Správa datManaging data

Přečtěte si vysvětlení, jak uložit a modelovat data ve službě Common Data Service.Understand how to store and model data in the Common Data Service. Můžete definovat a používat entity, které se mapují na vaše obchodní data a procesy, a rozšířit Common Data Model o vlastní entity.Define and use entities that map to your business data and processes, and extend the common data model with custom entities. K řízení přístupu k entitám lze použít zabezpečení na základě rolí.Use role-based security to control access to entities. S daty můžete pracovat přímo ve službě a v Excelu.Work with data directly in the service, and in Excel.

Naučíte se...

Common Data ServiceThe Common Data Service

Data jsou srdcem obchodních aplikací a procesů – data z Excelu, z místních zdrojů jako SQL Server a cloudových zdrojů jako Salesforce a SharePoint Online.Data is at the heart of business applications and processes - data from Excel, from on-premises sources like SQL Server, and cloud sources like Salesforce and SharePoint Online. Data se můžou vztahovat k zákazníkům, prodeji, zaměstnancům a mnoha dalším věcem, ale spojuje je to, že mají zásadní význam pro podnikání a hrají klíčovou roli v aplikacích, které vytváříte v PowerApps.Data can be related to customers, sales, employees, and many other things, but the common theme is that data is crucial to your business, and it plays a key role in the apps you build in PowerApps. Dosud jste se v kurzu seznámili a pracovali s různými typy zdrojů dat a službu Microsoft Common Data Service jsme představili už dříve.You have seen and worked with different types of data sources so far in the course, and we introduced the Microsoft Common Data Service earlier. V této části se na ni podíváme trochu podrobněji a vysvětlíme výhody a způsob, jak ji používat.In this section, we'll spend some time getting into the details, explaining the benefits, and showing you how to use the service.

Princip službyUnderstanding the service

Pojďme si udělat představu pomocí několika diagramů.Let's get oriented with a couple of diagrams. První diagram jste už možná viděli – zobrazuje součásti platformy Microsoftu pro obchodní aplikace.You might have seen the first diagram before - it shows the components of the Microsoft business application platform. PowerApps už v tomto okamžiku určitě znáte, ale možná jste už také použili Microsoft Flow, Power BI a jiné komponenty.You're obviously acquainted with PowerApps by this point, but you might have also used Microsoft Flow, Power BI, or other components. Tady vidíte, že Common Data Service a konektory a brány jsou relevantní pro všechny tyto komponenty.What you see is that the Common Data Service and connectors and gateways are relevant for all of these components. V této chvíli se Common Data Service používá hlavně s PowerApps a Microsoft Flow, ale časem bude k dispozici pro další komponenty.Right now, the Common Data Service is used primarily with PowerApps and Microsoft Flow, but it will be available for other components in time.

Diagram obchodní platformy

Teď, když už víte, kam Common Data Service patří, podívejme se na její části.Now that you understand where the Common Data Service fits in, let's look at its parts. Službu Common Data Service si můžete představit jako hierarchii.Think of the Common Data Service as a hierarchy. Na nejnižší úrovni služba ukládá data s důrazem na škálovatelnost a spolehlivost a zpřístupňuje je, aby je mohlo používat více aplikací.At the bottom level, the service stores data in a scalable and reliable way, and makes the data available so that multiple applications can use it. Další úrovní je model Common Data Model, který zahrnuje mnoho entit používaných v aplikacích a obchodních procesech: entity jako třeba Účet, Kontakt, Produkt a Prodejní objednávka.The next level is the common data model that includes many entities used in applications and business processes: entities like Account, Contact, Product, and Sales Order. Standardní entity můžete rozšířit a vytvořit vlastní, které budou odpovídat vašim obchodním potřebám.You can extend the standard entities and create custom ones to meet your business needs.

Diagram architektury Common Data Service

Entita je jen kombinace metadat, která ji popisuji (názvy polí, datové typy a tak dále), a dat, která do ní ukládáte.An entity is just a combination of the metadata that describes it (field names, data types, and so on) and the data that you store in it. Pokud znáte Access nebo jinou databázovou aplikaci, tak entita je něco jako tabulka.If you know Access or another database, an entity is very much like a table. K entitám se ještě dostaneme v příštím tématu, ale prozatím se podíváme na výhody práce s daty entit ve službě Common Data Service:We will get into entities more in the next topic, but for now consider the benefits of working with entity data in the Common Data Service:

 • Snadná správa: Metadata i data se ukládají do cloudu.Easy to manage: Both the metadata and data are stored in the cloud. S detaily souvisejícími s ukládáním si tak nemusíte dělat starosti.You don't need to worry about the details of how they're stored.
 • Snadné sdílení: Data můžete jednoduše sdílet s kolegy, PowerApps zajistí správu oprávnění.Easy to share: You can easily share data with your colleagues because PowerApps manages the permissions.
 • Snadné zabezpečení: Data jsou bezpečně uložená a uživatelé je můžou zobrazit jen tehdy, když jim udělíte přístup.Easy to secure: Data is securely stored so that users can see it only if you grant them access. Zabezpečení na základě rolí umožňuje řídit přístup k entitám pro různé uživatele v rámci vaší organizace.Role-based security allows you to control access to entities for different users within your organization.
 • Formátovaná metadata: Datové typy a relace se využívají přímo v PowerApps.Rich metadata: Data types and relationships are leveraged directly within PowerApps. Například když definujete adresu URL typu pole, budou data v rámci vaší aplikace k dispozici jako hypertextový odkaz.For example, defining a field type URL will present your data as a hyperlink within your app.
 • Nástroje pro produktivitu: Entity jsou dostupné v rámci doplňků pro Microsoft Excel a Outlook, kde zvyšují produktivitu a zajišťují přístupnost vašich dat.Productivity tools: Entities are available within the add-ins for Microsoft Excel and Outlook to increase productivity, and ensure your data is accessible.
 • Rozevírací seznamy: Přidejte do svých entit a aplikací rozevírací seznamy z široké nabídky standardních rozevíracích seznamů.Picklists: Include picklists from a rich set of standard picklists to provide quick drop downs within your entities and apps.

Vytvoření databáze Common Data ServiceCreate a Common Data Service database

Databáze Common Data Service se vytváří v prostředí.You create a Common Data Service database in an environment. S prostředími jste se seznámili dříve v tomto kurzu, takže jen stručné shrnutí: Prostředí je kontejner pro aplikace a další prostředky jako Common Data Service.You learned about environments earlier in the course, so just a quick recap: an environment is a container for apps and other resources, like the Common Data Service. Každé prostředí může mít přidruženou jednu instanci služby.Each environment can have one instance of the service associated with it. Pokud jste správcem prostředí a chcete přidat službu do prostředí, postupujte podle těchto kroků.If you are an Environment Admin, and you want to add the service to an environment, follow these steps.

Na kartě Domů klikněte na Vytvořit databázi.From the Home tab, click Create Database.

Vytvoření databáze v Common Data Service

Zadejte, jestli chcete omezit přístup k databázi, a potom klikněte na Vytvořit moji databázi.Specify whether you want to restrict access to the database, then click Create my database.

Určení přístupu v Common Data Service

Po dokončení procesu se zobrazí všechny standardní entity, které jsou součástí modelu Common Data Model.When the process is complete, you see all the standard entities that are included in the common data model. Níže jsou uvedené některé z nich.Some of them are shown below.

Standardní entity Common Data Service

Některé části tohoto tématu vám nemusí být známé, pokud jste předtím nepracovali s databázemi.Some of this topic might have been unfamiliar territory if you haven't worked with databases before. Ale obecný koncept je poměrně jednoduchý: Common Data Service poskytuje zabezpečený a spolehlivý způsob ukládání dat a zacházení s nimi z hlediska společných entit jako Účet, Kontakt, Produkt a Prodejní objednávka.But the general concept is pretty straightforward: the Common Data Service provides a secure and reliable way to store data and to treat that data in terms of common entities like Account, Contact, Product, and Sales Order. V dalším tématu se podíváme podrobněji na entity.In the next topic, we'll dive a deeper into entities.

Principy entit služby Common Data ServiceUnderstand Common Data Service entities

V první tématu v této části jsme vám představili službu Common Data Service, která zahrnuje model Common Data Model.In the first topic in this section, we introduced you to the Common Data Service, which includes a common data model. Model zase pak obsahuje entity.The model in turn contains entities. Entity jsou bloky sdílených dat, která se dají upravit, uložit, načíst a zpracovat.Entities are chunks of shared data that can be modified, stored, retrieved, and interacted with. V tomto tématu se dozvíte více o entitách, polích a datových typech.In this topic, you'll learn more about entities, fields, and data types.

Standardní entityStandard entities

Model Common Data Model obsahuje sadu standardních entit, které pokrývají celou řadu běžných obchodních potřeb.The common data model comes with a set of standard entities that cover a range of common business needs. Některé standardní entity jsou uvedené níže.Some of the standard entities are shown below.

Standardní entity Common Data Service

Entity jsou seskupené do kategorií, aby šlo snadno zjistit, které obvykle spolu fungují v řešení.The entities are grouped into categories so it's easy to see which ones typically work together in a solution.

Funkční skupinaFunctional group PopisDescription
Služby zákazníkůmCustomer Service Entity ze skupiny Služby zákazníkům pomáhají při správě potíží zákazníků, včetně jejich sledování, eskalace a dokumentace.The Customer Service entities manage issues from your customers, including tracking, escalation, and documentation.
ZákladFoundation Entity ze základní skupiny obsahují informace podstatné prakticky pro všechny ostatní skupiny entit.The Foundation entities contain information that is relevant to nearly every other entity group. Tato skupina obsahuje entity, jako je Address (Adresa) a Currency (Měna).This group contains entities such as Address and Currency.
Lidé, organizace a skupinyPeople, Organizations, and Groups Tyto entity zahrnují nejrůznější typy uživatelů a organizací, s nimiž se můžete setkávat, včetně zaměstnanců, smluvních partnerů, dárců, dobrovolníků, fanoušků, absolventů nebo členů rodiny.These entities encompass a rich set of people and organizations that you might interact with, including employees, contractors, donors, volunteers, fans, alumni, and families.
NákupPurchasing Entity ze skupiny Nákup slouží k vytváření nákupních řešení.The Purchasing entities let you create purchasing solutions.
ProdejSales Entity ze skupiny Prodej umožňují vytvářet ucelená řešení prodeje, od sledování zájemců a prodejních příležitostí po navazující komunikaci s kontakty, přijímání a doručování objednávek a zasílání faktur.The Sales entities let you create end-to-end sales solutions, from tracking leads and opportunities, to following through with contacts, accepting and delivering orders, and sending invoices.

Pole a datové typyFields and data types

Každá entita obsahuje sadu výchozích polí, která se nedají změnit ani odstranit.Each entity contains a set of default fields that you can't change or delete. Některá z těchto polí, jako například ID kontaktu, jsou specifické pro nějakou entitu.Some of those fields, like Contact ID, are specific to an entity. Jiné, jako například Datum a čas vytvoření, jsou společné pro všechny entity.Others, like Created on date time, are common to all entities. Standardní entity můžete rozšířit přidáním polí.You can extend standard entities by adding fields. Stačí kliknout nebo klepnout na Přidat pole a zadat vlastnosti nového pole.Just click or tap Add field and specify the new field's properties.

Pole a datové typy entity Kontakt

Pokud potřebujete entitu, která je úplně jiná (tj. rozšíření standardní entity nedostačuje), vytvoříte si vlastní entitu.If you need an entity that is completely different (i.e. extending a standard entity isn't enough), you create a custom entity. Tomu se budeme věnovat v následujícím tématu.We will cover that in the next topic.

Každé pole v entitě má datový typ, jako je Číslo.The fields in an entity each have a data type, like Number. Mít různé datové typy místo jednoho obecného datového typu je užitečné, protože se pak dá v aplikacích dělat celá řada skvělých věcí.Having different data types, rather than a single generic data type is helpful because it lets your apps to do all sorts of cool things. Například pokud máte pole typu Číslo, můžou vaše aplikace používat ovládací prvek typu posuvník, když uživatel upravuje toto pole.For example, when you have a field of type Number, your apps can use a slider control when a user edits that field. Můžete si zvolit z více než desítky datových typů. V následujícím seznamu jsou uvedené některé charakteristické typy:You can choose from more than a dozen data types - the following list shows some representative types:

 • Základní typy, jako Text nebo ČísloBasic types, like Text and Number
 • Složitější typy, jako je E-mail a TelefonMore complex types, like Email and Phone
 • Speciální typy, jako je Vyhledávání (pro vytváření relací) a Rozevírací seznam (k uložení pevné sady hodnot pro pole)Special types, like Lookup (for creating relationships) and Picklist (to hold a fixed set of values for a field)

Práce s entitamiWorking with entities

Když otevřete entitu, uvidíte velké množství informací a několik akcí, které můžete provést.When you open an entity, you see a lot of information and several actions that you can take. V krátkosti se podíváme na karty, které jsou dostupné, a na akce, které můžete provést při správě dat entity.We'll briefly look at the tabs that are available, and the actions you can take to manage entity data.

Karty entity

 • Pole: Zobrazení polí a datových typů a přidávání polí, všechno jsme probírali výše.Fields: see fields and data types, and add fields, all of which we discussed above.
 • Klíč: Pole, které identifikuje každý řádek v entitě, jako ID kontaktu pro entitu Kontakt.Key: the field that identifies each row in an entity, like Contact ID for the Contact entity.
 • Relace: Spojení mezi souvisejícími entitami jako Produkt a Kategorie produktu.Relationships: connections between related entities like Product and Product category. Příklad uvidíme v následujícím tématu.We'll see an example in the next topic.
 • Skupiny polí: Slouží k ovládání různého chování, například která pole se automaticky zobrazí, když vytvoříte obrazovku aplikace v PowerApps.Field groups: used to control various behaviors, like which fields to automatically show when you create an app screen in PowerApps.
 • Data: Procházení ukázkových dat a vlastních dat po jejich importu.Data: browse sample data and your own data after it's imported.

Akce entity

 • Otevřít v Excelu: Pokud máte nainstalovaný doplněk PowerApps, slouží tato možnost k prozkoumání a úpravám dat v Excelu.Open in Excel: if you have the PowerApps add-in installed, use this option to explore and edit your data in Excel.
 • Import dat: Načtení dat z excelových souborů a souborů CSV.Import data: bring in data from Excel and CSV files.
 • Export dat: Export dat do excelového souboru.Export data: export data to an Excel file.
 • Exportovat šablonu: Export struktury entity do excelového souboru, abyste mohli soubor vyplnit a naimportovat ho zpátky do entity.Export template: export the structure of an entity to an Excel file so you can populate the file and import it back into the entity.
 • Nastavení a Odstranit: Není k dispozici pro standardní entity.Settings and Delete: not available for standard entities.

Připojování ke standardní entitě v PowerApps StudiuConnecting to a standard entity in PowerApps Studio

Teď, když máte jasno v tom, co jsou entity, podíváme se na postup připojení k entitě Kontakt v PowerApps Studiu.Now that you understand what entities are, we'll look at how to connect to the Contact entity in PowerApps Studio. Klikněte na Nová a potom v části Common Data Service klikněte na Rozložení pro telefony.Click New, then under Common Data Service, click Phone layout. Na levé straně uvidíte dostupná datová připojení a na pravé straně seznam entit.You see available data connections on the left and the list of entities on the right. Pokuste se sami připojit a vygenerovat z entity aplikaci.Try connecting on your own, and generate an app from the entity.

Připojení k entitě v PowerApps Studiu

V následujícím tématu vám ukážeme, jak vytvářet vlastní entity, jakož i relace mezi entitami.In the next topic, we'll show you how to create custom entities, as well as relationships between entities.

Vytvoření vlastních entitCreate custom entities

Common Data Service je určená pro všechny naše firemní zákazníky, od nejmenších obchůdků až po největší podniky.The Common Data Service is designed for all our business customers, from the smallest shops to the largest enterprises. Model Common Data Model zahrnuje sadu standardních entit, které jsou určené pro mnoho běžných obchodních situací, a v předchozím tématu jste viděli, že v případě potřeby můžete tyto standardní entity rozšířit.The common data model includes a set of standard entities that address many common business scenarios, and you saw in the previous topic that you can extend those standard entities if necessary. Někdy ale potřebujete něco úplně jiného k řešení problémů, které jsou specifické pro vaši firmu.But sometimes you need something completely different to solve problems specific to your business. V takovém případě potřebujete vlastní entitu a my vám v tomto tématu ukážeme, jak takovou sestavit.In that case you need a custom entity, and we'll show you how to build one in this topic.

Existují dva způsoby, jak vytvořit entitu:There are two ways to create an entity:

 • Vytvořit entitu od začátku.Create the entity from scratch. A to právě uděláme v tomto tématu.This is what we'll do in this topic.
 • Vytvořte entitu, která je založená na jiné entitě, a to tak, že zkopírujete pole a nastavení dané entity, ale ne její data.Create an entity that is based on another entity, by copying the fields and settings of that entity, but not its data.

Vytvoření entity od začátkuCreating an entity from scratch

V tomto příkladu vytvoříme od začátku vlastní entitu s názvem Revize produktu.For this example, we'll create a custom entity called Product review, from scratch. Na úvod na kartě Entity klikněte na Nová entita.To start, on the Entities tab click New Entity. Zadejte název entity (žádné mezery ani speciální znaky), popisný zobrazovaný název a smysluplný popis.Enter an Entity name (no spaces or special characters), a friendly Display name, and a meaningful Description. Potom klikněte na Další.Then click Next.

Nová entita

Na další obrazovce uvidíte pět výchozích polí, která obsahují všechny standardní a vlastní entity.On the next screen, you see the five default fields that all standard and custom entities contain. Klikněte na Přidat pole a můžete začít přidávat své vlastní.Click Add field to start adding your own.

Výchozí pole entit

V tomto příkladu přidejme čtyři pole:For this example, let's add four fields:

 • Datum revize, což je pole data a je povinné.Review Date, which is a date field, and is required.
 • Hodnocení produktu, což je celočíselné pole a je povinné.Product Rating, which is an integer field, and is required. Mohli bychom tady použít rozevírací seznam, kde by šly vybrat jenom konkrétní hodnoty (jako 1–5), ale zatím si to nebudeme dělat složité.We could use a picklist here that allows you to specify only certain values (like 1-5), but we'll keep it simple right now.
 • Jméno revidujícího, což je textové pole, které není povinné.Reviewer Name, which is a text field, and isn't required
 • Komentář revidujícího, což je textové pole, které také není povinné.Reviewer Comment, which is a text field, and also isn't required.

Až budete s entitou spokojení, klikněte na Vytvořit.When you're happy with the entity, click Create. Když je entita vytvořená, nemá v sobě žádná data.When the entity is created, it doesn't have any data in it. V dalším tématu si ukážeme, jak data importovat.We'll show how to import data in the next topic.

Pole vlastní entity

Vytvoření relace mezi dvěma entitamiCreating a relationship between two entities

Vzhledem k tomu, že chceme přidružit každou revizi určitému produktu, potřebujeme vytvořit relaci mezi entitou Revize produktu a entitou Produkt.Because we want to associate each review with a particular product, we need to create a relationship between the Product review entity and the Product entity. V entitě Revize produktu klikněte na kartě Relace na Nová relace.In the Product review entity, on the Relationships tab, click New relationship. Potom vyberte Související entita a zadejte Název, Zobrazovaný název a Popis.Then select a Related entity, and enter a Name, a Display name, and a Description. Klikněte na Uložit. Vytvoří se relace.Click Save to create the relationship.

Vytvoření relace mezi entitami

Připojování k vlastní entitě v PowerApps StudiuConnecting to a custom entity in PowerApps Studio

Připojování k vlastní entitě v PowerApps Studiu je stejné jako připojení ke standardní entitě.Connecting to a custom entity in PowerApps Studio is just like connecting to a standard entity. Klikněte na Nová a potom v části Common Data Service klikněte na Rozložení pro telefony.Click New, then under Common Data Service, click Phone layout. Na levé straně uvidíte dostupná datová připojení a na pravé straně seznam entit.You see available data connections on the left and the list of entities on the right.

Připojení k entitě v PowerApps Studiu

V dalším tématu si ukážeme, jak spravovat data ve službě Common Data Service.In the next topic, we'll show you how to manage data in the Common Data Service.

Správa dat entityManage entity data

V tomto tématu se budeme zabývat správou dat ve službě Common Data Service.In this topic, we'll cover data management in the Common Data Service. V jiných tématech jsme nakousli import a export dat, ale teď se budeme věnovat trochu více práci s daty v Excelu.We have touched on importing and exporting data in other topics, but we'll spend more time now on working with data in Excel.

Import dat z Excelu nebo CSVImport data from Excel or CSV

V tomto příkladu importujeme data z Excelu do entity Revize produktu, kterou jsme vytvořili v posledním tématu.In this example, we'll import data from Excel into the Product review entity that we created in the last topic. Data můžete také importovat ze souborů CSV, což je běžný formát pro přesouvání dat.You can also import data from CSV files, which is a common format to move data around. Zde si připomeňme, jak entita vypadá: Zvýrazněná oblast je to, na co se zaměříme dále v tomto tématu.Here's a reminder of what the entity looks like; the highlighted area is what we'll focus on in this topic.

Entita Revize produktu

V entitě klikněte na Import dat a potom přejděte na soubor, z kterého chcete data importovat.In an entity, click Import data, then navigate to the file you want to import from. Klikněte na Zobrazit mapování a zkontrolujte, že sloupce v excelovém souboru jsou přidružené ke správným polím v entitě.Click Show mapping and make sure the columns in the Excel file are associated with the right fields in the entity. Až budete spokojení s mapováním, klikněte na Uložit změny.When you're happy with the mappings, click Save changes. Až budete znovu na hlavní obrazovce importu, klikněte na Importovat.Back on the main import screen, click Import.

Import dat z Excelu

Export dat do ExceluExport data to Excel

Exportujte data, pokud k nim potřebujete přístup mimo službu Common Data Service.Export data if you need access to it outside the Common Data Service. V entitě klikněte na Export dat a potom počkejte, až se vygeneruje soubor zip.In an entity, click Export Data, and then wait for the zip file to be generated. Otevřete soubor zip a uvidíte exportovaná data.Open the zip file and you see the exported data. Export dat do ExceluExport data to Excel

Export šablony do ExceluExport a template to Excel

Kromě stahování dat si můžete stáhnout i šablonu.In addition to downloading data, you can download a template. Šablona je excelový soubor se strukturou, která odpovídá polím entity, ale bez dat.A template is an Excel file with a structure that matches the fields of an entity, but without the data. Po stažení šablony ji ručně nebo z programu vyplníte a naimportujete zpátky do služby.After you download the template, you populate it manually or programmatically, and import it back into the service. V entitě klikněte na Exportovat šablonu a pak zadejte požadovaná pole (v tomto případě jsem vybral jedno pole).In an entity, click Export Template, then specify the fields you want (in this case I selected a single field). Klikněte na Exportovat do Excelu a potom počkejte, až se vygeneruje excelový soubor.Click Export to Excel, and then wait for the Excel file to be generated. Otevřete excelový soubor a zobrazí se vyexportovaná šablona s poli, která jste vybrali.Open the Excel file and you see the exported template with the fields you selected.

Export šablony do Excelu

Otevření dat v Excelu a práce s nimiOpen and work with data in Excel

Poslední věc, na kterou se podíváme, je možnost Otevřít v Excelu.The last thing we'll look at is the Open in Excel option. Pokud máte nainstalovaný doplněk PowerApps, můžete tuto možnost použít k prozkoumání a úpravám dat v Excelu.If you have the PowerApps add-in installed, you can use this option to explore and edit your data in Excel. V entitě klikněte na Otevřít v Excelu a pak otevřete soubor.In an entity, click Open in Excel, then open the file. Povolte úpravy a potom doplněk naváže aktivní připojení k entitě ve službě a vyplní sešit.Enable editing, then the add-in establishes a live connection to the entity in the service and populates the workbook. Úpravy děláte přímo v sešitu a můžete přidávat a odstraňovat řádky.You edit directly in the workbook, and can add and delete rows. Klikněte na Publikovat, aby se změny uložily.Click Publish to save changes. Můžete také aktualizovat data, abyste měli jistotu, že máte aktuální kopii. Můžete je i filtrovat, což je obzvláště užitečné, pokud entita obsahuje velké množství dat.You can also refresh data to make sure you have an up-to-date copy; and filter data, which is especially handy if an entity has a lot of data in it.

Otevřít v Excelu

To je vše k tématu správy dat v Common Data Service – import, export a práce s daty v Excelu.That wraps up the topic on managing data in the Common Data Service—importing, exporting, and working with data in Excel. V dalším tématu se pobavíme o správě zabezpečení dat.In the next topic, we'll talk about managing data security.

Zabezpečení služby Common Data ServiceCommon Data Service security

V tomto tématu se budeme zabývat zabezpečením ve službě Common Data Service.In this topic, we'll cover security in the Common Data Service. Služba uživatelům uděluje oprávnění k datům pomocí systému na základě rolí.The service uses a role-based system to grant users permissions to data. Model zabezpečení je hierarchie, kde každá úroveň představuje jinou úroveň přístupu.The security model is a hierarchy, with each level representing a different level of access. Na nejnižší úrovni jsou jednotlivá oprávnění pro vytváření, čtení, aktualizování a odstraňování u jedné entity.At the lowest level are individual create, read, update, and delete permissions on a single entity. Kolekce těchto oprávnění na úrovni entity tvoří sadu oprávnění.A collection of these entity-level permissions forms a permission set. Jednu nebo více sad oprávnění potom může použít role.One or more permission sets can then be used by a role. Role je na nejvyšší úrovni – zahrnuje všechna oprávnění potřebná pro uživatele nebo skupinu uživatelů.A role is at the top level - encompassing all the permissions needed by a user or a group of users.

Principy rolí a sad oprávněníUnderstanding roles and permission sets

Většinu času tohoto kurzu jsme se zaměřovali na powerapps.com a PowerApps Studio.In most of this course, we've focused on powerapps.com and the PowerApps Studio. V tomto tématu se budeme pohybovat v centru pro správu PowerApps.In this topic, we will be in the PowerApps admin center. Pokud kliknete na prostředí v centru pro správu, najdete v části Zabezpečení karty pro Role prostředí (o kterých jsme se zmínili v předchozím tématu), Role uživatelů a Sady oprávnění.If you click on an environment in the admin center, under Security you see tabs for Environment roles (whch we looked at in a previous topic), User roles and Permission sets. Ve výchozím nastavení existují dvě role uživatelů:By default, there are two user roles:

 • Vlastník databáze je role správy, která poskytuje úplný přístup ke všem entitám.Database Owner is an administrative role that gives full access to all entities.
 • Uživatel organizace je výchozí role přiřazená všem uživatelům.Organization user is the default role assigned to all users. Tato role poskytuje všem uživatelům přístup k entitám, které obsahují veřejná data.This role provides all users access to entities that contain public data.

Role uživatelů centra pro správu

Ve výchozím nastavení jsou dvě sady oprávnění pro každou entitu:By default there are two permission sets for each entity

 • Udržovat poskytuje úplné řízení: oprávnění k vytváření, čtení, aktualizování a odstraňování.Maintain gives full control: create, read, update, and delete permissions.
 • Zobrazit poskytuje přístup jen pro čtení.View gives read-only access.

Následující obrázek ukazuje výchozí sady oprávnění pro entitu Účet.The following image shows the default permission sets for the Account entity.

Sady oprávnění centra pro správu

Na videu vidíte, jak vytvořit další role a sady oprávnění, abyste mohli pro vaše aplikace povolovat přístup přesně podle potřeb.In the video, we show you how to create additional roles and permission sets so you can enable fine-grained access for your applications. Vytvoříme sadu oprávnění Udržovat revizi produktu, která poskytuje úplný přístup k vlastní entitě, kterou jsme vytvořili v dřívějším tématu, a roli Vlastník ReviewApp, které sadu oprávnění přiřadíme.We create a Maintain product review permission set that gives full access to the custom entity we created in an earlier topic and a ReviewApp Owner role that we assign the permission set to.

Omezení přístupu k databáziRestrict access to a database

Když jsme v dřívějším tématu vytvořili databázi, nechali jsme výchozí otevřený přístup k databázi.When we created a database in an earlier topic, we stayed with the default of open access to the database. Pokud přístup chcete změnit, klikněte na kartě Databáze na Omezit přístup a potom potvrďte, že chcete udělat změnu.To change the access, on the Database tab click Restrict access, and then confirm that you want to make the change.

Omezení přístupu k databázi

V omezeném režimu musí každý uživatel mít přiřazenou jednu nebo více rolí.In restricted mode, every user must have one or more role assigned to them. Roli můžete nastavit pro danou pozici v rámci vaší společnosti a přiřadit ji komukoliv, kdo je na této pozici.A role can be set up for a given position within your company, and assigned to any person who is in that position. Uživatelé se také dají automaticky přidávat do role podle skupin Azure Active Directory, do kterých patří.Users can also be automatically added to a role based on the Azure Active Directory groups they belong to.

Závěrečné shrnutíWrapping it up

Zabezpečení může být složité téma, jenom ale nezapomeňte na hierarchii oprávnění.Security can be a complex topic, but just remember the hierarchy of permissions. Začíná oprávněními pro vytváření, čtení, aktualizování a odstraňování u entity, z kterých se dají vytvářet sady oprávnění, které se poté přiřazují rolím.It starts with create, read, update, and delete permissions on an entity, which can form permission sets, which are then assigned to roles. Jde o flexibilní systém, který vám umožňuje řídit přístup k datům s poměrně jemným odstupňováním.It's a flexible system that enables you to control data access in a fairly granular way.

A tím se naše část o službě Common Data Service i tento Výukový program s asistencí chýlí k závěru.Well, this brings us to the end of our section on the Common Data Service and also the end of this Guided Learning course. Věříme, že se vám to líbilo a mnoho jste se naučili. Dejte nám vědět, pokud máte nějakou zpětnou vazbu, a někdy se sem zase podívejte, protože v průběhu času plánujeme přidávat další obsah.We hope you've enjoyed it and learned a lot - let us know if you have any feedback, and check back because we plan to add content over time. Pokud máte zájem o podrobný obsah rovnou, podívejte se na dokumentaci k PowerApps.For more in-depth content right now, check out the PowerApps documentation.

Gratulujeme!

Dokončili jste část Správa dat výukového programu Microsoft PowerApps s asistencí.You've completed the Managing data section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

Naučili jste se...

Přispěvatelé

 • Michael Blythe
 • olprod