ZačínámeGetting started

Seznamte se s principy aplikace PowerApps – s jejími softwarovými prvky a souvisejícími technologiemi.Understand what PowerApps is - its software elements, and related technologies. Podívejte se na různé způsoby, jak můžete vytvářet aplikace, a vygenerujte aplikaci ze sharepointového seznamu.Look at the different ways you can create apps, and generate an app from a SharePoint list.

You will learn how to...

Představení aplikace PowerAppsIntroducing PowerApps

Vítá vás Výukový program s průvodcem pro Microsoft PowerApps.Welcome to Guided Learning for Microsoft PowerApps. Tento online kurz, který umožňuje postupovat vlastním tempem, vysvětluje PowerApps ve správné posloupnosti, takže můžete své znalosti budovat od základů.This self-paced online course explains PowerApps in a sequential way, so you can build your knowledge from the ground up.

Tento Výukový program s průvodcem obsahuje mnoho částí a každá část má mnoho témat.This Guided Learning course contains many sections, and each section has many topics. Kurz je sestaven tak, aby nabízel vodítka ve srozumitelných blocích a v logické posloupnosti, která vám pomůže seznámit se s koncepty, podívat se na podrobnosti a projít si příklady.The course is designed to provide guidance in understandable chunks, with a logical flow that helps you learn concepts, see details, and walk through examples. Obsahuje i velké množství vizuálních prvků, které vám pomůžou při výuce.It includes lots of visuals to help you learn, too.

Pokud s PowerApps teprve začínáte, můžete se do toho s tímto kurzem pustit, a pokud PowerApps dobře znáte, tento kurz pro vás shrne koncepty a vyplní případné mezery.If you're a beginner with PowerApps this course gets you going, and if you're familiar with PowerApps this course ties concepts together, and fills in the gaps. Doufáme, že se vám bude kurz líbit – těšíme se, až budeme v budoucnu doplňovat další obsah.We hope you enjoy the course, and we look forward to including more content in the future.

Co je PowerApps?What is PowerApps?

PowerApps je kolekce softwarových služeb a aplikací, které díky svému funkčnímu propojení zásadně transformují a zrychlují vytváření a sdílení vlastních obchodních aplikací.PowerApps is a collection of software services and apps that work together to fundamentally transform and accelerate how you build and share custom line of business applications.

Animované představení PowerApps

PowerApps se dokáže připojit ke cloudovým službám a zdrojům dat, které už používáte, což vám umožní rychle vytvářet aplikace odpovídající konkrétním potřebám – a vycházet ze znalostí, které už máte.PowerApps connects to the cloud services and data sources you're already using, giving you the ability to quickly build apps that suit specific needs - building on skills you already have. Aplikace můžete okamžitě sdílet se spolupracovníky na webech, tabletech a mobilních zařízeních.You can share apps instantly with your co-workers across the web, tablets, and mobile devices. PowerApps se také integruje s Microsoft Flow, aby bylo možné z aplikací spouštět pracovní postupy.PowerApps also integrates with Microsoft Flow, making it possible to trigger workflows from within apps. Práce s PowerApps může být jednoduchá a rychlá – aplikaci, která si načítá data z Excelu nebo cloudové služby, je možné vyprodukovat v řádu minut.PowerApps can be simple and fast - capable of producing an app in minutes that pulls in data from Excel or a cloud service. Ale služba PowerApps je také robustní a splňuje potřeby velkých firem: tato služba je připravená na složité požadavky, jako je sledování prostředků ve velké společnosti a propojení s back-endovými systémy.But PowerApps is also robust and enterprise-grade, ready for complex requirements like tracking assets across a corporation and tying into your backend systems.

Součásti PowerAppsThe Parts of PowerApps

PowerApps se skládá ze součástí pro vytváření, sdílení a správu aplikací a ze součástí, které umožňují tyto aplikace spouštět.PowerApps consists of components to create, share, and administer apps; and components to run those apps. Aplikace se vytvářejí v PowerApps Studiu pro web nebo PowerApps Studiu pro Windows s použitím datových připojení, která vaše aplikace vyžaduje.You create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows, using the data connections that your app requires. Ke konfiguraci a správě datových připojení a místních bran a práci s Common Data Service, což si probereme v další části, se používá web.powerapps.com.You use web.powerapps.com to configure and manage data connections and on-premises gateways, and to work with the Common Data Service, which we will cover in a later section. Vytvořená aplikace se často sdílí přes Microsoft AppSource a spravuje se v Centru pro správu.After you create an app, you often share it to Microsoft AppSource, and administer it in the admin center.

Aplikace se spouštějí v prohlížeči z Microsoft Dynamics 365 nebo pomocí aplikace PowerApps Mobile, která je dostupná pro zařízení se systémem Windows, iOS a Android.You run apps in a browser from Microsoft Dynamics 365 or by using PowerApps Mobile, which is available for Windows, iOS, and Android devices.

V dalších částech Výukového programu pro PowerApps s průvodcem budeme postupovat v naznačené posloupnosti: vytváření, sdílení, správa a spouštění aplikací.We will follow this flow of creating, sharing, administering, and running apps as we go through the rest of PowerApps Guided Learning.

Jak může být služba PowerApps užitečná pro vaši konkrétní roliHow PowerApps matches your role

PowerApps usnadňuje obchodním analytikům a dalším odborníkům na danou oblast vytváření aplikací s využitím dovedností, které už mají.PowerApps makes it easy for business analysts and other subject matter experts to create apps using the skills you already have. Ale to není jediný typ uživatelů PowerApps.But this is not the only type of PowerApps user. Někteří lidé jednoduše pracují s aplikacemi, které vytvářejí jiní.Some people simply run apps that others create. Jiní uživatelé, kteří se živí psaním kódu (profesionální vývojáři), můžou využívat PowerApps k rychlému sestavování sofistikovaných aplikací.Other people, who write code for a living (professional developers), take advantage of PowerApps to rapidly build sophisticated apps.

Způsob využití PowerApps může záviset na vaší roli v projektu nebo týmu a vaše role se může změnit.How you use PowerApps may depend on your role in a project or on a team, and your role can change. Například jeden z vašich spolupracovníků vytvoří aplikaci, která je napojená na celofiremní systém pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), a vy můžete tuto aplikaci používat k pravidelnému sledování prodejních tipů.For example, one of your coworkers creates an app that is tied into your company-wide customer relationship management (CRM) system, and you use this app regularly to track promising sales leads. Ale i vy můžete vytvářet aplikace a sdílet je ve své pracovní skupině, protože pro blízké kolegy můžou být velmi užitečné.But you might also write apps yourself and share them within your workgroup because your close colleagues find those apps very useful.

Další krokyNext Steps

Teď, když máte přehled o tomto kurzu, o službě PowerApps jako takové a o jejích hlavních složkách, podíváme se v dalším tématu blíže na jednotlivé součásti PowerApps.Now that you have an overview of this course, what PowerApps is, and its main elements, in the next topic we will look more closely at each PowerApps component.

Součásti aplikace PowerAppsParts of PowerApps

V prvním tématu Výukového programu s průvodcem jste si přečetli o hlavních součástech PowerApps.In the first Guided Learning topic you read about the main parts of PowerApps. Teď ke každé z nich uvedeme pár dalších podrobností.Now we're going to provide a little more detail on each of the parts. PowerApps je sada softwarových služeb a aplikací, které vzájemně spolupracují, a využívají se i související technologie, které zvyšují efektivitu tohoto ekosystému.PowerApps is a set of software services and apps that work together, and there are related technologies that help make this a powerful ecosystem. Součásti PowerApps:The PowerApps components are:

 • web.powerapps.com – správa a sdílení aplikací, které sestavíteweb.powerapps.com - manage and share the apps you build
 • PowerApps Studio – vytváření výkonných aplikací se snadno použitelnými vizuálními nástrojiPowerApps Studio - build powerful apps with easy to use visual tools
 • PowerApps Mobile – spouštění aplikací na zařízeních se systémy Windows, iOS a AndroidPowerApps Mobile - run apps on Windows, iOS, and Android devices
 • Centrum pro správu PowerApps – správa prostředí PowerApps a dalších součástíPowerApps admin center - administer PowerApps environments and other components

Neočekáváme od vás, že strávíte spoustu času studiem, co je služba PowerApps, ale domníváme se, že bude užitečné to trochu nastínit.We don't expect you to take a ton of time just to learn what PowerApps is, but we think it's helpful to flesh things out a bit more.

web.powerapps.comweb.powerapps.com

Pokud sestavujete aplikace, strávíte tady většinu času.If you build apps, this is where you spend most of your time. Můžete se učit na základě ukázkových aplikací a šablon, které jsou zde k dispozici. Zobrazují se tu i všechny aplikace, které jste vytvořili.You learn from the sample apps and templates that are available here, and see all the apps you have created. Aplikace se vytvářejí v PowerApps Studiu pro web nebo PowerApps Studiu pro Windows. Tyto aplikace pak můžete sdílet s jednotlivci i organizacemi.You create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows, and share those apps with individuals and organizations. Spravujete tato data: připojení, brány a entity (to vše si brzy probereme). A uvidíte všechny toky vytvořené na flows.microsoft.com, které můžete integrovat se svými aplikacemi.You manage data: connections, gateways, and entities (all of which we'll cover shortly.) And you see all the flows created in flows.microsoft.com, which you can integrate with your apps.

Webová stránka web.powerapps.com

PowerApps StudioPowerApps Studio

PowerApps Studio je k dispozici jako webová aplikace, kterou můžete používat v libovolném moderním prohlížeči, i jako aplikace pro Windows.PowerApps Studio is available as a web application that you can use in any modern browser, and as a Windows application. PowerApps Studio má tři podokna a pás karet, díky kterému se vytváření aplikací podobá vytváření prezentace v PowerPointu:PowerApps Studio has three panes and a ribbon that make app creation feel similar to building a slide deck in PowerPoint:

 1. Levý navigační panel, ve kterém můžete zobrazit miniatury jednotlivých obrazovek v aplikaci nebo hierarchicky zobrazit všechny ovládací prvky na jednotlivých obrazovkáchLeft navigation bar, in which you can show a thumbnail for each screen in your app or a hierarchical view of all the controls on each screen
 2. Prostřední podokno, ve kterém se zobrazuje obrazovka, se kterou pracujeteMiddle pane, which shows the screen that you're working on
 3. Pravé podokno, kde nastavujete možnosti, jako jsou rozložení a zdroje datRight-hand pane, where you set options such as layout and data sources
 4. Rozevírací seznam vlastností, kde můžete vybrat vlastnosti, ke kterým se vztahují vzorceProperty drop-down list, where you select the properties that formulas apply to
 5. Řádek vzorců, kde můžete přidávat vzorce (jako v Excelu), které definují chování aplikaceFormula bar, where you add formulas (as in Excel) that define app behavior
 6. Pás karet, kde můžete přidat ovládací prvky a přizpůsobit prvky návrhuRibbon, where you add controls and customize design elements

PowerApps Studio

PowerApps MobilePowerApps Mobile

PowerApps Mobile pro Windows, iOS a Android poskytuje prostředí, kde můžete najít a používat aplikace.PowerApps Mobile for Windows, iOS, and Android provides an environment where you can find and use apps. Místo návštěv jednotlivých obchodů s aplikacemi zůstanete v PowerApps a budete mít přístup ke všem aplikacím, které jste vytvořili a které s vámi ostatní sdílí.Instead of going to separate app stores, you stay in PowerApps and have access to all the apps that you've created and that others have shared with you. Pokud používáte aplikace v PowerApps Mobile, můžete maximálně využívat možnosti vašeho zařízení, jako je ovládání fotoaparátu, poloha GPS a další funkce.When you use apps in PowerApps Mobile, you get the most out of your device's capabilities like camera controls, GPS location, and more.

PowerApps Mobile

Centrum pro správuAdmin center

Centrum pro správu PowerApps je ústřední místo pro správu PowerApps v organizaci.The PowerApps admin center is the centralized place to administer PowerApps for an organization. Tady můžete definovat různá prostředí, která budou obsahovat aplikace, datová připojení a další prvky.This is where you define different environments, which house apps, data connections, and other elements. Centrum pro správu je také místo, kde vytváříte databáze Common Data Service a spravujete oprávnění a zásady pro data.The admin center is also where you create Common Data Service databases, and manage permissions and data policies.

Centrum pro správu PowerApps

V dalším tématu se seznámíme se skupinou souvisejících technologií, které PowerApps využívá, aby vznikl výkonný ekosystém pro vývoj aplikací.In the next topic we'll learn about the set of related technologies that PowerApps works with to make a powerful ecosystem for app development.

Související technologieRelated technologies

Při sestavování a sdílení účinných aplikací v organizaci se společně s PowerApps často využívají následující technologie.The following technologies are often used with PowerApps to build and share robust apps across your organization. Aplikace můžou integrovat data z více zdrojů a zahrnovat pracovní postupy, které automatizují úlohy.Your apps can integrate data from multiple sources and include workflows that automate tasks.

 • Microsoft Flow: Vytváří automatizované pracovní postupy mezi vašimi oblíbenými aplikacemi a službami.Microsoft Flow - create automated workflows between your favorite apps and services
 • Zdroje dat, připojení, konektory a brány: Vnášejí do vašich aplikací cloudová a místní data.Data sources, connections and connectors, and gateways - bring cloud and on-premises data into your apps
 • Microsoft Dynamics 365: Umožňuje spouštět všechny firemní aplikace na webu.Microsoft Dynamics 365 - run all your business apps in the web
 • Microsoft AppSource: Své aplikace můžete sdílet v tomto centrálním umístění pro Microsoft a spoustu našich partnerů.Microsoft AppSource - share your apps into this centralized place for Microsoft and our many partners

Microsoft FlowMicrosoft Flow

Microsoft Flow je služba pro automatizaci pracovních postupů napříč rostoucím počtem aplikací a služeb, které využívají firemní uživatelé.Microsoft Flow is a service for automating workflow across the growing number of apps and services that business users rely on. Microsoft Flow může urychlit vaše firemní procesy, takže strávíte méně času rutinními, opakovanými úlohami a máte více času na to, co chcete udělat.Microsoft Flow can accelerate your business so you spend less time on mundane, repetitive tasks, and more time on what you want to do. Microsoft Flow v kombinaci s PowerApps používá k vytváření aplikací, které aktivují a reagují na pracovní postupy.Use Microsoft Flow in conjunction with PowerApps to build apps that trigger and respond to workflows.

Microsoft Flow

Zdroje dat, připojení, konektory a brányData sources, connections and connectors, and gateways

K dispozici je mnoho zdrojů dat, které by vás mohly zajímat, a PowerApps používá konektory, kterými navazuje připojení k těmto zdrojům dat.There are many data sources that you might care about, and PowerApps uses connectors to make connections to these data sources. Níže jsou uvedené některé z nejčastěji používaných zdrojů dat – řada z nich jsou cloudové služby, jako je Salesforce.Some of the most popular data sources are shown below—many of them are cloud services, like Salesforce. Konektory zřejmě nepůsobí jako ta nejatraktivnější součást vývoje aplikací, ale jsou nezbytné pro práci s daty, která jsou důležitá pro vás i vaše kolegy a zákazníky.Connectors might not feel like the coolest part of app development, but they are essential to working with data that you, your colleagues, and your customers care about. V případě dat, která jsou uložená místně (ne v cloudu), můžete pro spolehlivé připojení mezi PowerApps a zdrojem dat použít bránu.For data that is stored on-premises rather than in the cloud, you use a gateway to provide a reliable connection between PowerApps and your data source. Brána se nachází na místním počítači a komunikuje s PowerApps.The gateway sits on an on-premises computer and communicates with PowerApps.

Zdroje dat a konektory v PowerApps

Microsoft Dynamics 365Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 je cloudová služba s účelovými aplikacemi, které umožňují řešit konkrétní firemní potřeby, jako je automatizace prodeje, operací nebo zákaznických služeb.Dynamics 365 is a cloud service with purpose-built apps that enable you to address specific business needs like sales automation, operations, or customer service. V PowerApps nasdílíte aplikace přes AppSource a příslušní uživatelé si je pak zobrazují a spouští v Dynamics 365 i na mobilních zařízeních.In PowerApps, you share apps into AppSource, then users you share with view and run those apps in Dynamics 365, as well as on mobile devices. Výhodou umístění aplikací v Dynamics 365 je, že máte jedno místo ke spouštění všech firemních aplikací – od tvůrců ve vaší organizaci, od Microsoftu i od jiných výrobců.The advantage of having the apps in Dynamics 365 is that you have one place to run all your business apps - from creators in your organization, from Microsoft, and from third parties.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft AppSourceMicrosoft AppSource

AppSource je místo pro snadné vyhledávání a hodnocení aplikací od vašich kolegů, od Microsoftu i od jeho partnerů.AppSource is the place to easily find and evaluate apps from your colleagues, and from Microsoft and our partners. Když nasdílíte aplikaci z PowerApps, zpřístupníte ji v AppSource.When you share an app from PowerApps, you make it available in AppSource. Můžete rozhodnout, že ji zpřístupníte jen pro osoby ve vaší organizaci, nebo veřejně.You can choose to make it available just for people in your organization, or you can make it available publicly.

Microsoft AppSource

Nyní máte o něco více informací o všech součástech PowerApps a souvisejících technologiích.Now you have a little more information about all the parts of PowerApps, and related technologies. Nebojte se – tento seznam se nebudete muset učit nazpaměť, protože vaše znalosti jednotlivých součástí budeme v rámci tohoto kurzu dál prohlubovat.Don't feel like you have to memorize the list, because we will continue to deepen your knowledge on each of the parts throughout this course. Následuje úvod k možnostem, které máte při vytváření aplikací.Next up is an introduction to the options you have for creating apps.

Rychlý přehled vytváření aplikacíA quick look at creating apps

Teď, když znáte základy PowerApps, pojďme se rovnou podívat na stručný přehled, jak s aplikacemi začít.Now that you know the basics of PowerApps, let's jump into a quick tour of how to get started with apps. Podíváme se na ukázkové aplikace, vytváření aplikací ze šablony, použití sdílených aplikací a vytváření aplikací ze zdroje dat.We'll look at sample apps, creating apps from a template, using shared apps, and creating apps from a data source. Více praktických zkušeností s vytvářením aplikací získáme v dalším tématu.In the next topic, we will get more hands-on with app creation.

Vyzkoušení několika ukázkových aplikacíCheck out some sample apps

Na web.powerapps.com najdete pár ukázkových aplikací, které můžete použít ve webovém prohlížeči.In web.powerapps.com, you'll be greeted with several sample apps that you can use in your web browser. Prozkoumejte je, abyste si rychle udělali představu, co může PowerApps přinést vaší firmě.Explore these apps to get a quick sense of what's possible and how PowerApps can help your business.

Ukázkové aplikace v PowerApps

Každá ukázková aplikace je navržená pro určitý účel, jako je například správa rozpočtu, kontrola lokality nebo sledování lístků služby.Each sample app is designed for a specific purpose, such as managing a budget, inspecting a site, or tracking service tickets. Tyto aplikace obsahují ukázková data pro vaši inspiraci.These apps contain sample data to inspire your thinking. Tato aplikace ukazuje, jak by mohla podlahářská firma svým obchodním zástupcům, kteří navštíví zákazníky, umožnit přesné a okamžité odhadování konečné ceny.This app illustrates how a flooring company could help service representatives deliver accurate and immediate cost estimates when visiting customer locations.

Ukázková aplikace PowerApps z oblasti podlahářství

Vytvoření aplikace ze šablonyCreate an app from a template

Dalším dobrým způsobem, jak začít, je sestavení aplikace pomocí šablony.Another good way to start is by building an app from a template. Šablony jsou v podstatě ukázkové aplikace, které můžete otevřít, abyste pochopili jejich strukturu.Templates are basically sample apps that you can open to understand how they are put together. Používají ukázková data, abyste získali představu, co umožňují. Když si je otevřete v PowerApps Studiu, získáte přímý vhled do struktury aplikace.They use sample data to help you get a sense of what's possible, and opening them in PowerApps Studio will help you see hands-on how an app is built. Mějte prosím na paměti, že šablony jsou v tuto chvíli k dispozici jen v PowerApps Studiu pro Windows, nikoli v PowerApps Studiu pro web.Note that templates are available only in PowerApps Studio for Windows at this time, not PowerApps Studio for web.

Šablona aplikace v PowerApps

Například ze šablony pro sledování rozpočtu můžete vytvořit aplikaci, která vám pomůže sledovat rozpočet projektů a akcí, s vlastními kategoriemi, snadným zadáváním dat a vizuálními prvky, které jasně označí výdaje.For example, with the Budget Tracker template, you can create an app that helps you track the budget for projects and events, with custom categories, easy data entry, and visuals that clearly show expenditures.

Šablona pro sledování rozpočtu v PowerApps

Použití sdílených aplikacíUse shared apps

Pokud váš tým už začal používat PowerApps, možná už pro vás ostatní nasdíleli aplikace.If your team has started using PowerApps, people might have shared apps with you already. Pokud tomu tak je, zobrazí se v AppSource a také v Dynamics 365, pokud se rozhodnete je tam zahrnout.When people share apps with you, they show up in AppSource and also in Dynamics 365 if you choose to include them there. Pokud jste přispěvatelem těchto aplikací, zobrazí se také na web.powerapps.com.If you're a contributor to those apps, they also show up in web.powerapps.com.

Sdílení v PowerApps

Vytvoření aplikace ze zdroje datCreate an app from a data source

Aplikace můžete vytvářet v PowerApps Studiu pro web nebo PowerApps Studiu pro Windows.Create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows. Budete se moct připojit ke zdrojům dat a spustit sestavování aplikací ve vizuálním návrháři.You'll be able to connect to data sources and start composing apps in a visual designer.

Aplikace PowerApps z dat

Skvělý způsob, jak začít, je vygenerovat aplikaci z vlastních dat.A great way to get started is to generate an app from your own data. Stačí nasměrovat PowerApps na požadovaný zdroj dat (například sharepointový seznam) a pak můžete sledovat, jak PowerApps automaticky vytvoří tříobrazovkovou aplikaci pro procházení seznamu, zobrazování podrobných záznamů a úpravy dat.Just point PowerApps at the data source of your choice (for example, a SharePoint list) and watch as PowerApps automatically builds a three-screen app for browsing the list, viewing detailed records, and editing data. Pak se můžete pustit do přizpůsobení této aplikace, aby vypadala a chovala se přesně tak, jak chcete.You can then start customizing this app to look and behave exactly how you want. V dalším tématu uvidíme, jak se následující aplikace vytváří.We will see how the following app is created in the next topic.

Tříobrazovková aplikace v PowerApps

Můžete také vytvářet zcela nové aplikace a postupně přidat všechny součásti, ale nejjednodušší způsob, jak získat informace o PowerApps, je začít s ukázkou nebo šablonou nebo se připojit ke zdroji dat a nechat PowerApps vygenerovat aplikaci za vás.You can also build applications from scratch and add all the pieces as you go, but the easiest way to learn about PowerApps is to start with a sample or a template, or connect to your data source and have PowerApps generate the app for you. Od toho se pak můžete odrazit a dát volný průběh své fantazii – dále v tomto kurzu najdete spoustu inspirace!Then you can branch out and let your imagination run wild—there will be plenty of that later in the course! V dalším tématu se dozvíte, jak vygenerovat aplikaci z dat.In the next topic, you will learn how to generate an app from data.

Vytvoření první aplikaceCreate your first app

Nyní už jste obeznámení se všemi částmi aplikace PowerApps a možnostmi pro vytváření aplikací, takže je čas nějakou aplikaci sestavit.You're now familiar with all the parts of PowerApps and the options for creating apps, so it's time to actually build an app. Pro toto téma vygenerujeme aplikaci pro telefon ze seznamu SharePointu Online, ale můžete použít data z mnoha jiných zdrojů, včetně Excelu, cloudových služeb, jako je Salesforce, a místních zdrojů, například SQL Serveru.For this topic, we'll generate a phone app from a SharePoint Online list, but you could use data from lots of other sources, including Excel, cloud services like Salesforce, and on-premises sources such as SQL Server.

Připojení ke zdroji datConnect to a data source

Prvním krokem při generování aplikace z dat je zvolení studia PowerApps, které použijete, a potom připojení ke zdroji dat.The first step in generating an app from data is to choose which PowerApps Studio to use, then connect to your data source. Na web.powerapps.com klikněte nebo klepněte na Nová aplikace a zvolte, jestli se má použít PowerApps Studio pro Windows nebo PowerApps Studio pro web.In web.powerapps.com, click or tap New app, then choose whether to use PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for web.

Začněte na web.powerapps.com

V PowerApps Studiu máte možnost začít z dat, ze šablony nebo úplně od začátku.In PowerApps Studio you have the option of starting from data, from a template, or from scratch. Vytváříme aplikaci pro telefon pro sharepointový seznam, takže v části SharePoint klikněte nebo klepněte na Rozložení pro telefon.We're building a phone app for a SharePoint list, so under SharePoint click or tap Phone layout.

Aplikace pro telefon ze sharepointového seznamu

Vygenerované aplikace jsou vždy založené na jednom seznamu nebo tabulce (více dat můžete do aplikace přidat později).Generated apps are always based on a single list or table (you can add more data to the app later). Následující tři obrazovky vás provedou procesem připojení k seznamu s odhady podlahy v SharePointu Online.The next three screens take you through the process of connecting to the Flooring Estimates list in SharePoint Online.

Připojení k seznamu SharePointu Online

Po kliknutí na Připojit začne PowerApps generovat aplikaci.After you click Connect, PowerApps starts to generate the app. PowerApps vyvozuje z vašich dat celou řadu závěrů, aby jako výchozí bod vygeneruje užitečnou aplikaci.PowerApps makes all sorts of inferences about your data so that it generates a useful app as a starting point.

Prozkoumání vygenerované aplikaceExplore the generated app

Výborně!Success! Vaše nová tříobrazovková aplikace se otevře v PowerApps Studiu.Your new three screen app opens in PowerApps Studio. Všechny aplikace generované z dat mají stejnou sadu obrazovek:All apps generated from data have the same set of screens:

 • Obrazovka pro procházení, kde můžete procházet, řadit, filtrovat a aktualizovat data získaná ze seznamu a také přidávat položky po kliknutí na ikonu (+).The browse screen: where you browse, sort, filter, and refresh the data pulled in from the list, as well as add items by clicking the (+) icon.
 • Obrazovka podrobností, na které můžete zobrazit více podrobností o položce a položku odstranit nebo upravit.The details screen: where you view more detail about an item, and can choose to delete or edit the item.
 • Obrazovka pro úpravy nebo vytváření, kde se dá upravit existující položka nebo vytvořit nová.The edit/create screen: where you edit an existing item or create a new one.

V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na ikonu v pravém horním rohu, abyste se přepnuli do zobrazení miniatur.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

Přepnutí zobrazení

Klikněte nebo klepněte na jednotlivé miniatury a zobrazte tak ovládací prvky na jednotlivých obrazovkách.Click or tap each thumbnail to view the controls on that screen.

Vygenerovaná aplikace

Vpravo nahoře klikněte nebo klepněte naClick or tap Šipka pro spuštění náhledu aplikace a můžete se podívat na spuštěnou aplikaci.in the top right to run the app. Pokud si aplikaci projdete, uvidíte, že zahrnuje všechna data ze seznamu a poskytuje dobré výchozí prostředí.If you navigate through the app, you see that it includes all the data from the list and provides a good default experience.

Co říkáte, to bylo dost snadné!Wow, that was pretty easy! Za několik minut jste se dozvěděli, jak se připojit ke zdroji dat a vygenerovat aplikaci, a seznámili jste se s PowerApps Studiem a třemi obrazovkami aplikace.In a few minutes you learned how to connect to a data source, generate an app, and get acquainted with PowerApps Studio and the three app screens. V dalších částech se dozvíte, jak vygenerované aplikace přizpůsobit.In later sections, you'll see how to customize generated apps. V následujícím tématu si projdeme tuto část kurzu a připravíme vás na budoucí lekce.In the next topic we review this section of the course and get you ready for future lessons.

Zopakování této částiReview this section

Rychle si zopakujme, co jste se dozvěděli v první části.Let's do a quick review of what you learned in the first section.

PowerApps je kolekce softwarových služeb a aplikací, které díky svému funkčnímu propojení zásadně transformují a zrychlují vytváření a sdílení vlastních obchodních aplikací.PowerApps is a collection of software services and apps that work together to fundamentally transform and accelerate how you build and share custom line of business applications.

PowerApps se dokáže připojit ke cloudovým službám a zdrojům dat, které už používáte, což vám umožní rychle vytvářet aplikace odpovídající konkrétním potřebám – a vycházet ze znalostí, které už máte.PowerApps connects to the cloud services and data sources you're already using, giving you the ability to quickly build apps that suit specific needs - building on skills you already have. Aplikace můžete okamžitě sdílet se spolupracovníky na webech, tabletech a mobilních zařízeních.You can share apps instantly with your co-workers across the web, tablets, and mobile devices. PowerApps se také integruje s Microsoft Flow, aby bylo možné z aplikací spouštět pracovní postupy.PowerApps also integrates with Microsoft Flow, making it possible to trigger workflows from within apps. PowerApps se skládá z několika součástí a sady souvisejících technologií, které ještě zvyšují efektivitu této služby.There are several components that make up PowerApps and a set of related technologies that make it even more powerful.

Nejjednodušší způsob, jak začít pracovat s PowerApps, je spustit si ukázky, pohrát si se šablonami a vygenerovat aplikace z vlastních dat.The easiest way to get started with PowerApps is to run the samples, play around with the templates, and generate apps from your own data. Viděli jste, jak vygenerovat aplikaci na základě seznamu SharePointu.You have seen how to generate an app based on a SharePoint list. Teď máte solidní základ a zakrátko začnete aplikace vytvářet a sdílet.You now have a solid base, and you will be building and sharing out apps in no time.

A co dál?What's Next?

Blahopřejeme!Congratulations! Dokončili jste první část Výukového programu pro PowerApps s průvodcem.You have finished the first section of PowerApps Guided Learning. Doufáme, že – bez ohledu na to, kolik zkušeností jste měli na začátku – jste si o PowerApps udělali jasný obrázek a víte, jak můžete začít vytvářet aplikace.Regardless of how much experience you began with, we hope you now have a very clear picture of what PowerApps is and how you can start creating apps. Níže uvádíme některé užitečné zdroje a soubory ke stažení, ale určitě byste se měli podívat na další části tohoto kurzu.We've included some useful resources and downloads below, but you should definitely take a look at more of Guided Learning. V tomto okamžiku se můžete rozhodnout, kam pokračovat:At this point, you can choose where to go next:

V obou částech se dozvíte, jak vygenerovat a přizpůsobit aplikaci.Both sections show how to generate and customize an app. V části týkající se SharePointu je o něco více informací o vygenerované aplikaci a část věnovaná Common Data Service zahrnuje složitější vlastní nastavení.The SharePoint section has a bit more information on the generated app, and the Common Data Service section includes more complex customizations. Samozřejmě si můžete projít obě části – jen si vyberte, čím chcete začít.Of course you can go through both sections, just pick a place to start.

Zdroje týkající se PowerAppsPowerApps resources

Soubory ke stažení u PowerAppsPowerApps downloads

Congratulations!

Dokončili jste část Začínáme výukového programu Microsoft PowerApps s asistencí.You've completed the Getting started section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

You learned how to...

Next Tutorial

Vytvoření aplikace ze SharePointuCreating an app from SharePoint

Contributors

 • Michael Blythe
 • olprod