Role Assignments - Delete

Odstraní přiřazení role.

DELETE https://management.azure.com/{scope}/providers/Microsoft.Authorization/roleAssignments/{roleAssignmentName}?api-version=2015-07-01

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
roleAssignmentName
path True
 • string

Název přiřazení role, která se má odstranit

scope
path True
 • string

Rozsah přiřazení role, který se má odstranit

api-version
query True
 • string

Verze rozhraní API, která se má použít pro tuto operaci.

Odpovědi

Name Type Description
200 OK

OK – vrátí informace o přiřazení role.

204 No Content

Přiřazení role už je odstraněné nebo neexistuje.

Other Status Codes

Chybová odezva popisující, proč se operace nezdařila

Zabezpečení

azure_auth

Azure Active Directory tok OAuth2

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation zosobnění uživatelského účtu

Příklady

Delete role assignment by name

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/scope/providers/Microsoft.Authorization/roleAssignments/roleAssignmentName?api-version=2015-07-01

Sample Response

{
 "properties": {
  "roleDefinitionId": "/subscriptions/subId/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/roledefinitionId",
  "principalId": "Pid",
  "scope": "/subscriptions/subId/resourcegroups/rgname"
 },
 "id": "/subscriptions/subId/resourcegroups/rgname/providers/Microsoft.Authorization/roleAssignments/roleassignmentId",
 "type": "Microsoft.Authorization/roleAssignments",
 "name": "roleassignmentId"
}

Definice

ErrorAdditionalInfo

Další informace o chybě správy prostředků

ErrorDetail

Podrobnosti o chybě

ErrorResponse

Chybová odezva

RoleAssignment

Přiřazení rolí

RoleAssignmentPropertiesWithScope

Vlastnosti přiřazení role s oborem

ErrorAdditionalInfo

Další informace o chybě správy prostředků

Name Type Description
info
 • object

Další informace.

type
 • string

Další typ informací

ErrorDetail

Podrobnosti o chybě

Name Type Description
additionalInfo

Další informace o chybě.

code
 • string

Kód chyby

details

Podrobnosti o chybě

message
 • string

Chybová zpráva

target
 • string

Cílová chyba.

ErrorResponse

Chybová odezva

Name Type Description
error

Objekt Error

RoleAssignment

Přiřazení rolí

Name Type Description
id
 • string

ID přiřazení role

name
 • string

Název přiřazení role

properties

Vlastnosti přiřazení role

type
 • string

Typ přiřazení role

RoleAssignmentPropertiesWithScope

Vlastnosti přiřazení role s oborem

Name Type Description
principalId
 • string

ID objektu zabezpečení.

roleDefinitionId
 • string

ID definice role

scope
 • string

Obor přiřazení role