SccQueryChanges – funkce

Tato funkce vypíše daný seznam souborů a poskytuje informace o změnách názvů jednotlivých souborů prostřednictvím funkce zpětného volání.

Syntaxe

SCCRTN SccQueryChanges(
  LPVOID      pContext,
  LONG       nFiles,
  LPCSTR*     lpFileNames,
  QUERYCHANGESFUNC pfnCallback,
  LPVOID      pvCallerData
);

Parametry

pContext

pro Ukazatel kontextu modulu plug-in správy zdrojových kódů.

nFiles

pro Počet souborů v lpFileNames poli

lpFileNames

pro Pole názvů souborů, o kterých se mají získat informace

pfnCallback

pro Funkce zpětného volání, která se má volat pro každý název souboru v seznamu (podrobnosti najdete v QUERYCHANGESFUNC )

pvCallerData

pro Hodnota, která bude předána beze změny funkci zpětného volání.

Návratová hodnota

Při implementaci modulu plug-in správy zdrojových kódů této funkce se očekává, že se vrátí jedna z následujících hodnot:

Hodnota Popis
SCC_OK Proces dotazu byl úspěšně dokončen.
SCC_E_PROJNOTOPEN Projekt nebyl otevřen ve správě zdrojového kódu.
SCC_E_ACCESSFAILURE Při přístupu do systému správy zdrojů došlo k potížím, pravděpodobně kvůli problémům se sítí nebo kolize.
SCC_E_NONSPECIFICERROR Došlo k nespecifikované nebo obecné chybě.

Poznámky

Dotazy na změny jsou v oboru názvů: konkrétně, přejmenování, přidání a odebrání souboru.

Viz také