Vytvoření aplikace ze SharePointuCreating an app from SharePoint

Vygenerujte tříobrazovkovou aplikaci ze sharepointového seznamu a prozkoumejte z aplikace obrazovky a ovládací prvky.Generate a three screen app from a SharePoint list, then explore screens and controls from the app. Můžete aktualizovat obrazovky, ovládací prvky a pole aplikace a pomocí vzorců chování aplikace dále přizpůsobit.Update app screens, controls, and fields; and use formulas to further customize app behavior.

You will learn how to...

Generování aplikaceGenerate an app

V této části kurzu vytvoříme ze sharepointového seznamu aplikaci pro odhady cen podlah.In this section of the course, we'll create an app from a "Flooring Estimates" SharePoint list. Aplikaci může využívat třeba obchodní zástupce, který při návštěvě zákazníka odhaduje konečnou cenu. Nabízí přístup do seznamu a možnost aktualizace.The app could be used by someone, such as an estimator out at customer sites, to refer to the list and keep it up-to-date. V části Začínáme jsme vám ukázali, jak vygenerovat aplikaci ze stejného seznamu – tak proč se na to dívat znovu?In the Getting Started section, we showed you how to generate an app from the same list - so why look at it again? Zaprvé vám teď místo spuštění PowerApps Studia ukážeme, jak je služba PowerApps integrovaná do SharePointu Online.First, instead of starting in PowerApps Studio, we now show you how PowerApps is integrated into SharePoint Online. Zadruhé pronikneme hlouběji do struktury aplikace a ukážeme, jak ji přizpůsobit.Second, we dig deeper into how the app is put together, and show you how to customize it. Určitě v této části získáte nějaké nové informace, takže se do ní pusťme!You'll definitely get some new information going through this section, so let's jump in!

Generování aplikaceGenerate the app

Následující obrázek znázorňuje sharepointový seznam pro odhadování cen podlah, který obsahuje základní informace, jako je název, cena a obrázek pro každý typ podlahy.The following image shows the "Flooring Estimates" SharePoint list, which contains basic information like name and price, and an image for each flooring type. Vidíte, jak jsou teď PowerApps a Microsoft Flow integrované do SharePointu Online, takže můžete ze svých seznamů snadno vytvářet aplikace a toky.You can see how PowerApps and Microsoft Flow are now integrated into SharePoint Online, so you can easily build apps and flows from your lists.

Seznam pro odhadování cen podlah

Pro sestavení aplikace klikněte na PowerApps a pak na Vytvořit aplikaci.To build an app, click PowerApps, then Create an app. V pravém podokně zadejte název aplikace a pak klikněte na Vytvořit.In the right hand pane, enter a name for the app, then click Create. Po kliknutí na Vytvořit začne PowerApps generovat aplikaci.After you click Create, PowerApps starts to generate the app. PowerApps vyvozuje z vašich dat celou řadu závěrů, aby jako výchozí bod vygeneruje užitečnou aplikaci.PowerApps makes all sorts of inferences about your data so that it generates a useful app as a starting point.

Generování aplikace ze seznamu

Zobrazení aplikace v PowerApps StudiuView the app in PowerApps Studio

Vaše nová tříobrazovková aplikace se otevře v PowerApps Studiu.Your new three-screen app opens in PowerApps Studio. Všechny aplikace generované z dat mají stejnou sadu obrazovek:All apps generated from data have the same set of screens:

 • Obrazovka pro procházení, kde můžete procházet, řadit, filtrovat a aktualizovat data získaná ze seznamu a také přidávat položky po kliknutí na ikonu (+).The browse screen: where you browse, sort, filter, and refresh the data pulled in from the list, as well as add items by clicking the (+) icon.
 • Obrazovka podrobností, na které můžete zobrazit více podrobností o položce a položku odstranit nebo upravit.The details screen: where you view more detail about an item, and can choose to delete or edit the item.
 • Obrazovka pro úpravy nebo vytváření, kde se dá upravit existující položka nebo vytvořit nová.The edit/create screen: where you edit an existing item or create a new one.

V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na ikonu v pravém horním rohu, abyste se přepnuli do zobrazení miniatur.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

Přepnutí zobrazení

Klikněte nebo klepněte na jednotlivé miniatury a zobrazte tak ovládací prvky na jednotlivých obrazovkách.Click or tap each thumbnail to view the controls on that screen.

Vygenerovaná aplikace

Spuštění aplikace v režimu náhleduRun the app in preview mode

Vpravo nahoře klikněte nebo klepněte naClick or tap Šipka pro spuštění náhledu aplikace v pravém horním rohu umožňuje spustit aplikaci.in the top-right corner to run the app. Pokud si aplikaci projdete, uvidíte, že zahrnuje všechna data ze seznamu a poskytuje dobré výchozí prostředí.If you navigate through the app, you see that it includes all the data from the list and provides a good default experience.

Spuštění aplikace v režimu náhledu

V další části aplikaci podrobněji prozkoumáme a později ji přizpůsobíme, aby lépe vyhovovala našim potřebám.Next we'll explore the app in more detail and later customize the app so it better suits our needs.

Prozkoumání vygenerované aplikaceExplore a generated app

V tomto tématu se podíváme podrobněji na vygenerovanou aplikaci – projdeme si obrazovky a ovládací prvky, které definují chování aplikace.In this topic, we look more closely at the generated app - reviewing the screens and controls that define the app's behavior. Nebudeme se zabývat všemi podrobnostmi, ale když zjistíte, jak tato aplikace funguje, pomůže vám to při vytváření vlastních aplikací.We won't go through all the details, but seeing more about how this app works will help you to build your own apps. V pozdějším tématu se podíváme na vzorce, které fungují s obrazovkami a ovládacími prvky.In a later topic, we'll look at the formulas that work with screens and controls.

Principy ovládacích prvků v PowerAppsUnderstanding controls in PowerApps

Ovládací prvek je jednoduše prvek uživatelského rozhraní, se kterým je spojené určité chování.A control is simply a UI element that has behaviors associated with it. Mnoho ovládacích prvků v PowerApps je stejných jako ovládací prvky, které jste použili v jiných aplikacích: popisky, textová pole, rozevírací seznamy, prvky navigace a tak dále.Many controls in PowerApps are the same as controls that you've used in other apps: labels, text-input boxes, drop-down lists, navigation elements, and so on. PowerApps má ale více specializovaných ovládacích prvků jako Galerie (který zobrazuje souhrnná data) a Formuláře (který zobrazuje podrobné údaje a umožňuje vytvářet a upravovat položky).But PowerApps has more specialized controls like Galleries (which display summary data) and Forms (which display detail data and enable you to create and edit items). A také některé skutečně vychytané ovládací prvky jako Obrázek, Fotoaparát a Čárový kód.And also some other really cool controls like Image, Camera, and Barcode. Pokud chcete zobrazit, co je k dispozici, klikněte nebo klepněte na pásu karet na Vložení a pak klikněte nebo klepněte na každou z možností, od Textu až po Ikony.To see what's available, click or tap Insert on the ribbon, and then click or tap each of the options in turn, Text through Icons.

Karta Ovládací prvky na pásu karet PowerApps Studia

Seznámení s obrazovkou pro procházeníExplore the browse screen

Každá ze tří obrazovek aplikace má hlavní ovládací prvek a některé další ovládací prvky.Each of the three app screens has a main control and some additional controls. První obrazovka v aplikaci je obrazovka pro procházení s výchozím názvem BrowseScreen1.The first screen in the app is the browse screen, named BrowseScreen1 by default. Hlavní ovládací prvek na této obrazovce je galerie s názvem BrowseGallery1.The main control on this screen is a gallery named BrowseGallery1. BrowseGallery1 obsahuje další ovládací prvky, jako je třeba NextArrow1 (ovládací prvek typu ikona – když na něj kliknete nebo klepnete, přejdete na obrazovku s podrobnostmi).BrowseGallery1 contains other controls, like NextArrow1 (an icon control - click or tap it to go to the details screen). Na obrazovce existují také samostatné ovládací prvky, jako IconNewItem1 (ovládací prvek typu ikona – když na něj kliknete nebo klepnete, budete moct vytvořit položku na obrazovce pro úpravy a vytváření).There are also separate controls on the screen, like IconNewItem1 (an icon control - click or tap it to create an item in the edit/create screen).

Obrazovka pro procházení s ovládacími prvky

PowerApps má celou řadu typů galerií, abyste mohli používat ten, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na rozložení aplikace.PowerApps has a variety of gallery types so you can use the one that best suits your app's layout requirements. Další způsoby, jak řídit rozložení, uvidíte dál v této části.You will see more ways to control layout later in this section.

Možnosti pro galerie v PowerApps

Seznámení s obrazovkou s podrobnostmiExplore the details screen

Další je obrazovka s podrobnostmi s výchozím názvem DetailScreen1.Next is the details screen, named DetailScreen1 by default. Hlavním ovládacím prvkem na této obrazovce je formulář zobrazení s názvem DetailForm1.The main control on this screen is a display form named DetailForm1. DetailForm1 obsahuje další ovládací prvky, jako DataCard1 (ovládací prvek typu karta, který v tomto případě zobrazuje podlahářskou kategorii).DetailForm1 contains other controls, like DataCard1 (a card control, which displays the flooring category in this case). Na obrazovce existují také samostatné ovládací prvky, jako IconEdit1 (ovládací prvek typu ikona – když na něj kliknete nebo klepnete, budete moct upravit aktuální položku na obrazovce pro úpravy a vytváření).There are also separate controls on the screen like IconEdit1 (an icon control - click or tap it to edit the current item on the edit/create screen).

Obrazovka s podrobnostmi s ovládacími prvky

Možností pro galerii je spousta, ale nejpřehlednější jsou formuláře – a to buď formulář pro úpravy, nebo formulář pro zobrazení.There are lots of gallery options, but forms are more straightforward - it's either an edit form or a display form.

Možnosti pro formuláře v PowerApps

Seznámení s obrazovkou pro úpravy a vytvářeníExplore the edit/create screen

Třetí obrazovkou v aplikaci je obrazovka pro úpravy a vytváření s výchozím názvem EditScreen1.The third screen in the app is the edit/create screen, named EditScreen1 by default. Hlavním ovládacím prvkem na této obrazovce je formulář pro úpravy s názvem EditForm1.The main control on this screen is an edit form named EditForm1. EditForm1 obsahuje další ovládací prvky, jako DataCard8 (ovládací prvek typu karta, který v tomto případě umožňuje upravit podlahářskou kategorii).EditForm1 contains other controls, like DataCard8 (a card control, which allows you to edit the flooring category in this case). Na obrazovce existují také samostatné ovládací prvky, jako IconAccept1 (ovládací prvek typu ikona – když na něj kliknete nebo klepnete, uložíte změny provedené na obrazovce pro úpravy a vytváření).There are also separate controls on the screen like IconAccept1 (an icon control - click or tap it to save the changes you made on the edit/create screen).

Obrazovka pro úpravy s ovládacími prvky

Teď, když máte představu o tom, jak se aplikace skládá z obrazovek a ovládacích prvků, podíváme se v dalším tématu, jak aplikaci přizpůsobit.Now that you have a sense of how the app is composed of screens and controls, we'll look at how you customize the app in the next topic.

Přizpůsobení aplikaceCustomize the app

V prvních dvou tématech v této části jste vygenerovali aplikaci ze sharepointového seznamu a prozkoumali jste ji, abyste měli lepší představu, z čeho se tříobrazovkové aplikace skládají.In the first two topics in this section, you generated an app from a SharePoint list and explored the app to get a better understanding of how three screen apps are composed. Aplikace, kterou vygenerovala služba PowerApps, je užitečná, ale po vygenerování budete aplikaci často přizpůsobovat.The app that PowerApps generated is useful, but you will often customize an app after it's generated. V tomto tématu si projdeme základní změny na jednotlivých obrazovkách v aplikaci.In this topic, we'll walk through some basic changes for each screen in the app. Aplikaci můžete přizpůsobit mnoha dalšími způsoby – dostaneme se k tomu v pozdějších tématech.There is a lot more you can do to customize an app - we'll get to that in later topics. Prozatím můžete využívat toho, co se dozvíte v tomto tématu, a dále to rozvíjet.In the meantime, you can take what you learn in this topic and build on it. Vezměte kteroukoliv vygenerovanou aplikaci (ze seznamu, excelového souboru nebo jiného zdroje) a podívejte se, jak se dá přizpůsobit.Take any app you generate-from a list, an Excel file, or another source-and see how you can customize it. Je to skutečně nejlepší způsob, jak se naučit, jak se aplikace sestavují.It really is the best way to learn how apps are put together.

Obrazovka pro procházení záznamůBrowse screen

Začneme obrazovkou pro procházení záznamů.We'll start with the browse screen. Sharepointový seznam obsahuje obrázek každého produktu, ale ten se ve výchozím nastavení nezobrazuje.The SharePoint list contains an image for each product but the image isn't displayed by default. Opravíme to.Let's fix that. V pravém podokně vyberte na kartě Rozložení jiné rozložení pro obrazovku.In the right-hand pane, on the Layout tab, select a different layout for the browse screen. Výsledky se zobrazí hned, protože služba PowerApps aktualizuje aplikaci při provádění změn.You see the results right away because PowerApps updates the app as you make changes.

Změna rozložení obrazovky pro procházení

Máte správné základní rozložení a teď změňte zobrazená pole.With the right basic layout, now change the fields that are displayed. Klikněte nebo klepněte na pole v první položce a potom v pravém podokně změňte data zobrazená pro každou položku.Click or tap a field in the first item, then in the right-hand pane, change the data that is displayed for each item. Tak bude k dispozici lepší souhrn každé položky v seznamu.This provides a better summary of each item in the list.

Změna polí obrazovky pro procházení

Obrazovka s podrobnostmiDetails screen

Na obrazovce s podrobnostmi chceme změnit pořadí polí a také zobrazit obrázek.On the details screen, we want to change the order of the fields and display the image also. Na této obrazovce jsou různé ovládací prvky, takže postup se od obrazovky pro procházení mírně liší.There are different controls on this screen, so the process is a little different from the browse screen. Klikněte nebo klepněte na pole a pak v pravém podokně přetáhněte Název do horní části.Click or tap a field, then in the right-hand pane, drag the Title field to the top. Pak klikněte nebo klepněte na pole Obrázek, aby se zobrazilo.Then click or tap the Image field to display it.

Změna polí obrazovky s podrobnostmi

Obrazovka pro úpravy nebo vytvořeníEdit/create screen

Nakonec chceme na obrazovce, kde upravujete a vytváříte záznamy, změnit pole, aby se snadněji zadával text.Finally, on the screen where you edit and create entries, we want to change a field so that it's easier to enter text. Klikněte nebo klepněte na rozevírací seznam pro pole Přehled a potom klikněte nebo klepněte na ovládací prvek Upravit víceřádkový text.Click or tap the drop-down list for the Overview field, and then click or tap the Edit Multi-line Text control.

Změna polí obrazovky pro úpravy

Vidíte, jak můžete pomocí několika jednoduchých kroků provést mnoho ke zlepšení vzhledu a způsobu práce s vygenerovanou aplikací.You can see how a few basic steps can do a lot to improve the appearance and experience of using a generated app. V tomto tématu jsme se zaměřili na uživatelské rozhraní PowerApps Studia, které poskytuje mnoho možností pro přizpůsobení aplikace.In this topic, we focused on the PowerApps Studio UI, which provides a lot of options for customizing your apps. V dalším tématu se podíváme na vzorce, které hrají důležitou roli při řízení chování aplikace.In the next topic, we'll get into formulas, which play an important role in driving app behavior.

Prozkoumání vzorců aplikaceExplore app formulas

Jednou z největších výhod PowerApps je to, že není třeba psát tradiční kód aplikace: nemusíte být vývojář, abyste mohli vytvářet aplikace!One of the major benefits of PowerApps is not having to write traditional application code - you don't have to be a developer to create apps! Přesto ale potřebujete nějaký způsob, jak v aplikaci vyjádřit logiku a řídit navigaci, filtrování, řazení a další funkce.But you still need a way to express logic in an app and to control an app's navigation, filtering, sorting, and other functionality. Tady přicházejí ke slovu vzorce.This is where formulas come in. Pokud jste používali excelové vzorce, měl by vám být postup v PowerApps povědomý.If you have used Excel formulas, the approach that PowerApps takes should feel familiar. V tomto tématu si ukážeme několik základních vzorců pro formátování textu a pak si projdeme tři vzorce, které PowerApps používá ve vygenerované aplikaci.In this topic, we'll show a couple of basic formulas for text formatting and then walk through three of the formulas that PowerApps includes in the generated app. Uděláte si určitou představu, co vzorce dokážou.You will get a taste of what formulas can do. Potom můžete věnovat nějaký čas procházení dalších vzorců ve vygenerované aplikaci a sestavování vlastních.Then you can spend some time looking at other formulas in the generated app and writing your own.

Principy vzorců a vlastnostíUnderstanding formulas and properties

V předchozím tématu jsme do galerie pro procházení záznamů zahrnuli pole pro cenu, ale ta se zobrazila jako prosté číslo bez symbolu měny.In the previous topic, we included the Price field in the browse screen gallery, but it showed up as a plain number without a currency symbol. Předpokládejme, že chceme přidat znak dolaru a také změnit barvu textu v závislosti na tom, kolik daná položka stojí (například použít červenou, když je to více než 5 USD; jinak zelenou).Suppose we want to add a dollar sign, and also change the text color depending on how much the item costs (for example red if it's more than $5, otherwise green). Je to vidět na následujícím obrázku.The following image shows the idea.

Formátování textu pomocí barev a měny

Začněme formátováním měny.Let's start with the currency formatting. Ve výchozím nastavení PowerApps jednoduše načte cenu každé položky a ta se v popisku zobrazujícím cenu nastaví s vlastností Text.By default PowerApps just pulls in a Price value for each item, which is set as the Text property of the label that displays the price.

Výchozí formátování ceny

Pokud chcete přidat symbol USD, klikněte nebo klepněte na ovládací prvek popisku a na řádku vzorců nastavte vlastnost Text na tento vzorec.To add the US currency symbol, click or tap the label control, and in the formula bar set the Text property to this formula.

Formátování ceny s uvedením měny

Vzorec Text(Price, "[$-en-US]$ ##.00" určuje, jak se má číslo naformátovat, pomocí funkce Text.The formula - Text(Price, "[$-en-US]$ ##.00" uses the Text function to specify how the number should be formatted. Podobá se trochu excelovému vzorci, ale s tím rozdílem, že vzorce PowerApps odkazují na ovládací prvky a další prvky aplikace, ne na buňky v tabulce.The formula is like an Excel formula, but PowerApps formulas refer to controls and other app elements rather than cells in a spreadsheet. Pokud kliknete nebo klepnete na ovládací prvek a pak na rozevírací seznam vlastností, zobrazí se ty vlastnosti, které jsou pro něho relevantní.If you click or tap a control and then click or tap the property drop down list, you see a list of properties that are relevant to the control. Tady například vidíte část seznamu vlastností pro popisek.For example, here is a partial list of the properties for a label. Některé vlastnosti jsou relevantní pro široké spektrum ovládacích prvků a jiné jenom pro konkrétní ovládací prvek.Some properties are relevant across a broad range of controls and others only for a specific control.

Nastavení vlastností

Pokud chcete nastavit podmíněné barevné formátování na základě ceny, použijte pro vlastnost barvy popisku vzorec, jako je následující: If(Price > 5, Color.Red, Color.Green).To format the color conditionally based on the price, use a formula like the following for the Color property of the label: If(Price > 5, Color.Red, Color.Green).

Barevné formátování ceny

Vzorce zahrnuté do vygenerované aplikaceFormulas included in the generated app

Teď, když rozumíte tomu, jak používat vzorce ve spojení s vlastnostmi, podíváme se na tři příklady vzorců, které PowerApps používá ve vygenerované aplikaci.Now that you understand how to use formulas in conjunction with properties, we'll look at three examples of formulas that PowerApps uses in the generated app. Všechny příklady jsou z obrazovky pro procházení záznamů a pracují s vlastností OnSelect, která definuje, co se stane, když uživatel klikne nebo klepne na ovládací prvek aplikace.The examples are all from the browse screen and work with the OnSelect property, which defines what happens when a user clicks or taps an app control.

 • První vzorec je přidružený ovládacímu prvku IconNewItem1: Ikona nové položky.The first formula is associated with the IconNewItem1 control: New item icon. Kliknutím nebo klepnutím na tento ovládací prvek přejdete z obrazovky pro procházení záznamů do obrazovky pro vytváření nebo úpravy a můžete vytvořit položku.You click or tap this control to go from the browse screen to the edit/create screen and create an item.

  • Vzorec: NewForm(EditForm1);Navigate(EditScreen1, ScreenTransition.None)The formula is NewForm(EditForm1);Navigate(EditScreen1, ScreenTransition.None)
  • Vzorec vytvoří instanci nového formuláře pro úpravy a pak přejde do obrazovky pro vytváření nebo úpravy, abyste mohli vytvořit novou položku.The formula instantiates a new edit form and then navigates to the edit/create screen so that you can create a new item. Hodnota ScreenTransition.None znamená, že mezi obrazovkami není žádný přechod (například prolnutí).A value of ScreenTransition.None means there is no transition between screens (such as a fade).
 • Druhý vzorec je přidružený k ovládacímu prvku IconSortUpDown1: Ikona řazení galerie.The second formula is associated with the IconSortUpDown1 control: Sort gallery icon. Kliknutím nebo klepnutím na tento ovládací prvek seřadíte seznam položek v galerii pro procházení záznamů.You click or tap this control to sort the list of items in the browse screen gallery.

  • Vzorec: UpdateContext({SortDescending1: !SortDescending1})The formula is UpdateContext({SortDescending1: !SortDescending1})
  • Vzorec používá UpdateContext k aktualizaci proměnné s názvem SortDescending1.The formula uses UpdateContext to update a variable called SortDescending1. Hodnota proměnné se klikáním na ovládací prvek přepíná tam a zpět.The value of the variable switches back and forth as you click the control. Tato hodnota dává galerii na této obrazovce pokyn, jak seřadit položky (podrobnosti uvidíte na videu).This tells the gallery on this screen how to sort the items (watch the video for more details).
 • Třetí vzorec je přidružený k ovládacímu prvku NextArrow1: Ikona se šipkou pro přechod na další podrobnosti.The third formula is associated with the NextArrow1 control: Go to details arrow icon. Kliknutím nebo klepnutím na tento ovládací prvek přejdete z obrazovky pro procházení záznamů na obrazovku s podrobnostmi.You click or tap this control to go from the browse screen to the details screen.

  • Vzorec: Navigate(DetailScreen1, ScreenTransition.None)The formula is Navigate(DetailScreen1, ScreenTransition.None)
  • Vzorec provede navigaci na obrazovku s podrobnostmi, opět bez přechodu.The formula navigates to the details screen, again with no transition.

V aplikaci je mnoho dalších vzorců, a proto věnujte nějaký čas proklikání ovládacích prvků a podívejte se, jaké vzorce jsou nastavené pro různé vlastnosti.There are many other formulas in the app, so take some time to click on controls and see what formulas are set for various properties.

Konečné shrnutíWrapping it all up

Tím se dostáváme na konec naší cesty – prozkoumali jsme vygenerovanou aplikaci a podívali se do zákulisí obrazovek, ovládacích prvků, vlastností a vzorců, které zajišťují schopnosti aplikace.This brings us to the end of exploring the generated app, and taking a look behind the scenes at the screens, controls, properties, and formulas that give the app its capabilities. Pokud jste s námi ušli celou cestu, měli byste lépe rozumět, jak vygenerovaná aplikace funguje.If you've followed along, you should have a better understanding of how a generated app works. Nyní můžete tyto znalosti využít k vytváření vlastních aplikací.Now you can take this understanding into creating your own apps.

Než budete pokračovat k další části, chceme se vrátit k SharePointu a ukázat vám, jak je teď aplikace integrovaná do prostředí seznamů.Before moving on to the next section, we want to loop back to SharePoint and show you how the app is now integrated with the list experience. Jak vidíte, FlooringApp teď funguje jako zobrazení seznamu a spustíte ji kliknutím na Otevřít.As you can see FlooringApp now functions as a view of the list, and you launch the app by clicking Open. Máte tak k dispozici jednoduchý způsob, jak své seznamy spravovat v přívětivém a přizpůsobeném prostředí.This provides a simple way to manage your lists with a friendly customized experience.

Aplikace jako zobrazení seznamu SharePointu

Congratulations!

Dokončili jste část Vytvoření aplikace ze SharePointu výukového programu Microsoft PowerApps s asistencí.You've completed the Creating an app from SharePoint section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

You learned how to...

Next Tutorial

Vytvoření aplikace z Common Data ServiceCreating an app from the Common Data Service

Contributors

 • Michael Blythe
 • olprod