Frekvence vydávání nových verzí sady Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 Release Rhythm

Se sadou Visual Studio 2017 jsme mírně upravili jejich doručování oproti sadě Visual Studio 2015.With Visual Studio 2017, we slightly adjusted how we ship from Visual Studio 2015. Přešli jsme od rozsáhlých čtvrtletních aktualizací doplňovaných servisními verzemi k menším a častějším dílčím aktualizacím, které budou zahrnovat servisní verze.We have moved away from large quarterly updates with servicing releases on top of those, to smaller and more frequent minor updates that will have servicing releases. Zavedli jsme také nový způsob získávání verzí Preview.We’ve also introduced a new way to get preview releases. Níže naleznete podrobnější informace o tom, jak a kdy se budou dodávat aktualizace sady Visual Studio 2017 a jak je možné se podívat na Preview verze funkcí před jejich standardním vydáním.Below you can find more details about how and when updates to Visual Studio 2017 will ship, and how you can preview functionality before it’s released to the mainstream.

Frekvence a obsah vydáváníShipping Cadence and Content

Aktualizace sady Visual Studio 2017 spadají do dvou hlavních kategorií:Updates to Visual Studio 2017 fall into two general categories:

  • Dílčí aktualizace se vydávají přibližně každých šest týdnů.Minor Updates ship roughly every six weeks. Tyto aktualizace mohou obsahovat nové funkce, opravy chyb a změny nutné k tomu, aby odrážely změny platforem (např. změny ve Windows).These updates may include new features, bug fixes, and changes needed to reflect platform changes (e.g. changes in Windows). To, jakou dílčí aktualizaci používáte, poznáte tak, že otevřete nabídku Nápověda a v ní informace o aplikaci a podíváte se na druhou číslici v čísle verze, například 15.1 nebo 15.2.You’ll be able to tell which minor update you’re running by opening the Help, About and reading the second digit of the version number, for example 15.1 or 15.2.
  • Servisní aktualizace jsou přesně zacílené verze, které obvykle obsahují opravy chyb a vydávají se rychleji.Servicing Updates are very targeted releases that typically contain bug fixes and ship more quickly. Tyto servisní aktualizace se můžou vydávat často (např. týdně).These servicing updates can ship often (e.g. weekly). To, jakou servisní aktualizaci používáte, poznáte tak, že otevřete nabídku Nápověda a v ní informace o aplikaci a podíváte se na třetí číslici v čísle verze, například 15.1.x nebo 15.2.y.You’ll be able to tell which servicing update you’re running by opening the Help, About and reading the third string in the version, for example 15.1.x, 15.2.y.

Podporuje se dílčí i servisní aktualizace a obě jsou připravené pro použití v produkčním prostředí.Both minor and servicing updates are supported and ready to be used in production environments. Obzvláště důležité aktualizace budou oznámeny na blogu sady Visual Studio a dílčí aktualizace budou doprovázet zprávy k vydání verze.Particularly noteworthy updates will be announced via the Visual Studio blog, and minor updates will be accompanied by release notes. Visual Studio vás upozorní, když bude dostupná nová aktualizace, zobrazením příznaku oznámení v záhlaví rozhraní IDE.Visual Studio will notify you that a new update is available by raising the notification flag in the title bar of the IDE.

Důrazně všem doporučujeme tyto aktualizace co nejdřív přijmout.We strongly encourage everyone to adopt these updates as soon as possible. Jsme si však vědomi, že někteří zákazníci nemůžou použít aktualizace tak rychle, jako je vydáváme.However, we do acknowledge that some customers can’t absorb the updates as fast as we release them. V takových situacích doporučujeme, abyste vytvořili vlastní offline instalační program a uložili si je pro budoucí použití.In those situations, we recommend you create your own offline installer and store the bits for future use. Nebo můžete počkat na další vydanou aktualizaci, což bude vždy nadřazená nejnovější aktualizace.Or, you can wait for the next released update which will always be a superset of the most current update.

Preview verzePreviews

Od verze Visual Studio 2017 jsme zákazníkům usnadnili použití chystaných funkcí v Preview verzi.Starting in Visual Studio 2017, we made it easier for customers to preview upcoming functionality.

Možnost podívat se na Preview verze funkcí není v sadě Visual Studio 2017 nová.The ability to preview features is not new in Visual Studio 2017. Nová je ale možnost nainstalovat si Preview verzi vedle běžné verze a nezávisle na ní (vedle sebe).What is new, however, is the ability to install a preview release next to, and independently of, a regular release (“side by side”). Se sadou Visual Studio 2017 jsou verze a Preview verze vytvořené speciálně tak, aby existovaly na počítači současně, aniž by to mělo negativní dopad na kteroukoliv z obou instalací.With Visual Studio 2017, releases and previews are explicitly designed to exist simultaneously on a machine without causing adverse impact to either installation. Všechny funkce nebo možnosti použití, které se chystají do příští dílčí aktualizace, budou nejdříve zpřístupněny v Preview verzi.All features or experiences that are coming online in the next minor update will first ship in a preview. Preview verze jsou určeny pro ty, kdo rádi zkouší nové věci a chtějí mít možnost přednostně si vyzkoušet chystané funkce.Previews are meant to be used by those who are enthusiastic about trying out new bits and getting an early peek at upcoming functionality. I když tyto Preview verze nejsou určené pro použití v produkčním prostředí, budou mít dostatečnou úroveň kvality, abyste je mohli obecně použít a napsat nám svůj názor, který můžeme zohlednit, než bude funkce vydána v širším měřítku.Even though previews are not intended for use in production, they will be at a sufficient quality level for you to generally use and provide feedback that we can act upon before the functionality is released more broadly. Před další dílčí aktualizací budeme vydávat více Preview verzí, které se nebudou nezbytně řídit nějakým předem stanoveným plánem.There will be multiple previews leading up to the next minor update, and they don’t necessarily adhere to any preset schedule.

Podobně jako u běžných verzí se většina uživatelů dozví o aktualizacích Preview verzí na základě příznaku oznámení v prostředí IDE.Like regular releases, most people will become aware of updates to the previews via a notification flag in the IDE. V příslušné dokumentaci získáte informace o změnách, které vám pomůžou se informovaně rozhodnout o tom, co aktualizace obsahuje a kdy ji nainstalovat.The corresponding documentation will provide information about the changes to help you make an informed decision about what the update contains and when to install it. A konečně, my budeme aktualizovat veškeré relevantní položky vašich názorů na portálu komunity vývojářů a uzavřeme tak celý kruh informacemi o tom, kdy a kde byla chyba opravena.Lastly, we’ll be updating all the relevant feedback items on the Developer Community portal to close the loop with you about when and where an issue was fixed.

Visual Studio Releases and Previews
(Obrázek 1) Vydané verze a Preview verze sady Visual Studio(Figure 1) Visual Studio Releases and Previews

Nový cyklus verzí (obrázek 1) vznikl jako odpověď na požadavky zákazníků, abychom rychleji zpřístupnili větší množství práce, kterou uděláme v sadě Visual Studio.The new release cycle (Figure 1) is a response to customer requests that we make more of the work we’re doing on Visual Studio available more quickly. Protože teď můžeme vydávat verze rychleji, jsme také schopni rychleji reagovat na názory zákazníků.Because we can now ship quicker, we’re also able to respond to customer feedback quicker. Když napíšete svůj názor na našem webu komunity vývojářů, zvýšíte povědomí našich produktových týmů a povzbudíte více zákazníků, aby se zapojili do analýzy.By reporting feedback on our Developer Community, you raise awareness to our product teams and motivate more customers to participate in the analysis. Vaše názory často kontrolujeme a budeme vás informovat, pokud opravíme nějaké chyby nebo budou dříve k dispozici alternativní řešení.We are committed to reviewing feedback frequently and will inform you when issues will be fixed or when workarounds might be available sooner. V našich zprávách k vydání verze jsou zdůrazněná veškerá vylepšení v návaznosti na názory zákazníků na jednotlivé verze, takže zákazníci získávají další možnost, jak získat více informací o vylepšeních, která jsme implementovali na základě vašich názorů.Our release notes highlight all addressed customer feedback for each release, providing another opportunity to learn more about the improvements we implemented based on your feedback. Další informace najdete v tématu Jak oznámit problém.For more information, see How to Report a Problem.


Na začátek stránky
Top of Page