IDebugMethodField::EnumAllLocals

Vytvoří enumerátor pro všechny místní proměnné metody, včetně těch vygenerovaných interně kompilátorem.

Syntaxe

HRESULT EnumAllLocals( 
   IDebugAddress*     pAddress,
   IEnumDebugFields** ppLocals
);
int EnumAllLocals(
   IDebugAddress        pAddress,
   out IEnumDebugFields ppLocals
);

Parametry

pAddress
[v] Objekt IDebugAddress představující adresu ladění v rámci metody odkazující na konkrétní obor nebo kontext.

ppLocals
[out] Vrátí objekt IEnumDebugFields představující seznam všech místních hodnot v zadaném oboru. V opačném případě vrátí hodnotu null, která značí žádné místní hodnoty.

Návratová hodnota

V případě úspěchu vrátí S_OK nebo vrátí S_FALSE, pokud nejsou žádné místní hodnoty. V opačném případě vrátí kód chyby.

Poznámky

Vyčíslí se pouze proměnné definované v rámci bloku, který obsahuje danou adresu ladění. Tato metoda zahrnuje všechny místní hodnoty generované kompilátorem. Pokud jsou všechny potřebné místní hodnoty explicitně definované ve zdroji, zavolejte metodu EnumLocals.

Metoda může obsahovat více kontextů oborů nebo bloků.

Viz také