Partners - Get

Získá partnera účtu integrace.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Logic/integrationAccounts/{integrationAccountName}/partners/{partnerName}?api-version=2016-06-01

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
integrationAccountName
path True
 • string

Název účtu integrace.

partnerName
path True
 • string

Název partnera účtu integrace.

resourceGroupName
path True
 • string

Název skupiny prostředků.

subscriptionId
path True
 • string

ID předplatného.

api-version
query True
 • string

Verze rozhraní API.

Odpovědi

Name Type Description
200 OK

OK

Zabezpečení

azure_auth

Tok Služby Azure Active Directory OAuth2.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation zosobnění svého uživatelského účtu

Příklady

Get partner by name

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/testResourceGroup/providers/Microsoft.Logic/integrationAccounts/testIntegrationAccount/partners/testPartner?api-version=2016-06-01

Sample Response

{
 "properties": {
  "partnerType": "B2B",
  "content": {
   "b2b": {
    "businessIdentities": [
     {
      "qualifier": "AA",
      "value": "ZZ"
     }
    ]
   }
  },
  "createdTime": "2017-03-06T20:01:24.0517156Z",
  "changedTime": "2017-03-06T20:01:24.0525141Z",
  "metadata": {}
 },
 "id": "/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/testResourceGroup/providers/Microsoft.Logic/integrationAccounts/testIntegrationAccount/partners/testPartner",
 "name": "testIntegrationAccount",
 "type": "Microsoft.Logic/integrationAccounts/partners"
}

Definice

B2BPartnerContent

Obsah partnera B2B.

BusinessIdentity

Obchodní identita partnera pro integraci účtu.

IntegrationAccountPartner

Partner účtu integrace.

Metadata

Metadata.

PartnerContent

Obsah partnera účtu integrace.

PartnerType

B2BPartnerContent

Obsah partnera B2B.

Name Type Description
businessIdentities

Seznam partnerských obchodních identit.

BusinessIdentity

Obchodní identita partnera pro integraci účtu.

Name Type Description
qualifier
 • string

Kvalifikace obchodní identity např.

value
 • string

Hodnota obchodní identity definovaná uživatelem.

IntegrationAccountPartner

Partner účtu integrace.

Name Type Description
id
 • string

ID prostředku.

location
 • string

Umístění zdroje.

name
 • string

Získá název prostředku.

properties.changedTime
 • string

Změněný čas.

properties.content

Obsah partnera.

properties.createdTime
 • string

Vytvořený čas.

properties.metadata

Metadata.

properties.partnerType

Typ partnera.

tags
 • object

Značky prostředků.

type
 • string

Získá typ prostředku.

Metadata

Metadata.

PartnerContent

Obsah partnera účtu integrace.

Name Type Description
b2b

Obsah partnera B2B.

PartnerType

Name Type Description
B2B
 • string
NotSpecified
 • string