Nasazení aktualizací softwaruDeploy software updates

Platí pro: System Center Configuration Manager (aktuální větev)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Fáze nasazení aktualizace softwaru je proces nasazení aktualizací softwaru.The software update deployment phase is the process of deploying the software updates. Bez ohledu na to, jak nasadit aktualizace softwaru aktualizace jsou obvykle:No matter how you deploy software updates, the updates are typically:

 • Přidat do skupiny aktualizací softwaru.Added to a software update group.
 • Stáhnout do distribučních bodů.Downloaded to distribution points.
 • Do skupiny aktualizací se nasadí do klientů.The update group is deployed to clients. Po vytvoření nasazení do klientských počítačů odeslány zásady aktualizace přidruženém softwaru.After you create the deployment, an associated software update policy is sent to client computers. Soubory obsahu aktualizace softwaru se stáhnou z distribučního bodu do místní mezipaměti na klientských počítačích.The software update content files are downloaded from a distribution point to the local cache on client computers. Aktualizace softwaru jsou pak dostupné k instalaci klienta.The software updates are then available for installation by the client. Klienti na internetu stahují obsah ze služby Microsoft Update.Clients on the Internet download content from Microsoft Update.

Poznámka

Pokud distribuční bod není k dispozici, můžete nakonfigurovat klienta na intranetu, aby stáhnout softwarové aktualizace z webu Microsoft Update.If a distribution point is not available, you can configure a client on the intranet to download software updates from Microsoft Update.

Poznámka

Na rozdíl od jiných typů nasazení jsou všechny aktualizace softwaru staženy do mezipaměti klienta.Unlike other deployment types, software updates are all downloaded to the client cache. To je bez ohledu na nastavení velikosti mezipaměti na straně klienta.This is regardless of the maximum cache size setting on the client. Další informace o nastavení mezipaměti klienta najdete v tématu Konfigurace mezipaměti klienta pro klienty nástroje Configuration Manager.For more information about the client cache setting, see Configure the Client Cache for Configuration Manager Clients.

Chcete-li konfigurovat požadované nasazení aktualizace softwaru, aktualizace softwaru budou automaticky nainstalovány v plánovaném termínu.If you configure a required software update deployment, the software updates are automatically installed at the scheduled deadline. Případně může uživatel na klientském počítači naplánovat nebo zahájit instalaci aktualizace softwaru před termínem.Alternatively, the user on the client computer can schedule or initiate the software update installation prior to the deadline. Po pokusu o instalaci klientské počítače odešlou stavové zprávy zpět na server lokality, což značí úspěšnou instalaci aktualizace softwaru.After the attempted installation, client computers send state messages back to the site server to report whether the software update installation was successful. Další informace o nasazení aktualizace softwaru najdete v tématu Pracovní postupy nasazení aktualizací softwaru.For more information about software update deployments, see Software update deployment workflows.

Jsou dva základní scénáře nasazení aktualizací softwaru: ruční nasazení a automatické nasazení.There are two main scenarios for deploying software updates: manual deployment and automatic deployment. Obvykle byste začít ručního nasazení aktualizací softwaru, aby se vytvořila základna pro klientské počítače, a pak můžete spravovat aktualizace softwaru na klientských počítačích pomocí automatického nasazení.Typically, you start by manually deploying software updates to create a baseline for your client computers, and then you manage software updates on clients by using automatic deployment.

Ruční nasazení aktualizací softwaruManually deploy software updates

Můžete vybrat aktualizace softwaru v konzole nástroje Configuration Manager a ruční spuštění procesu nasazení.You can select software updates in the Configuration Manager console and manually start the deployment process. Tato metoda nasazení se běžně využívá v případě, že chcete do klientských počítačů distribuovat požadované aktualizace softwaru, než vytvoříte pravidla automatického nasazení, která budou řídit průběžné měsíční nasazování aktualizací softwaru, nebo že nasazujete vzdálené požadavky aktualizací softwaru.You typically use this method of deployment to get the client computers up-to-date with required software updates before you create automatic deployment rules that manage ongoing monthly software update deployments, and to deploy out of band software update requirements. Následující seznam shrnuje obecný postup ručního nasazení aktualizací softwaru:The following list provides the general workflow for manual deployment of software updates:

 1. Vyfiltrování aktualizací softwaru využívajících konkrétní požadavky.Filter for software updates that use specific requirements. Můžete třeba zadat kritéria, na základě kterých se získají všechny bezpečnostní nebo kritické aktualizace softwaru vyžadované na víc než 50 klientských počítačích.For example, you could provide criteria that retrieves all security or critical software updates that are required on more than 50 client computers.
 2. Vytvoření skupiny aktualizací softwaru, která obsahuje aktualizace softwaru.Create a software update group that contains the software updates.
 3. Stažení obsahu aktualizací softwaru ve skupině aktualizací softwaru.Download the content for the software updates in the software update group.
 4. Ruční nasazení skupiny aktualizací softwaru.Manually deploy the software update group.

Podrobné pokyny najdete v tématu Ruční nasazení aktualizací softwaru.For detailed steps, see Manually deploy software updates.

Poznámka

Počínaje aktualizací klienta nástroje Configuration Manager verze 1706 Office 365 byl přesunut správu klienta Office 365 >aktualizace Office 365 uzlu.Starting in Configuration Manager version 1706 Office 365 client updates have moved to the Office 365 Client Management >Office 365 Updates node. To nebude mít vliv na konfiguraci pravidla automatického nasazení, ale má vliv na ruční nasazení aktualizací Office 365.This will not impact your ADR configuration but does affect manual deployment of Office 365 updates.

Automatické nasazení aktualizací softwaruAutomatically deploy software updates

Automatické nasazení aktualizací softwaru se konfiguruje pomocí pravidel automatického nasazení (ADR).Automatic software updates deployment is configured by using an automatic deployment rule (ADR). Toto je běžnou metodu nasazení měsíčních aktualizací softwaru (obvykle označuje jako "Patch Tuesday") a pro správu aktualizací definic.This is a common method of deployment for monthly software updates (typically known as "Patch Tuesday") and for managing definition updates. Při spuštění pravidla, softwaru, které aktualizace se odeberou ze skupiny aktualizací softwaru (Pokud použití existující skupiny aktualizací), aktualizací softwaru, které splňují zadaná kritéria (například všechny aktualizace softwaru zabezpečení vydané v posledním měsíci) se přidají do skupiny aktualizací softwaru, soubory obsahu pro aktualizace softwaru jsou staženy a zkopírovány do distribučních bodů a aktualizace softwaru se nasadí do klientů v cílové kolekci.When the rule runs, software updates are removed from the software update group (if using an existing update group), the software updates that meet a specified criteria (for example, all security software updates released in the last month) are added to a software update group, the content files for the software updates are downloaded and copied to distribution points, and the software updates are deployed to clients in the target collection. Následující seznam shrnuje obecný postup automaticky nasazovat aktualizace softwaru:The following list provides the general workflow to automatically deploy software updates:

 1. Vytvoření pravidla automatického nasazení, které definuje nastavení nasazení.Create an ADR that specifies deployment settings.
 2. Aktualizace softwaru se přidají do skupiny aktualizací softwaru.The software updates are added to a software update group.
 3. Skupina aktualizací softwaru se nasadí do klientských počítačů v cílové kolekci (pokud je kolekce určená).The software update group is deployed to the client computers in the target collection, if it is specified.

Určete, jaká strategie nasazení se má ve vašem prostředí použít.You must determine what deployment strategy to use in your environment. Můžete třeba vytvořit pravidlo automatického nasazení a cílit na kolekci testovacích klientů.For example, you might create the ADR and target a collection of test clients. Až ověříte, že se aktualizace softwaru nainstalovaly v testovací skupině, můžete do pravidla přidat nové nasazení nebo změnit stávající pravidlo nasazení tak, aby cílilo na kolekci s větším počtem klientů.After you verify that the software updates are installed on the test group, you can add a new deployment to the rule or change the collection in the existing deployment to a target collection that includes a larger set of clients. Objekty aktualizace softwaru, které vytvářejí pravidla automatického nasazení, jsou interaktivní.The software update objects that are created by the ADRs are interactive.

 • Aktualizace softwaru, které se nasadily pomocí pravidla automatického nasazení, se automaticky nasadí do nových klientů přidaných do cílové kolekce.Software updates that were deployed by using an ADR are automatically deployed to new clients added to the target collection.
 • Nové aktualizace softwaru, přidané do skupiny aktualizací softwaru, se automaticky nasadí do klientů v cílové kolekci.New software updates added to a software update group are automatically deployed to the clients in the target collection.
 • U pravidla automatického nasazení se dá nasazení kdykoli zapnout nebo vypnout.You can enable or disable deployments at any time for the ADR.

Do už vytvořeného pravidla automatického nasazení se taky můžou přidávat další nasazení.After you create an ADR, you can add additional deployments to the rule. To vám může pomoct zvládnout složité nasazení různých aktualizací do různých kolekcí.This can help you manage the complexity of deploying different updates to different collections. Každé nové nasazení má plný rozsah funkcí a možností monitorování. Každé nové nasazení, které přidáte:Each new deployment has the full range of functionality and deployment monitoring experience, and each new deployment that you add:

 • Používá stejný skupinu aktualizací a balíček, který se vytvoří při prvním spuštění ADR.Uses the same update group and package, which is created when the ADR first runs
 • Může určovat jinou kolekci.Can specify a different collection
 • Podporuje jedinečné vlastnosti nasazení včetně vlastností:Supports unique deployment properties including:
  • Čas aktivaceActivation time
  • TermínDeadline
  • Zobrazení nebo skrytí činnosti koncového uživateleShow or hide end-user experience
  • Samostatné výstrahy pro toto nasazeníSeparate alerts for this deployment

Podrobné pokyny najdete v tématu automatické nasazení aktualizací softwaruFor detailed steps, see Automatically deploy software updates