ProstředekResource

Definice modelu prostředků pro prostředek Azure Resource Manager.The resource model definition for Azure Resource Manager resource.

VlastnostiProperties

Name (Název)Name TypType Požaduje seRequired
id řetězecstring NeNo
name řetězecstring NeNo
type řetězecstring NeNo
location řetězecstring NeNo

id

Typ: řetězecType: string
Povinné: NeRequired: No

Plně kvalifikovaný identifikátor pro prostředek.Fully qualified identifier for the resource. Ex - /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}Ex - /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}


name

Typ: řetězecType: string
Povinné: NeRequired: No

Název prostředkuThe name of the resource


type

Typ: řetězecType: string
Povinné: NeRequired: No

Typ prostředku.The type of the resource. Ex- Microsoft.Compute/virtualMachines nebo Microsoft.Storage/storageAccounts.Ex- Microsoft.Compute/virtualMachines or Microsoft.Storage/storageAccounts.


location

Typ: řetězecType: string
Povinné: NeRequired: No

Geografické umístění, kde zdroj žijeThe geo-location where the resource lives