Rychlý start: Vytvoření první C# konzolové aplikace pomocí sady Visual StudioQuickstart: Use Visual Studio to create your first C# console app

V této 5-10 minut Úvod do integrovaného vývojového prostředí (IDE) sady Visual Studio vytvoříte jednoduchou C# aplikaci, která bude spuštěna v konzole nástroje.In this 5-10 minute introduction to the Visual Studio integrated development environment (IDE), you'll create a simple C# app that runs on the console.

Pokud jste ještě nenainstalovali aplikaci Visual Studio, přejděte soubory ke stažení Visual Studio stránku a nainstalovat zdarma.If you haven't already installed Visual Studio, go to the Visual Studio downloads page to install it for free.

Pokud jste ještě nenainstalovali aplikaci Visual Studio, přejděte soubory ke stažení Visual Studio stránku a nainstalovat zdarma.If you haven't already installed Visual Studio, go to the Visual Studio downloads page to install it for free.

Vytvoření projektuCreate a project

Nejprve vytvoříte projekt C# aplikace.First, you'll create a C# application project. Typ projektu se dodává se všemi soubory šablon, které budete potřebovat, než dokonce cokoli přidáte.The project type comes with all the template files you'll need, before you've even added anything!

 1. Otevřete Visual Studio 2017.Open Visual Studio 2017.

 2. V horním řádku nabídek vyberte soubor > Nový > projekt.From the top menu bar, choose File > New > Project.

 3. V dialogovém okně Nový projekt v levém podokně rozbalte položku C# a pak zvolte možnost .NET Core.In the New Project dialog box in the left pane, expand C#, and then choose .NET Core. V prostředním podokně vyberte aplikace konzoly (.NET Core) .In the middle pane, choose Console App (.NET Core). Pak pojmenujteprojekt Hello.Then name the project HelloWorld.

  Šablona projektu Konzolová aplikace (.NET Core) v dialogovém okně Nový projekt v integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio

  Pokud nevidíte šablonu projektu Konzolová aplikace (.NET Core) , vyberte odkaz otevřít instalační program pro Visual Studio v levém podokně dialogového okna Nový projekt .If you don't see the Console App (.NET Core) project template, choose the Open Visual Studio Installer link in the left pane of the New Project dialog box.

  Vyberte odkaz otevřít Instalační program pro Visual Studio z dialogového okna Nový projekt.

  Spustí se instalační program pro Visual Studio.The Visual Studio Installer launches. Zvolte úlohu vývoje .NET Core pro různé platformy a pak zvolte změnit.Choose the .NET Core cross-platform development workload, and then choose Modify.

  Úlohy vývoje .NET Core pro různé platformy v Instalační program pro Visual Studio

 1. Otevřete Visual Studio 2019.Open Visual Studio 2019.

 2. V okně Start vyberte možnost vytvořit nový projekt.On the start window, choose Create a new project.

  Okno vytvořit nový projekt

 3. V okně vytvořit nový projekt zadejte do vyhledávacího pole nebo zadejte Console .On the Create a new project window, enter or type console in the search box. Dále zvolte C# ze seznamu jazyk a v seznamu platforma zvolte možnost Windows .Next, choose C# from the Language list, and then choose Windows from the Platform list.

  Po použití filtrů jazyků a platforem zvolte šablonu aplikace konzoly (.NET Core) a pak zvolte možnost Další.After you apply the language and platform filters, choose the Console App (.NET Core) template, and then choose Next.

  Zvolit C# šablonu pro konzolovou aplikaci (.NET Framework)

  Note

  Pokud nevidíte šablonu Konzolová aplikace (.NET Core) , můžete ji nainstalovat z okna vytvořit nový projekt .If you do not see the Console App (.NET Core) template, you can install it from the Create a new project window. V části nenajít, co hledáte? klikněte na odkaz instalovat další nástroje a funkce .In the Not finding what you're looking for? message, choose the Install more tools and features link.

  Odkaz pro instalaci dalších nástrojů a funkcí v okně vytvořit nový projekt v části nenajít, co hledáte?

  Pak v Instalační program pro Visual Studio zvolte úlohu vývoje .NET Core pro různé platformy .Then, in the Visual Studio Installer, choose the .NET Core cross-platform development workload.

  Úlohy vývoje .NET Core pro různé platformy v Instalační program pro Visual Studio

  Potom klikněte na tlačítko Upravit v instalační program pro Visual Studio.After that, choose the Modify button in the Visual Studio Installer. Může se zobrazit výzva k uložení práce; Pokud ano, udělejte to.You might be prompted to save your work; if so, do so. V dalším kroku vyberte pokračovat a nainstalujte úlohu.Next, choose Continue to install the workload. Pak se vraťte ke kroku 2 v tomto postupu "Vytvoření projektu".Then, return to step 2 in this "Create a project" procedure.

 4. V okně Konfigurovat nový projekt zadejte nebo zadejte HelloWorld do pole název projektu .In the Configure your new project window, type or enter HelloWorld in the Project name box. Pak zvolte vytvořit.Then, choose Create.

  v okně Konfigurovat nový projekt pojmenujte svůj projekt HelloWorld.

  Visual Studio otevře nový projekt.Visual Studio opens your new project.

Vytvoření aplikaceCreate the application

Po výběru šablony C# projektu a pojmenování projektu vytvoří Visual Studio jednoduchou aplikaci "Hello World".After you select your C# project template and name your project, Visual Studio creates a simple "Hello World" application for you.

Visual Studio obsahuje výchozí kód "Hello World" v projektu.Visual Studio includes default "Hello World" code in your project.

(K tomu je volána WriteLine metoda pro zobrazení řetězcového literálu "Hello World!"(To do so, it calls the WriteLine method to display the literal string "Hello World!" v okně konzoly.)in the console window.)

Zobrazit výchozí kód Hello World ze šablony

Pokud stisknete klávesu F5, můžete spustit program v režimu ladění.If you press F5, you can run the program in Debug mode. Okno konzoly je však viditelné pouze v okamžiku před jeho zavřením.However, the console window is visible only for a moment before it closes.

(K tomuto chování dochází, Main protože metoda se ukončí po provedení jednoho příkazu, a proto aplikace skončí.)(This behavior happens because the Main method terminates after its single statement executes, and so the application ends.)

Přidat kódAdd some code

Pojďme přidat nějaký kód pro pozastavení aplikace, aby okno konzoly nebylo ukončeno, dokud nestisknete klávesu ENTER.Let's add some code to pause the application so that the console window doesn't close until you press ENTER.

 1. Přidejte následující kód hned za volání WriteLine metody:Add the following code immediately after the call to the WriteLine method:

  Console.ReadLine();
  
 2. Ověřte, že v editoru kódu vypadá takto:Verify that it looks like this in the code editor:

  Přidání kódu pro pozastavení aplikace Hello World

Spuštění aplikaceRun the application

 1. Kliknutím na tlačítko HelloWorld na panelu nástrojů spusťte aplikaci v režimu ladění.Choose the HelloWorld button on the toolbar to run the application in Debug mode. (Nebo, můžete stisknout klávesu F5.)(Or, you can press F5.)

  Kliknutím na tlačítko Hello World spustíte aplikaci z panelu nástrojů.

 2. Zobrazte svou aplikaci v okně konzoly.View your app in the console window.

  Okno konzoly zobrazující Hello World!

Zavřít aplikaciClose the application

 1. Stisknutím klávesy ENTER zavřete okno konzoly.Press ENTER to close the console window.

 2. Zavřete podokno výstup v aplikaci Visual Studio.Close the Output pane in Visual Studio.

  Zavření podokna výstup v aplikaci Visual Studio

 3. Zavřete Visual Studio.Close Visual Studio.

Další postupNext steps

Blahopřejeme k dokončení tohoto rychlého startu!Congratulations on completing this Quickstart! Doufáme, že jste se dozvěděli C# o a prostředí Visual Studio IDE.We hope you learned a little bit about C# and the Visual Studio IDE. Další informace najdete v následujících kurzech.To learn more, continue with the following tutorials.