Install Visual StudioInstall Visual Studio

Vítá vás Visual Studio 2019!Welcome to Visual Studio 2019! V této verzi si snadno zvolíte a nainstalujete jenom ty funkce, které potřebujete.In this version, it's easy to choose and install just the features you need. A kvůli jejich menšímu minimálnímu množství je instalace rychle a s menším dopadem na systém.And because of its reduced minimum footprint, it installs quickly and with less system impact.

Vítá vás nový způsob, jak nainstalovat sadu Visual Studio!Welcome to a new way to install Visual Studio! V této verzi jsme usnadnili výběr a instalaci jenom těch funkcí, které potřebujete.In this version, we've made it easier for you to choose and install just the features you need. Také jsme jste snížení nároků sady Visual Studio tak, aby nainstaloval rychleji a s menšími dopady na systém, než kdy dřív.We've also reduced the minimum footprint of Visual Studio so that it installs more quickly and with less system impact than ever before.

Note

Toto téma se vztahuje k sadě Visual Studio ve Windows.This topic applies to Visual Studio on Windows. Visual Studio pro Mac, najdete v části instalace sady Visual Studio pro Mac.For Visual Studio for Mac, see Install Visual Studio for Mac.

Chcete vědět více o tom, co je nového v této verzi?Want to know more about what else is new in this version? Najdete v našich poznámky k verzi.See our release notes.

Chcete vědět více o tom, co je nového v této verzi?Want to know more about what else is new in this version? Najdete v našich poznámky k verzi.See our release notes.

Připraveno k instalaci?Ready to install? Provedeme vás přes něj krok za krokem.We'll walk you through it, step-by-step.

Krok 1: Ujistěte se, že váš počítač připravený pro sadu Visual StudioStep 1 - Make sure your computer is ready for Visual Studio

Před zahájením instalace sady Visual Studio:Before you begin installing Visual Studio:

 1. Zkontrolujte, požadavky na systém.Check the system requirements. Tyto požadavky vám pomohli určit, jestli počítač podporuje Visual Studio 2017.These requirements help you know whether your computer supports Visual Studio 2017.

 2. Použijte nejnovější aktualizace Windows.Apply the latest Windows updates. Tyto aktualizace zkontrolujte, zda má počítač nejnovější aktualizace zabezpečení a požadované systémové komponenty pro sadu Visual Studio.These updates ensure that your computer has both the latest security updates and the required system components for Visual Studio.

 3. Restartování počítače.Reboot. Restartování zajistí, že instalaci sady Visual Studio nebudou bránit probíhající instalace nebo aktualizace.The reboot ensures that any pending installs or updates don't hinder the Visual Studio install.

 4. Uvolněte místo.Free up space. Odeberte nepotřebné soubory a aplikace z % SystemDrive %, například spuštěním aplikace Vyčištění disku.Remove unneeded files and applications from your %SystemDrive% by, for example, running the Disk Cleanup app.

 1. Zkontrolujte, požadavky na systém.Check the system requirements. Tyto požadavky vám pomůžou zjistit, jestli váš počítač podporuje Visual Studio 2019.These requirements help you know whether your computer supports Visual Studio 2019.

 2. Použijte nejnovější aktualizace Windows.Apply the latest Windows updates. Tyto aktualizace zkontrolujte, zda má počítač nejnovější aktualizace zabezpečení a požadované systémové komponenty pro sadu Visual Studio.These updates ensure that your computer has both the latest security updates and the required system components for Visual Studio.

 3. Restartování počítače.Reboot. Restartování zajistí, že instalaci sady Visual Studio nebudou bránit probíhající instalace nebo aktualizace.The reboot ensures that any pending installs or updates don't hinder the Visual Studio install.

 4. Uvolněte místo.Free up space. Odeberte nepotřebné soubory a aplikace z % SystemDrive %, například spuštěním aplikace Vyčištění disku.Remove unneeded files and applications from your %SystemDrive% by, for example, running the Disk Cleanup app.

Dotazy týkající se spouštění předchozích verzí sady Visual Studio souběžně se sadou Visual Studio 2017, najdete v článku informace o kompatibilitě sady Visual Studio.For questions about running previous versions of Visual Studio side by side with Visual Studio 2017, see the Visual Studio compatibility details.

Dotazy týkající se spouštění předchozích verzí sady Visual Studio vedle sebe se sadou Visual Studio 2019 naleznete na stránce cílení a kompatibilita platformy Visual studio 2019 .For questions about running previous versions of Visual Studio side by side with Visual Studio 2019, see the Visual Studio 2019 Platform Targeting and Compatibility page.

Krok 2: stažení sady Visual StudioStep 2 - Download Visual Studio

Dále si stáhněte soubor zaváděcího nástroje sady Visual Studio.Next, download the Visual Studio bootstrapper file.

Další informace o tom, jak to udělat, najdete na stránce pro stažení předchozích verzí sady Visual Studio , kde můžete získat zaváděcí nástroj pro visual Studio 2017.To get a bootstrapper for Visual Studio 2017, see the Visual Studio previous versions download page for details on how to do so.

Chcete-li to provést, zvolte následující tlačítko, zvolte požadovanou verzi sady Visual Studio, zvolte možnost Uložita pak zvolte možnost Otevřít složku.To do so, choose the following button, choose the edition of Visual Studio that you want, choose Save, and then choose Open folder.

Krok 3: instalace instalační program sady Visual StudioStep 3 - Install the Visual Studio installer

Spuštěním souboru zaváděcího nástroje nainstalujte Instalační program pro Visual Studio.Run the bootstrapper file to install the Visual Studio Installer. Tento nový odlehčený instalační program zahrnuje všechno, co potřebujete k instalaci i přizpůsobení sady Visual Studio.This new lightweight installer includes everything you need to both install and customize Visual Studio.

 1. Z vaší stáhne složky, dvakrát klikněte na panel zaváděcí nástroj, který odpovídá nebo se podobá následující soubory:From your Downloads folder, double-click the bootstrapper that matches or is similar to one of the following files:

  • vs_community.exe pro Visual Studio Communityvs_community.exe for Visual Studio Community
  • vs_professional.exe for Visual Studio Professionalvs_professional.exe for Visual Studio Professional
  • vs_enterprise.exe pro Visual Studio Enterprisevs_enterprise.exe for Visual Studio Enterprise

  Pokud se zobrazí upozornění na řízení uživatelských účtů, vyberte Ano.If you receive a User Account Control notice, choose Yes.

 2. Požádáme vás potvrďte Microsoft licenční podmínky a Microsoft prohlášení o zásadách.We'll ask you to acknowledge the Microsoft License Terms and the Microsoft Privacy Statement. Zvolte pokračovat.Choose Continue.

  Licenční smlouvy a prohlášení o zásadách ochrany osobních údajůLicense Terms and Privacy Statement

Krok 4 – Výběr úlohStep 4 - Choose workloads

Po dokončení instalace instalační program vám pomůže ho svou instalaci přizpůsobit výběrem sady funkcí, nebo úlohy –, který chcete.After the installer is installed, you can use it to customize your installation by selecting the feature sets—or workloads—that you want. Tady je způsob.Here's how.

 1. V instalační program pro Visual StudioNajděte požadované zatížení.Find the workload you want in the Visual Studio Installer.

  Visual Studio 2017: instalace úlohy

  Například zvolte úlohu "Vývoj desktopových aplikací .NET".For example, choose the ".NET desktop development" workload. Obsahuje výchozí základní editor, který obsahuje základní podporu pro více než 20 jazycích, schopnost otevírat a upravovat kód z libovolné složky bez nutnosti vytvářet projekt, editaci kódu a integrované správy zdrojového kódu.It comes with the default core editor, which includes basic code editing support for over 20 languages, the ability to open and edit code from any folder without requiring a project, and integrated source code control.

 2. Po výběru úloh, které chcete zvolit, klikněte na nainstalovat.After you choose the workload(s) you want, choose Install.

  V dalším kroku stav obrazovek, které zobrazí průběh instalace sady Visual Studio.Next, status screens appear that show the progress of your Visual Studio installation.

 1. V instalační program pro Visual StudioNajděte požadované zatížení.Find the workload you want in the Visual Studio Installer.

  Visual Studio 2019: instalace úlohy

  Například vyberte úlohu vývoj pro ASP.NET a Web.For example, choose the "ASP.NET and web development" workload. Obsahuje výchozí základní editor, který obsahuje základní podporu pro více než 20 jazycích, schopnost otevírat a upravovat kód z libovolné složky bez nutnosti vytvářet projekt, editaci kódu a integrované správy zdrojového kódu.It comes with the default core editor, which includes basic code editing support for over 20 languages, the ability to open and edit code from any folder without requiring a project, and integrated source code control.

 2. Po výběru úloh, které chcete zvolit, klikněte na nainstalovat.After you choose the workload(s) you want, choose Install.

  V dalším kroku stav obrazovek, které zobrazí průběh instalace sady Visual Studio.Next, status screens appear that show the progress of your Visual Studio installation.

Tip

Kdykoli po instalaci můžete nainstalovat úlohy nebo komponenty, které nenainstaloval původně.At any time after installation, you can install workloads or components that you didn't install initially. Pokud máte Visual Studio otevřete, přejděte na nástroje > získat nástroje a funkce... tím se otevře instalačního programu sady Visual Studio.If you have Visual Studio open, go to Tools > Get Tools and Features... which opens the Visual Studio Installer. Nebo otevřete instalační program sady Visual Studio z nabídky Start.Or, open Visual Studio Installer from the Start menu. Odtud můžete zvolit úlohy nebo komponenty, které chcete nainstalovat.From there, you can choose the workloads or components that you wish to install. Pak zvolte Upravit.Then, choose Modify.

Krok 5 – výběr jednotlivých komponent (volitelné)Step 5 - Choose individual components (Optional)

Pokud nechcete použít funkci úlohy k přizpůsobení instalace sady Visual Studio nebo chcete přidat další součásti, než kolik je potřeba, můžete to udělat tak, že nainstalujete nebo přidáte jednotlivé komponenty z karty jednotlivé komponenty . Zvolte, co chcete, a pak postupujte podle pokynů.If you don't want to use the Workloads feature to customize your Visual Studio installation, or you want to add more components than a workload installs, you can do so by installing or adding individual components from the Individual components tab. Choose what you want, and then follow the prompts.

Visual Studio 2017 – instalace jednotlivých komponentVisual Studio 2017 - Install individual components

Visual Studio 2019 – instalace jednotlivých komponentVisual Studio 2019 - Install individual components

Krok 6 – instalace jazykových sad (volitelné)Step 6 - Install language packs (Optional)

Ve výchozím nastavení instalační program pokusí tak, aby odpovídala jazyku operačního systému při prvním spuštění.By default, the installer program tries to match the language of the operating system when it runs for the first time. Chcete-li nainstalovat sadu Visual Studio v jazyce podle vašeho výběru, zvolte kartu jazykové sady z instalační program pro Visual Studio a potom postupujte podle pokynů.To install Visual Studio in a language of your choosing, choose the Language packs tab from the Visual Studio Installer, and then follow the prompts.

Visual Studio 2017 – instalace jazykových sadVisual Studio 2017 - Install language packs

Visual Studio 2019 – instalace jazykových sadVisual Studio 2019 - Install language packs

Změnit jazyk instalačního programu z příkazového řádkuChange the installer language from the command line

Dalším způsobem, že můžete změnit výchozí jazyk je spuštění instalačního programu z příkazového řádku.Another way that you can change the default language is by running the installer from the command line. Například můžete vynutit instalační program pro spuštění v anglickém jazyce pomocí následujícího příkazu: vs_installer.exe --locale en-US.For example, you can force the installer to run in English by using the following command: vs_installer.exe --locale en-US. Instalační program bude mějte na paměti Toto nastavení při příštím spuštění.The installer will remember this setting when it is run the next time. Instalační program podporuje následující klíčová slova jazyka: zh-cn, zh-tw, cs-cz, en-us, es-es, fr-fr, de-de, it-it, ja-jp, ko-kr, pl-pl, pt-br, ru-ru a tr-tr.The installer supports the following language tokens: zh-cn, zh-tw, cs-cz, en-us, es-es, fr-fr, de-de, it-it, ja-jp, ko-kr, pl-pl, pt-br, ru-ru, and tr-tr.

Krok 7 – výběr umístění instalace (volitelné)Step 7 - Select the installation location (Optional)

Nové ve verzi 15.7: Nyní můžete snížit nároky na instalaci sady Visual Studio na systémovou jednotku.New in 15.7: You can now reduce the installation footprint of Visual Studio on your system drive. Můžete se rozhodnout, zda budou přesunuty mezipaměť pro stahování, sdílených komponent, sady SDK a nástrojů na jiné jednotky a sady Visual Studio na disku, na kterém běží nejrychlejší.You can choose to move the download cache, shared components, SDKs, and tools to different drives, and keep Visual Studio on the drive that runs it the fastest.

Visual Studio 2017 – Změna umístění instalaceVisual Studio 2017 - Change installation locations

Nároky na instalaci sady Visual Studio můžete snížit na systémové jednotce.You can reduce the installation footprint of Visual Studio on your system drive. Můžete se rozhodnout, zda budou přesunuty mezipaměť pro stahování, sdílených komponent, sady SDK a nástrojů na jiné jednotky a sady Visual Studio na disku, na kterém běží nejrychlejší.You can choose to move the download cache, shared components, SDKs, and tools to different drives, and keep Visual Studio on the drive that runs it the fastest.

Visual Studio 2019 – výběr umístění instalaceVisual Studio 2019 - Select installation locations

Important

Můžete vybrat jinou jednotku pouze při první instalaci sady Visual Studio.You can select a different drive only when you first install Visual Studio. Pokud jste ho už nainstalovali a chcete změnit jednotky, musíte odinstalovat sadu Visual Studio a pak ji znovu nainstalovat.If you've already installed it and want to change drives, you must uninstall Visual Studio and then reinstall it.

Další informace najdete na stránce Výběr umístění instalace .For more information, see the Select installation locations page.

Krok 8: začít s vývojemStep 8 - Start developing

 1. Po dokončení instalace sady Visual Studio klikněte na tlačítko Spustit a začněte s vývojem v aplikaci Visual Studio.After Visual Studio installation is complete, choose the Launch button to get started developing with Visual Studio.

 2. Zvolte soubora pak zvolte Nový projekt.Choose File, and then choose New Project.

 3. Vyberte typ projektu.Select a project type.

  Chcete-li například sestavit C++ aplikaci, zvolte možnost nainstalováno, rozbalte položku vizuál C++ a pak zvolte C++ typ projektu, který chcete sestavit.For example, to build a C++ app, choose Installed, expand Visual C++, and then choose the C++ project type that you want to build.

  Chcete-li sestavit C# aplikaci, zvolte možnost nainstalováno, rozbalte položku vizuál C# a C# pak zvolte typ projektu, který chcete sestavit.To build a C# app, choose Installed, expand Visual C#, and then choose the C# project type that you want to build.

 1. Po dokončení instalace sady Visual Studio klikněte na tlačítko Spustit a začněte s vývojem v aplikaci Visual Studio.After Visual Studio installation is complete, choose the Launch button to get started developing with Visual Studio.

 2. V okně Start vyberte možnost vytvořit nový projekt.On the start window, choose Create a new project.

 3. Do vyhledávacího pole zadejte typ aplikace, kterou chcete vytvořit, aby se zobrazil seznam dostupných šablon.In the search box, enter the type of app you want to create to see a list of available templates. Seznam šablon závisí na úlohách, které jste si zvolili během instalace.The list of templates depends on the workload(s) that you chose during installation. Pokud chcete zobrazit různé šablony, vyberte jiné úlohy.To see different templates, choose different workloads.

  Hledání konkrétního programovacího jazyka můžete filtrovat také pomocí rozevíracího seznamu jazyk .You can also filter your search for a specific programming language by using the Language drop-down list. Filtrovat můžete také pomocí seznamu platforem a seznamu typ projektu .You can filter by using the Platform list and the Project type list, too.

 4. Visual Studio otevře nový projekt a Vy jste připravení na kód!Visual Studio opens your new project, and you're ready to code!

Získat podporuGet support

V některých případech může něco selže.Sometimes, things can go wrong. Pokud se instalace sady Visual Studio nezdařila, přečtěte si podrobné pokyny v tématu řešení potíží s instalací a upgradem sady Visual Studio .If your Visual Studio installation fails, see Troubleshoot Visual Studio installation and upgrade issues for step-by-step guidance.

Nabízíme také živý chat (jenom v angličtině) možnost podpory pro problémy související s instalací.We also offer a live chat (English only) support option for installation-related issues.

Tady je několik dalších možností podpory:Here are a few more support options:

Viz také:See also