Příprava na přesouvání dat

Platí pro: Windows SBS 2008

Než začnete přesouvat data, proveďte následující úkoly:

 • Seznamte se s pojmy spojenými s přesouváním dat.

 • Ověřte, zda jsou pevné disky instalovány, rozdělené do oddílů a formátované.

 • Zálohujte data.

  Poznámka

  Každý průvodce, kterého použijete k přesouvání datových složek, vám připomene, že byste před přesunutím složek měli vždy zálohovat data na serveru.

 • Projděte si doporučené postupy pro přesouvání dat.

 • Upozorněte uživatele, že data budou během přesouvání nedostupná.

Shrnutí pojmů a definicí

Následující klíčové pojmy se pojí s přesouváním datových složek v systému Windows SBS 2008:

 • Cílový oddíl: Oddíl, na který přesouváte data.

 • Jednotka (označovaná také jako Svazek): Oblast úložiště na jednotce pevného disku formátovaná používáním služby NTFS, která má přiděleno číslo jednotky. Jedna jednotka pevného disku může obsahovat více svazků a svazek může zabírat více jednotek pevného disku.

 • Oddíl: Část jednotky pevného disku, která funguje jako fyzicky samostatný disk. Po vytvoření je třeba oddíl naformátovat a přiřadit mu písmeno jednotky. Teprve potom na něj bude možné ukládat data. Na základních discích jsou oddíly známé jako základní svazky, které zahrnují primární oddíly a logické jednotky. Na dynamických discích jsou oddíly známé jako dynamické svazky, které zahrnují jednoduché, prokládané rozložené a zrcadlené svazky a svazky RAID-5.

 • Zdrojový oddíl: Oddíl, z něhož přesouváte data.

Ověřte, zda jsou pevné disky instalovány, rozdělené do oddílů a formátované.

Než začnete přesouvat datové složky, je třeba se ujistit, zda jsou nainstalovány a naformátovány jednotky pevného disku a oddílu potřebné pro přesouvání datových složek. Systém Windows SBS 2008 rozpozná pouze oddíly formátované pomocí svazku NTFS. Další informace o instalaci a konfiguraci jednotek a oddílů na pevném disku získáte v tématu „Managing Disks and Volumes“ (Správa disků a svazků) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=102366).

Zálohování dat

Pro případ ochrany dat před náhodnou ztrátou, pokud při přesouvání datových složek dojde k chybě, je třeba data před přesunutím zálohovat.

Zkontrolujte, zda zálohování proběhlo v pořádku. Chcete-li otestovat integritu zálohy, vyberte ze zálohy náhodné soubory, obnovte je do náhradního umístění a zkontrolujte, zda jsou zálohované soubory shodné s originálními soubory.

Před spuštěním průvodce se doporučuje zálohovat data. Pokud jste zálohování nenakonfigurovali, budete po zkontrolování volného místa na serveru, kam se mají data přesunout, vyzváni ke konfiguraci zálohování a k vytvoření zálohy dat před přesunutím. Pokud jste však nakonfigurovali zálohování, průvodce vás nevyzve k zálohování dat před přesunutím.

Konfigurace zálohování

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klepněte na položku Správce serveru Cougar.

 2. Klepněte na položky Zálohování & Úložiště serveru a potom na kartu Záloha.

 3. V podokně Úlohy klepněte na položku Konfigurovat zálohování serveru.

 4. Dokončete kroky průvodce zálohováním serveru.

Další informace o dokončení zálohování získáte v tématu „Backing Up and Restoring Data on Windows Small Business Server 2008“ (Zálohování a obnovení dat v systému Windows Small Business Server 2008) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104285).

Použití doporučených postupů pro přesouvání dat

Při přesouvání dat byste měli používat následující doporučené postupy:

 • Vyhledejte aplikaci a uživatelská data na samostatném pevném disku nebo oddílu s daty a soubory programu pro operační systém.

 • Data neukládejte ve stejném umístění jako složky aplikace.

 • Zajistěte vyvážení dat mezi různými jednotkami pevného disku k dosažení lepšího výkonu (pokud je na serveru více pevných disků).

Upozorněte uživatele, že data nebudou dostupná

Při přesouvání datové složky není prostředek využívající tato data k dispozici. Pokud se chystáte přesouvat data, když jsou k síti připojení uživatelé, měli byste je upozornit, že prostředky nebudou k dispozici. Můžete například odeslat e-mailovou zprávu uživatelům několik dní předtím, než se chystáte data přesunout, a sdělit jim, které prostředky budou nedostupné. Pak jim můžete odeslat připomenutí v den, kdy k přesunutí dojde.

 • Při přesouvání sdílených dat uživatelů uživatelé nemohou ukládat dokumenty do stávajících sdílených složek.

 • Jsou-li data ve složce Dokumenty uživatelů přesměrována na síťovou jednotku, uživatelé nemají přístup ke svým dokumentům, když přesouváte přesměrovaná data uživatelů ze složky Dokumenty. Uživatelé mají přístup k dokumentům uloženým v místní mezipaměti, ale dokumenty nebudou během přesouvání synchronizována se serverem.

 • Při přesouvání databáze služby Windows SharePoint Services nebude uživatelům k dispozici interní web. Uživatelé musí uložit otevřené dokumenty z webu a ukončit prohlížeče, které k internímu webu přistupují.

 • Při přesouvání dat a souborů protokolu na serveru Exchange Server nemohou uživatelé odesílat ani přijímat e-mailové zprávy. Pokud používají aplikaci Office Outlook®, mají přístup k e-mailovým zprávám uloženým v mezipaměti místního počítače.

 • Při přesouvání dat klientských záloho nemohou správci zálohovat klientské počítače.