Vytvoření souboru odpovědí pro migraci

Platí pro: Windows SBS 2008

Soubor odpovědí slouží při instalaci systému Windows SBS 2008 k následujícím účelům:

 • Spustí proces migrace během instalace systému Windows SBS 2008.

  Poznámka

  Soubor odpovědí je třeba použít při migraci do systému Windows SBS 2008. Lze jej využít také k bezobslužné instalaci.

 • Poskytuje informace, které jsou automaticky zadávány do instalačních stránek systému Windows SBS 2008.

 • Pomáhá odborníkům v oblasti IT vytvořit servery ještě předtím, než je dodají k zákazníkovi, u něhož pak provedou jen finální konfiguraci.

  Poznámka

  Chcete-li instalovat systém Windows SBS 2008 v režimu migrace a dokončit úkoly z části Začínáme, musíte se nacházet v síti zákazníka.

Důležité

Chcete-li plně automatizovat instalaci na serveru s předinstalovaným operačním systémem, je třeba pro fázi instalace operačního systému použít soubor odpovědí OOBE.xml.

Chcete-li v režimu migrace plně automatizovat čistou instalaci, je třeba použít také soubor odpovědí autounattend.xml. Pokud použijete soubor autounattend.xml, musíte určit jednotku C. Systém Windows SBS 2008 lze úspěšně nainstalovat pouze na jednotku C. Informace o vytváření souboru odpovědí pomocí sady AIK (Automated Installation Kit) najdete v článku o sadě AIK pro systémy Windows Vista SP1 a Windows Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=115680).

Při vytváření souboru odpovědí migrace postupujte podle následujících pokynů:

 1. Shromážděte informace pro soubor odpovědí pro migraci.

 2. Spusťte Nástroj souboru odpovědí.

 3. Zkopírujte soubor odpovědí migrace do kořenového oddílu zařízení USB flash nebo na jiné přenosné médium.

Krok 1: Shromáždění informací pro soubor odpovědí pro migraci

Následující tabulky uvádějí informace potřebné pro soubor odpovědí.

Nastavení hodin a časového pásma

Informace, které je třeba zadat Popis

Nastavení hodin a časového pásma

Pokud zvolíte ruční nastavení hodin a časového pásma, migrace se zastaví a bude zobrazena výzva k nastavení hodin a časového pásma.

Jestliže zvolíte automatické nastavení časového pásma, je třeba ručně nastavit správný čas v hodinách systému BIOS na serveru. Pomocí souboru odpovědí nelze automaticky nastavit systémové hodiny.

Informace o společnosti

Informace, které je třeba zadat Popis

Informace o společnosti (volitelné)

Název a adresa společnosti. Tyto informace se používají pro nastavení na serveru a nejsou odesílány společnosti Microsoft.

Informace o společnosti je později možné upravit. Budete-li je chtít upravit, klepněte v nástroji Konzola systému Windows SBS v nabídce Nápověda na příkaz Upravit informace o společnosti.

Název certifikační autority (volitelné)

Název certifikační autority, kterou chcete použít. Pokud toto pole ponecháte prázdné, systém Windows SBS 2008 použije název interní domény a název serveru (syntaxe: <Název_interní_domény>-<Windows SBS 2008 Název_serveru>) ke generování certifikátu podepsaného svým držitelem (například Contoso-NewServer).

Informace o zdrojovém (existujícím) serveru

Informace, které je třeba zadat Popis

Název účtu správce domény

Název uživatelského účtu správce domény v existující doméně.

Poznámka

Tento účet musí být členem skupin Domain Admins, Enterprise Admins a Schema Admins.

Poznámka

Doporučujeme na zdrojovém serveru vytvořit nový účet správce domény pro migraci a nepoužívat předdefinovaný účet Administrator.

Heslo

Heslo k účtu správce domény.

Poznámka

Heslo k účtu správce domény nemůže být prázdné. Pokud je prázdné, je třeba je pro migraci změnit nebo vytvořit nový účet správce domény, u kterého bude nastaveno heslo.

Název zdrojového serveru

Název serveru, ze kterého migrujete nastavení a data.

Název zdrojové domény

Úplný název DNS interní domény vaší organizace, například contoso.local.

IP adresa zdrojového serveru

IP adresa přidělená zdrojovému serveru.

Výchozí brána

IP adresa přidělená směrovači ve vaší síti.

Na zdrojovém serveru je spuštěna služba DHCP

Toto políčko zaškrtněte, pokud je na zdrojovém serveru spuštěna služba DHCP. Doporučuje se, aby byla služba DHCP spuštěna také na cílovém serveru. Je-li služba DHCP spuštěna na zdrojovém serveru, bude automaticky přesunuta. Jestliže je služba DHCP spuštěna na jiném serveru nebo zařízení, je třeba ji na daném serveru či zařízení ručně zakázat.

Poznámka

Uživatelské jméno a heslo správce domény, které zadáte v souboru odpovědí, budou také nastaveny jako heslo režimu obnovení adresářových služeb. Jestliže se z nějakého důvodu potřebujete k serveru přihlásit v režimu obnovení adresářových služeb, je třeba použít stejné uživatelské jméno a heslo, jako jste zadali během migrace. Tato hesla nejsou synchronizována, takže pokud v systému Windows SBS 2008 změníte heslo k účtu správce, bude při přihlášení k serveru v režimu obnovení adresářových služeb nutné přesto použít původní heslo.

Informace o cílovém serveru

Informace, které je třeba zadat Popis

Název cílového serveru

Název serveru, na který provádíte migraci. Na tento server budete instalovat systém Windows SBS 2008. Název zdrojového a cílového serveru musí být odlišný.

IP adresa cílového serveru

IP adresa, kterou chcete přidělit cílovému serveru.

Krok 2: Spuštění nástroje souboru odpovědí

Pak pomocí nástroje souborů odpovědí vytvořte soubor odpovědí migrace.

Poznámka

Chcete-li spustit nástroj souboru odpovědí, musí být v počítači používaném k vytvoření souboru odpovědí nainstalováno rozhraní .NET Framework 2.0 nebo novější. Pokud chcete stáhnout a nainstalovat rozhraní .NET Framework 2.0, navštivte web společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81886.

Vytvoření souboru odpovědí pro migraci

 1. V klientském počítači nebo na serveru vložte disk DVD1 systému Windows SBS 2008, přejděte do složky Tools a poklepejte na soubor SBSAfg.exe. Spustí se nástroj souboru odpovědí.

 2. Klepněte na možnost Migrace z existujícího serveru (připojení existující domény).

 3. Zadejte informace, které jste shromáždili v kroku 1.

 4. Uložte soubor odpovědí pod názvem sbsanswerfile.xml.

Krok 3. Zkopírujte soubor odpovědí migrace na přenosné médium

Důležité

Bez dokončení tohoto kroku nelze spustit migraci.

Zkopírujte soubor odpovědí migrace do kořenového oddílu zařízení USB flash nebo na jiné přenosné médium. Pak je vložte do portu USB na cílovém serveru a teprve potom začněte migraci do systému Windows SBS 2008. Pokud průvodce instalací systému Windows SBS 2008 rozpozná soubor odpovědí pro migraci, bude migrace spuštěna automaticky.

Důležité

Soubor odpovědí obsahuje informace o uživatelském jménu a heslu, jejichž pomocí se lze přihlásit k serveru. V zájmu zvýšení ochrany serveru po dokončení migrace na systém Windows SBS 2008 soubor odpovědí odstraňte.