Postup nasazení klientů na počítače s Windows v nástroji System Center Configuration ManagerHow to deploy clients to Windows computers in System Center Configuration Manager

Platí pro: System Center Configuration Manager (aktuální větev)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Před instalací klientů nástroje Configuration Manager, ujistěte se, že všechny požadavky jsou zavedené a že jste dokončili všechny konfigurace požadované nasazení.Before you install Configuration Manager clients, ensure that all the prerequisites are in place and that you have completed all required deployment configurations.

Postup instalace klientů s nabízenou instalací klientaHow to install clients with client push

Nabízenou instalaci klienta můžete nakonfigurovat pro lokalitu a instalace klienta bude automaticky spuštěna v počítačích, které jsou automaticky nalezeny v nakonfigurovaných hraničních umístěních lokality, pokud jsou tato hraniční umístění nakonfigurována jako skupina.You can configure client push installation for a site, and client installation will automatically run on the computers that are discovered within the site's configured boundaries when those boundaries are configured as a boundary group. Nabízenou instalaci klienta ale můžete pro konkrétní kolekci nebo prostředek v rámci kolekce iniciovat také spuštěním Průvodce nabízenou instalací klienta.Or, you can initiate a client push installation by running the Client Push Installation Wizard for a specific collection or resource within a collection.

Průvodce nabízenou instalací klienta můžete použít také k instalaci klienta nástroje Configuration Manager k dotazu výsledky.You can also use the Client Push Installation Wizard to install the Configuration Manager client to query results. Pro instalace úspěšná, jednou z položek vrácených dotazem musí být atribut ResourceID ze třídy systémový prostředek.For installation to succeed, one of the items returned by the query must be the attribute ResourceID from the class System Resource.

Pokud server lokality nelze kontaktovat klientský počítač nebo zahájení procesu instalace, automaticky se opakuje pokus o instalaci každou hodinu po dobu 7 dnů.If the site server cannot contact the client computer or start the setup process, it automatically repeats the installation attempt every hour for up to 7 days.

Chcete-li sledovat proces instalace klientů, nainstalujte ještě před zahájením instalace klientů systém lokality záložního stavového bodu.To help track the client installation process, install a fallback status point site system before you install the clients. Pokud je nainstalován záložní stavový bod, je po nainstalování klientů metodou nabízené instalace automaticky přiřazen klientům.When a fallback status point is installed, it is automatically assigned to clients when they are installed by the client push installation method. Chcete-li sledovat postup instalace klientů, otevřete sestavy nasazení a přiřazení klientů.View the client deployment and assignment reports to track client installation progress.

Soubory protokolů klienta poskytují podrobnější informace k řešení problémů a nevyžadují, aby bod záložního stavu.Client log files provide more detailed information for troubleshooting and do not require a fallback status point. Například soubor CCM.log na serveru lokality zaznamenává veškeré problémy, které měl server při připojování k počítači, a soubor CCMSetup.log v klientovi zaznamenává proces instalace.For example, the CCM.log file on the site server records any problems that the site server has connecting to the computer, and the CCMSetup.log file on the client records the installation process.

Důležité

Aby byla nabízená instalace klienta úspěšná, ujistěte se, že byly splněny všechny požadované podmínky.For client push to succeed, ensure that all the prerequisites are in place. Tyto podmínky jsou uvedeny v části "Závislosti instalačních metod" v požadavky pro nasazení klientů na počítače s Windows v nástroji System Center Configuration Manager.These are listed in the section "Installation Method Dependencies" in Prerequisites for deploying clients to Windows computers in System Center Configuration Manager.

Konfigurace lokality k automatickému využití nabízené instalace pro nalezené počítačeTo configure the site to automatically use client push for discovered computers

 1. V konzole nástroje Configuration Manager, zvolte správy > konfigurace lokality > lokality.In the Configuration Manager console, choose Administration > Site Configuration > Sites.

 2. Vyberte lokalitu, pro který chcete nakonfigurovat automatické klienta pro celou lokalitu nabízenou instalaci.Select the site for which you want to configure automatic site-wide client push installation.

 3. Na Domů ve nastavení skupiny, vyberte nastavení instalace klienta > klientské nabízené instalace.On the Home tab, in the Settings group, choose Client Installation Settings > Client Push Installation.

 4. Na Obecné kartě vlastnosti klientské nabízené instalace dialogovém okně, vyberte povolit automatické klienta pro celou lokalitu nabízenou instalaci.On the General tab of the Client Push Installation Properties dialog, select Enable automatic site-wide client push installation. Vyberte typy systému, na které má nástroj Configuration Manager nabízet instalaci softwaru klienta.Select the system types to which Configuration Manager should push the client software.

 5. Vyberte, zda chcete nainstalovat klienta na řadiče domény.Select whether you want to install the client on domain controllers.

 6. Na účty zadejte jeden nebo více účtů pro nástroje Configuration Manager používat při připojování k počítači pro instalaci klientského softwaru.On the Accounts tab, specify one or more accounts for Configuration Manager to use when connecting to the computer to install the client software. Klikněte vytvořit ikonu, zadejte uživatelské jméno a heslo (maximálně 38 znaků), potvrďte heslo a pak klikněte na tlačítko OK.Click the Create icon, enter the User name and Password (no more than 38 characters), confirm the password, and then click OK. Musíte určit alespoň jeden účet klientské nabízené instalace, tento účet musí mít ke všem počítačům, do nichž chcete klienta nainstalovat, práva místního správce.You must specify at least one client push installation account, which must have local administrator rights on every computer on which you want to install the client. Pokud nezadáte účet klientské nabízené instalace, nástroj Configuration Manager se pokusí použít účet počítače systému lokality, což způsobí selhání nabízené klientů napříč doménami.If you do not specify a client push installation account, Configuration Manager tries to use the site system computer account, which will cause cross-domain client push to fail.

  Poznámka

  Pokud chcete použít metodu klientské nabízené instalace ze sekundární lokality, musí být účet zadán v sekundární lokalitě, která nabízenou instalaci klienta iniciuje.If you intend to use the client push installation method from a secondary site, the account must be specified at the secondary site that initiates the client push.

  Další informace o účtu klientské nabízené instalace najdete následující proceduře "použití Průvodce nabízenou instalací klienta".For more information about the client push installation account, see the next procedure, "To use the Client Push Installation Wizard".

 7. Dokončení vlastnosti instalace kartě.Complete the Installation Properties tab.

  Vlastnosti instalace klienta , jsou zadané na této kartě jsou publikovány do služby Active Directory Domain Services, pokud je schéma rozšířeno pro nástroj Configuration Manager a přečtena instalacemi klienta, kde je program CCMSetup spuštěn bez vlastností instalace.Client installation properties that are specified in this tab are published to Active Directory Domain Services if the schema is extended for Configuration Manager and read by client installations where CCMSetup is run without installation properties.

  Poznámka

  Pokud povolíte klientskou nabízenou instalaci v sekundární lokalitě, ujistěte se, že musí být vlastnost SMSSITECODE nastavena na název lokality nástroje Configuration Manager jeho nadřazené primární lokality.If you enable client push installation on a secondary site, ensure that the SMSSITECODE property is set to the Configuration Manager site name of its parent primary site. Pokud je schéma služby Active Directory rozšířeno pro nástroj Configuration Manager, můžete tuto vlastnost nastavit na hodnotu AUTO, která automaticky vyhledá správné přiřazení lokality.If the Active Directory schema is extended for Configuration Manager, you can also set this to AUTO to automatically find the correct site assignment.

Použití Průvodce nabízenou instalací klientaTo use the Client Push Installation Wizard

 1. V konzole nástroje Configuration Manager, zvolte správy > konfigurace lokality > lokality.In the Configuration Manager console, choose Administration > Site Configuration > Sites.

 2. Vyberte lokalitu, pro který chcete nakonfigurovat automatické klienta pro celou lokalitu nabízenou instalaci.Select the site for which you want to configure automatic site-wide client push installation.

 3. Na Domů kartě > nastavení skupiny, vyberte nastavení instalace klienta > klientské nabízené instalace.On the Home tab > Settings group, choose Client Installation Settings > Client Push Installation.

 4. Dokončení vlastnosti instalace kartě.Complete the Installation Properties tab.

  Vlastnosti instalace klienta , jsou zadané na této kartě jsou publikovány do služby Active Directory Domain Services, pokud je schéma rozšířeno pro nástroj Configuration Manager a přečtena instalacemi klienta, kde je program CCMSetup spuštěn bez vlastností instalace.Client installation properties that are specified in this tab are published to Active Directory Domain Services if the schema is extended for Configuration Manager and read by client installations where CCMSetup is run without installation properties.

 5. V konzole nástroje Configuration Manager, zvolte prostředky a Kompatibilita.In the Configuration Manager console, choose Assets and Compliance.

 6. V pracovním prostoru Prostředky a kompatibilita vyberte aspoň jeden počítač nebo kolekci počítačů.In the Assets and Compliance workspace, select one or more computers, or a collection of computers.

 7. Na kartě Domů vyberte některé z následujících nastavení:On the Home tab, choose one of the following:

  • Pokud chcete nainstalovat klienta jednoho nebo více počítačů, v zařízení skupiny, vyberte nainstalovat klienta.If you want to install the client to a single computer or multiple computers, in the Device group, choose Install Client.

  • Pokud chcete nainstalovat klienta do kolekce počítačů, v kolekce skupiny, vyberte nainstalovat klienta.If you want to install the client to a collection of computers, in the Collection group, choose Install Client.

 8. Na než začnete stránky Průvodce instalací klienta, zkontrolujte informace a potom zvolte Další.On the Before You Begin page of the Install Client Wizard, review the information, and then choose Next.

 9. Dokončení možnosti instalace stránky.Complete the Installation options page.

 10. Zkontrolujte nastavení instalace a zavřete průvodce.Review the installation settings, and then close the wizard.

Poznámka

Průvodce můžete k instalaci klientů použít i v případě, že není lokalita nakonfigurována na klientskou nabízenou instalaci.You can use the wizard to install clients even if the site is not configured for client push.

Postup instalace klientů pomocí instalace na základě aktualizace softwaruHow to install clients with software update-based installation

Instalace klienta na základě aktualizace softwaru publikuje klienta k bodu aktualizace softwaru jako aktualizace softwaru.Software update-based client installation publishes the client to a software update point as a software update. Tuto metodu použijte pro první instalaci nebo upgradu.Use this method for a first-time installation or upgrade.

Pokud má počítač nainstalovaného klienta, Configuration Manager poskytne klientovi s zásadu klienta, který obsahuje název serveru bodu aktualizace softwaru a port, z nějž získá aktualizace softwaru.If a computer has the client installed, Configuration Manager provides the client with the client policy, which includes the software update point server name and port from which to obtain software updates.

Důležité

Chcete-li použít metodu instalace na základě aktualizace softwaru, je nutné, abyste používali stejný server WSUS (Windows Server Update Services) pro instalaci klienta i aktualizace softwaru.To use software update-based installation, you must use the same Windows Server Update Services (WSUS) server for client installation and software updates. Tento server musí být aktivním bodem aktualizace softwaru v primární lokalitě.This server must be the active software update point in a primary site. Další informace najdete v tématu instalaci bodu aktualizace softwaru.For more information, see Install a software update point.

Pokud počítač nemá nainstalovaného klienta nástroje Configuration Manager, musí nakonfigurujte a přiřaďte objekt zásad skupiny (GPO) ve službě Active Directory Domain Services zadat název serveru bodu aktualizace softwaru.If a computer does not have the Configuration Manager client installed, you must configure and assign a Group Policy Object (GPO) in Active Directory Domain Services to specify the software update point server name.

U metody instalace na základě aktualizace softwaru nelze přidávat vlastnosti pro příkazový řádek.You cannot add command-line properties to a software update-based client installation. Pokud máte rozšířené schéma služby Active Directory pro nástroj Configuration Manager, klientské počítače při instalaci automaticky vyžádají Active Directory Domain Services vlastnosti instalace.If you have extended the Active Directory schema for Configuration Manager, client computers automatically query Active Directory Domain Services for installation properties when they install.

Pokud jste schéma Active Directory nerozšířili, můžete k dodání nastavení instalace klienta do počítačů ve vaší lokalitě použít zásady skupiny.If you have not extended the Active Directory schema, you can use Group Policy to provision client installation settings to computers in your site. Tato nastavení budou automaticky použita pro veškeré instalace klienta na základě aktualizace softwaru.These settings are automatically applied to any software update-based client installations. Další informace najdete v tématech Přidělení vlastností instalace klientovi (zásady skupiny a instalace klienta na základě aktualizací softwaru) a Přiřazení klientů k lokalitě v nástroji System Center Configuration Manager.For more information, see How to Provision Client Installation Properties (Group Policy and Software Update-Based Client Installation) and How to assign clients to a site in System Center Configuration Manager.

Aktualizací použijte následující postupy, chcete-li nakonfigurovat počítače bez klienta nástroje Configuration Manager pro použití aktualizací softwaru bod k instalaci klienta a softwaru a publikovat klienta bod aktualizace softwaru softwaru.Use the following procedures to configure computers without a Configuration Manager client to use the software update point for client installation and software updates, and to publish the client software to the software update point.

Poznámka

Pokud je počítač ve stavu, kdy čeká na restartování po předchozí instalaci softwaru, může instalace klienta na základě aktualizace softwaru způsobit, že se počítač restartuje.If computers are in a pending restart state following a previous software installation, then a software update based client installation might cause the computer to restart.

Konfigurace objektu zásad skupiny ve službě Active Directory Domain Services účelem určení bodu aktualizace softwaru pro klienta instalace a aktualizací softwaru:Configure a Group Policy Object in Active Directory Domain Services to specify the software update point for client installation and software updates:

 1. Nový nebo existující Objekt zásad skupiny otevřete v Konzole pro správu zásad skupiny.Use the Group Policy Management Console to open a new or existing Group Policy Object.

 2. V konzole rozbalte položku konfigurace počítače, rozbalte položku šablony pro správu, rozbalte položku součásti systému Windowsa potom zvolte Windows Update.In the console, expand Computer Configuration, expand Administrative Templates, expand Windows Components, and then choose Windows Update.

 3. Otevřete vlastnosti nastavení zadejte umístění intranetové služby Microsoft updatea potom zvolte povoleno.Open the properties of the setting Specify intranet Microsoft update service location, and then choose Enabled.

 4. V poli nastavení intranetové aktualizační služby pro zjišťování aktualizací, zadejte název a port serveru bodu aktualizace softwaru:In the box Set the intranet update service for detecting updates, specify the name and port of the software update point server:

  • Pokud systém lokality nástroje Configuration Manager je nakonfigurovaný na použití platný plně kvalifikovaný název domény (FQDN), použijte formát plně kvalifikovaný název domény.If the Configuration Manager site system is configured to use a fully qualified domain name (FQDN), use the FQDN format.

  • Pokud systém lokality nástroje Configuration Manager není nakonfigurován pro použití plně kvalifikovaný název domény, použijte formát krátkého názvu.If the Configuration Manager site system is not configured to use a FQDN, use a short name format.

  Příklad: http://server1.contoso.com:8530Example: http://server1.contoso.com:8530

 5. V poli nastavení intranetového serveru pro statistiku, zadejte název intranetového serveru pro statistiku.In the box Set the intranet statistics server, specify the name of the intranet statistics server. Nemusí být stejný jako server bodu aktualizace softwaru a formát nemá pro porovnání, pokud je stejném serveru.It does not have to be the same as the software update point server, and the format does not have to match if it is the same server.

 6. Přiřaďte objekt zásad skupiny pro počítače, na kterých chcete nainstalovat klienta a dostávat aktualizace softwaru.Assign the Group Policy Object to the computers on which you want to install the client and receive software updates.

Publikování klienta nástroje Configuration Manager v bodu aktualizace softwaruTo publish the Configuration Manager client to the software update point

 1. V konzole nástroje Configuration Manager klikněte na správy > konfigurace lokality > lokality.In the Configuration Manager console, click Administration > Site Configuration > Sites.

 2. Vyberte lokalitu, pro který chcete nakonfigurovat instalaci na základě aktualizace softwaru.Select the site for which you want to configure software update-based client installation.

 3. Na Domů ve nastavení skupiny, vyberte nastavení instalace klientaa potom zvolte instalace klienta.On the Home tab, in the Settings group, choose Client Installation Settings, and then choose Software Update-Based Client Installation.

 4. Vyberte povolit instalaci klienta na základě aktualizace softwaru.Select Enable software update-based client installation.

 5. Pokud software klienta na serveru lokality nástroje Configuration Manager je novější než bodu, který na softwaru, aktualizace verze zjištěna novější verze klientského balíčku otevře se dialogové okno.If the client software on the Configuration Manager site server is a later version than that on the software update point, the Later Version of Client Package Detected dialog box opens. Klikněte na tlačítko Ano publikovat nejnovější verzi.Click Yes to publish the most recent version.

  Poznámka

  Pokud software klienta nebyl publikován bod aktualizace softwaru, bude toto okno prázdné.If the client software wasn't previously published to the software update point, this box will be blank.

Aktualizace softwaru pro klienta nástroje Configuration Manager nebudou automaticky aktualizovány, jestliže je nová verze.The software update for the Configuration Manager client is not automatically updated when there is a new version. Pokud lokalitu upgradujete, což zahrnuje taky novou verzi klienta, je potřeba tento postup zopakovat a v kroku 6 kliknout na Ano.If you upgrade the site, which includes a new client version, you must repeat this procedure and click Yes for step 6.

Postup instalace klientů pomocí zásad skupinyHow to install clients with group policy

Zásady skupiny ve službě Active Directory Domain Services můžete použít k publikování nebo přiřazení klienta nástroje Configuration Manager k instalaci do počítačů v rozlehlé síti.You can use Group Policy in Active Directory Domain Services to publish or assign the Configuration Manager client to install on computers in your enterprise. Klient nainstaluje při spuštění počítače.The client will install when the computer starts. Při použití zásad skupiny, klient se zobrazí v Ovládacích panelech přidat nebo odebrat programy pro uživatele k instalaci.When you use Group Policy, the client displays in the Control Panel Add or Remove Programs for the user to install.

Při instalaci pomocí zásad skupiny používejte balíček služby Windows Installer (CCMSetup.msi).Use the Windows Installer package (CCMSetup.msi) for Group Policy-based installations. Tento soubor naleznete ve složce <instalační adresář ConfigMgr>\bin\i386 na serveru lokality nástroje Configuration Manager.This file is found in the folder <ConfigMgr installation directory>\bin\i386 on the Configuration Manager site server. Nelze přidávat vlastnosti pro tento soubor a změny chování při instalaci.You cannot add properties to this file to modify installation behavior.

Důležité

Musí mít oprávnění správce pro přístup k instalační soubory klienta.You must have Administrator permissions to access the client installation files.

Informace o využití zásad skupiny ve službě AD DS k instalaci softwaru najdete v dokumentaci k systému Windows Server.For information about how to use Group Policy in Active Directory Domain Services to install software, refer to your Windows Server documentation.

Ruční instalace klientůHow to install clients manually

Klientský software můžete ručně nainstalovat na počítačích ve vaší podnikové síti pomocí programu CCMSetup.exe.You can manually install the client software on computers in your enterprise by using the CCMSetup.exe program. Tento program a jeho podpůrné soubory najdete v klienta složky v instalační složce nástroje Configuration Manager na serveru lokality a v bodech správy ve vaší lokalitě.This program and its supporting files can be found in the Client folder of the Configuration Manager installation folder on the site server and on management points in your site. Tato složka je sdílena v síti jakoThis folder is shared to the network as

\\<Název serveru lokality>\SMS_<kód lokality>\Client\\\<Site Server Name>\SMS_<Site Code>\Client\

kde <název serveru lokality> je název jednoho ze serverů, který je hostitelem bodu správy a <kód lokality> je kód pro primární lokalitu klienta bude patřit.where <Site Server Name> is the name of one of the servers hosting a management point and <Site Code> is the code for primary site the client will belong to. Chcete-li spustit CCMSetup.exe z příkazového řádku na klientovi, musíte nejdřív na toto umístění mapovat síťovou jednotku, a pak spustit příkaz.To run CCMSetup.exe from the command line on the client, you must map a network drive to this location, and then run the command.

Důležité

Musí mít oprávnění správce pro přístup k instalační soubory klienta.You must have Administrator permissions to access the client installation files.

CCMSetup.exe zkopíruje všechny nezbytné požadavky do klientského počítače a zahájí volání balíčku Instalační služby systému Windows (Client.msi) za účelem instalace klienta.CCMSetup.exe copies all necessary prerequisites to the client computer and calls the Windows Installer package (Client.msi) to install the client. Soubor Client.msi nelze spustit přímo.You cannot run Client.msi directly.

Můžete zadat vlastnosti příkazového řádku pro soubor CCMSetup.exe i Client.msi, čímž změníte chování instalace klienta.You can specify command-line properties for both CCMSetup.exe and Client.msi to modify the behavior of the client installation. Ujistěte se, že zadáte vlastnosti služby CCMSetup (vlastnosti začínající symbolem / ) před zadáním vlastností souboru Client.msi.Make sure that you specify CCMSetup properties (the properties that begin with /) before you specify Client.msi properties. Například:For example:

CCMSetup.exe /mp:SMSMP01 /logon SMSSITECODE=AUTO FSP=SMSFP01 

a klient se nainstaluje s následujícími vlastnostmi:and the client installs by using the following properties:

VlastnostProperty PopisDescription
/ MP: smsmp01/mp:SMSMP01 Tato vlastnost služby CCMSetup určuje bod správy SMSMP01 za účelem stažení požadovaných instalačních souborů klienta.This CCMSetup property specifies the management point SMSMP01 to download the required client installation files.
/logon/logon Tato vlastnost služby CCMSetup Určuje, že instalace by se měla zastavit, pokud je v počítači nalezen stávajícího klienta nástroje Configuration Manager.This CCMSetup property specifies that the installation should stop if an existing Configuration Manager client is found on the computer.
SMSSITECODE = AUTOSMSSITECODE=AUTO Vlastnost souboru Client.msi Určuje, že se klient pokusí vyhledat kód lokality nástroje Configuration Manager k používání, například pomocí služby Active Directory Domain Services.This Client.msi property specifies that the client tries to locate the Configuration Manager site code to use, for example, by using Active Directory Domain Services.
FSP = SMSFP01FSP=SMSFP01 Vlastnost souboru Client.msi určuje, že k přijetí stavových zpráv odeslaných z klientského počítače bude použit bod záložního stavu s názvem SMSFP01.This Client.msi property specifies that the fallback status point named SMSFP01 will be used to receive state messages sent from the client computer.

Další informace o všech vlastnostech programu CCMSetup.exe najdete v tématu O vlastnostech instalace klienta v nástroji System Center Configuration Manager.For details on all CCMSetup.exe properties, see About client installation properties in System Center Configuration Manager

PříkladyExamples

Tyto příklady jsou pro klienty služby Active Directory v intranetu a používají následující hodnoty k reprezentaci různých aspektů lokality:These examples are for Active Directory clients on the intranet and use the following values to represent different aspects of the site:

MPSERVER = server, který je hostitelem bodu správyMPSERVER = server hosting the management point
FSPSERVER = server, který je hostitelem bodu stavu pro použití náhradní lokalityFSPSERVER = server hosting the fallback status point
ABC = kód lokalityABC = site code
contoso.com = název doménycontoso.com = domain name

Všechny servery systémů lokalit jsou nakonfigurované pomocí plně kvalifikovaný název domény intranetu a lokalita je publikována ve službě Active Directory doménové struktury klienta.All site system servers are configured with an intranet FQDN and the site is published to the client's Active Directory forest.

Na klientském počítači přihlásit jako místní správce, namapujete jednotku (z:) do\\MPSERVER\SMS_ABC\Client, přepnete příkazový řádek na jednotku z a poté spustíte jeden z následujících příkazů.On the client computer, log on as a local administrator, map a drive (z:) to\\MPSERVER\SMS_ABC\Client, switch the command prompt to the z drive, and then run one of the following commands.

Příklad 1:Example 1:

CCMSetup.exe 

Tento příklad nainstaluje klienta bez jakýchkoli dalších vlastností tak, aby klienta je automaticky nakonfigurovaný pomocí vlastnosti instalace klienta, které jsou publikovány do služby Active Directory Domain Services.This example installs the client with no additional properties so that the client is automatically configured with the client installation properties published to Active Directory Domain Services. Například klient automaticky nakonfigurován kód lokality (vyžaduje umístění sítě klienta do mají být zahrnuty v hraniční skupině, která je nakonfigurované pro přiřazení klienta), bod správy, bod záložního stavu, a jestli klient musí komunikovat pouze pomocí protokolu HTTPS.For example, the client is automatically configured for the site code (requires the client's network location to be included in a boundary group that is configured for client assignment), a management point, the fallback status point, and whether the client must communicate by using HTTPS only. Další informace o vlastnostech instalace klienta, které se dají pro klienty služby Active Directory konfigurovat automaticky, najdete v článku Vlastnosti instalace klienta publikované ve službě AD DS (Active Directory Domain Services) v nástroji System Center Configuration Manager.For more information about the client installation properties that can be automatically configured for Active Directory clients, see About client installation properties published to Active Directory Domain Services in System Center Configuration Manager.

Příklad 2:Example 2:

CCMSetup.exe /MP:mpserver.contoso.com /UsePKICert SMSSITECODE=ABC CCMHOSTNAME=server05.contoso.com CCMFIRSTCERT=1 FSP=server06.constoso.com 

Tento příklad přepíše automatickou konfiguraci, kterou může zajistit Active Directory Domain Services a nevyžaduje síťové umístění daného klienta je součástí skupiny hranic, která je nakonfigurované pro přiřazení klienta.This example overrides the automatic configuration that Active Directory Domain Services can provide and does not require that the client's network location is included in a boundary group that is configured for client assignment. Místo toho instalace určuje lokalitu, intranetový a internetový bod správy, bod záložního stavu přijímající připojení z internetu a použití certifikátu PKI klienta (je-li dostupný) s nejdelší dobou platnosti.Instead, the installation specifies the site, an intranet management point and an Internet-based management point, a fallback status point that accepts connections from the Internet, and to use a client PKI certificate (if available) that has the longest validity period.

Postup instalace klientů pomocí přihlašovacích skriptůHow to install clients with logon scripts

Configuration Manager podporuje přihlašovací skripty za účelem instalace klientského softwaru nástroje Configuration Manager.Configuration Manager supports logon scripts to install the Configuration Manager client software. Pomocí programového souboru CCMSetup.exe v přihlašovacím skriptu můžete aktivovat instalaci klienta.You can use the program file CCMSetup.exe in a logon script to trigger the client installation.

Instalace pomocí přihlašovacího skriptu používá stejné způsoby jako ruční instalace klienta.Logon script installation uses the same methods as manual client installation. Můžete zadat vlastnost instalace /logon pro soubor CCMSsetup.exe a tím zabránit instalaci klienta v případě, že už v počítači existuje některá verze klienta.You can specify the /logon installation property for CCMSsetup.exe, which prevents the client from installing if any version of the client already exists on the computer. Při každém spuštění přihlašovacího skriptu tedy nebude třeba klienta přeinstalovat.This prevents reinstallation of the client from taking place each time the logon script runs.

Pokud není zadán žádný zdroj instalace používající /Source vlastnost a žádný bod správy, ze kterého lze získat instalaci zadané pomocí /MP vlastnost CCMSetup.exe může najít bod správy hledáním ve službě Active Directory Domain Services Pokud bylo schéma rozšířeno pro nástroj Configuration Manager a lokalita je publikována ve službě Active Directory Domain Services.If no installation source is specified that is using the /Source property and no management point from which to obtain installation is specified by using the /MP property, CCMSetup.exe can locate the management point by searching Active Directory Domain Services if the schema has been extended for Configuration Manager and the site is published to Active Directory Domain Services. Případně může klient k vyhledání bodu správy použít službu DNS nebo WINS.Alternatively, the client can use DNS or WINS to locate a management point.

Postup instalace klientů k balíčku a programuHow to install clients with a package and program

Můžete vytvořit a nasadit balíček a program, který upgraduje software klienta ve vybraných počítačích ve vaší hierarchii nástroje Configuration Manager.You can use Configuration Manager to create and deploy a package and program that upgrades the client software for selected computers in your hierarchy. Definiční soubor balíčku, který naplní vlastnosti balíčku obvykle používanými hodnotami se dodává s nástrojem Configuration Manager.A package definition file that populates the package properties with typically used values is supplied with Configuration Manager. Zadáním dalších vlastností příkazového řádku lze přizpůsobit chování instalace klienta.You can customize the behavior of the client installation by specifying additional command line properties.

Poznámka

Pomocí této metody nelze upgradovat klienty nástroje Configuration Manager 2007.You cannot upgrade Configuration Manager 2007 clients with this method. Místo toho použijte automatický upgrade klienta, který automaticky vytvoří a nasadí balíček obsahující nejnovější verzi klienta.Instead, use automatic client upgrade, which automatically creates and deploys a package that contains the latest version of the client. Další informace najdete v článku Upgrade klientů v nástroji System Center Configuration Manager.For more information, see Upgrade clients in System Center Configuration Manager.

Další informace o migraci ze starších verzí klienta nástroje Configuration Manager najdete v tématu plánování strategie migrace klientů v nástroji System Center Configuration Manager.For more information about how to migrate from older versions of the Configuration Manager client, see Planning a client migration strategy in System Center Configuration Manager.

Vytvoření balíčku a programu pro software klientaTo create a package and program for the client software

Použijte následující postup k vytvoření balíčku nástroje Configuration Manager a programu, můžete nasadit do klientských počítačů nástroje Configuration Manager k upgradu klientského softwaru.Use the following procedure to create a Configuration Manager package and program that you can deploy to Configuration Manager client computers to upgrade the client software.

 1. V konzole nástroje Configuration Manager, zvolte softwarová knihovna > Správa aplikací > balíčky.In the Configuration Manager console, choose Software Library > Application Management > Packages.

 2. Na Domů ve vytvořit skupiny, vyberte vytvořit balíček z definice.On the Home tab, in the Create group, choose Create Package from Definition.

 3. Na definice balíčku stránce průvodce vyberte Microsoft z vydavatele rozevíracího seznamu a vyberte upgradu klienta nástroje Configuration Manager z definice balíčku seznamu.On the Package Definition page of the wizard, select Microsoft from the Publisher drop-down list, and select Configuration Manager Client Upgrade from the Package definition list.

 4. Na zdrojové soubory vyberte vždy získávat soubory ze zdrojové složky.On the Source Files page, select Always obtain files from a source folder.

 5. Na zdrojové složky vyberte síťová cesta (název UNC) a zadejte síťovou cestu k počítači a složce obsahující instalační soubory klienta.On the Source Folder page, select Network path (UNC Name) and enter the network path to the computer and folder that contains the client installation files.

  Poznámka

  Počítač, na kterém je spuštěn nasazení nástroje Configuration Manager musí mít přístup k zadané síťové složce, jinak, instalace se nezdaří.The computer on which the Configuration Manager deployment runs must have access to the network folder that you specify, otherwise, the installation will fail.

  Pokud chcete nějaké vlastnosti instalace klienta změnit, na kartě Obecné v dialogovém okně Tichý upgrade agenta nástroje Configuration Manager – vlastnosti programu můžete změnit parametry příkazového řádku pro soubor CCMSetup.exe.If you want to change any of the client installation properties, you can modify the CCMSetup.exe command line parameters on the General tab of the Configuration Manager agent silent upgrade Properties program dialog box. Výchozí vlastnosti instalace jsou /noservice SMSSITECODE=AUTO.The default installation properties are /noservice SMSSITECODE=AUTO.

 6. Proveďte distribuci balíčku do všech distribučních bodů, které mají být hostitelem balíčku upgradu klienta.Distribute the package to all distribution points that you want to host the client upgrade package. Balíček lze nasadit do kolekcí počítačů, které obsahují klienty, které chcete upgradovat.You can then deploy the package to computer collections that contain clients that you want to upgrade.

Postup instalace klientů na zařízení s Windows spravované Intune MDMHow to install clients to Intune MDM-managed Windows devices

Instalační soubory klienta můžete nasadit na počítače, které jsou zaregistrované v Microsoft Intune.You can deploy the client installation files to computers that are enrolled with Microsoft Intune.

K zajištění, že zařízení zůstane v spravované stavu po instalaci klientského softwaru, musí být zařízení v podnikové síti a v rámci hranice lokality nástroje Configuration Manager.To ensure the device remains in a managed state after the client software is installed, the device must be on the corporate network and within a Configuration Manager site boundary.

Poznámka

Po instalaci klientského softwaru, bude se zruší registrace zařízení v Intune.Once the client software is installed, the device will be unenrolled from Intune.

Instalace klientů s Intune:To install clients with Intune:

 1. V Intune vytvořit aplikaci obsahující instalační soubor klienta nástroje Configuration Manager ccmsetup.msi.In Intune, create an app containing the Configuration Manager client installation file ccmsetup.msi.

 2. V vydavatel softwaru Intune použijte následující parametry příkazového řádku:In the Intune Software Publisher, use the following command line parameters:

  CCMSETUPCMD = "/ MP:<plně kvalifikovaný název domény bodu správy > SMSMP =<plně kvalifikovaný název domény bodu správy > SMSSITECODE =<kód lokality > DNSSUFFIX =<příponu DNS bodu správy >"CCMSETUPCMD="/MP:<FQDN of management point> SMSMP=<FQDN of management point> SMSSITECODE=<Your site code> DNSSUFFIX=<DNS Suffix of management point>"

 3. Nasazení aplikace na zaregistrované počítače s Windows.Deploy the app to the enrolled Windows computers.

Postup instalace klientů s image počítačeHow to install clients with a computer image

Lze předinstalovat hlavního počítače bitové kopie, kterou použijete k obrázku ostatní počítače klientský software nástroje Configuration Manager.You can preinstall the Configuration Manager client software on a master image computer that you will use to image other computers.

Příprava klientského počítače na vytvoření bitové kopieTo prepare the client computer for imaging

 1. Ručně nainstalujte software klienta nástroje Configuration Manager na počítači s hlavní imagí.Manually install the Configuration Manager client software on the master image computer. Další informace najdete v části Ruční instalace klientů nástroje Configuration Manager.For more information, see How to Install Configuration Manager Clients Manually.

  Důležité

  Nezadávejte kód lokality nástroje Configuration Manager pro klienta do vlastností příkazového řádku CCMSetup.exe.Do not specify a Configuration Manager site code for the client in the CCMSetup.exe command-line properties.

 2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz net stop ccmexec, který zajišťuje, aby se na počítači s hlavní imagí nespustila služba SMS Agent Host (Ccmexec.exe).At a command prompt, type net stop ccmexec to ensure that the SMS Agent Host service (Ccmexec.exe) is not running on the master image computer.

 3. Odstraňte soubor SMSCFG. INI z Windows složky v referenčním počítači.Delete the file SMSCFG.INI from the Windows folder on the reference computer.
 4. Odeberte všechny certifikáty, které jsou uloženy v úložišti místního počítače na hlavním počítači s bitovou kopií.Remove any certificates that are stored in the local computer store on the master image computer. Pokud třeba používáte certifikáty PKI, před vytvořením image počítače je potřeba certifikáty odebrat v úložišti Osobní v možnosti Počítač a Uživatel.For example, if you use public key infrastructure (PKI) certificates, you must remove the certificates in the Personal store for Computer and User before you image the computer.

 5. Pokud klienti budou nainstalováni v jiné hierarchii nástroje Configuration Manager, než hlavního počítače bitové kopie, odeberte důvěryhodný hlavní klíč z hlavní bitové kopie počítače.If the clients will be installed in a different Configuration Manager hierarchy than the master image computer, remove the Trusted Root Key from the master image computer.

  Poznámka

  Pokud klienti nemohou odeslat dotaz službě Active Directory Domain Services za účelem vyhledání bodu správy, určí pomocí důvěryhodného kořenového klíče důvěryhodné body správy.If clients cannot query Active Directory Domain Services to locate a management point, they use the trusted root key to determine trusted management points. Pokud budou všichni klienti s vytvořenými bitovými kopiemi nasazeni ve stejné hierarchii jako hlavní počítač, ponechejte důvěryhodný kořenový klíč na místě.If all imaged clients will be deployed in the same hierarchy as the master computer, leave the trusted root key in place. Pokud budou klienti nasazeni v různých hierarchiích, odeberte důvěryhodný kořenový klíč a proveďte předběžné zajištění těchto klientů novým důvěryhodným kořenovým klíčem, což je doporučený postup.If the clients will be deployed in different hierarchies, remove the trusted root key and as a best practice, preprovision these clients with the new trusted root key. Další informace najdete v tématu Plánování důvěryhodného kořenového klíče.For more information, see Planning for the Trusted Root Key.

 6. Použijte váš software pro vytváření bitových kopií k zachycení bitové kopie hlavního počítače.Use your imaging software to capture the image of the master computer.

 7. Nasaďte bitovou kopii na cílové počítače.Deploy the image to destination computers.

Postup instalace klientů na počítače pracovní skupinyHow to install clients on workgroup computers

Nástroj Configuration Manager podporuje instalaci klientů na počítače v pracovních skupinách.Configuration Manager supports client installation for computers in workgroups. Klienta můžete na počítače v pracovní skupině nainstalovat pomocí metody popsané v části Ruční instalace klientů nástroje Configuration Manager.Install the client on workgroup computers by using the method specified in How to Install Configuration Manager Clients Manually.

Předpoklady:Prerequisites:

 • Klient musí být nainstalován ručně na každý počítač pracovní skupiny.The client must be installed manually on each workgroup computer. Během instalace musí mít přihlášený uživatel práva místního správce.During installation, the logged-on user must have local administrator rights.

 • Pro zpřístupnění prostředků v doméně serveru lokality nástroje Configuration Manager, musí být účet přístupu k síti nakonfigurován pro tuto lokalitu.In order to access resources in the Configuration Manager site server domain, the Network Access Account must be configured for the site. Tento účet můžete stanovit jako vlastnost součásti distribuce softwaru.Specify this account as a software distribution component property. Další informace najdete v tématu Součásti lokalit pro nástroj System Center Configuration Manager.For more information, see Site components for System Center Configuration Manager.

  Omezení:Limitations:

 • Klienti pracovní skupiny nemohou lokalizovat body správy ze služby Active Directory Domain Services a místo ní musí používat službu DNS, službu WINS nebo jiný bod správy.Workgroup clients cannot locate management points from Active Directory Domain Services, and instead must use DNS, WINS, or another management point.

 • Globální roaming není podporován, protože klienti nemohou prohledávat službu Active Directory Domain Services k získání informací o lokalitě.Global roaming is not supported, because clients cannot query Active Directory Domain Services for site information.

 • Metody zjišťování služby Active Directory nemohou nalézt počítače v pracovních skupinách.Active Directory discovery methods cannot discover computers in workgroups.

 • Nemůžete nasadit software na uživatele počítačů pracovní skupiny.You cannot deploy software to users of workgroup computers.

 • K nainstalování klienta na počítače pracovní skupiny nemůžete použít metodu Push instalace.You cannot use the client push installation method to install the client on workgroup computers.

 • Klienti pracovní skupiny nemohou používat protokol Kerberos pro ověřování a může vyžadovat ruční schválení.Workgroup clients cannot use Kerberos for authentication and might require manual approval.

 • Klient pracovní skupiny nemůže být nakonfigurován jako distribuční bod.A workgroup client cannot be configured as a distribution point. Nástroj Configuration Manager vyžaduje, aby počítače distribučního bodu byly členy domény.Configuration Manager requires that distribution point computers be members of a domain.

Instalace klienta na počítačích pracovní skupinyTo install the client on workgroup computers

Zkontrolujte požadavky a potom postupujte podle pokynů v části postup konfigurace správce ruční instalace klientů.Check the prerequisites, then follow the directions in the section How to Install Configuration Manager Clients Manually.

Tento příklad nainstaluje klienta na správu intranetových klientů a určí kód lokality a příponu služby DNS k lokalizaci bodu správy:**CCMSetup.exe SMSSITECODE=ABC DNSSUFFIX=constoso.com**This example installs the client for intranet client management and specifies the site code and DNS suffix to locate a management point: **CCMSetup.exe SMSSITECODE=ABC DNSSUFFIX=constoso.com**

Tento příklad vyžaduje, aby klient byl v síťovém umístění, které je nakonfigurováno ve skupině hraničních umístění, aby automatické přiřazení lokality mohlo být úspěšné.This example requires the client to be on a network location that is configured in a boundary group so that automatic site assignment can succeed. Příkaz obsahuje záložní stavový bod na serveru FSPSERVER k usnadnění sledování nasazení klienta a k zjištění komunikačních problémů klienta:**CCMSetup.exe FSP=fspserver.constoso.com**The command includes a fallback status point on server FSPSERVER, to help track client deployment and to identify any client communication issues: **CCMSetup.exe FSP=fspserver.constoso.com**

Postup instalace klientů pro správu internetových klientůHow to install clients for Internet-based client management

Pokud lokality nástroje Configuration Manager podporuje správu internetových klientů pro klienty, kteří jsou někdy na intranetu a někdy na Internetu, máte dvě možnosti, když instalujete klienty na intranetu:When the Configuration Manager site supports Internet-based client management for clients that are sometimes on the intranet, and sometimes on the Internet, you have two options when you install clients on the intranet:

 • Můžete zahrnout vlastnost Client.msi ccmhostname =<internetový název FQDN bodu správy internetových> když instalujete klienta, například pomocí ruční instalace nebo push instalace.You can include the Client.msi property of CCMHOSTNAME=<Internet FQDN of the Internet-based management point> when you install the client, for example by using manual installation or client push. Když používáte tuto metodu, musíte také přímo přiřadit klienta lokalitě a nemůžete použít automatické přiřazení lokality.When you use this method, you must also directly assign the client to the site and cannot use automatic site assignment. Část Ruční instalace klientů nástroje Configuration Manager v tomto tématu uvádí příklad této metody konfigurace.The How to Install Configuration Manager Clients Manually section in this topic provides an example of this configuration method.

 • Můžete nainstalovat klienta pro správu intranetových klientů a potom přiřadit internetový bod správy klientů klientovi pomocí klientských vlastností nástroje Configuration Manager v Ovládacích panelech nebo pomocí skriptu.You can install the client for intranet client management, and then assign an Internet-based client management point to the client by using the Configuration Manager client properties in Control Panel, or by using a script. Když používáte tuto metodu, můžete použít automatické přiřazení klienta.When you use this method, you can use automatic client assignment. Další informace najdete v části Konfigurování klientů pro správu internetových klientů po instalaci klientů v tomto tématu.For more information, see the How to Configure Clients for Internet-based Client Management after Client Installation section in this topic.

  Pokud musíte instalovat klienty, kteří jsou na internetu buď protože jsou pouze internetovými klienty nebo protože je musíte instalovat předtím, než se vrátí do intranetu, vyberte jednu z následujících podporovaných metod:If you must install clients that are on the Internet either because they are Internet-only clients, or because you must install them before they come back into the intranet, choose one of the following supported methods:

 • Poskytněte mechanismus k dočasnému připojení k intranetu pomocí virtuální privátní sítě (VPN) těchto klientů a pak je nainstalujte pomocí libovolné metody instalace příslušného klienta.Provide a mechanism for these clients to temporarily connect to the intranet with a virtual private network (VPN), and then install them by using any appropriate client installation method.

 • Použijte metodu instalace, která je nezávislá z nástroje Configuration Manager, například sbalení zdrojových souborů instalace klienta na výměnném médiu, můžete zaslat uživatelům k nainstalování pokyny.Use an installation method that is independent from Configuration Manager, such as packaging the client installation source files onto removable media that you can send to users to install with instructions. Zdrojové soubory instalace klienta jsou umístěny v <Instalační_cesta>složky \Client v bodech serveru a správu lokality nástroje Configuration Manager.The client installation source files are located in the <InstallationPath>\Client folder on the Configuration Manager site server and management points. Na médiu zahrňte skript k ručnímu kopírování v rámci složky klientů a z této složky nainstalujte klienta pomocí souboru CCMSetup.exe a všech příslušných vlastností příkazového řádku CCMSetup.Include on the media a script to manually copy over the client folder and from this folder, install the client by using CCMSetup.exe and all the appropriate CCMSetup command-line properties.

Poznámka

Nástroj Configuration Manager nepodporuje instalaci klienta přímo z bodu správy založené na Internetu nebo z bodu aktualizace softwaru na základě Internetu.Configuration Manager does not support installing a client directly from the Internet-based management point or from the Internet-based software update point.

Protože klienti, kteří jsou spravováni v rámci internetu, musí komunikovat s internetovými systémy lokalit, zajistěte, aby tito klienti měli nainstalovány také certifikáty infrastruktury veřejného klíče (PKI) předtím, než je budete instalovat.Because clients that are managed over the Internet must communicate with Internet-based site systems, ensure that these clients also have public key infrastructure (PKI) certificates installed before you install them. Můžete tyto certifikáty musíte nainstalovat nezávisle z nástroje Configuration Manager.You must install these certificates independently from Configuration Manager. Další informace o požadavcích na certifikát najdete v tématu Požadavky na certifikát PKI pro nástroj System Center Configuration Manager.For more information about the certificate requirements, see PKI certificate requirements for System Center Configuration Manager.

Instalace klientů na internetu určením vlastností příkazového řádku CCMSetupTo install clients on the Internet by specifying CCMSetup command-line properties

 1. Dodržujte pokyny uvedené v části Ruční instalace klientů nástroje Configuration Manager a vždycky použijte tyto vlastnosti:Follow the directions in the section How to Install Configuration Manager Clients Manually and always include the following:

  • Vlastnost příkazového řádku CCMSetup /source:<místní cesta k místní_cesta_ke_zkopírované_složce_klienta>CCMSetup command-line property /source:<local path to the copied Client folder>

  • Vlastnost příkazového řádku CCMSetup /UsePKICertCCMSetup command-line property /UsePKICert

  • Vlastnost Client.msi CCMHOSTNAME =<bod správy na základě plně kvalifikovaný název domény Internetu>Client.msi property CCMHOSTNAME=<FQDN of Internet-based management point>

  • Vlastnost Client.msi SMSSIGNCERT =<místní cesta k podpisový certifikát exportovaný webového serveru>Client.msi property SMSSIGNCERT=<local path to exported site server signing certificate>

  • Vlastnost Client.msi SMSSITECODE =<kód bod správy internetových lokality>Client.msi property SMSSITECODE=<site code of Internet-based management point>

  Poznámka

  Pokud má lokalita více než jeden internetový bod správy, nezáleží na tom, který internetový bod správy určíte pro vlastnost CCMHOSTNAME.If the site has more than one Internet-based management point, it does not matter which Internet-based management point you specify for the CCMHOSTNAME property. Když se klient nástroje Configuration Manager připojí k určenému internetového bodu správy, bod správy zasílá klientovi seznam dostupných internetových bodů správy v lokalitě a klient náhodně vybere jeden ze seznamu.When a Configuration Manager client connects to the specified Internet-based management point, the management point sends the client a list of available Internet-based management points in the site, and the client randomly selects one from the list.

 2. Pokud nechcete, aby klient kontroloval seznam zrušení certifikátů (CRL), určete vlastnost příkazového řádku CCMSetup /NoCRLCheck.If you do not want the client to check the certificate revocation list (CRL), specify the CCMSetup command-line property /NoCRLCheck.

 3. Pokud používáte internetový záložní stavový bod, určete vlastnost Client.msi FSP =<internetový název FQDN internetového záložního stavového bodu>.If you are using an Internet-based fallback status point, specify the Client.msi property FSP=<Internet FQDN of the Internet-based fallback status point>.

 4. Pokud instalujete klienta pro správu jenom internetových klientů, určete vlastnost Client.msi CCMALWAYSINF=1.If you are installing the client for Internet-only client management, specify the Client.msi property CCMALWAYSINF=1.

 5. Ověřte, zda je nutné zadat další vlastnosti příkazového řádku CCMSetup.Verify whether you have to specify additional CCMSetup command-line properties. Například budete muset určit kritérium výběru certifikátu, pokud má klient více než jeden platný certifikát PKI.For example, you might have to specify a certificate selection criterion if the client has more than one valid PKI certificate. Informace o dostupných vlastnostech najdete v tématu O vlastnostech instalace klienta v nástroji System Center Configuration Manager.For a list of available properties, see About client installation properties in System Center Configuration Manager.

  Příklad: **CCMSetup.exe /source: D:\Clients /UsePKICert CCMHOSTNAME=server1.contoso.com SMSSIGNCERT=siteserver.cer SMSSITECODE=ABC FSP=server2.contoso.com CCMALWAYSINF=1 CCMFIRSTCERT=1**Example: **CCMSetup.exe /source: D:\Clients /UsePKICert CCMHOSTNAME=server1.contoso.com SMSSIGNCERT=siteserver.cer SMSSITECODE=ABC FSP=server2.contoso.com CCMALWAYSINF=1 CCMFIRSTCERT=1**

  Tento příklad instaluje zdrojové soubory klienta ze složky na diskovou jednotku D s nastaveními pro použití certifikátu PKI klienta a pro výběr certifikátu s nejdelší dobou platnosti pro správu pouze internetových klientů, přiřazuje klientovi používání internetového bodu správy nazvaného SERVER1 a internetového záložního stavového bodu v doméně contoso.com a přiřazuje klienta k lokalitě ABC.This example installs the client source files from a folder on the D drive with settings to use a client PKI certificate and select the certificate with the longest validity period for Internet-only client management, assigns the client to use the Internet-based management point named SERVER1 and the Internet-based fallback status point in the contoso.com domain, and assigns the client to the ABC site.

Konfigurování klientů pro správu internetových klientů po instalaci klientaTo configure clients for Internet-based Client Management after client installation

K přiřazení internetového bodu správy po instalaci klienta použijte jeden z následujících postupů:To assign the Internet-based management point after the client is installed, use one of the following procedures. První vyžaduje ruční nakonfigurování a je vhodný pro malý počet klientů.The first requires manual configuration and is appropriate for a few clients. Druhá je vhodnější pro konfiguraci mnoho klientů.The second is more appropriate for configuring many clients.

Konfigurování klientů pro správu internetových klientů po instalaci klientů přiřazením internetového bodu správy ve vlastnostech nástroje Configuration ManagerTo configure clients for Internet-based client management after client installation by assigning the Internet-based management point in Configuration Manager Properties

 1. V ovládacích panelech klientského počítače přejděte na Configuration Manager a potom dvojím kliknutím otevřete jeho vlastnosti.Navigate to Configuration Manager in the Control Panel of the client computer, and then double-click to open its properties.

 2. Na kartě Internet zadejte do pole Internetový plně kvalifikovaný název domény plně kvalifikovaný název domény internetového bodu správy.On the Internet tab, enter the fully qualified domain name of the Internet-based management point in the Internet FQDN text box.

  Poznámka

  Karta Internet je dostupná, jenom pokud má klient klientský certifikát PKI.The Internet tab is only available if the client has a client PKI certificate.

 3. Zadejte nastavení proxy serveru, pokud klient bude mít přístup k internetu pomocí proxy serveru.Enter proxy server settings if the client will access the Internet by using a proxy server.

Konfigurování klientů pro správu internetových klientů po instalaci klientů pomocí skriptuTo configure clients for Internet-based client management after client installation by using a script

 1. Spusťte textový editor, například Poznámkový blok.Open a text editor, such as Notepad.

 2. Zkopírujte a vložte následující do souboru.Copy and insert the following into the file. Nahraďte mp.contoso.com internetovým plně kvalifikovaným názvem domény vašeho internetového bodu správy.Replace mp.contoso.com with the Internet FQDN of your Internet-based management point.

  on error resume next 
  
  ' Create variables. 
  Dim newInternetBasedManagementPointFQDN 
  Dim client 
  
  newInternetBasedManagementPointFQDN = "mp.contoso.com" 
  
  ' Create the client COM object. 
  Set client = CreateObject ("Microsoft.SMS.Client") 
  
  ' Set the Internet-Based Management Point FQDN by calling the SetCurrentManagementPoint method. 
  client.SetInternetManagementPointFQDN newInternetBasedManagementPointFQDN 
  
  ' Clear variables. 
  Set client = Nothing 
  Set internetBasedManagementPointFQDN = Nothing 
  

  Poznámka

  Pokud potřebujete odstranit určitý internetový bod správy, aby klient nebyl nakonfigurovaný k používání internetového bodu správy, odeberte hodnotu uvnitř uvozovek tak, aby byl na tomto řádku text newInternetBasedManagementPointFQDN = "".If you have to delete a specified Internet-based management point so that the client is not configured to use an Internet-based management point, remove the value inside the quotation marks so that this line becomes newInternetBasedManagementPointFQDN = "".

 3. Uložte soubor s příponou .vbs.Save the file with a .vbs extension.

 4. Použijte cscript k spuštění skriptu na klientských počítačích pomocí jedné z následujících metod:Use cscript to run the script on client computers, by using one of the following methods:

  • Nasaďte soubor na stávající klienty nástroje Configuration Manager pomocí balíčku a programu.Deploy the file to existing Configuration Manager clients by using a package and a program.

  • Spusťte soubor místně na stávajících klientech nástroje Configuration Manager dvojitým kliknutím na soubor skriptu v prohlížeči Windows Explorer.Run the file locally on existing Configuration Manager clients by double-clicking the script file in Windows Explorer.

  Může se stát, že bude nutné restartovat klienta změny vstoupily v platnost.You might have to restart the client for the changes to take effect.

Postup přidělení vlastností instalace klientovi (zásady a software klienta na základě aktualizace instalace skupiny)How to provision client installation properties (group policy and software update-based client installation)

Zásady skupiny systému Windows můžete použít k zřizování počítačů vlastnostmi instalace klienta nástroje Configuration Manager.You can use Windows Group Policy to provision computers with Configuration Manager client installation properties. Tyto vlastnosti jsou uloženy v registru počítače a jsou ke čtení, pokud je nainstalován klientský software.These properties are stored in the registry of the computer and are read when the client software is installed. Tento postup obvykle nebude nutný, ale mohou být potřebné v některých případech instalace klienta, jako například:This procedure would not normally be required, but might be needed for some client installation scenarios, such as:

 • Používáte nastavení zásad skupiny nebo metody instalace klienta na základě aktualizace softwaru a nerozšířili jste schéma služby Active Directory pro nástroj Configuration Manager.You are using the Group Policy settings or software update-based client installation methods, and you have not extended the Active Directory schema for Configuration Manager.

 • Chcete vyřadit vlastnosti instalace klienta na určitých počítačích.You want to override client installation properties on specific computers.

Poznámka

Pokud jsou jakékoli vlastnosti instalace zadány na příkazovém řádku CCMSetup.exe, nebudou použity vlastnosti instalace přidělené na počítačích.If any installation properties are supplied on the CCMSetup.exe command line, installation properties provisioned on computers will not be used.

Šablona správy zásad skupiny nazvaná ConfigMgrInstallation.adm je dodána na instalačním médiu nástroje Configuration Manager, který může být použito k přidělení vlastností instalace klientským počítačům.A Group Policy administrative template named ConfigMgrInstallation.adm is supplied on the Configuration Manager installation media, which can be used to provision client computers with installation properties.

Nakonfigurování a přiřazení vlastností instalace klienta pomocí objektu zásad skupinyTo configure and assign client installation properties by using a Group Policy Object

 1. Importujte šablonu správy ConfigMgrInstallation.adm do nového nebo existujícího objektu zásad skupiny pomocí editoru, například editoru objektů zásad skupiny systému Windows.Import the administrative template ConfigMgrInstallation.adm into a new or existing Group Policy Object, by using an editor such as Windows Group Policy Object Editor. Soubor můžete najít ve složce TOOLS\ConfigMgrADMTemplates na instalačním médiu nástroje Configuration Manager.The file can be found in the folder TOOLS\ConfigMgrADMTemplates on the Configuration Manager installation media.

 2. Otevřete vlastnosti importovaného nastavení Konfigurovat nastavení nasazení klienta.Open the properties of the imported setting Configure Client Deployment Settings.

 3. Zvolte povoleno.Choose Enabled.

 4. V poli CCMSetup zadejte požadované vlastnosti příkazového řádku CCMSetup.In the CCMSetup box, enter the required CCMSetup command-line properties. Informace o všech vlastnostech příkazového řádku CCMSetup najdete v tématu O vlastnostech instalace klienta v nástroji System Center Configuration Manager.For a list of all CCMSetup command-line properties and examples of their use, see About client installation properties in System Center Configuration Manager.

 5. Přiřaďte objekt zásad skupiny počítačům, které chcete zřídit vlastnostmi instalace klienta nástroje Configuration Manager.Assign the Group Policy Object to the computers that you want to provision with Configuration Manager client installation properties.

Informace o zásadách skupiny systému Windows naleznete ve vaší dokumentaci serveru systému Windows.For information about Windows Group Policy, refer to your Windows Server documentation.

Další krokyNext steps

Další nápovědu k instalaci klienta nástroje Configuration Manager, najdete v části metody instalace klienta v nástroji System Center Configuration Manager.For more help installing the Configuration Manager client, see Client installation methods in System Center Configuration Manager.