Metadata - Get Topics

Seznam témat kafka
Získejte seznam témat kafka. Pokud se jedná o nově vytvořené téma, počkejte několik sekund, než se zobrazí.

GET https://clustername-kafkarest.azurehdinsight.net/v1/metadata/topics

Odpovědi

Name Type Description
200 OK

úspěšný provoz

400 Bad Request

Chybný požadavek

401 Unauthorized

Neautorizováno

403 Forbidden

Forbidden

404 Not Found

Nebyl nalezen.

500 Internal Server Error

Vnitřní chyba serveru

Other Status Codes

Metoda není povolena.

Definice

TopicListResponse

Seznam témat

Name Type Description
topics
  • string[]

Seznam názvů témat