Model - Add Composite Entity Child

Vytvoří jeden podřízený objekt v existujícím modelu složených entit ve verzi aplikace.

POST {Endpoint}/luis/api/v2.0/apps/{appId}/versions/{versionId}/compositeentities/{cEntityId}/children

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
appId
path True
  • string
uuid

ID aplikace

cEntityId
path True
  • string
uuid

ID extraktoru složených entit

Endpoint
path True
  • string

Podporované koncové body Cognitive Services (protokol a název hostitele, například: https://westus.api.cognitive.microsoft.com) .

versionId
path True
  • string

ID verze.

Hlavička požadavku

Name Required Type Description
Ocp-Apim-Subscription-Key True
  • string

Odpovědi

Name Type Description
201 Created
  • string

ID vytvořeného modelu

Other Status Codes

Chybná odpověď.

Zabezpečení

Ocp-Apim-Subscription-Key

Type: apiKey
In: header

Příklady

Successful Create Composite Entity Child Model request

Sample Request

POST {Endpoint}/luis/api/v2.0/apps/86226c53-b7a6-416f-876b-226b2b5ab07b/versions/0.1/compositeentities/fe559c31-9778-42ea-ba45-94e0bd7cf767/children
Ocp-Apim-Subscription-Key: 00000000000000000000000000000000
{
  "name": "dateFrame"
}

Sample Response

"891c235f-4f42-4320-bc36-b6256b6c3f2b"

Definice

ErrorResponse

Chybová odezva při vyvolání operace v rozhraní API

Name Type Description
errorType
  • string