Postup nasazení klientů na počítače s Windows v nástroji System Center Configuration ManagerHow to deploy clients to Windows computers in System Center Configuration Manager

Platí pro: System Center Configuration Manager (aktuální větev)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Před instalací klientů nástroje Configuration Manager, ujistěte se, že všechny požadavky jsou zavedené a že jste dokončili všechny konfigurace požadované nasazení.Before you install Configuration Manager clients, ensure that all the prerequisites are in place and that you have completed all required deployment configurations.

Postup instalace klientů s nabízenou instalací klientaHow to install clients with client push

Můžete nakonfigurovat klientskou nabízenou instalaci pro lokalitu.You can configure client push installation for a site. Instalace klienta se automaticky spouští v počítačích, které jsou nalezeny v nakonfigurovaných hraničních umístěních lokality, pokud jsou tato hraniční umístění nakonfigurována jako skupina.Client installation automatically runs on the computers that are discovered within the site's configured boundaries when those boundaries are configured as a boundary group. Nabízenou instalaci klienta ale můžete pro konkrétní kolekci nebo prostředek v rámci kolekce iniciovat také spuštěním Průvodce nabízenou instalací klienta.Or, you can initiate a client push installation by running the Client Push Installation Wizard for a specific collection or resource within a collection.

Průvodce nabízenou instalací klienta můžete použít také k instalaci klienta nástroje Configuration Manager k dotazu výsledky.You can also use the Client Push Installation Wizard to install the Configuration Manager client to query results. Pro instalace úspěšná, jednou z položek vrácených dotazem musí být atribut ResourceID ze třídy systémový prostředek.For installation to succeed, one of the items returned by the query must be the attribute ResourceID from the class System Resource.

Pokud server lokality nelze kontaktovat klientský počítač nebo zahájení procesu instalace, se automaticky pokusí instalace každou hodinu.If the site server can't contact the client computer or start the setup process, it automatically retries the installation every hour. Server se bude až sedm dní.The server continues to retry for up to seven days.

Chcete-li sledovat proces instalace klientů, nainstalujte záložní stavový bod před instalací klientů.To help track the client installation process, install a fallback status point before you install the clients. Při instalaci záložního stavového bodu ho je automaticky přiřazen klientům instalované pomocí metody nabízené instalace klienta.When a fallback status point is installed, it's automatically assigned to clients when they're installed by the client push installation method. Chcete-li sledovat průběh instalace klienta, zobrazte sestavy nasazení a přiřazení klientů.To track client installation progress, view the client deployment and assignment reports.

Soubory protokolů klienta poskytují podrobnější informace k řešení problémů.Client log files provide more detailed information for troubleshooting. Soubory protokolů nevyžadují bod záložního stavu.The log files don't require a fallback status point. Například CCM.log soubor na serveru lokality zaznamenává veškeré problémy ze serveru lokality při připojování k počítači.For example, the CCM.log file on the site server records any problems from the site server when connecting to the computer. CCMSetup.log soubor v klientovi zaznamenává proces instalace.The CCMSetup.log file on the client records the installation process.

Důležité

Aby byla nabízená instalace klienta úspěšná, ujistěte se, že byly splněny všechny požadované podmínky.For client push to succeed, ensure that all the prerequisites are in place. Další informace najdete v tématu závislosti instalačních metod.For more information, see Installation method dependencies.

Konfigurace lokality k automatickému využití klientské nabízené instalace pro nalezené počítačeConfigure the site to automatically use client push for discovered computers

 1. V konzole nástroje Configuration Manager, zvolte správy > konfigurace lokality > lokality.In the Configuration Manager console, choose Administration > Site Configuration > Sites.

 2. Vyberte lokalitu, pro který chcete nakonfigurovat automatické klienta pro celou lokalitu nabízenou instalaci.Select the site for which you want to configure automatic site-wide client push installation.

 3. Na Domů ve nastavení skupiny, vyberte nastavení instalace klienta > klientské nabízené instalace.On the Home tab, in the Settings group, choose Client Installation Settings > Client Push Installation.

 4. Na Obecné kartě vlastnosti klientské nabízené instalace dialogovém okně, vyberte povolit automatické klienta pro celou lokalitu nabízenou instalaci.On the General tab of the Client Push Installation Properties dialog, select Enable automatic site-wide client push installation. Vyberte typy systému, na které má nástroj Configuration Manager nabízet instalaci softwaru klienta.Select the system types to which Configuration Manager should push the client software.

 5. Vyberte, zda chcete nainstalovat klienta na řadiče domény.Select whether you want to install the client on domain controllers.

 6. Na účty zadejte jeden nebo více účtů pro nástroj Configuration Manager použít při připojení k cílovému počítači.On the Accounts tab, specify one or more accounts for Configuration Manager to use when connecting to the target computer. Klikněte vytvořit ikonu, zadejte uživatelské jméno a heslo (maximálně 38 znaků), potvrďte heslo a pak klikněte na tlačítko OK.Click the Create icon, enter the User name and Password (no more than 38 characters), confirm the password, and then click OK. Zadejte účet alespoň jeden klientské nabízené instalace.Specify at least one client push installation account. Tento účet musí mít oprávnění místního správce na cílovém počítači pro instalaci klienta.This account must have local Administrator rights on the target computer to install the client. Pokud nezadáte účet klientské nabízené instalace, nástroj Configuration Manager se pokusí použít účet počítače systému lokality.If you do not specify a client push installation account, Configuration Manager tries to use the site system computer account. Při použití účet počítače systému lokality mezi doménami klientské nabízené instalace selže.Cross-domain client push fails when using the site system computer account.

  Poznámka

  Pokud chcete používat klientské nabízené instalace ze sekundární lokality, zadejte účet v sekundární lokalitě, která zahájí nabízenou instalací klienta.To use client push from a secondary site, specify the account at the secondary site that initiates the client push.

  Další informace o účtu klientské nabízené instalace naleznete v následující proceduře používat Průvodce nabízenou instalací klienta.For more information about the client push installation account, see the next procedure, Use the Client Push Installation Wizard.

 7. Dokončení vlastnosti instalace kartě.Complete the Installation Properties tab.

  Pokud je schéma rozšířeno pro nástroj Configuration Manager, publikuje webu ve službě Active Directory Domain Services vlastnosti instalace klienta , zadáte na této kartě. Tyto vlastnosti jsou přečtena instalacemi klienta, kde je program CCMSetup spuštěn bez vlastností instalace.If the schema is extended for Configuration Manager, the site publishes to Active Directory Domain Services the Client installation properties that you specify in this tab. These properties are read by client installations where CCMSetup is run without installation properties.

  Poznámka

  Pokud povolíte klientskou nabízenou instalaci v sekundární lokalitě, ujistěte se, že SMSSITECODE je nastavena na název lokality nástroje Configuration Manager jeho nadřazené primární lokality.If you enable client push installation on a secondary site, ensure that the SMSSITECODE property is set to the Configuration Manager site name of its parent primary site. Pokud je schéma služby Active Directory rozšířeno pro nástroj Configuration Manager, můžete také nastavit tuto vlastnost na hodnotu AUTO, která automaticky vyhledá správné přiřazení lokality.If the Active Directory schema is extended for Configuration Manager, you can also set this property to AUTO to automatically find the correct site assignment.

Použití Průvodce nabízenou instalací klientaUse the Client Push Installation Wizard

 1. V konzole nástroje Configuration Manager, zvolte správy > konfigurace lokality > lokality.In the Configuration Manager console, choose Administration > Site Configuration > Sites.

 2. Vyberte lokalitu, pro který chcete nakonfigurovat automatické klienta pro celou lokalitu nabízenou instalaci.Select the site for which you want to configure automatic site-wide client push installation.

 3. Na Domů kartě > nastavení skupiny, vyberte nastavení instalace klienta > klientské nabízené instalace.On the Home tab > Settings group, choose Client Installation Settings > Client Push Installation.

 4. Dokončení vlastnosti instalace kartě.Complete the Installation Properties tab.

  Pokud je schéma rozšířeno pro nástroj Configuration Manager, publikuje webu ve službě Active Directory Domain Services vlastnosti instalace klienta , zadáte na této kartě. Tyto vlastnosti jsou přečtena instalacemi klienta, kde je program CCMSetup spuštěn bez vlastností instalace.If the schema is extended for Configuration Manager, the site publishes to Active Directory Domain Services the Client installation properties that you specify in this tab. These properties are read by client installations where CCMSetup is run without installation properties.

 5. V konzole nástroje Configuration Manager, zvolte prostředky a Kompatibilita.In the Configuration Manager console, choose Assets and Compliance.

 6. V pracovním prostoru Prostředky a kompatibilita vyberte aspoň jeden počítač nebo kolekci počítačů.In the Assets and Compliance workspace, select one or more computers, or a collection of computers.

 7. Na Domů , zvolte jednu z následujících možností:On the Home tab, choose one of the following options:

  • Pokud chcete nainstalovat klienta jednoho nebo více počítačů, v zařízení skupiny, vyberte nainstalovat klienta.If you want to install the client to a single computer or multiple computers, in the Device group, choose Install Client.

  • Pokud chcete nainstalovat klienta do kolekce počítačů, v kolekce skupiny, vyberte nainstalovat klienta.If you want to install the client to a collection of computers, in the Collection group, choose Install Client.

 8. Na než začnete stránky Průvodce instalací klienta, zkontrolujte informace a potom zvolte Další.On the Before You Begin page of the Install Client Wizard, review the information, and then choose Next.

 9. Dokončení možnosti instalace stránky.Complete the Installation options page.

 10. Zkontrolujte nastavení instalace a zavřete průvodce.Review the installation settings, and then close the wizard.

Poznámka

Průvodce vám pomůže i v případě, že není lokalita nakonfigurována na klientskou nabízenou instalaci klientů.You can use the wizard to install clients even if the site isn't configured for client push.

Postup instalace klientů pomocí instalace na základě aktualizace softwaruHow to install clients with software update-based installation

Instalace klienta na základě aktualizace softwaru publikuje klienta k bodu aktualizace softwaru jako aktualizace softwaru.Software update-based client installation publishes the client to a software update point as a software update. Tuto metodu použijte pro první instalaci nebo upgradu.Use this method for a first-time installation or upgrade.

Pokud má počítač nainstalovaného klienta nástroje Configuration Manager, obdrží zásady klienta z webu.If a computer has the Configuration Manager client installed, it receives client policy from the site. Tato zásada obsahuje název serveru bodu aktualizace softwaru a port, ze kterého chcete získat aktualizace softwaru.This policy includes the software update point server name and port from which to get software updates.

Důležité

Chcete-li použít metodu instalace na základě aktualizace softwaru, je nutné, abyste používali stejný server WSUS (Windows Server Update Services) pro instalaci klienta i aktualizace softwaru.To use software update-based installation, you must use the same Windows Server Update Services (WSUS) server for client installation and software updates. Tento server musí být aktivním bodem aktualizace softwaru v primární lokalitě.This server must be the active software update point in a primary site. Další informace najdete v tématu instalaci bodu aktualizace softwaru.For more information, see Install a software update point.

Pokud počítač nemá nainstalovaného klienta nástroje Configuration Manager, nakonfigurujte a přiřaďte objekt zásad skupiny ve službě Active Directory Domain Services určíte název serveru bodu aktualizace softwaru.If a computer doesn't have the Configuration Manager client installed, configure and assign a group policy object in Active Directory Domain Services to specify the server name of the software update point.

K instalaci klienta na základě aktualizace softwaru nelze přidávat vlastnosti příkazového řádku.You can't add command-line properties to a software update-based client installation. Pokud jste rozšířili schéma služby Active Directory pro nástroj Configuration Manager, klientské počítače při instalaci automaticky vyžádají Active Directory Domain Services vlastnosti instalace.If you've extended the Active Directory schema for Configuration Manager, client computers automatically query Active Directory Domain Services for installation properties when they install.

Pokud jste nerozšířili schéma služby Active Directory, můžete použít zásady skupiny k dodání nastavení instalace klienta do počítačů ve vaší lokalitě.If you have not extended the Active Directory schema, you can use group policy to provision client installation settings to computers in your site. Tato nastavení budou automaticky použita pro veškeré instalace klienta na základě aktualizace softwaru.These settings are automatically applied to any software update-based client installations. Další informace najdete v tématu postup přidělení vlastností instalace klientovi (zásady a software klienta na základě aktualizace instalace skupiny) a přiřazení klientů k lokalitě.For more information, see How to provision client installation properties (group policy and software update-based client installation) and How to assign clients to a site.

Aktualizací použijte následující postupy, chcete-li nakonfigurovat počítače bez klienta nástroje Configuration Manager pro použití aktualizací softwaru bod k instalaci klienta a softwaru a publikovat klienta bod aktualizace softwaru softwaru.Use the following procedures to configure computers without a Configuration Manager client to use the software update point for client installation and software updates, and to publish the client software to the software update point.

Poznámka

Pokud je počítač ve stavu, kdy čeká na restartování po předchozí instalaci softwaru, může instalace klienta na základě aktualizace softwaru způsobit, že se počítač restartuje.If computers are in a pending restart state following a previous software installation, then a software update based client installation might cause the computer to restart.

Konfigurace objektu zásad skupiny ve službě Active Directory Domain Services účelem určení bodu aktualizace softwaru pro klienta instalace a aktualizací softwaru:Configure a group policy object in Active Directory Domain Services to specify the software update point for client installation and software updates:

 1. Pomocí konzoly pro správu zásad skupiny otevřete nový nebo existující zásady skupiny.Use the Group Policy Management Console to open a new or existing group policy object.

 2. V konzole rozbalte položku konfigurace počítače, rozbalte položku šablony pro správu, rozbalte položku součásti systému Windowsa potom zvolte Windows Update.In the console, expand Computer Configuration, expand Administrative Templates, expand Windows Components, and then choose Windows Update.

 3. Otevřete vlastnosti nastavení zadejte umístění intranetové služby Microsoft updatea potom zvolte povoleno.Open the properties of the setting Specify intranet Microsoft update service location, and then choose Enabled.

 4. V poli nastavení intranetové aktualizační služby pro zjišťování aktualizací, zadejte název a port serveru bodu aktualizace softwaru:In the box Set the intranet update service for detecting updates, specify the name and port of the software update point server:

  • Pokud systém lokality nástroje Configuration Manager je nakonfigurovaný na použití platný plně kvalifikovaný název domény (FQDN), použijte formát plně kvalifikovaný název domény.If the Configuration Manager site system is configured to use a fully qualified domain name (FQDN), use the FQDN format.

  • Pokud systém lokality nástroje Configuration Manager není nakonfigurován pro používání plně kvalifikovaný název domény, použijte formát krátkého názvu.If the Configuration Manager site system is not configured to use an FQDN, use a short name format.

  Poznámka

  Chcete-li zjistit číslo portu, přečtěte si téma určení nastavení portu používaného službou WSUS.To determine the port number, see How to determine the port settings used by WSUS.

  Příklad: http://server1.contoso.com:8530Example: http://server1.contoso.com:8530

 5. V poli nastavení intranetového serveru pro statistiku, zadejte název intranetového serveru pro statistiku.In the box Set the intranet statistics server, specify the name of the intranet statistics server. Nemusí to být stejný jako server bodu aktualizace softwaru.It doesn't have to be the same as the software update point server. Pokud se jedná o stejný server, formát nemusí odpovídat.If it's the same server, the format doesn't have to match.

 6. Přiřaďte objekt zásad skupiny pro počítače, na kterých chcete nainstalovat klienta a dostávat aktualizace softwaru.Assign the group policy object to the computers on which you want to install the client and receive software updates.

Publikování klienta nástroje Configuration Manager do bodu aktualizace softwaruPublish the Configuration Manager client to the software update point

 1. V konzole nástroje Configuration Manager klikněte na správy > konfigurace lokality > lokality.In the Configuration Manager console, click Administration > Site Configuration > Sites.

 2. Vyberte lokalitu, pro který chcete nakonfigurovat instalaci na základě aktualizace softwaru.Select the site for which you want to configure software update-based client installation.

 3. Na Domů ve nastavení skupiny, vyberte nastavení instalace klientaa potom zvolte instalace klienta.On the Home tab, in the Settings group, choose Client Installation Settings, and then choose Software Update-Based Client Installation.

 4. Vyberte povolit instalaci klienta na základě aktualizace softwaru.Select Enable software update-based client installation.

 5. Pokud software klienta na serveru lokality nástroje Configuration Manager je novější verze než verze bodu aktualizace softwaru, zjištěna novější verze klientského balíčku otevře se dialogové okno.If the client software on the Configuration Manager site server is a later version than the version on the software update point, the Later Version of Client Package Detected dialog box opens. Klikněte na tlačítko Ano publikovat nejnovější verzi.Click Yes to publish the most recent version.

  Poznámka

  Pokud software klienta nebyl publikován bod aktualizace softwaru, toto pole je prázdné.If the client software wasn't previously published to the software update point, this box is blank.

Aktualizace softwaru pro klienta nástroje Configuration Manager nebudou automaticky aktualizovány, jestliže je nová verze.The software update for the Configuration Manager client isn't automatically updated when there's a new version. Pokud upgradujete server, který obsahuje novou verzi klienta, opakujte tento postup a klikněte na tlačítko Ano kroku 6.If you upgrade the site, which includes a new client version, repeat this procedure and click Yes for step 6.

Postup instalace klientů pomocí zásad skupinyHow to install clients with group policy

Zásady skupiny ve službě Active Directory Domain Services můžete použít k publikování nebo přiřazení klienta nástroje Configuration Manager k instalaci do počítačů v rozlehlé síti.You can use group policy in Active Directory Domain Services to publish or assign the Configuration Manager client to install on computers in your enterprise. Klient se nainstaluje při spuštění počítače.The client installs when the computer starts. Při použití zásad skupiny, klient se zobrazí v Ovládacích panelech přidat nebo odebrat programy pro uživatele k instalaci.When you use group policy, the client displays in the Control Panel Add or Remove Programs for the user to install.

Pro instalace na základě zásad skupiny můžete používejte balíček služby Windows Installer (CCMSetup.msi).Use the Windows Installer package (CCMSetup.msi) for group policy-based installations. Tento soubor naleznete ve složce <instalační adresář ConfigMgr>\bin\i386 na serveru lokality nástroje Configuration Manager.This file is found in the folder <ConfigMgr installation directory>\bin\i386 on the Configuration Manager site server. Nelze přidávat vlastnosti pro tento soubor a změny chování při instalaci.You can't add properties to this file to modify installation behavior.

Důležité

Musí mít oprávnění správce pro přístup k instalační soubory klienta.You must have Administrator permissions to access the client installation files.

Informace o tom, jak pomocí zásad skupiny ve službě Active Directory Domain Services pro instalaci softwaru najdete v dokumentaci k systému Windows Server.For information about how to use group policy in Active Directory Domain Services to install software, refer to your Windows Server documentation.

Ruční instalace klientůHow to install clients manually

Klientský software můžete ručně nainstalovat na počítačích ve vaší podnikové síti pomocí programu CCMSetup.exe.You can manually install the client software on computers in your enterprise by using the CCMSetup.exe program. Tento program a jeho podpůrné soubory najdete v klienta složky v instalační složce nástroje Configuration Manager na serveru lokality a v bodech správy ve vaší lokalitě.This program and its supporting files can be found in the Client folder of the Configuration Manager installation folder on the site server and on management points in your site. Tato složka je sdílena v síti jakoThis folder is shared to the network as

\\<Název serveru lokality> \SMS_<kód lokality> \Client\\\<Site Server Name> \SMS_<Site Code> \Client\

kde <název serveru lokality> je název jednoho ze serverů, který je hostitelem bodu správy, a <kód lokality> je kód primární lokality do které klient je přiřazen.where <Site Server Name> is the name of one of the servers hosting a management point, and <Site Code> is the primary site code to which the client is assigned. Chcete-li spustit CCMSetup.exe z příkazového řádku na klientovi, musíte nejdřív na toto umístění mapovat síťovou jednotku, a pak spustit příkaz.To run CCMSetup.exe from the command line on the client, you must map a network drive to this location, and then run the command.

Důležité

Musí mít oprávnění správce pro přístup k instalační soubory klienta.You must have Administrator permissions to access the client installation files.

CCMSetup.exe zkopíruje všechny nezbytné požadavky do klientského počítače a zahájí volání balíčku Instalační služby systému Windows (Client.msi) za účelem instalace klienta.CCMSetup.exe copies all necessary prerequisites to the client computer and calls the Windows Installer package (Client.msi) to install the client. Soubor Client.msi nelze spustit přímo.You can't run Client.msi directly.

Můžete zadat vlastnosti příkazového řádku pro soubor CCMSetup.exe i Client.msi, čímž změníte chování instalace klienta.You can specify command-line properties for both CCMSetup.exe and Client.msi to modify the behavior of the client installation. Ujistěte se, že zadáte vlastnosti služby CCMSetup (vlastnosti začínající symbolem /) před zadáním vlastností souboru Client.msi.Make sure that you specify CCMSetup properties (the properties that begin with /) before you specify Client.msi properties. Příklad:For example:

CCMSetup.exe /mp:SMSMP01 /logon SMSSITECODE=AUTO FSP=SMSFP01

a klient se nainstaluje s následujícími vlastnostmi:and the client installs by using the following properties:

VlastnostProperty PopisDescription
/mp:SMSMP01/mp:SMSMP01 Tato vlastnost služby CCMSetup určuje bod správy SMSMP01 za účelem stažení požadovaných instalačních souborů klienta.This CCMSetup property specifies the management point SMSMP01 to download the required client installation files.
/logon/logon Tato vlastnost služby CCMSetup Určuje, že instalace by se měla zastavit, pokud je v počítači nalezen stávajícího klienta nástroje Configuration Manager.This CCMSetup property specifies that the installation should stop if an existing Configuration Manager client is found on the computer.
SMSSITECODE = AUTOSMSSITECODE=AUTO Vlastnost souboru Client.msi Určuje, že se klient pokusí vyhledat kód lokality nástroje Configuration Manager k používání, například pomocí služby Active Directory Domain Services.This Client.msi property specifies that the client tries to locate the Configuration Manager site code to use, for example, by using Active Directory Domain Services.
FSP=SMSFP01FSP=SMSFP01 Vlastnost souboru Client.msi Určuje, že záložní stavový bod s názvem SMSFP01 se používá k přijetí stavových zpráv odeslaných z klientského počítače.This Client.msi property specifies that the fallback status point named SMSFP01 is used to receive state messages sent from the client computer.

Podrobnosti o všech vlastnostech CCMSetup.exe najdete v tématu o vlastnostech instalace klientaFor details on all CCMSetup.exe properties, see About client installation properties

Tip

Postup instalace klienta nástroje Configuration Manager v moderní zařízení Windows 10 pomocí služby Azure AD identity, najdete v části nainstalujte a přiřaďte pomocí služby Azure AD pro ověřování klientů Configuration Manager Windows 10.For the procedure to install the Configuration Manager client on a modern Windows 10 device using Azure AD identity, see Install and assign Configuration Manager Windows 10 clients using Azure AD for authentication. Tento postup se u klientů v intranetu nebo Internetu.That procedure is for clients on the intranet or the internet.

PříkladyExamples

Tyto příklady jsou pro klienty služby Active Directory v intranetu.These examples are for Active Directory clients on the intranet. Používají následující hodnoty k reprezentaci různých aspektů lokality:They use the following values to represent different aspects of the site:

MPSERVER = server, který je hostitelem bodu správyMPSERVER = server hosting the management point
FSPSERVER = server, který je hostitelem bodu stavu pro použití náhradní lokalityFSPSERVER = server hosting the fallback status point
ABC = kód lokalityABC = site code
contoso.com = název doménycontoso.com = domain name

Všechny servery systémů lokalit jsou nakonfigurované pomocí intranetového plně kvalifikovaného názvu domény.All site system servers are configured with an intranet FQDN. Lokalita je publikována ve službě Active Directory doménové struktury klienta.The site is published to the client's Active Directory forest.

Na klientském počítači přihlásit jako místní správce, namapujete jednotku (z:) do\\MPSERVER\SMS_ABC\Client, přepnete příkazový řádek na jednotku z a poté spustíte jeden z následujících příkazů:On the client computer, log on as a local administrator, map a drive (z:) to\\MPSERVER\SMS_ABC\Client, switch the command prompt to the z drive, and then run one of the following commands:

Příklad 1:Example 1:

CCMSetup.exe

Tento příklad nainstaluje klienta bez jakýchkoli dalších vlastností.This example installs the client with no additional properties. Klient je automaticky nakonfigurovaný pomocí vlastnosti instalace klienta, které jsou publikovány do služby Active Directory Domain Services.The client is automatically configured with the client installation properties published to Active Directory Domain Services. Je automaticky nakonfigurována pro následující nastavení:It is automatically configured for the following settings:

 • Kód lokality.Site code. Toto nastavení vyžaduje umístění sítě klienta do mají být zahrnuty v hraniční skupině, která je nakonfigurované pro přiřazení klienta.This setting requires the client's network location to be included in a boundary group that is configured for client assignment.
 • Bod správyManagement point
 • Bod stavu pro použití náhradní lokalityFallback status point
 • Komunikovat pouze pomocí protokolu HTTPSCommunicate using HTTPS only

Další informace najdete v tématu o vlastnosti instalace klienta publikované ve službě Active Directory Domain Services.For more information, see About client installation properties published to Active Directory Domain Services.

Příklad 2:Example 2:

CCMSetup.exe /MP:mpserver.contoso.com /UsePKICert SMSSITECODE=ABC CCMHOSTNAME=server05.contoso.com CCMFIRSTCERT=1 FSP=server06.constoso.com

Tento příklad přepíše automatickou konfiguraci, kterou poskytuje služba Active Directory Domain Services.This example overrides the automatic configuration that Active Directory Domain Services provides. Nevyžaduje, aby síťové umístění daného klienta je součástí skupiny hranic, která je nakonfigurované pro přiřazení klienta.It doesn't require that the client's network location is included in a boundary group that is configured for client assignment. Místo toho instalace určuje následující nastavení:Instead, the installation specifies the following settings:

 • Kód lokalitySite code
 • Bod správy sítě intranetIntranet management point
 • Bod správy internetovýchInternet-based management point
 • Bod záložního stavu, který přijímá připojení z InternetuFallback status point that accepts connections from the internet
 • Použití a klientský certifikát PKI (je-li dostupný) s nejdelší dobou platnostiUse a client PKI certificate (if available) that has the longest validity period

Postup instalace klientů pomocí přihlašovacích skriptůHow to install clients with logon scripts

Configuration Manager podporuje přihlašovací skripty za účelem instalace klientského softwaru nástroje Configuration Manager.Configuration Manager supports logon scripts to install the Configuration Manager client software. Pomocí programového souboru CCMSetup.exe v přihlašovacím skriptu můžete aktivovat instalaci klienta.You can use the program file CCMSetup.exe in a logon script to trigger the client installation.

Instalace pomocí přihlašovacího skriptu používá stejné způsoby jako ruční instalace klienta.Logon script installation uses the same methods as manual client installation. Můžete zadat , přihlášení vlastnosti instalace pro CCMSsetup.exe.You can specify the /logon installation property for CCMSsetup.exe. Pokud již v počítači existuje některá verze klienta, tato vlastnost zabraňuje instalaci klienta.If any version of the client already exists on the computer, this property prevents the client from installing. Toto chování každém spuštění přihlašovacího skriptu tedy nebude třeba klienta přeinstalovat.This behavior prevents reinstallation of the client from taking place each time the logon script runs.

Pokud není zadán žádný zdroj instalace pomocí /Source vlastnost a žádný bod správy, ze kterého lze získat instalaci určeného /MP vlastnost CCMSetup.exe vyhledá bod správy prohledáním Active Directory Domain Services.If no installation source is specified by the /Source property, and no management point from which to obtain installation is specified by the /MP property, CCMSetup.exe locates the management point by searching Active Directory Domain Services. Toto chování pouze tehdy, pokud bylo schéma rozšířeno pro nástroj Configuration Manager a lokalita je publikována ve službě Active Directory Domain Services.This behavior only occurs if the schema has been extended for Configuration Manager, and the site is published to Active Directory Domain Services. Případně může klient k vyhledání bodu správy použít službu DNS nebo WINS.Alternatively, the client can use DNS or WINS to locate a management point.

Postup instalace klientů k balíčku a programuHow to install clients with a package and program

Můžete vytvořit a nasadit balíček a program, který upgraduje software klienta ve vybraných počítačích ve vaší hierarchii nástroje Configuration Manager.You can use Configuration Manager to create and deploy a package and program that upgrades the client software for selected computers in your hierarchy. Definiční soubor balíčku, který naplní vlastnosti balíčku obvykle používanými hodnotami se dodává s nástrojem Configuration Manager.A package definition file that populates the package properties with typically used values is supplied with Configuration Manager. Zadáním dalších vlastností příkazového řádku lze přizpůsobit chování instalace klienta.You can customize the behavior of the client installation by specifying additional command-line properties.

Poznámka

Pomocí této metody nelze upgradovat klienty nástroje Configuration Manager 2007.You cannot upgrade Configuration Manager 2007 clients with this method. Místo toho použijte automatický upgrade klienta, který automaticky vytvoří a nasadí balíček obsahující nejnovější verzi klienta.Instead, use automatic client upgrade, which automatically creates and deploys a package that contains the latest version of the client. Další informace najdete v tématu upgradovat klienty.For more information, see Upgrade clients.

Další informace o migraci ze starších verzí klienta nástroje Configuration Manager najdete v tématu plánování strategie migrace klientů.For more information about how to migrate from older versions of the Configuration Manager client, see Planning a client migration strategy.

Vytvoření balíčku a programu pro software klientaCreate a package and program for the client software

Použijte následující postup k vytvoření balíčku nástroje Configuration Manager a programu, můžete nasadit do klientských počítačů nástroje Configuration Manager k upgradu klientského softwaru.Use the following procedure to create a Configuration Manager package and program that you can deploy to Configuration Manager client computers to upgrade the client software.

 1. V konzole nástroje Configuration Manager, zvolte softwarová knihovna > Správa aplikací > balíčky.In the Configuration Manager console, choose Software Library > Application Management > Packages.

 2. Na Domů ve vytvořit skupiny, vyberte vytvořit balíček z definice.On the Home tab, in the Create group, choose Create Package from Definition.

 3. Na definice balíčku stránce průvodce vyberte Microsoft z vydavatele rozevíracího seznamu a vyberte upgradu klienta nástroje Configuration Manager z definice balíčku seznamu.On the Package Definition page of the wizard, select Microsoft from the Publisher drop-down list, and select Configuration Manager Client Upgrade from the Package definition list.

 4. Na zdrojové soubory vyberte vždy získávat soubory ze zdrojové složky.On the Source Files page, select Always obtain files from a source folder.

 5. Na zdrojové složky vyberte síťová cesta (název UNC).On the Source Folder page, select Network path (UNC Name). Pak zadejte síťovou cestu k počítači a složce obsahující instalační soubory klienta.Then enter the network path to the computer and folder that contains the client installation files.

  Poznámka

  Počítač, na kterém je spuštěn nasazení nástroje Configuration Manager musí mít přístup k síťové složky, který jste určili, jinak se instalace nezdaří.The computer on which the Configuration Manager deployment runs must have access to the network folder that you specify, otherwise, the installation fails.

  Pokud chcete změnit jakékoli vlastnosti instalace klienta, upravte parametry příkazového řádku CCMSetup.exe na Obecné kartě nástroje Configuration Manager vlastnosti tichého upgradu agenta dialogové okno programu pole.To change any of the client installation properties, modify the CCMSetup.exe command-line parameters on the General tab of the Configuration Manager agent silent upgrade Properties program dialog box. Výchozí vlastnosti instalace jsou /noservice SMSSITECODE=AUTO.The default installation properties are /noservice SMSSITECODE=AUTO.

 6. Proveďte distribuci balíčku do všech distribučních bodů, které mají být hostitelem balíčku upgradu klienta.Distribute the package to all distribution points that you want to host the client upgrade package. Balíček lze nasadit do kolekcí počítačů, které obsahují klienty, které chcete upgradovat.You can then deploy the package to computer collections that contain clients that you want to upgrade.

Postup instalace klientů na zařízení s Windows spravované Intune MDMHow to install clients to Intune MDM-managed Windows devices

Instalační soubory klienta můžete nasadit na počítače, které jsou zaregistrované v Microsoft Intune.You can deploy the client installation files to computers that are enrolled with Microsoft Intune.

Tato procedura je pro tradiční klienta, který je připojený k intranetu.This procedure is for a traditional client that is connected to the intranet. Využívá klienta tradiční metody ověřování.It uses traditional client authentication methods. K zajištění, že zařízení zůstane v spravované stavu po instalaci klientského softwaru, musí být zařízení v intranetu a v rámci hranice lokality nástroje Configuration Manager.To ensure the device remains in a managed state after the client software is installed, the device must be on the intranet and within a Configuration Manager site boundary.

Postup instalace klienta nástroje Configuration Manager v moderní zařízení Windows 10 pomocí služby Azure AD identity, najdete v části nainstalujte a přiřaďte pomocí služby Azure AD pro ověřování klientů Configuration Manager Windows 10.For the procedure to install the Configuration Manager client on a modern Windows 10 device using Azure AD identity, see Install and assign Configuration Manager Windows 10 clients using Azure AD for authentication.

Poznámka

Po instalaci klientského softwaru zrušíte zařízení z Intune.Once the client software is installed, the device unenrolls from Intune.

Počínaje verzí 1710, klienti není zrušit jeho registraci v Intune.Starting in version 1710, clients do not unenroll from Intune. Mají můžete klienta nástroje Configuration Manager i registrace MDM ve stejnou dobu.They can have both the Configuration Manager client and MDM enrollment at the same time. Další informace najdete v tématu společné správy.For more information, see Co-management.

Instalace klientů s Intune:Install clients with Intune:

 1. V Intune vytvořit aplikaci obsahující instalační soubor klienta nástroje Configuration Manager ccmsetup.msi.In Intune, create an app containing the Configuration Manager client installation file ccmsetup.msi. Tento soubor naleznete ve složce <instalační adresář ConfigMgr>\bin\i386 na serveru lokality nástroje Configuration Manager.This file is found in the folder <ConfigMgr installation directory>\bin\i386 on the Configuration Manager site server.

 2. Vydavatel softwaru Intune zadejte parametry příkazového řádku.In the Intune Software Publisher, enter command-line parameters. Například použijte následující příkazový řádek s tradiční klienta v intranetu:For example, use the following command line with a traditional client on the intranet:

  CCMSETUPCMD="/MP:&lt;FQDN of management point> SMSMP=&lt;FQDN of management point> SMSSITECODE=&lt;Your site code> DNSSUFFIX=&lt;DNS Suffix of management point>"

  Poznámka

  Příklad příkazového řádku s pro použití s moderní klienta Windows 10 pomocí ověřování Azure AD, najdete v části zařízení s Windows 10 Příprava pro společné správu.For an example command line to use with a modern Windows 10 client using Azure AD authentication, see Prepare Windows 10 devices for co-management.

 3. Nasazení aplikace na zaregistrované počítače s Windows.Deploy the app to the enrolled Windows computers.

Postup instalace klientů s image počítačeHow to install clients with a computer image

Lze předinstalovat software klienta nástroje Configuration Manager na referenční počítač, který použijete k vytvoření image operačního systému.You can preinstall the Configuration Manager client software on a reference computer that you use to create an OS image.

Důležité

Při použití pořadí úloh nástroje Configuration Manager k nasazení bitové kopie operačního systému, připravit klienta nástroje ConfigMgr krok pořadí úkolů úplně odebere klienta nástroje Configuration Manager.When using the Configuration Manager task sequence to deploy the OS image, the Prepare ConfigMgr Client task sequence step completely removes the Configuration Manager client.

Příprava klientského počítače na vytvoření bitové kopiePrepare the client computer for imaging

 1. Ručně nainstalujte software klienta nástroje Configuration Manager v referenčním počítači.Manually install the Configuration Manager client software on the reference computer. Další informace najdete v části Ruční instalace klientů nástroje Configuration Manager.For more information, see How to Install Configuration Manager Clients Manually.

  Důležité

  Nezadávejte kód lokality nástroje Configuration Manager pro klienta do vlastností příkazového řádku CCMSetup.exe.Don't specify a Configuration Manager site code for the client in the CCMSetup.exe command-line properties.

 2. Na příkazovém řádku zadejte net stop ccmexec zajistit, aby Hostitel agenta serveru SMS (Ccmexec.exe) není spuštěná v referenčním počítači.At a command prompt, type net stop ccmexec to ensure that the SMS Agent Host service (Ccmexec.exe) is not running on the reference computer.

 3. Odstraňte soubor SMSCFG. INI z Windows složky v referenčním počítači.Delete the file SMSCFG.INI from the Windows folder on the reference computer.
 4. Odeberte všechny certifikáty, které jsou uložené v úložišti místního počítače v referenčním počítači.Remove any certificates that are stored in the local computer store on the reference computer. Pokud třeba používáte certifikáty PKI, před vytvořením image počítače je potřeba certifikáty odebrat v úložišti Osobní v možnosti Počítač a Uživatel.For example, if you use public key infrastructure (PKI) certificates, you must remove the certificates in the Personal store for Computer and User before you image the computer.

 5. Pokud klienti jsou nainstalováni v jiné hierarchii nástroje Configuration Manager, než je referenční počítač, odeberte důvěryhodný kořenový klíč z referenčního počítače.If the clients are installed in a different Configuration Manager hierarchy than the reference computer, remove the trusted root key from the reference computer.

  Poznámka

  Pokud klienti nemohou odeslat dotaz službě Active Directory Domain Services za účelem vyhledání bodu správy, určí pomocí důvěryhodného kořenového klíče důvěryhodné body správy.If clients cannot query Active Directory Domain Services to locate a management point, they use the trusted root key to determine trusted management points. Pokud všichni klienti s vytvořenými bitovými kopiemi jsou nasazeni ve stejné hierarchii jako hlavní počítač, ponechejte důvěryhodný kořenový klíč na místě.If all imaged clients are deployed in the same hierarchy as the master computer, leave the trusted root key in place. Pokud jsou klienti nasazeni v různých hierarchiích, odeberte důvěryhodný kořenový klíč.If the clients are deployed in different hierarchies, remove the trusted root key. Také poskytnutí těchto klientů novým důvěryhodným kořenovým klíčem.Also provision these clients with the new trusted root key. Další informace najdete v tématu plánování důvěryhodného kořenového klíče.For more information, see Planning for the trusted root key.

 6. Použijte váš software pro vytváření bitových kopií k zachycení bitové kopie hlavního počítače.Use your imaging software to capture the image of the master computer.

 7. Nasaďte bitovou kopii na cílové počítače.Deploy the image to destination computers.

Postup instalace klientů na počítače pracovní skupinyHow to install clients on workgroup computers

Nástroj Configuration Manager podporuje instalaci klientů na počítače v pracovních skupinách.Configuration Manager supports client installation for computers in workgroups. Klienta můžete na počítače v pracovní skupině nainstalovat pomocí metody popsané v části Ruční instalace klientů nástroje Configuration Manager.Install the client on workgroup computers by using the method specified in How to Install Configuration Manager Clients Manually.

Předpoklady:Prerequisites:

 • Klient musí být nainstalován ručně na každý počítač pracovní skupiny.The client must be installed manually on each workgroup computer. Během instalace musí mít přihlášený uživatel práva místního správce.During installation, the logged-on user must have local administrator rights.

 • Pro zpřístupnění prostředků v doméně serveru lokality nástroje Configuration Manager, musí být účet přístupu k síti nakonfigurován pro tuto lokalitu.In order to access resources in the Configuration Manager site server domain, the Network Access Account must be configured for the site. Tento účet můžete stanovit jako vlastnost součásti distribuce softwaru.Specify this account as a software distribution component property. Další informace najdete v tématu Součásti lokalit pro nástroj System Center Configuration Manager.For more information, see Site components for System Center Configuration Manager.

  Omezení:Limitations:

 • Klienti pracovní skupiny nemohou lokalizovat body správy ze služby Active Directory Domain Services a místo ní musí používat službu DNS, službu WINS nebo jiný bod správy.Workgroup clients cannot locate management points from Active Directory Domain Services, and instead must use DNS, WINS, or another management point.

 • Globální roaming není podporován, protože klienti nemohou prohledávat službu Active Directory Domain Services k získání informací o lokalitě.Global roaming is not supported, because clients cannot query Active Directory Domain Services for site information.

 • Metody zjišťování služby Active Directory nemohou nalézt počítače v pracovních skupinách.Active Directory discovery methods cannot discover computers in workgroups.

 • Nemůžete nasadit software na uživatele počítačů pracovní skupiny.You cannot deploy software to users of workgroup computers.

 • K nainstalování klienta na počítače pracovní skupiny nemůžete použít metodu Push instalace.You cannot use the client push installation method to install the client on workgroup computers.

 • Klienti pracovní skupiny nemohou používat protokol Kerberos pro ověřování a může vyžadovat ruční schválení.Workgroup clients cannot use Kerberos for authentication and might require manual approval.

 • Klient pracovní skupiny nemůže být nakonfigurován jako distribuční bod.A workgroup client cannot be configured as a distribution point. Nástroj Configuration Manager vyžaduje, aby počítače distribučního bodu byly členy domény.Configuration Manager requires that distribution point computers be members of a domain.

Instalace klienta na počítače pracovní skupinyInstall the client on workgroup computers

Zkontrolujte požadavky a potom postupujte podle pokynů v části ruční instalace klientů nástroje Configuration Manager.Check the prerequisites, then follow the directions in the section How to install Configuration Manager clients manually.

Tento příklad nainstaluje klienta na správu intranetových klientů a určí kód lokality a příponu služby DNS k lokalizaci bodu správy.This example installs the client for intranet client management and specifies the site code and DNS suffix to locate a management point. CCMSetup.exe SMSSITECODE=ABC DNSSUFFIX=constoso.com

Tento příklad vyžaduje, aby klient byl v síťovém umístění, které je nakonfigurováno ve skupině hranic.This example requires the client to be on a network location that is configured in a boundary group. Tento požadavek je pro automatické přiřazení lokality uspět.This requirement is for automatic site assignment to succeed. Příkaz obsahuje záložní stavový bod na serveru FSPSERVER.The command includes a fallback status point on server FSPSERVER. Tato vlastnost pomáhá sledovat nasazení klientů a k identifikaci žádné komunikace klienta problémy.This property helps track client deployment, and to identify any client communication issues. CCMSetup.exe FSP=fspserver.constoso.com

Postup instalace klientů pro správu internetových klientůHow to install clients for internet-based client management

Poznámka

Tato část se nevztahuje na klienty, kteří používají Brána pro správu cloudu.This section doesn't apply to clients using a cloud management gateway. Instalaci internetových klientů pomocí Brána pro správu cloudu naleznete v tématu nainstalujte a přiřaďte pomocí služby Azure AD pro ověřování klientů Configuration Manager Windows 10.To install internet-based clients using a cloud management gateway, see Install and assign Configuration Manager Windows 10 clients using Azure AD for authentication.

Když lokalita nástroje Configuration Manager podporuje správu internetových klientů pro klienty, kteří jsou někdy na intranetu a někdy na Internetu, máte dvě možnosti při instalaci klientů na intranetu:When the Configuration Manager site supports internet-based client management for clients that are sometimes on the intranet, and sometimes on the internet, you have two options when you install clients on the intranet:

 • Můžete zahrnout vlastnost Client.msi ccmhostname =<internet FQDN bodu správy internetových> když instalujete klienta, například pomocí ruční instalace nebo push instalace.You can include the Client.msi property of CCMHOSTNAME=<internet FQDN of the internet-based management point> when you install the client, for example by using manual installation or client push. Když používáte tuto metodu, musíte také přímo přiřadit klienta lokalitě a nemůžete použít automatické přiřazení lokality.When you use this method, you must also directly assign the client to the site and cannot use automatic site assignment. Ruční instalace klientů nástroje Configuration Manager v tomto tématu poskytuje příklad této metody konfigurace.The How to install Configuration Manager clients manually section in this topic provides an example of this configuration method.

 • Můžete nainstalovat klienta pro správu intranetových klientů a pak přiřadit bod správy internetových klientů klientovi.You can install the client for intranet client management, and then assign an internet-based client management point to the client. Změňte bod správy pomocí klientských vlastností nástroje Configuration Manager v Ovládacích panelech nebo pomocí skriptu.Change the management point by using the Configuration Manager client properties in Control Panel, or by using a script. Když používáte tuto metodu, můžete použít automatické přiřazení klienta.When you use this method, you can use automatic client assignment. Další informace najdete v tématu konfigurování klientů pro správu internetových klientů po instalaci klienta v tomto tématu.For more information, see the How to configure clients for internet-based client management after client installation section in this topic.

  Pokud musíte instalovat klienty, kteří jsou připojeni k Internetu, vyberte jednu z následujících podporovaných metod:If you must install clients that are on the internet, choose one of the following supported methods:

 • Poskytněte mechanismus k dočasnému připojení k intranetu pomocí sítě VPN těchto klientů.Provide a mechanism for these clients to temporarily connect to the intranet with a VPN. Pak nainstalujte klienta pomocí libovolné metody instalace příslušného klienta.Then install the client by using any appropriate client installation method.

 • Použijte metodu instalace, která je nezávislá z nástroje Configuration Manager.Use an installation method that is independent from Configuration Manager. Například balíček zdrojové soubory instalace klienta na výměnném médiu, můžete zaslat uživatelům k nainstalování pokyny.For example, package the client installation source files onto removable media that you can send to users to install with instructions. Zdrojové soubory instalace klienta jsou umístěny v <Instalační_cesta> složky \Client v bodech serveru a správu lokality nástroje Configuration Manager.The client installation source files are located in the <InstallationPath> \Client folder on the Configuration Manager site server and management points. Na médiu zahrňte skript k ručnímu kopírování v rámci složky klientů a z této složky nainstalujte klienta pomocí souboru CCMSetup.exe a všech příslušných vlastností příkazového řádku CCMSetup.Include on the media a script to manually copy over the client folder and from this folder, install the client by using CCMSetup.exe and all the appropriate CCMSetup command-line properties.

Poznámka

Nástroj Configuration Manager nepodporuje instalaci klienta přímo z bodu správy založené na Internetu nebo z bodu aktualizace softwaru na základě Internetu.Configuration Manager doesn't support installing a client directly from the internet-based management point or from the internet-based software update point.

Klienti spravovaní přes internet musí komunikovat se systémy internetové lokality.Clients that are managed over the internet must communicate with internet-based site systems. Zajistěte, aby tito klienti také měli certifikáty infrastruktury veřejných klíčů (PKI) před instalací klienta.Ensure that these clients also have public key infrastructure (PKI) certificates before you install the client. Tyto certifikáty nainstalujte nezávisle z nástroje Configuration Manager.Install these certificates independently from Configuration Manager. Další informace o požadavcích na certifikát najdete v tématu požadavky na certifikát PKI.For more information about the certificate requirements, see PKI certificate requirements.

Instalace klientů na Internetu určením vlastností příkazového řádku CCMSetupInstall clients on the internet by specifying CCMSetup command-line properties

 1. Postupujte podle pokynů v části ruční instalace klientů nástroje Configuration Manager a vždycky zahrňte následující:Follow the directions in the section How to install Configuration Manager clients manually and always include the following:

  • Vlastnost příkazového řádku CCMSetup /source: **<místní cesta k místní_cesta_ke_zkopírované_složce_klienta>CCMSetup command-line property **/source:<local path to the copied Client folder>

  • Vlastnost příkazového řádku CCMSetup /UsePKICertCCMSetup command-line property /UsePKICert

  • Vlastnost Client.msi CCMHOSTNAME = **<plně kvalifikovaný název domény bodu správy založené na Internetu>Client.msi property **CCMHOSTNAME=<FQDN of internet-based management point>

  • Vlastnost Client.msi SMSSIGNCERT = **<místní cesta k podpisový certifikát exportovaný webového serveru>Client.msi property **SMSSIGNCERT=<local path to exported site server signing certificate>

  • Vlastnost Client.msi SMSSITECODE = **<kód bod správy internetových lokality>Client.msi property **SMSSITECODE=<site code of internet-based management point>

  Poznámka

  Pokud má lokalita více než jeden bod správy založené na Internetu, nezávisle na tom, který bod internetové správy určíte pro vlastnost CCMHOSTNAME.If the site has more than one internet-based management point, it doesn't matter which internet-based management point you specify for the CCMHOSTNAME property. Když se klient nástroje Configuration Manager připojí k určenému internetového bodu správy, bod správy klientovi odešle seznam dostupných internetových bodů správy v lokalitě.When a Configuration Manager client connects to the specified internet-based management point, the management point sends the client a list of available internet-based management points in the site. Klient náhodně vybere jeden ze seznamu.The client randomly selects one from the list.

 2. Pokud nechcete, aby klient kontroloval seznam zrušení certifikátů (CRL), určete vlastnost příkazového řádku CCMSetup /NoCRLCheck.If you do not want the client to check the certificate revocation list (CRL), specify the CCMSetup command-line property /NoCRLCheck.

 3. Pokud používáte internetový záložní stavový bod, určete vlastnost Client.msi FSP = **<internet plně kvalifikovaný název domény internetového záložního stavového bodu>.If you are using an internet-based fallback status point, specify the Client.msi property **FSP=<internet FQDN of the internet-based fallback status point>.

 4. Pokud instalujete klienta pro správu pouze internetových klientů, určete vlastnost Client.msi CCMALWAYSINF = 1.If you are installing the client for internet-only client management, specify the Client.msi property CCMALWAYSINF=1.

 5. Ověřte, zda je nutné zadat další vlastnosti příkazového řádku CCMSetup.Verify whether you have to specify additional CCMSetup command-line properties. Například budete muset určit kritérium výběru certifikátu, pokud má klient více než jeden platný certifikát PKI.For example, you might have to specify a certificate selection criterion if the client has more than one valid PKI certificate. Seznam dostupných vlastností naleznete v tématu o vlastnostech instalace klienta.For a list of available properties, see About client installation properties.

  Příklad:Example:
  CCMSetup.exe /source: D:\Clients /UsePKICert CCMHOSTNAME=server1.contoso.com SMSSIGNCERT=siteserver.cer SMSSITECODE=ABC FSP=server2.contoso.com CCMALWAYSINF=1 CCMFIRSTCERT=1

  Tento příklad nainstaluje klienta bez následující chování:This example installs the client with the following behaviors:

  • Použijte zdrojové soubory ze složky na diskovou jednotku dUse source files from a folder on the D drive
  • Použití certifikátu PKI klientaUse a client PKI certificate
  • Vyberte certifikát s nejdelší dobou platnostiSelect the certificate with the longest validity period
  • Správu pouze internetových klientůInternet-only client management
  • Přiřazení klienta k použití bodu správy založené na Internetu s názvem SERVER1Assign the client to use the internet-based management point named SERVER1
  • Přiřazení internetového záložního stavového bodu v doméně contoso.comAssign the internet-based fallback status point in the contoso.com domain
  • Přiřadit klienta k lokalitě ABCAssign the client to the ABC site

Konfigurování klientů pro správu internetových klientů po instalaci klientaTo configure clients for internet-based client management after client installation

K přiřazení bod správy internetových po instalaci klienta použijte jeden z následujících postupů.To assign the internet-based management point after the client is installed, use one of these procedures. První vyžaduje ruční nakonfigurování a je vhodný pro malý počet klientů.The first requires manual configuration and is appropriate for a few clients. Druhá je vhodnější pro konfiguraci mnoho klientů.The second is more appropriate for configuring many clients.

Konfigurování klientů pro správu internetových klientů po instalaci klientů přiřazením internetového správu bodu ve vlastnosti nástroje Configuration ManagerConfigure clients for internet-based client management after client installation by assigning the internet-based management point in Configuration Manager properties

 1. V ovládacích panelech klientského počítače přejděte na Configuration Manager a potom dvojím kliknutím otevřete jeho vlastnosti.Navigate to Configuration Manager in the Control Panel of the client computer, and then double-click to open its properties.

 2. Na Internet zadejte název plně kvalifikované domény bodu správy internetových ve plně kvalifikovaný název domény Internetu textového pole.On the Internet tab, enter the fully qualified domain name of the internet-based management point in the internet FQDN text box.

  Poznámka

  Karta Internet je dostupná, jenom pokud má klient klientský certifikát PKI.The Internet tab is only available if the client has a client PKI certificate.

 3. Pokud klient přistupuje k Internetu pomocí proxy server, zadejte nastavení proxy serveru.If the client accesses the internet by using a proxy server, enter the proxy server settings.

Konfigurování klientů pro správu internetových klientů po instalaci klientů pomocí skriptuConfigure clients for internet-based client management after client installation by using a script

 1. Spusťte textový editor, například Poznámkový blok.Open a text editor, such as Notepad.

 2. Zkopírujte a vložte následující ukázka VBScript do souboru.Copy and insert the following VBScript sample into the file. Nahraďte mp.contoso.com s Internetem plně kvalifikovaný název domény vašeho bodu správy založené na Internetu.Replace mp.contoso.com with the internet FQDN of your internet-based management point.

  on error resume next 
  
  ' Create variables. 
  Dim newInternetBasedManagementPointFQDN 
  Dim client 
  
  newInternetBasedManagementPointFQDN = "mp.contoso.com" 
  
  ' Create the client COM object. 
  Set client = CreateObject ("Microsoft.SMS.Client") 
  
  ' Set the internet-based management point FQDN by calling the SetCurrentManagementPoint method. 
  client.SetInternetManagementPointFQDN newInternetBasedManagementPointFQDN 
  
  ' Clear variables. 
  Set client = Nothing 
  Set internetBasedManagementPointFQDN = Nothing 
  

  Poznámka

  Pokud musíte odstranit určený internetový bod správy, aby klient nebyl nakonfigurován k použití bodu správy založené na Internetu, odeberte hodnotu uvnitř uvozovek tak, aby se změní na tomto řádku: newInternetBasedManagementPointFQDN = ""If you have to delete a specified internet-based management point so that the client isn't configured to use an internet-based management point, remove the value inside the quotation marks so that this line becomes: newInternetBasedManagementPointFQDN = ""

 3. Uložte soubor s příponou .vbs.Save the file with a .vbs extension.

 4. Použijte cscript.exe pro spuštění skriptu na klientských počítačích pomocí jedné z následujících metod:Use cscript.exe to run the script on client computers, by using one of the following methods:

  • Nasaďte soubor na stávající klienty nástroje Configuration Manager pomocí balíčku a programu.Deploy the file to existing Configuration Manager clients by using a package and a program.

  • Spusťte soubor místně na stávajících klientech nástroje Configuration Manager dvojitým kliknutím na soubor skriptu v prohlížeči Windows Explorer.Run the file locally on existing Configuration Manager clients by double-clicking the script file in Windows Explorer.

  Může se stát, že bude nutné restartovat klienta změny vstoupily v platnost.You might have to restart the client for the changes to take effect.

Postup přidělení vlastností instalace klientovi (zásady a software klienta na základě aktualizace instalace skupiny)How to provision client installation properties (group policy and software update-based client installation)

Můžete použít zásady skupiny systému Windows pro zřízení počítačů vlastnostmi instalace klienta nástroje Configuration Manager.You can use Windows group policy to provision computers with Configuration Manager client installation properties. Tyto vlastnosti jsou uloženy v registru počítače a jsou ke čtení, pokud je nainstalován klientský software.These properties are stored in the registry of the computer and are read when the client software is installed. Tento postup není normálně povinné, ale mohou být potřebné v některých případech instalace klienta, jako například:This procedure isn't normally required, but might be needed for some client installation scenarios, such as:

 • Používáte nastavení zásad skupiny nebo metody instalace klienta na základě aktualizace softwaru.You're using the group policy settings or software update-based client installation methods. Jste nerozšířili schéma služby Active Directory pro nástroj Configuration Manager.You haven't extended the Active Directory schema for Configuration Manager.

 • Chcete vyřadit vlastnosti instalace klienta na určitých počítačích.You want to override client installation properties on specific computers.

Poznámka

Pokud jsou jakékoli vlastnosti instalace zadány na příkazovém řádku CCMSetup.exe, nejsou použity vlastnosti instalace přidělené na počítačích.If any installation properties are supplied on the CCMSetup.exe command line, installation properties provisioned on computers aren't used.

Šablony pro správu zásad skupiny nazvaná ConfigMgrInstallation.adm je dodána na instalačním médiu nástroje Configuration Manager.A group policy administrative template named ConfigMgrInstallation.adm is supplied on the Configuration Manager installation media. Tato šablona může být použito k přidělení vlastností instalace klientským počítačům.This template can be used to provision client computers with installation properties.

Nakonfigurování a přiřazení vlastností instalace klienta pomocí objektu zásad skupinyConfigure and assign client installation properties by using a group policy Object

 1. Importujte šablonu správy ConfigMgrInstallation.adm do objektu zásad skupiny nový nebo existující pomocí editoru, například Windows Editor objektů zásad skupiny.Import the administrative template ConfigMgrInstallation.adm into a new or existing group policy object, by using an editor such as Windows Group Policy Object Editor. Soubor můžete najít ve složce TOOLS\ConfigMgrADMTemplates na instalačním médiu nástroje Configuration Manager.The file can be found in the folder TOOLS\ConfigMgrADMTemplates on the Configuration Manager installation media.

 2. Otevřete vlastnosti importovaného nastavení Konfigurovat nastavení nasazení klienta.Open the properties of the imported setting Configure Client Deployment Settings.

 3. Zvolte povoleno.Choose Enabled.

 4. V poli CCMSetup zadejte požadované vlastnosti příkazového řádku CCMSetup.In the CCMSetup box, enter the required CCMSetup command-line properties. Seznam veškerých vlastností příkazového řádku CCMSetup a příkladů jeho použití naleznete v části o vlastnostech instalace klienta.For a list of all CCMSetup command-line properties and examples of their use, see About client installation properties.

 5. Přiřaďte objekt zásad skupiny počítačům, které chcete zřídit vlastnostmi instalace klienta nástroje Configuration Manager.Assign the group policy object to the computers that you want to provision with Configuration Manager client installation properties.

Informace o zásadách skupiny systému Windows naleznete v dokumentaci k systému Windows Server.For information about Windows group policy, refer to your Windows Server documentation.

Další krokyNext steps

Další nápovědu k instalaci klienta nástroje Configuration Manager, najdete v části metody instalace klienta.For more help installing the Configuration Manager client, see Client installation methods.