ZačínámeGetting started

Seznamte se s principy aplikace PowerApps – s jejími softwarovými prvky a souvisejícími technologiemi.Understand what PowerApps is - its software elements, and related technologies. Podívejte se na různé způsoby, jak můžete vytvářet aplikace, a vygenerujte aplikaci ze sharepointového seznamu.Look at the different ways you can create apps, and generate an app from a SharePoint list.