Údržba Visual Studia pro MacServicing for Visual Studio for Mac

Visual Studio pro Mac se řídí Moderními zásadami Microsoftu pro životní cyklus počínaje datem vydání hlavní verze produktu (RTW).Visual Studio for Mac follows the Microsoft Modern Lifecycle Policy, starting with the date the major product version is released to the world (RTW).

Údržba se provádí prostřednictvím aktualizací, což jsou balíčky nových funkcí a kumulativních oprav stávajících funkcí v produktu.Servicing is performed via “Updates” which are packages of new features and cumulative fixes for existing features in the product.

V „podporovaném stavu“ jste, pokud platí tyto podmínky:You are in a 'supported state' as long as:

  • Používáte nejnovější verzi produktu distribuovanou prostřednictvím kanálu Stable (Stabilní).You are using the latest release of the product distributed via the Stable channel.
  • Máte licenci k používání produktu.You remain licensed to use the product.
  • Microsoft ještě stále nabízí podporu pro tento produkt.Microsoft continues to offer support for this product.

KanályChannels

Visual Studio pro Mac nabízí možnost přihlásit se k odběru kanálů Stable, Beta a Alfa.Visual Studio for Mac offers the option to subscribe to Stable, Beta, and Alpha channels. Jediným „podporovaným“ kanálem je kanál Stable.The Stable channel is the only supported channel.

Kanály Beta a Alfa mají sloužit jako Preview kanály umožňující zákazníkům získávat předběžné verze funkcí, které jsou ještě ve vývoji, a vyjadřovat na ně své názory.Beta and Alpha are considered preview channels for customers to provide feedback for and receive early previews of pre-release features that are still under development. Kanály Beta a Alfa nejsou „podporované“.Beta and Alpha channels are not supported.

Jak získávat aktualizaceHow to Get Updates

Aktualizace můžete získávat podle pokynů v produktu nebo stahováním nejnovějších aktualizací z webu VisualStudio.com nebo My.VisualStudio.com.You can get updates by following in-product prompts or by downloading the latest from VisualStudio.com or My.VisualStudio.com.

Pokud se rozhodnete přejít na kanál předběžných verzí Beta nebo Alfa, nebude k takové instalaci Visual Studia pro Mac poskytována žádná podpora.If you choose to switch channels to either the pre-release Beta or Alpha channel, then no support is provided on that installation of Visual Studio for Mac.

Podpora pro Mono FrameworkSupport for the Mono Framework

Visual Studio pro Mac je vytvořený pomocí architektury Mono – vývojové platformy typu Open Source založené na architektuře .NET Framework sponzorované Microsoftem.Visual Studio for Mac is created using Mono, an open source development platform based on the .NET Framework sponsored by Microsoft. Naše podpora architektury Mono se vztahuje jenom na produkt Visual Studio pro Mac. Netýká se projektů, které vytvoříte v rámci Visual Studia pro Mac s použitím Mono Frameworku.Our support of Mono extends only to the Visual Studio for Mac product, but not to any projects you might create within Visual Studio for Mac using the Mono Framework.

Příklad 1: Pokud bude v sadě Visual Studio pro Mac chyba vyplývající z použití Mono Frameworku, poskytneme vám podporu v podobě opravy nebo alternativního řešení, aby Visual Studio pro Mac znovu fungovalo.Example 1: If there is a bug in Visual Studio for Mac resulting from use of the Mono Framework, we may support you with a fix or workaround to get Visual Studio for Mac working again.

Příklad 2: Vyvíjíte aplikaci využívající Mono Framework a narazíte na chybu v architektuře Mono, která způsobuje, že se vaše aplikace chová neočekávaným způsobem.Example 2: You are developing an application utilizing the Mono Framework and encounter an issue in Mono which is causing your application to behave in an unexpected fashion. Microsoft vám neposkytne opravy nebo alternativní řešení a neopraví v důsledku této chyby ani Mono Framework.Microsoft will not provide any fixes or workarounds to you or make any fixes to the Mono Framework as a result.

Pokud chcete získat k architektuře Mono další pomoc, navštivte cílovou stránku komunity projektu Mono.For more assistance with Mono, please visit the Mono Project community landing page.

Součásti, na které se údržba Visual Studia nevztahujeComponents not Covered by Visual Studio Servicing

Visual Studio pro Mac obsahuje kolekci kompilátorů, jazyků, modulů runtime, prostředí a dalších prostředků nebo nástrojů, které umožňují vývoj pro mnoho platforem.Visual Studio for Mac includes a collection of compilers, languages, runtimes, environments, and other resources or tools that enable development for many platforms. Tyto součásti se můžou nainstalovat s Visual Studiem pro Mac, ale mají vlastní zásady licencování a podpory a životního cyklu.These components may be installed with Visual Studio for Mac but are subject to their own license and support & lifecycles policies.

Kromě součástí používá Visual Studio pro Mac také několik šablon projektů a položek projektů.In addition to components, Visual Studio for Mac also uses several projects and project item templates. Podpora pro tyto šablony se řídí zásadami platnými pro součást, která poskytuje tyto šablony.The support for these templates is governed by the component that provides those templates.