Skenování čárového kódu v Microsoft PowerAppsScan a barcode in Microsoft PowerApps

Když si vytvoříte aplikaci a budete ji používat na zařízení, jako je třeba telefon s fotoaparátem, můžete skenovat několik typů čárových kódů.Scan several types of barcodes by creating an app and running it on a device, such as a phone, that has a camera. Číselný ekvivalent čárového kódu se zobrazí v ovládacím prvku Popisek a tato data můžete nahrát do různých zdrojů dat.The numerical equivalent of the barcode appears in a Label control, and you can upload that data to a variety of data sources.

Pokud neznáte PowerApps, přečtěte si téma Začínáme.If you're unfamiliar with PowerApps, see Get started.

Známá omezeníKnown limitations

 • Čárové kódy by měly být minimálně 2,5 cm vysoké a 4 cm široké.Barcodes should be at least 1" (2.5cm) high and 1.5" (4cm) wide.
 • Pokud chcete skenovat čárové kódy telefonem, držte ho v orientaci na výšku a pomalu ho posunujte 18 až 25 cm od čárového kódu.To scan barcodes by using a phone, hold it in portrait orientation, and slowly move it from 7" (18cm) to 10" (25cm) away from the barcode.
 • Dlouhé typy čárových kódů (například I2of5, které mohou mít 15 i více znaků) mohou poskytnout zkrácené nebo jinak nesprávné výsledky, zejména pokud není čárový kód vytištěný zřetelně.Long barcode types (such as I2of5, which can have 15 or more characters) can give truncated or otherwise incorrect results, especially if the barcode isn't printed clearly.
 • U iPhonů a zařízení s Androidem můžete zadat vlastnost Height ovládacího prvku Čárový kód, ale šířka je určena pevným poměrem stran.For iPhones and Android devices, you can specify the Height property of the Barcode control, but a fixed aspect ratio determines its width.
 • Možná budete muset nastavit vlastnost Scanrate ovládacího prvku Čárový kód na 35 nebo méně.You might need to set the Scanrate property of the Barcode control to 35 or less.
 • Pokud chcete zpomalit vyčerpávání paměti na zařízení s iOSem, nastavte vlastnost Height ovládacího prvku Čárový kód na hodnotu 700 (nebo nižší) a vlastnost Scanrate na 30.To delay running out of memory on devices that are running iOS, set the Height property of the Barcode control to 700 (or lower) and the Scanrate property to 30.
 • Pokud v zařízení dojde paměť a aplikace zamrzne, restartujte ji.If the device runs out of memory and the app freezes, restart the app.

Vytvoření prázdné aplikaceCreate a blank app

 1. Zaregistrujte se do služby PowerApps a proveďte některou z těchto akcí:Sign up for PowerApps, and then do either of the following:

  • Otevřete PowerApps v prohlížeči na zařízení, které má fotoaparát.Open PowerApps in a browser on a device that has a camera.
  • Nainstalujte PowerApps z Windows Storu na zařízení, které má fotoaparát.Install PowerApps from the Windows Store on a device that has a camera. Otevřete PowerApps a přihlaste se. V nabídce Soubor klikněte nebo klepněte na Nová.Open PowerApps, sign in, and then click or tap New on the File menu (along the left edge).
 2. V části Začít s prázdným plátnem nebo šablonou klikněte nebo klepněte na možnost Rozložení pro telefon na dlaždici Prázdná aplikace.Under Start with a blank canvas or template, click or tap Phone layout in the Blank app tile.

  Vytvoření zcela nové aplikace

 3. Pokud jste ještě PowerApps nepoužívali, seznamte se s hlavními oblastmi této aplikace prostřednictvím úvodní prohlídky (případně klikněte nebo klepněte na Přeskočit).If you haven't used PowerApps before, get familiar with key areas of the app by taking the intro tour (or click or tap Skip).

  Úvodní obrazovka rychlé prohlídky

  Poznámka: Prohlídku si můžete pustit i kdykoli později, když kliknete nebo klepnete na ikonu otazníku v pravém horním rohu a pak na Vydat se na úvodní prohlídku.Note: You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

Přidání ovládacího prvku Čárový kódAdd a Barcode control

 1. Na kartě Vložení klikněte nebo klepněte na Médium a pak klikněte nebo klepněte na Čárový kód.On the Insert tab, click or tap Media, and then click or tap Barcode.

  Přidání čtečky čárových kódů

 2. Zkontrolujte, že je vybraný ovládací prvek Čárový kód. Poznáte to tak, že ho obklopuje oblast výběru (s úchyty pro změnu velikosti ovládacího prvku).Ensure that the Barcode control is selected by confirming that a selection box (with handles to resize the control) surrounds it.

  Oblast výběru

 3. Na kartě Domů klikněte nebo klepněte na Barcode1 (Čárový kód 1) a potom v části Přejmenovat zadejte nebo zkopírujte MyScanner (Můj skener).On the Home tab, click or tap Barcode1, and then type or paste MyScanner under Rename.

  Tip: První ovládací prvek Čárový kód, který přidáte, se standardně nazývá Barcode1.Tip: The first Barcode control that you add is named Barcode1 by default. Pokud tento ovládací prvek odstraníte a přidáte nový ovládací prvek Čárový kód, bude se standardně nazývat Barcode2.If you delete that control and add another Barcode control, it will be named Barcode2 by default. Tím, že ovládací prvek přejmenujete ručně, zajistíte, že vzorce budou odkazovat na ovládací prvek pomocí jeho správného názvu.By manually renaming a control, you ensure that formulas will refer to the control by its correct name.

  Přejmenování ovládacího prvku Čárový kód

Přidání ovládacího prvku Textové zadáníAdd a Text input control

 1. Na kartě Vložení klikněte nebo klepněte na Text a pak klikněte nebo klepněte na Textové zadání.On the Insert tab, click or tap Text, and then click or tap Text input.

  Pokud se karta Vložení nezobrazuje, maximalizujte okno PowerApps.If the Insert tab doesn't appear, maximize your PowerApps window.

  Přidání ovládacího prvku Textové zadání

 2. Přetáhněte oblast výběru (nikoli úchyty pro změnu velikosti) okolo ovládacího prvku Textové zadání směrem dolů, až se zobrazí pod položkou MyScanner.Drag the selection box (not the resize handles) around the Text input control down until it appears below MyScanner.

  Popisek s oblastí výběru

 3. Ponechejte ovládací prvek Textové zadání vybraný a zkontrolujte, že seznam vlastností obsahuje položku Default, a potom do řádku vzorců zadejte nebo zkopírujte MyScanner.Text.With the Text input control still selected, ensure that Default appears in the properties list, and then type or paste MyScanner.Text in the formula bar.

  Vlastnost Text ovládacího prvku Popisek

Změna typu čárového kóduChange the barcode type

 1. Na kartě Vložení klikněte nebo klepněte na Ovládací prvky a potom klikněte nebo klepněte na Rozevírací seznam.On the Insert tab, click or tap Controls, and then click or tap Drop down.

  Přidání rozevíracího seznamu

 2. Přesuňte ovládací prvek Rozevírací seznam tak, aby se zobrazoval pod ostatními ovládacími prvky na obrazovce.Move the Drop down control so that it appears below the other controls on the screen.

  Přesunutí rozevíracího seznamu

 3. Ponechejte ovládací prvek Rozevírací seznam vybraný a zkontrolujte, že seznam vlastností obsahuje položku Items, a potom do řádku vzorců zadejte nebo zkopírujte tento textový řetězec:With the Drop down control still selected, ensure that the properties list shows Items, and then type or paste this string of text in the formula bar:
  [Codabar; Code128; Code39; Ean; I2of5; Upc][Codabar, Code128, Code39, Ean, I2of5, Upc]

  Nastavení vlastnosti Items u rozevíracího seznamu

 4. Na kartě Domů přejmenujte ovládací prvek Rozevírací seznam na ChooseType (Zvolit typ).On the Home tab, rename the Drop down control to ChooseType.

  Přejmenování rozevíracího seznamu

 5. Ponechejte ovládací prvek Rozevírací seznam vybraný a zkontrolujte, že seznam vlastností obsahuje položku Items, a potom do řádku vzorců zadejte nebo zkopírujte tento textový řetězec:Click or tap MyScanner to select it, ensure that the properties list shows BarcodeType, and then type or paste this string of text in the formula bar:
  ChooseType.Selected.ValueChooseType.Selected.Value

Otestování aplikaceTest the app

 1. Stisknutím F5 otevřete režim náhledu (případně klikněte nebo klepněte na tlačítko přehrávání v pravém horním rohu).Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play button near the upper-right corner).

  Otevření režimu náhledu

 2. Podržte čárový kód u fotoaparátu na zařízení, dokud se v ovládacím prvku Popisek nezobrazí číselná část čárového kódu.Hold a barcode up to the camera on the device until the numerical component of the barcode appears in the Label control.

  Pokud se číselná část nezobrazí, zkuste jinou možnost v seznamu BarcodeType (Typ čárového kódu).If the numerical component doesn't appear, try a different option in the BarcodeType list. Pokud se ani pak správná data nezobrazí, zadejte správné číslo do ovládacího prvku Textové zadání.If the correct data still doesn't appear, type the correct number in the Input text control.

Další krokyNext steps

 • Připojte aplikaci ke zdroji dat a nakonfigurujte funkci Patch, aby si uživatelé mohli výsledky uložit.Connect the app to a data source and configure the Patch function so that users can save results.
 • Přidejte ovládací prvek Rozevírací seznam a nakonfigurujte ho tak, aby si uživatelé mohli vybrat typ čárového kódu, který chtějí naskenovat.Add a Drop down control, and configure it so that users can choose which type of barcode they want to scan.
 • Přidejte ovládací prvek Posuvník a nakonfigurujte ho tak, aby si uživatelé mohli přizpůsobit rychlost skenování nebo výšku ovládacího prvku Čárový kód.Add a Slider control, and configure it so that users can adjust the scan rate or the height of the Barcode control.