Další informace o používání souborů odpovědí

Platí pro: Windows SBS 2008

Soubor odpovědí slouží při instalaci softwaru serveru Windows® Small Business Server 2008 (Windows SBS 2008) k následujícím účelům:

 • Poskytuje informace, které jsou automaticky zadávány do instalačních stránek systému Windows SBS 2008. Soubor odpovědí lze použít pro novou instalaci nebo migraci do systému Windows SBS 2008.

 • Pomáhá odborníkům v oblasti IT vytvořit nové servery ještě předtím, než je dodají k zákazníkovi, u něhož pak provedou jen finální konfiguraci.

  Poznámka

  Pokud provádíte migraci existujícího serveru do systému Windows SBS 2008, je třeba provést všechny instalační kroky u zákazníka.

  Poznámka

  Úkoly Začínáme je třeba provést u zákazníka.

 • Aktivuje proces migrace během instalace systému Windows SBS 2008.

  Poznámka

  Soubor odpovědí je třeba použít při migraci do systému Windows SBS 2008. Lze jej využít také k bezobslužné instalaci.

Nástroj souboru odpovědí provádí omezené ověření dat v souboru odpovědí. Podle pokynů v tomto dokumentu můžete vyplnit jednotlivá pole a pomoci zajistit, aby instalace proběhla bez chyb ověření.

Soubor odpovědí automatizuje konfiguraci instalace systému Windows SBS 2008 v bezobslužném režimu nebo režimu s obsluhou, a to v případě nové instalace i migrace do systému Windows SBS 2008.

 • V případě plně bezobslužné instalace vstoupí uživatel nebo technik do interakce s instalací pouze v případě, že je v souboru odpovědí chyba.

 • Při instalaci s obsluhou slouží soubor odpovědí k vyplnění polí na jednotlivých konfiguračních stránkách. Uživatel nebo technik vyplněné informace ověří a v případě potřeby libovolné pole změní a potom klikne na tlačítko Další.

Důležité

Chcete-li plně automatizovat instalaci na serveru s předinstalovaným operačním systémem, je třeba pro fázi instalace operačního systému použít soubor odpovědí OOBE.xml. Chcete-li na serveru plně automatizovat čistou instalaci, je třeba použít soubor odpovědí autounattend.xml. Při použití souboru autounattend.xml nelze určit jiné písmeno jednotky než C. Systém Windows SBS 2008 lze úspěšně nainstalovat pouze na jednotku C. Informace o vytvoření souboru odpovědí pomocí sady Automated Installation Kit (AIK) naleznete v následující dokumentaci:

Při vytváření souboru odpovědí postupujte podle následujících pokynů:

 1. Shromážděte informace pro soubor odpovědí (pro instalaci nebo migraci).

 2. Spusťte Nástroj souboru odpovědí.

 3. Zkopírujte soubor odpovědí do kořene jednotky na novém serveru nebo na libovolné vyměnitelné médium.

Krok 1A: Shromáždění informací pro soubor odpovědí pro automatizovanou instalaci

Pokud systém Windows SBS 2008 instalujete na více serverů pro různé zákazníky ve své kanceláři a až potom dodáváte servery zákazníkům, zajistěte, aby byl během instalace pro každý server použit jedinečný název DNS ve vaší místní síti nebo aby byl každý server během instalace připojen k samostatné síti. Je také třeba zvolit názvy, které budou jedinečné v síti zákazníka.

V následující tabulce jsou vysvětleny informace, které je třeba zadat v Nástroji souboru odpovědí pro novou instalaci.

Nastavení hodin a časového pásma

Informace, které je třeba zadat Popis

Nastavení hodin a časového pásma

Pokud zvolíte ruční nastavení hodin a časového pásma, bezobslužná instalace se zastaví a bude zobrazena výzva k nastavení hodin a časového pásma.

Jestliže zvolíte automatické nastavení časového pásma, je třeba ručně nastavit správný čas v hodinách systému BIOS na serveru. Pomocí souboru odpovědí nelze automaticky nastavit systémové hodiny.

Informace o serveru

Informace, které je třeba zadat Popis

Název serveru

Název nového serveru. Musí se jednat o jedinečný název v místní síti.

Důležité

Po dokončení instalace nelze tento název změnit.

Název interní domény

Název interní domény NetBIOS, například contoso.

Musí se jednat o jedinečný název v místní síti. Název domény a název serveru nemohou být stejné.

Důležité

Po dokončení instalace nelze tento název změnit.

Úplný název DNS

Název DNS interní (místní) domény.

Je nutné zadat nejméně dva popisky úplného názvu DNS. Můžete například použít název contoso.local, ale samotný název contoso není platný.

Nedoporučuje se jako poslední popisek v úplném názvu DNS používat veřejný název domény nejvyšší úrovně, například .com. Jedná se o název DNS interní domény.

Používáte-li v síti klientské počítače Apple Macintosh s operačním systémem Macintosh OS X 10.2.x nebo novějším, získáte další informace na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121090).

Důležité

Po dokončení instalace nelze tento název změnit.

Informace o společnosti

Informace, které je třeba zadat Popis

Informace o společnosti (volitelné)

Název a adresa společnosti. Tyto informace se používají pro nastavení na serveru a nejsou odesílány společnosti Microsoft®.

Informace o společnosti je později možné upravit. Budete-li je chtít upravit, klikněte v nástroji Konzola systému Windows SBS v nabídce Nápověda na příkaz Upravit informace o společnosti.

Účet správce sítě

Informace, které je třeba zadat Popis

Účet správce sítě

Jedná se o název nového účtu správce sítě, který bude vytvořen při instalaci systému Windows SBS 2008. Při nové instalaci budete po posledním restartování serveru přihlášeni pomocí tohoto účtu a hesla správce.

 • Křestní jméno

Křestní jméno správce.

 • Příjmení

Příjmení správce.

 • Uživatelské jméno správce

Uživatelské jméno (alias) nového účtu správce sítě. Uživatelské jméno musí splňovat následující podmínky:

 • Může obsahovat pouze platné znaky: A–Z, a–z, 0–9 a symboly _ # $ % & ’ - ^ { } ~ !

 • Nesmí začínat ani končit tečkou.

 • Nemůže obsahovat dvě tečky po sobě.

 • Nemůže se jednat o vyhrazený název (například Administrator).

 • Nemůže být stejné jako název počítače nebo serveru.

 • Heslo správce

Heslo pro nový účet správce sítě.

Zadané heslo musí být složité. Pokud nezadáte složité heslo, bezobslužná instalace se zastaví a budete vyzváni k zadání složitého hesla. Složité heslo je nejméně 8 znaků dlouhé a obsahuje nejméně tři z následujících typů znaků:

 • velká písmena,

 • malá písmena,

 • číslice,

 • symboly.

Poznámka

Při nové instalaci můžete buď zadat nastavení sítě, nebo povolit průvodci instalací, aby je nakonfiguroval za vás. Pokud systém Windows SBS 2008 instalujete na více serverů ve své kanceláři a až potom berete servery k zákazníkům, zvažte následující:

 • Zadáte-li nastavení sítě specifická pro konfiguraci sítě zákazníka, může se stát, že během instalace nebudete moci ze své sítě získat přístup k Internetu a stáhnout aktualizace.

 • Zadáte-li nastavení pro vlastní síť, bude pravděpodobně nutné je po doručení serveru zákazníkovi změnit.

Pokud chcete zadat nastavení sítě, potřebujete následující informace.

Nastavení sítě

Informace, které je třeba zadat Popis

IP adresa (volitelná)

IP adresa, kterou chcete přidělit serveru. Dbejte na to, aby tato IP adresa byla ve stejném rozsahu podsítě jako IP adresa připojení k místní síti (LAN) na směrovači a aby tato IP adresa nebyla v síti aktuálně používána. Pokud kliknete na přepínač Ručně zvolit nastavení sítě a nezadáte IP adresu, soubor odpovědí nelze uložit.

Výchozí brána (volitelné)

IP adresa přidělená připojení k místní síti na směrovači.

Krok 1B: Shromáždění informací pro soubor odpovědí pro migraci

V následující tabulce jsou uvedena nastavení migrace, která je třeba definovat v Nástroji souboru odpovědí.

Nastavení hodin a časového pásma

Informace, které je třeba zadat Popis

Nastavení hodin a časového pásma

Pokud zvolíte ruční nastavení hodin a časového pásma, migrace se zastaví a bude zobrazena výzva k nastavení hodin a časového pásma.

Jestliže zvolíte automatické nastavení časového pásma, je třeba ručně nastavit správný čas v hodinách systému BIOS na serveru. Pomocí souboru odpovědí nelze automaticky nastavit systémové hodiny.

Informace o společnosti

Informace, které je třeba zadat Popis

Informace o společnosti (volitelné)

Název a adresa společnosti. Tyto informace se používají pro nastavení na serveru a nejsou odesílány společnosti Microsoft.

Informace o společnosti je později možné upravit. Budete-li je chtít upravit, klikněte v nástroji Konzola systému Windows SBS v nabídce Nápověda na příkaz Upravit informace o společnosti.

Informace o zdrojovém (existujícím) serveru

Informace, které je třeba zadat Popis

Název účtu správce domény

Název uživatelského účtu správce domény v existující doméně.

Poznámka

Tento účet musí být členem skupin Domain Admins, Enterprise Admins a Schema Admins. Po dokončení první fáze migrace bude server restartován a budete automaticky přihlášeni pomocí tohoto účtu správce.

Heslo

Heslo k účtu správce domény.

Poznámka

Heslo k účtu správce domény nemůže být prázdné. Pokud je prázdné, je třeba je pro migraci změnit nebo vytvořit nový účet správce domény, u kterého bude nastaveno neprázdné heslo.

Poznámka

Doporučujeme na zdrojovém serveru raději vytvořit nový účet správce domény a nepoužívat předdefinovaný účet Administrator.

Název zdrojového serveru

Název serveru, ze kterého migrujete nastavení a data.

Název zdrojové domény

Úplný název DNS interní domény vaší organizace, například contoso.local.

Výchozí brána

IP adresa přidělená směrovači ve vaší síti.

IP adresa zdrojového serveru

IP adresa přidělená zdrojovému serveru.

Na zdrojovém serveru je spuštěna služba DHCP

Toto políčko zaškrtněte, pokud je na zdrojovém serveru spuštěna služba DHCP. Doporučuje se, aby byla služba DHCP spuštěna také na cílovém serveru. Je-li služba DHCP spuštěna na zdrojovém serveru, bude během migrace do systému Windows SBS 2008 automaticky přesunuta. Jestliže je služba DHCP spuštěna na jiném serveru nebo zařízení, je třeba ji na daném serveru či zařízení ručně zakázat.

Poznámka

Uživatelské jméno a heslo správce domény, které zadáte v souboru odpovědí, budou také nastaveny jako heslo režimu obnovení adresářových služeb. Jestliže se z nějakého důvodu potřebujete k serveru přihlásit v režimu obnovení adresářových služeb, je třeba použít stejné uživatelské jméno a heslo, jako jste zadali během migrace. Tato hesla nejsou automaticky synchronizována, takže pokud v systému Windows SBS 2008 změníte heslo k účtu správce, bude při přihlášení k serveru v režimu obnovení adresářových služeb nutné přesto použít původní heslo.

Informace o cílovém serveru

Informace, které je třeba zadat Popis

Název cílového serveru

Název serveru, na který provádíte migraci. Na tento server budete instalovat systém Windows SBS 2008. Musí se jednat o jedinečný název v místní síti. Název cílového serveru nemůže být stejný jako název domény. Ani název zdrojového serveru a název cílového serveru nemohou být stejné.

IP adresa cílového serveru

IP adresa, kterou chcete přidělit cílovému serveru.

Krok 2: Spuštění generátoru souboru odpovědí

Poznámka

Chcete-li spustit generátor souboru odpovědí, musí být v počítači používaném k vytvoření souboru odpovědí nainstalováno rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 nebo novější. Pokud chcete nainstalovat rozhraní .NET Framework 2.0, navštivte web společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81886 (stránka může být v angličtině).

Vytvoření souboru odpovědí pro automatizovanou instalaci

 1. V klientském počítači nebo na serveru vložte první disk DVD systému Windows SBS 2008, přejděte do složky Tools a dvakrát klikněte na soubor SBSAfg.exe. Spustí se generátor souboru odpovědí.

 2. Klikněte na možnost Nová instalace.

 3. Zadejte informace, které jste shromáždili v kroku 1A.

 4. Uložte soubor odpovědí pod názvem sbsanswerfile.xml.

Vytvoření souboru odpovědí pro migraci

 1. V klientském počítači nebo na serveru vložte první disk DVD systému Windows SBS 2008, přejděte do složky Tools a dvakrát klikněte na soubor SBSAfg.exe. Spustí se generátor souboru odpovědí.

 2. Klikněte na možnost Migrace z existujícího serveru (připojení existující domény).

 3. Zadejte informace, které jste shromáždili v kroku 1B.

 4. Uložte soubor odpovědí pod názvem sbsanswerfile.xml.

Krok 3: Kopírování souboru odpovědí

Zkopírujte soubor odpovědí do kořene jednotky USB flash nebo externího pevného disku USB. Připojte jednotku USB k novému serveru nebo zkopírujte soubor odpovědí z jednotky USB do kořene libovolné diskové jednotky na novém serveru. Potom zahajte instalaci systému Windows SBS 2008 nebo migraci. Pokud průvodce instalací systému Windows SBS 2008 rozpozná soubor odpovědí pro migraci, bude automaticky spuštěn proces migrace.

Varování

Soubor odpovědí obsahuje informace o uživatelském jménu a heslu, jejichž pomocí lze získat přístup k serveru. V zájmu zvýšení ochrany serveru po dokončení instalace systému Windows SBS 2008 soubor odpovědí odstraňte.

Odstraňování problémů se souborem odpovědí

Při spuštění instalace (nové nebo migrace) pomocí souboru odpovědí systému Windows SBS 2008 můžete zjistit chybu v případě, že server nemůže číst informace v souboru odpovědí. Tato situace může nastat za následujících okolností:

 • Nástroj Windows SBS 2008 Soubor odpovědí není správně formátován.

 • Soubor odpovědí obsahuje poškozená data.

Pokud zjistíte chybu při spouštění souboru odpovědí, pomocí následujících kroků ověřte obsah souboru odpovědí:

 1. Pokud je to možné, pomocí nástroje Soubor odpovědí systému Windows SBS 2008 otevřete soubor odpovědí.

 2. Zkontrolujte informace o instalaci a soubor uložte.

  Poznámka

  Pokud se zobrazí chybová zpráva, že soubor nelze otevřít, zavřete soubor a znovu vytvořte nový soubor odpovědí se stejnými informacemi.

 3. Klikněte na položku Opakovat. Pokud jste nepokračovali na stránku Pokračování instalace, můžete restartovat server a zkusit soubor odpovědí znovu číst.

Důležité

Soubor odpovědí není vhodné otevřít a upravovat přímo. Mohlo by to způsobit chyby formátu souboru.

Další obecné tipy odstraňování problémů

Pokud se vám nedaří spustit instalaci v souboru odpovědí systému Windows SBS 2008, ověřte následující skutečnosti:

 • Ujistěte se, zda jsou připojená vyjímatelná média obsahující soubor odpovědí a zda jsou serverem rozpoznána. Pokud server nerozpozná vyjímatelná média, zkuste použít jiné médium.

 • Soubor odpovědí musí být uložen s názvem sbsanswerfile.xml. Pokud v názvu souboru existuje chyba, přejmenováním souboru chybu opravte a pak restartujte server.

 • Soubor sbsanswerfile.xml musí být umístěn v kořeni vyjímatelného média, které používáte. Pokud tomu tak není, soubor přesuňte nebo zkopírujte do uvedeného umístění a pak restartujte instalaci.

Autorská práva

Informace v tomto dokumentu, včetně adres URL a jiných odkazů na webové servery, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Není-li uvedeno jinak, jsou společnosti, organizace, produkty, názvy domén, e-mailové adresy, loga, osoby, místa a události použité v příkladech smyšlené. Nemůže být vyvozováno žádné jejich spojení se skutečnou společností, organizací, produktem, názvem domény, e-mailovou adresou, logem, osobou, místem nebo událostí. Povinností uživatele je dodržovat všechny platné zákony týkající se autorských práv. Aniž by byla omezena práva uživatele vyplývající z autorských práv, žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, uložena do veřejného systému ani rozšiřována jakýmkoli způsobem (elektronicky, mechanicky, fotokopiemi, záznamem nebo jinak) ani za žádným účelem bez výslovného písemného povolení společnosti Microsoft Corporation.

Společnost Microsoft může vlastnit patenty, patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva a další práva týkající se duševního vlastnictví, které se vztahují k předmětu tohoto dokumentu. Není-li výslovně uvedeno v písemné licenční smlouvě se společností Microsoft jinak, neposkytuje tento dokument žádnou licenci na uvedené patenty, ochranné známky, autorská práva nebo jiné duševní vlastnictví.

Vaše právo kopírovat tuto dokumentaci je omezeno autorským zákonem a pravidly licenční smlouvy k softwaru. Jako nabyvatel softwarové licence si můžete vytvořit rozumný počet kopií nebo výtisků pro své vlastní použití. Vytváření neoprávněných kopií, přizpůsobení, kompilací nebo odvozených prací pro komerční distribuci je zakázáno a je trestným porušením zákona.

© 2010 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Windows Server, Windows 7, Windows Vista a Windows jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.