Učte se provádět kvantové výpočty s kvantovými katamiLearn quantum computing with the Quantum Katas

Kvantové katy jsou opensourcovou sbírkou programovacích cvičení a kurzů umožňujících postupovat vlastním tempem, které jsou zaměřené na výuku prvků kvantových výpočtů a programování v Q# současně.The Quantum Katas is an open-source collection of self-paced tutorials and sets of programming exercises aimed at teaching you elements of quantum computing and Q# programming at the same time.

Praktická výukaLearning by Doing

Kurzy a katy shromážděné v tomto projektu jsou zaměřené na praktickou výuku: nabízí programovací úkoly, které pokrývají určitá témata, od velmi jednoduchých k docela náročným.The tutorials and katas collected in this project emphasize learning by doing: they offer programming tasks that cover certain topics which progress from very simple to quite challenging. Každý úkol vyžaduje zadání nějakého kódu. První úkoly můžou vyžadovat třeba jenom jeden řádek a poslední už poměrně značný fragment kódu.Each task asks you to fill in some code; the first tasks might require just one line, and the later ones might require a sizable fragment of code.

Nejdůležitější je, že katy obsahují testovací architekturu, která nastaví, spustí a ověří řešení úloh.Most importantly, the katas include testing frameworks that sets up, runs and validates the solutions to the tasks. To vám dá okamžitou zpětnou vazbu k vašemu řešení a umožní znovu si promyslet přístup, pokud není správný.This allows you to get immediate feedback on your solution and to reconsider your approach if it is incorrect.

Katy můžete použít k učení v prostředí podle vaší volby:You can use the Katas for learning in your environment of choice:

  • Online poznámkové bloky Jupyter v rámci prostředí BinderJupyter Notebooks online within the Binder environment
  • Poznámkové bloky Jupyter spuštěné ve vašem místním počítačiJupyter Notebooks running on your local machine
  • Visual StudioVisual Studio
  • Visual Studio CodeVisual Studio Code

Jak se můžu učit s využitím kvantových kat?What can I learn with the Quantum Katas?

Tady je souhrn hlavních témat popsaných v kvantových katách.Here is a summary of the main topics covered in the Quantum Katas. Doporučujeme vám na začátku postupovat podle tohoto studijního programu, abyste si bezpečně osvojili základní koncepce kvantových výpočtů.We recommend you to follow this learning path in the beginning to make sure you have a solid grasp on the fundamental concepts of quantum computing. Samozřejmě můžete přeskočit témata, která ovládáte, jako je komplexní aritmetika, a učit se algoritmy v libovolném pořadí.Of course, you can skip the topics you're comfortable with, such as complex arithmetic, and learn the algorithms in any order you want.

Úvod do koncepcí kvantových výpočtůIntroduction to quantum computing concepts

Základní kvantových výpočtůQuantum computing fundamentals

AlgoritmyAlgorithms

Protokoly a knihovnyProtocols and libraries

Hry s provázánímEntanglement games

Zdroje a prostředkyResources