou hodnotou jeden výsledek.If you pass a single number to these functions, the return value is a single result. Pokud použijete tabulku s jedním sloupcem obsahujícím čísla, bude vrácenou hodnotou tabulka výsledků s jedním sloupcem, přičemž každému záznamu v tabulce argumentu bude odpovídat jeden výsledek.If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of results, one result for each record in the argument's table. Pokud máte tabulku s více sloupci, převeďte ji na tabulku s jedním sloupcem, jak je popsáno v části popisující práci s tabulkami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Pokud by výsledkem argumentu byla nedefinovaná hodnota, zůstane výsledek prázdný.If an argument would result in an undefined value, the result is blank. To může nastat například při použití inverzních funkcí s argumenty, které jsou mimo přípustný rozsah.This can happen, for example, when using inverse functions with arguments that are out of range.

SyntaxeSyntax

Primární funkcePrimary Functions

Cos(Radiány)Cos( Radians )
Cot(Radiány)Cot( Radians )
Sin(Radiány)Sin( Radians )
Tan(Radiány)Tan( Radians )

  • Radiány – povinný argument.Radians - Required. Úhel, se kterým se má provést výpočet.Angle to operate on.

Cos(Tabulka s jedním sloupcem)Cos( SingleColumnTable )
Cot(Tabulka s jedním sloupcem)Cot( SingleColumnTable )
Sin(Tabulka s jedním sloupcem)Sin( SingleColumnTable )
Tan(Tabulka s jedním sloupcem)Tan( SingleColumnTable )

  • Tabulka s jedním sloupcem – povinná.SingleColumnTable - Required. Tabulka s jedním sloupcem obsahujícím úhly, se kterými se budou provádět výpočty.A single-column table of angles to operate on.

Inverzní funkceInverse Functions

Acos(Číslo)Acos( Number )
Acot(Číslo)Acot( Number )
Asin(Číslo)Asin( Number )
Atan(Číslo)Atan( Number )

  • Číslo – povinné.Number - Required. Číslo, se kterým se má provést výpočetNumber to operate on.

Acos(Tabulka s jedním sloupcem)Acos( SingleColumnTable )
Acot(Tabulka s jedním sloupcem)Acot( SingleColumnTable )
Asin(Tabulka s jedním sloupcem)Asin( SingleColumnTable )
Atan(Tabulka s jedním sloupcem)Atan( SingleColumnTable )

  • Tabulka s jedním sloupcem – povinná.SingleColumnTable - Required. Tabulka s jedním sloupcem, se kterou se budou provádět výpočtyA single-column table of numbers to operate on.

Atan2(X;Y)Atan2( X, Y )

  • X – povinný argument.X - Required. Souřadnice na ose X.X-axis coordinate.
  • Y – povinný argument.Y - Required. Souřadnice na ose Y.Y-axis coordinate.

Pomocné funkceHelper Functions

Degrees(Radiány)Degrees( Radians )

  • Radiány – povinný argument.Radians - Required. Úhel v radiánech, který se má převést na stupně.Angle in radians to convert to degrees.

Pi()Pi()

Radians(Stupně)Radians( Degrees )

  • Stupně – povinný argument.Degrees - Required. Úhel ve stupních, která se má převést na radiány.Angle in degrees to convert to radians.

PříkladyExamples

Jedno čísloSingle number

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Cos( 1,047197 )Cos( 1.047197 ) Vrátí kosinus úhlu 1,047197 radiánů neboli 60 stupňů.Returns the cosine of 1.047197 radians or 60 degrees. 0,50.5
Cot( Pi()/4 )Cot( Pi()/4 ) Vrátí kotangens úhlu 0,785398... radiánů neboli 45 stupňů.Returns the cotangent of 0.785398... radians or 45 degrees. 11
Sin( Pi()/2 )Sin( Pi()/2 ) Vrátí sinus úhlu 1,570796 radiánů neboli 90 stupňů.Returns the sine of 1.570796... radians or 90 degrees. 11
Tan( Radians(60) )Tan( Radians(60) ) Vrátí tangens úhlu 1,047197... radiánů neboli 60 stupňů.Returns the tangent of 1.047197... radians or 60 degrees. 1,732050...1.732050...
Acos( 0,5 )Acos( 0.5 ) Vrátí arkus kosinus čísla 0,5 v radiánech.Returns the arccosine of 0.5, in radians. 1,047197...1.047197...
Acot( 1 )Acot( 1 ) Vrátí arkus kotangens čísla 1 v radiánech.Returns the arccotangent of 1, in radians. 0,785398...0.785398...
Asin( 1 )Asin( 1 ) Vrátí arkus sinus čísla 1 v radiánech.Returns the arcsine of 1, in radians. 1,570796...1.570796...
Atan( 1,732050 )Atan( 1.732050 ) Vrátí arkus tangens čísla 1,732050 v radiánech.Returns the arctangent of 1.732050, in radians. 1,047197...1.047197...
Atan2( 5; 3 )Atan2( 5, 3 ) Vrátí arkus tangens úhlu mezi osou x a přímkou protínající počátek (0;0) a bod se souřadnicemi (5;3), což je přibližně 31 stupňů.Returns the arctangent of the angle from the x-axis of the line that contains the origin (0,0) and the coordinate (5,3), which is approximately 31 degrees. 0,540419...0.540419...
Atan2( 4; 4 )Atan2( 4, 4 ) Vrátí arkus tangens úhlu mezi osou x a přímkou protínající počátek (0;0) a bod se souřadnicemi (4;4), což je přesně π/4 radiánů neboli 45 stupňů.Returns the arctangent of the angle from the x-axis of the line that contains the origin (0,0) and the coordinate (4,4), which is exactly π/4 radians or 45 degrees. 0,785398...0.785398...
Degrees( 1,047197 )Degrees( 1.047197 ) Vrátí ekvivalentní počet stupňů pro 1,047197 radiánů.Returns the equivalent number of degrees for 1.047197 radians. 6060
Pi()Pi() Vrátí transcendentní číslo π.Returns the transcendental number π. 3,141592...3.141592...
Radians( 15 )Radians( 15 ) Vrátí ekvivalentní počet radiánů pro 15 stupňů.Returns the equivalent number of radians for 15 degrees. 0,261799...0.261799...

Tabulka s jedním sloupcemSingle-column table

Příklady v této části používají zdroj dat s názvem TabulkaHodnot, který obsahuje následující data.The examples in this section use a data source that's named ValueTable and that contains the following data. Poslední záznam v tabulce je π/2 radiánů neboli 90 stupňů.The last record in the table is π/2 radians or 90 degrees.

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Cos( TabulkaHodnot )Cos( ValueTable ) Vrátí kosinus každého čísla v tabulce.Returns the cosine of each number in the table.
Cot( TabulkaHodnot )Cot( ValueTable ) Vrátí kotangens každého čísla v tabulce.Returns the cotangent of each number in the table.
Sin( TabulkaHodnot )Sin( ValueTable ) Vrátí sinus každého čísla v tabulce.Returns the sine of each number in the table.
Tan( TabulkaHodnot )Tan( ValueTable ) Vrátí tangens každého čísla v tabulce.Returns the tangent of each number in the table.
Acos( TabulkaHodnot )Acos( ValueTable ) Vrátí arkus kosinus každého čísla v tabulce.Returns the arccosine of each number in the table.
Acot( TabulkaHodnot )Acot( ValueTable ) Vrátí arkus kotangens každého čísla v tabulce.Returns the arccotangent of each number in the table.
Asin( TabulkaHodnot )Asin( ValueTable ) Vrátí arkus sinus každého čísla v tabulce.Returns the arcsine of each number in the table.
Atan( TabulkaHodnot )Atan( ValueTable ) Vrátí arkus tangens každého čísla v tabulce.Returns the arctangent of each number in the table.
Degrees( TabulkaHodnot )Degrees( ValueTable ) Vrátí ekvivalentní počet stupňů pro každé číslo tabulce. U těchto čísel se předpokládá, že se jedná o úhly v radiánech.Returns the equivalent number of degrees for each number in the table, assumed to be angles in radians.
Radians( TabulkaHodnot )Radians( ValueTable ) Vrátí ekvivalentní počet radiánů pro každé číslo tabulce. U těchto čísel se předpokládá, že se jedná o úhly ve stupních.Returns the equivalent number of radians for each number in the table, assumed to be angles in degrees.