Team Foundation Server 2017.0.1 Team Foundation Server 2017.0.1

Poznámka

Pokud jste na tuto stránku přešli z neanglické jazykové verze a chcete zobrazit nejaktuálnější obsah, navštivte tuto zprávu k vydání verze v angličtině.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

Tip

Jazyk stránky můžete přepnout v dolní části této stránky.You can switch the page language at the bottom of this page. Klikněte naClick the ikonu a vyhledejte svůj jazyk, nebo si vyberte ze seznamu dostupných jazyků. icon, search for your language, or select from the list of available languages.


Datum vydání verze Team Foundation Server 2017.0.1: 28. února 2018Team Foundation Server 2017.0.1 Release Date: February 28, 2018

Co je nového v produktu Team Foundation Server 2017.0.1What's New in Team Foundation Server 2017.0.1

Tato aktualizace řeší potenciální skriptování mezi weby (XSS) a další chyby zabezpečení.This update fixes potential cross site scripting (XSS) and other security vulnerabilities. Další informace najdete v tomto blogovém příspěvku.See the blog post for more information. Jedná se o úplný upgrade, proto můžete upgradovat přímo na TFS 2017.0.1.It is a full upgrade, so you can upgrade directly to TFS 2017.0.1.

Klikněte na tlačítko a stáhněte si Team Foundation Server 2017.0.1.Click the button to download Team Foundation Server 2017.0.1.

Download the Team Foundation Server 2017

Informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce Ke stažení.To learn more about other related downloads, see the Downloads page.

Datum vydání verze Team Foundation Server 2017: 16. listopadu 2016Team Foundation Server 2017 Release Date: November 16, 2016

V tomto článku najdete informace týkající se Team Foundation Serveru 2017.In this article, you will find information regarding Team Foundation Server 2017. Tato vydaná verze zahrnuje nejnovější funkce a vylepšení.This release includes our most recent feature innovations and improvements. Chtěli bychom upozornit na to, že se pro Team Foundation Server 2017 změnily požadavky.Note that the requirements have changed for Team Foundation Server 2017. Další podrobnosti najdete na stránce Požadavky a kompatibilita pro Team Foundation Server.You can find more details on the Team Foundation Server Requirements and Compatibility page. Pokud zde není zpráva k vydání verze, kterou jste čekali, přešli jste ke zprávě k vydání pro nejaktuálnější verzi.If these were not the release notes you were expecting, you have reached the release notes for the most current version.

Co je nového v produktu Team Foundation Server 2017?What's New in Team Foundation Server 2017?

Známé problémyKnown Issues


Co je novéhoWhat's New

Vyhledávání kódu poskytuje možnost rychlého, flexibilního a přesného hledání ve vašem kódu.Code Search provides fast, flexible, and accurate search across all your code. S tím, jak se váš kód rozšiřuje a rozděluje do různých projektů a úložišť, se hledání kódu, který právě potřebujete, stává čím dál složitějším.As your codebase expands and is divided across multiple projects and repositories, finding what you need becomes increasingly difficult. Pokud chcete maximalizovat sdílení kódu a týmovou spolupráci, pomocí funkce Vyhledávání kódu můžete rychle a efektivně najít požadované informace napříč všemi svými projekty.To maximize cross-team collaboration and code sharing, Code Search can quickly and efficiently locate relevant information across all your projects.

Vyhledávání kódu nabízí komplexní řešení pro všechny potřeby zkoumání kódu a řešení potíží od vyhledávání příkladů implementace rozhraní API přes procházení jeho definice až po hledání textů chyb (obrázek 1).From discovering examples of an API's implementation, browsing its definition, to searching for error text, Code Search delivers a one-stop solution for all your code exploration and troubleshooting needs (Figure 1).

Vyhledávání kódu umožňuje:Code Search offers:

 • Prohledávání jednoho nebo několika projektůSearch across one or more projects
 • Sémantické hodnoceníSemantic Ranking
 • Bohaté možnosti filtrováníRich filtering
 • Spolupráci nad kódemCode collaboration
Code Search
(Obrázek 1) Vyhledávání kódu(Figure 1) Code Search

Podrobnosti viz téma Vyhledávání ve všech vašich kódech.For details, see Search across all your code.

Správa balíčků Package Management

Balíčky umožňují sdílet kód v rámci vaší organizace: můžete vytvářet velký produkt, vyvíjet více produktů založených na společné sdílené architektuře nebo vytvářet a sdílet opakovaně použitelné komponenty a knihovny.Packages enable you to share code across your organization: you can compose a large product, develop multiple products based on a common shared framework, or create and share reusable components and libraries. Správa balíčků (obrázek 2) usnadňuje sdílení kódu na základě hostování balíčků, jejich sdílení s vybranými osobami a snadného zpřístupnění pro týmové sestavení a správu verzí.Package Management (Figure 2) facilitates code sharing by hosting your packages, sharing them with the people you select, and making them easily accessible to Team Build and Release Management.

Správa balíčků eliminuje nutnost hostit samostatný NuGet server nebo soubor, protože se balíčky NuGet hostují přímo na Team Foundation Serveru.Package Management eliminates the need to host a separate NuGet server or file share by hosting NuGet packages directly in your Team Foundation Server. Má ve své třídě nejlepší podporu pro NuGet 3.x i starší verze klientů NuGet 2.x.It has best-in-class support for NuGet 3.x as well as support for NuGet 2.x legacy clients. Funguje bezproblémově se stávající infrastrukturou, týmy a oprávněními TFS, takže není nutné řešit synchronizaci identit, správu skupin na více místech atd. Snadno se také integruje s týmovým sestavením, takže je možné vytvářet a používat balíčky v pracovních postupech nepřetržité integrace.It works seamlessly with your existing TFS infrastructure, teams, and permissions, so there’s no need to deal with synchronizing identities, managing groups in multiple places, etc. It also integrates easily with Team Build so you can create and use packages in continuous integration workflows.

Další podrobnosti najdete v tématu Přehled správy balíčků.For more details, see the Package Management overview.

Package Management
(Obrázek 2) Správa balíčků(Figure 2) Package Management

Vylepšení agility Agile Improvements

V Team Foundation Serveru 2017 přibyly nové možnosti a funkce pracovních položek a karet Kanban.In Team Foundation Server 2017, we've added new features and functionality to work items and Kanban boards.

Formulář nové pracovní položkyNew work item form

Formulář nové pracovní položky (obrázek 3) má nový vzhled a chování.The new work item (Figure 3) form has a new look and feel. Přidává také některé skvělé nové funkce:It also adds some great new features:

 • Bohaté možnosti diskusí nad pracovními položkami.A rich work item discussion experience.
 • Podpora přetahování pro přílohyDrag and drop support for attachments.
 • Vylepšená práce s historií (Historie a auditování)Improved history experience (History & auditing).
 • Vylepšená integrace psaní kódu a sestavováníImproved code and build integration.
 • Barevné zvýrazňování stavuState coloring.
 • Responzivní návrhResponsive design.

Poznámka

Formulář nové pracovní položky je výchozí jenom pro nové kolekce.The new work item form is the default for new collections only. Pokud migrujete existující kolekci, budete muset povolit formulář nové pracovní položky z nastavení pro správu.If you’re migrating an existing collection you will have to enable the new work item form from the admin settings. Další informace najdete v tématu Správa distribuce nového webového formuláře.For more information, see Manage roll out of the new web form.

New WIT Form
(Obrázek 3) Nový formulář WIT(Figure 3) New WIT Form

Sledování pracovní položkyFollow a work item

Nyní můžete nastavit oznámení pro sledování změn v určité pracovní položce jednoduše kliknutím na tlačítko „Sledovat“ (obrázek 4) ve formuláři.You can now setup an alert for tracking changes to a single work item just by clicking on the new "Follow" button (Figure 4) in the form. Pokud sledujete pracovní položku, budete upozorněni na veškeré její změny – včetně aktualizace polí, odkazů, příloh a komentářů.When you follow a work item, you'll be notified any time the work item changes – including field updates, links, attachments, and comments.

New WIT Form
(Obrázek 4) Nový formulář WIT(Figure 4) New WIT Form

Podrobnosti najdete v tématu Sledování pracovní položky.For details, see Follow a work item.

Aktualizace kanbanových karetKanban board live updates

Vaše karta Kanban je teď živá.Your Kanban board is now live!

Už vás omrzelo stále mačkat F5, abyste zjistili, co je na kartě Kanban nového?Have you been hitting F5 to figure out what's going on throughout the day with your Kanban board? Vyzkoušejte ikonu na snímku obrazovky dole (obrázek 5).Try the icon in the screenshot below (Figure 5).

Kanban live updates
(Obrázek 5) Živé aktualizace karty Kanban(Figure 5) Kanban live updates

Pokud kdokoli ve vašem týmu vytvoří, změní nebo odstraní pracovní položku na kartě, projeví se tato změna na vaší kartě okamžitě.When anyone in your team creates, updates, or deletes a work item on the board, you will receive live updates on your board immediately. Také v případě, že správce aktualizuje kartu nebo provede změnu na úrovni týmu, například přidá sloupec nebo povolí chyby v backlogu, budete upozorněni na potřebu aktualizace panelu, aby se změny projevily.Also, if the administrator makes board or team level updates such as adding a new column or enabling bugs on backlog, you will be notified to refresh the board to update your board layout. K tomu všemu stačí stisknout ikonu věže na kartě Kanban a začít spolupracovat v týmu.All you need to do now, is enable the tower icon on your Kanban board and start collaborating with your team.

Další informace najdete v tématu Kanban – základy.For more information, see Kanban basics.

Vylepšení kontrolních seznamůChecklist improvements

Provedli jsme několik vylepšení funkce kontrolních seznamů.We’ve made several improvements to how Checklists work.

Kontrolní seznamy se nyní zobrazí jako hypertextové odkazy (obrázek 6).Checklists titles now appear as hyperlinks (Figure 6). Kliknutím na nadpis můžete otevřít formulář pracovní položky.You can click on the title to open the work item form.

Checklist improvements
(Obrázek 6) Kontrolní seznam s hypertextovými odkazy(Figure 6) Checklist hyperlinks

Kontrolní seznamy teď také podporují místní nabídky, které vám umožní otevřít, upravit nebo odstranit položky kontrolního seznamu (obrázek 7).Checklists now also support context menus that allow you to open, edit, or delete checklist items (Figure 7).

Checklist context menu
(Obrázek 7) Místní nabídka kontrolního seznamu(Figure 7) Checklist context menu

Podrobnosti najdete v tématu Přidání kontrolních seznamů úloh.For details, see Add task checklists.

Přechod k podrobnostem na kartách Námět a FunkceEpic and Feature Board Drill-down

Nyní máte možnost snadno přejít k podrobnostem na kartách Námět a Funkce (obrázek 8).You now have the ability to drill down on your Epic and Feature boards (Figure 8). Formát kontrolního seznamu vám umožní snadno označit práci jako dokončenou a poskytuje užitečný pohled z ptačí perspektivy na porovnání dokončené a zbývající práce.The checklist format lets you easily mark work as completed, and provides a handy bird’s eye view of the completed versus outstanding work.

Epic Feature drilldown
(Obrázek 8) Přechod k podrobnostem námětů a funkcí(Figure 8) Epic Feature drilldown

Další informace najdete v tématu Kanban – funkce a náměty.For more information, see Kanban features and epics.

Zapnutí a vypnutí poznámek na kartěTurning board annotations on/off

Nabízíme vám lepší kontrolu nad dalšími informacemi, které se zobrazují na vašich kartách.We are giving you more control of the additional information that shows on the cards on your boards. Nyní můžete vybrat poznámky, které chcete na kartě Kanban zobrazit (obrázek 9).You can now select annotations that you want to view on your Kanban cards (Figure 9). Nebo jednoduše zrušte výběr poznámky a ta z karty Kanban zmizí.Simply unselect an annotation and it will disappear from the cards on your Kanban board. První dvě zobrazené poznámky jsou podřízené pracovní položky (v tomto příkladu úkoly) a poznámka Test.The first two annotations to show up here are child work items (tasks in this example) and the Test annotation.

Turn on/off board annotations
(Obrázek 9) Zapnutí a vypnutí poznámek na kartách(Figure 9) Turn on/off board annotations

Další informace najdete v tématu Přizpůsobení karet.For more information, see Customize Cards.

Příkaz Vymazat formátováníClear formatting command

Přidali jsme nový příkaz pro všechny ovládací prvky s formátovaným textem v pracovní položce, který umožňuje vymazat z vybraného textu veškeré formátování.We’ve added a new command to all rich text controls on work items that lets you clear all formatting from selected text. Možná stejně jako já bojujete s tím, že do těchto polí zkopírujete formátovaný text a pak se formátování nemůžete zbavit.If you’re like me, you’ve probably been burned in the past by copying and pasting formatted text into this field that you can’t undo (or clear). Teď stačí označit jakýkoli text, stisknout na panelu nástrojů tlačítko Vymazat formátování (nebo stisknout Ctrl+Mezerník) a text se zobrazí ve výchozím formátu.Now you can simply highlight any text, select the Clear Formatting toolbar button (or press CTRL+Spacebar), and you'll see the text return to its default format.

Filtrování na kanbanové kartěFiltering in Kanban board

Přizpůsobte si karty Kanban nastavením filtrů podle uživatelů, iterací, typů pracovních položek a značek (obrázek 10).Personalize your Kanban boards by setting filters on users, iterations, work item types, and tags (Figure 10). Tyto filtry se uloží tak, abyste se na svoji přizpůsobenou kartu mohli podívat z kteréhokoli zařízení.These filters will persist so that you can view your personalized board, even when you connect from multiple devices.

Filtering in Kanban
(Obrázek 10) Filtrování na kartě Kanban(Figure 10) Filtering in Kanban

Členové týmu také si můžou filtrovat panely a zobrazit tak vývoj směrem k určité nadřazené pracovní položce.Team members can also filter their boards to view progress accruing to a specific parent work item. Uživatel může například zobrazit uživatelské scénáře, které jsou propojeny s určitou funkcí, nebo zobrazit souhrnnou práci pro dvě nebo více funkcí.For example, a user can view user stories that are linked to a feature, or view work across two or more features that roll up to an epic. Tato funkce podobně jako kontrolní seznamy je dalším krokem v našem úsilí zlepšovat přehlednost na různých úrovních backlogu.This feature, much like Checklists, is one more step in our effort to bring visibility through to the different backlog levels.

Podrobnosti najdete v tématu Filtr karty Kanban.For details, see Filter Kanban board.

Výchozí cesta iterace pro nové pracovní položkyDefault iteration path for new work items

Když vytvoříte novou pracovní položku z karty Dotazy nebo z widgetu Nová pracovní položka, cesta iterace nové pracovní položky bude vždy nastavena na aktuální iteraci.When you create a new work item from the Queries tab or from the New Work Item dashboard widget, the iteration path of that work item is always set to the current iteration. To není vždy to, co tým potřebuje, protože to znamená, že se chyby můžou na panelu úkolu zobrazit okamžitě.This is not what all teams want, because it will mean that bugs could show up on the task board immediately. Díky tomuto vylepšení můžou týmy určit výchozí cestu iterace (buď určitou, nebo aktuální), která by se měla používat pro nové pracovní položky.With this improvement, teams can choose the default iteration path (a specific one or the current iteration) that should be used for new work items. Výchozí iteraci vyberte v nastavení správy pro váš tým.Navigate to the administration area for your team to choose a default iteration.

Další informace najdete na stránce o přizpůsobení oblasti a cest iterace.For more information, see the Customize area and iteration paths page.

Ovládací prvek CheckBoxCheckbox control

Ke svým pracovním položkám teď můžete přidat ovládací prvek se zaškrtávacím políčkem (obrázek 11).You can now add a checkbox control to your work items (Figure 11). Tento nový typ pole (Boolean) má všechny vlastnosti normálních polí a je možné ho přidat do libovolného typu v procesu.This new field type (Boolean) has all the properties of normal fields and can be added to any type in your process. Při zobrazení na kartách nebo ve výsledku dotazu je hodnota zobrazena jako True nebo False.When displayed on cards or in a query result, the value is shown as True/False.

Checkbox control
(Obrázek 11) Ovládací prvek se zaškrtávacím políčkem(Figure 11) Checkbox control

Podrobnosti najdete v tématu Přizpůsobení pole.For details, see Customize a field.

Hromadné úpravy značekTags bulk editing

Teď můžete přidávat a odebírat značky z více pracovních položek pomocí dialogového okna hromadných úprav (obrázek 12).You can now add and remove tags from multiple work items using the bulk edit dialog (Figure 12).

Bulk edit dialog
(Obrázek 12) Dialogové okno hromadných úprav(Figure 12) Bulk edit dialog

Podrobnosti najdete v tématu Přidání značek k pracovním položkám.For details, see Add tags to work items.

Nové rozšiřovací bodyNew extension points

Přidali jsme na stránku panelu a backlogu nový bod příspěvků, který umožňuje psát rozšíření, jako pivotovou kartu vedle karet panelu, backlogu a kapacity.We’ve added a new contribution point on the board and backlog pages to allow you to write extensions as a pivot tab next to Board/Backlog/Capacity tabs.

Představili jsme nový rozšiřovací bod backlogu.We have exposed a new extension point on the backlog. Rozšíření můžou cílit na podokno na pravé straně, kde se dnes nachází mapování a podrobné pracovní informace (obrázek 13).Extensions can target the pane on the right side, where mapping and work details are today (Figure 13).

Backlog extension points
(Obrázek 13) Rozšiřovací body backlogu(Figure 13) Backlog extension points

Další informace o rozšířeních najdete v tématu Rozšiřovací body.For more information on extensions, see Extension Points.

Vylepšení e-mailuEmail improvements

Podstatně jsme zlepšili formátování a použitelnost výstrah, sledování a e-mailů @mention u pracovních položek posílaných serverem TFS (obrázek 14).We’ve significantly improved the formatting and usability of work item alerts, follows, and @mention emails sent by TFS (Figure 14). E-maily nyní mají konzistentní záhlaví, jasnou výzvu k akci a vylepšené formátování, aby obsažená informace byla přehledná a srozumitelná.Emails now include a consistent header, a clear call to action, and improved formatting to make sure the information in the mail is easier to consume and understand. Kromě toho jsou všechny tyto e-maily navrženy tak, aby se dobře vykreslovaly i na mobilních zařízeních.Additionally, all these emails are being designed to ensure they render well on mobile devices.

Email improvements
(Obrázek 14) Vylepšení e-mailu(Figure 14) Email improvements

Další informace najdete v tématu Výstrahy k pracovním položkám.For more information, see Work item alerts.

Šablony pracovních položekWork item templates

Přímo do nativního webového prostředí jsme přidali možnost vytvářet detailní šablony pracovních položek (obrázek 15).We added the ability to create rich work item templates directly into the native web experience (Figure 15). Tato funkce byla dříve na webu velmi omezená a v této nové podobě dostupná pouze prostřednictvím výkonného nástroje sady Visual Studio.This capability was previously very limited in the web, and only available in this new form through a Visual Studio power tool. Týmy teď můžou vytvářet a spravovat sadu šablon, které slouží k rychlé úpravě běžných polí.Teams can now create and manage a set of templates for quickly modifying common fields.

Work item templates
(Obrázek 15) Šablony pracovních položek(Figure 15) Work item templates

Podrobnosti najdete v tématu Šablony pracovních položek.For details, see Work item templates.

Integrace s Project Serverem už není podporovanáProject server integration no longer supported

Team Foundation Server 2017 a novější verze už nepodporují integraci s Project Serverem.Team Foundation Server 2017 and later versions no longer support Project Server integration. Od verze RC2 se vám při upgradu databáze TFS, která má nakonfigurovanou integraci s Project Serverem, zobrazí následující upozornění:As of RC2, if you upgrade a TFS database that has Project Server integration configured, you'll receive the following warning:

Zjistili jsme, že u této databáze máte nakonfigurovanou integraci s Project Serverem. Team Foundation Server 2017 a novější verze už nepodporují integraci s Project Serverem.We have detected that you have Project Server integration configured for this database. Team Foundation Server 2017 and later versions no longer support Project Server integration.

Po upgradu už integrace s Project Serverem nebude fungovat.After upgrade, the Project Server integration will no longer operate.

Počítáme s tím, že naši partneři v budoucnu poskytnou řešení pro integraci.Going forward, we will be relying on Partners to provide integration solutions.

Další informace o této změně najdete v tématu Synchronizace sady TFS se serverem Project Server.For more information on this change, please read the following topic: Synchronize TFS with Project Server.

Vylepšení řídicích panelů a widgetů Dashboards and Widgets Improvements

V Team Foundation Serveru 2017 bylo vylepšeno několik widgetů, třeba Dlaždice dotazu a Žádost o přijetí změn.Team Foundation Server 2017 has made improvements on multiple widgets, such as the Query Tile and Pull Request widgets.

Přepracovaný katalog widgetůRedesigned widget catalog

Přepracovali jsme katalog widgetů, abychom zpřehlednili rostoucí nabídku widgetů a usnadnili jejich výběr (obrázek 16).We’ve redesigned our widget catalog to accommodate the growing set of widgets and deliver a better overall experience (Figure 16). Nový vzhled zahrnuje vylepšené vyhledávání a byl přepracován tak, aby odpovídal vzhledu vašich panelů pro konfiguraci widgetů.The new design includes an improved search experience and has been restyled to match the design of our widget configuration panels.

Widget catalog
(Obrázek 16) Katalog widgetů(Figure 16) Widget catalog

Další podrobnosti najdete v tématu Katalog widgetů.For more details, see Widget Catalog.

Aktualizace widgetůWidget updates

Widget Dlaždice dotazu teď podporuje až 10 podmíněných pravidel a jde pro něj vybrat barvy (obrázek 17).The Query Tile widget now supports up to 10 conditional rules and has selectable colors (Figure 17). To je velmi užitečné, pokud chcete použít tyto dlaždice jako klíčové ukazatele výkonu k identifikaci stavu nebo k doporučení potřebných akcí.This is extremely handy when you want to use these tiles as KPIs to identify health and/or action that may be needed.

Dashboard updates
(Obrázek 17) Aktualizace řídicích panelů(Figure 17) Dashboard updates

Widget Žádost o přijetí změn teď podporuje více velikostí, což umožňuje uživatelům řídit výšku widgetu.The Pull Request widget now supports multiple sizes, allowing users to control the height of the widget. Pracujeme na tom, aby co nejvíce našich widgetů podporovalo změnu velikosti, nezapomeňte se sem občas vrátit.We’re working on making most of the widgets we ship resizable, so look for more here.

Widget Nová pracovní položka teď umožňuje vybrat výchozí typ pracovní položky, namísto nutnosti vybírat nejčastěji vytvářený typ stále dokola.The New Work Item widget now allows you to select the default work item type, instead of forcing you to select the most common type you’re creating over and over from the drop-down list.

Widgety grafů WIT nyní umožňují změnu velikosti.We've made the WIT chart widgets resizable. To umožňuje uživatelům vidět rozšířené zobrazení libovolného grafu WIT na řídicím panelu bez ohledu na jeho původní velikost.This allows users to see an expanded view of any WIT chart on the dashboard regardless of its original size.

Widget členů týmu byl aktualizován, aby usnadňoval přidání dalších členů týmu (obrázek 18).The Team Members widget has been updated to make it easier to add somebody to your team (Figure 18).

Widget Update
(Obrázek 18) Aktualizace widgetů(Figure 18) Widget Update

Týmy teď mohou nakonfigurovat na řídicím panelu velikost widgetu výsledků dotazu a zobrazit tak více výsledků.Teams can now configure the size of the dashboard's Query Results widget, allowing it to display more results.

Přepracovali jsme widget Přehled sprintu, aby se týmům snadněji sledovalo, jak jsou na tom s postupem práce.The Sprint Overview widget has been redesigned making it easier for teams to see if they're on track.

Widget Přiřazeno mně pomáhá uživatelům spravovat práci, která jim byla přiřazena, aniž by museli opustit řídicí panel (obrázek 19).The Assigned to Me widget helps users manage the work assigned to them without leaving the dashboard context (Figure 19). Správci týmů, kteří takový widget poskytnou, můžou dodat tuto funkci na řídicí panely velmi snadno – ušetří šestnáct kliknutí a nemusí přepínat kontext ani nic zadávat.By providing a widget dedicated to this purpose, team admins can add this functionality to their dashboards with 16 fewer clicks, no context switches and no typing required. Uživatelé teď můžou přiřazenou práci zobrazit, řadit, filtrovat a spravovat přímo prostřednictvím widgetu.Users can now view, sort, filter, and manage the work assigned to them within the widget context.

Assigned to me
(Obrázek 19) Přiřazeno mně(Figure 19) Assigned to me

Rozhraní REST API pro řídicí panelyDashboards REST APIs

Nyní můžete pomocí rozhraní REST API programově přidávat a odstraňovat prvky řídicího panelu a získávat z nich informace.You can now use REST APIs to programmatically add, delete, and get information on a dashboard. Rozhraní API také umožňují přidávat, aktualizovat a odebírat jednotlivé widgety i jejich skupiny a získávat o nich informace.The APIs also let you add, remove, update, replace, and get information on a widget or a list of widgets on a dashboard. Dokumentace je k dispozici v rámci online dokumentace pro Visual Studio.The documentation is available on Visual Studio online docs.

Přípustné řídicí panelyPermissible dashboards

Uživatelé bez oprávnění správce teď můžou vytvářet a spravovat řídicí panely týmu.Non-admin users can now create and manage team dashboards. Správci týmu můžou tato oprávnění pro uživatele, kteří správci nejsou, omezit prostřednictvím správce řídicího panelu.Team admins can restrict non-admin permissions through the dashboard manager.

Další informace najdete v tématu Řídicí panely.For more information, see Dashboards.

Vylepšení úložiště Git Git Improvements

Důležité změny byly provedeny i v úložišti Git pro Team Foundation Server 2017.Some major changes have been made in Git for Team Foundation Server 2017. Mezi ně patří změna vzhledu stránky Větve a nová možnost „squash merge“.Included are a redesign of the Branches page and a new option to “squash merge”.

Přepracovaná stránka VětveRedesigned Branches page

Stránku Větve jsme kompletně přepracovali.The Branches page has been completely redesigned. Novým prvkem je pivot „moje“ obsahující větve, které jste vytvořili, vložili nebo označili jako oblíbené (obrázek 20).It has a "mine" pivot that shows the branches you created, pushed to, or favorited (Figure 20). U každé větve je uveden její stav sestavení a vložení spolu s dalšími příkazy, jako je Odstranit.Each branch shows its build and pull requests status, as well as other commands like Delete. Pokud je v názvu větve lomítko, např. features/jirka/bug-fix, zobrazuje se jako strom, takže můžete snadno procházet rozsáhlý strom větví.If there is a slash in a branch name, like "features/jeremy/fix-bug", it's shown as a tree, so it's easy to browse through a large list of branches. Pokud znáte název požadované větve, můžete ji rychle vyhledat.If you know the name of your branch, you can search to find the one you want quickly.

Redesigned branches page
(Obrázek 20) Přepracovaná stránka Větve(Figure 20) Redesigned branches page

Další podrobnosti týkající se větví najdete v části Správa větví.For more details on branches, see Manage branches.

Nové prostředí žádostí o přijetí změnNew pull request experience

U žádostí o přijetí změn došlo v této verzi k několika významným aktualizacím, které přinesly skutečně výkonné funkce diff, nové prostředí pro přidávání komentářů a přepracované uživatelské rozhraní.The pull request experience has some major updates this release, bringing some really powerful diff capabilities, a new commenting experience, and an entirely refreshed UI.

Další podrobnosti najdete v tématu Kontrola kódu s žádostmi o přijetí změn.For more details, see Review code with Pull Requests.

Přepracované uživatelské rozhraníRedesigned UI

Při otevírání žádosti o přijetí změn poznáte na první pohled změnu vzhledu a chování (obrázek 21).When opening a pull request, the new look and feel is evident immediately (Figure 21). Uspořádali jsme nově záhlaví tak, aby zobrazovalo souhrn všech kritických stavů a akcí, které tak budete mít při práci kdykoliv po ruce.We've reorganized the header to summarize all the critical state and actions, making them accessible from every view in the experience.

Pull request header
(Obrázek 21) Žádost o přijetí změn – záhlaví(Figure 21) Pull request header
PřehledOverview

Přehled nyní zvýrazňuje popis žádosti o přijetí změn, díky čemuž je přidání zpětné vazby snadnější než kdy předtím (obrázek 22).The Overview now highlights the PR Description and makes it easier than ever to give feedback (Figure 22). V událostech a komentářích se zobrazují nejnovější položky nahoře, aby měli kontroloři nejnovější změny a komentáře přímo před očima.Events and comments are shown with the newest items on top to help reviewers see the latest changes and comments front and center. Zásady, pracovní položky a kontroloři se nyní zobrazují podrobně a došlo i ke změně uspořádání – díky tomu je vše jasné a stručné.Policies, work items, and reviewers are all provided in detail and reorganized to be more clear and concise.

Pull request overview
(Obrázek 22) Žádost o přijetí změn – přehled(Figure 22) Pull request overview
SouboryFiles

Největší nová funkce v této verzi je možnost zobrazit dřívější aktualizace provedené u žádosti o přijetí změn (obrázek 23).The biggest new feature in this release is the ability to see past updates made to a pull request (Figure 23). V předchozích verzích Preview jsme přidali možnost plnohodnotně sledovat komentáře při aktualizacích žádosti o přijetí změn.In previous previews, we released the ability to properly track comments as a PR is updated with changes. Není však vždy jednoduché určit, co se stalo mezi aktualizacemi.However, it's not always easy to see what's between updates. Ve zobrazení Soubory nyní přesně uvidíte, co se změnilo pokaždé, když se k žádosti o přijetí změn přidal nový kód.In the Files view, you can now see exactly what changed each time new code is pushed to your PR. To je velmi užitečné, pokud jste ke kódu přidali zpětnou vazbu a chcete se podívat, jak přesně se změnil, izolovaně od všech ostatních změn v revizi.This is very useful if you've given feedback on some code and want to see exactly how it changed, isolated from all the other changes in the review.

Pull request files
(Obrázek 23) Žádost o přijetí změn – soubory(Figure 23) Pull request files
AktualizaceUpdates

Nové zobrazení Aktualizace ukazuje, jak se žádost o přijetí změn mění v průběhu času (obrázek 24).The new Updates view is used to show how the PR is changing over time (Figure 24). Zatímco zobrazení Soubory ukazuje, jak se v průběhu času měnily soubory, zobrazení Aktualizace ukazuje potvrzení přidaná v každé aktualizaci.Where the Files view shows how the files have changed over time, the Updates view shows the commits added in each update. Pokud dojde k vynucení metodou push, bude zobrazení Aktualizace nadále zobrazovat dřívější aktualizace přesně tak, jak v minulosti proběhly.If a force push ever happens, the Updates view will continue to show the past updates as they occurred in history.

Pull request updates
(Obrázek 24) Žádost o přijetí změn – aktualizace(Figure 24) Pull request updates
Komentáře nyní podporují markdown a emojiComments, now with markdown and emoji

Ve všech diskusích plně využijte potenciál markdownu, včetně formátování, zvýrazňování syntaxe kódu, odkazů, obrázků a emoji (obrázek 25).Use the full power of markdown in all your discussions, including formatting, code with syntax highlighting, links, images, and emoji (Figure 25). Úprava komentářů je navíc mnohem jednodušší a umožňuje například upravit (a uložit) několik komentářů najednou.The commenting controls also have a more user friendly editing experience allowing multiple comments to be edited (and then saved) at one time.

Pull request comments
(Obrázek 25) Žádost o přijetí změn – komentáře(Figure 25) Pull request comments
Přidání a odebrání revidujících k žádostem o přijetí změnAdd and remove reviewers in pull requests

Nyní je mnohem snadnější přidávat revidující k žádostem o přijetí změn nebo je odebírat.It's now easier to add and remove reviewers from your pull requests. K přidání revidujícího nebo skupiny k žádosti o přijetí změn stačí jednoduše zadat jméno do vyhledávacího pole v části Revidující.To add a reviewer or group to your pull request, simply enter their name into the search box in the Reviewers section. Pokud chcete revidujícího odebrat, umístěte ukazatel myši nad jeho dlaždici v části Revidující a klikněte na tlačítko X (obrázek 26).To remove a reviewer, hover over their tile in the Reviewers section and click the X to remove them (Figure 26).

Add reviewers in pull requests
(Obrázek 26) Přidání revidujících k žádostem o přijetí změn(Figure 26) Add reviewers in pull requests
Zlepšení sledovatelnosti sestavení a žádostí o přijetí změnImproved build and pull request traceability

Sledovatelnost mezi sestaveními a žádostmi o přijetí změn se zlepšila, což usnadňuje přechod od PR k sestavení a zpět.The traceability between builds and pull requests has improved, making it easy to navigate from a PR to a build and back. V zobrazení Podrobnosti o sestavení pro sestavení spuštěná pomocí žádosti o přijetí změn teď bude zdroj obsahovat odkaz na žádost o přijetí změn, která dané sestavení vyvolala.In the build details view for a build triggered by a pull request, the source will now show a link to the pull request that queued the build. V zobrazení Definice sestavení bude každé sestavení vyvolané žádostí o přijetí změn obsahovat odkaz na danou žádost ve sloupci Inicioval.In the Build Definitions view, any build triggered by a pull request will provide a link to the pull request in the "Triggered By" column. A konečně Průzkumník sestavení poskytne seznam žádosti o přijetí změn ve sloupci zdroje.Finally, the Build Explorer view will list pull requests in the source column.

Sledování komentářů u žádostí o přijetí změnComment tracking for pull requests

Žádosti o přijetí změn ve VSTS byly vylepšeny, aby zobrazovaly komentáře ponechané v souborech na správných řádcích, i když došlo v těchto souborech od vložení komentáře ke změně.Pull requests in VSTS have been improved to show comments left in files on the proper line, even if those files have been changed since the comments were added. Dříve byly komentáře vždy zobrazeny na řádku, kde byly přidány původně, i když se obsah souboru změnil. Například komentář na řádku 10 se vždy zobrazoval na řádku 10.Previously, comments were always shown on the line of the file where they were originally added, even if the file contents changed—in other words, a comment on line 10 would always be shown on line 10. S nejnovějším vylepšením komentáře následují kód a zobrazují se tam, kde je uživatel očekává – pokud byl komentář přidán na řádku 10 a následně byly na začátek souboru přidány dva nové řádky, bude se komentář zobrazovat na řádku 12.With the latest improvements, the comments follow the code to show what the user expects—if a comment was added on line 10, and two new lines were subsequently added to the beginning of the file, the comment will be shown on line 12.

Tady je příklad s komentářem na řádku 13 (obrázek 27):Here's an example change with a comment on line 13 (Figure 27):

Comment tracking
(Obrázek 27) Sledování komentáře(Figure 27) Comment tracking

Komentář se zobrazuje na očekávaném místě i po úpravě kódu a posunutí řádku s původním komentářem z řádku 13 na řádek 14 (komentář je na řádku 14) (obrázek 28).Even after the code has changed to shift the line with the original comment from 13 to 14, the comment is appearing in the expected place on line 14 (Figure 28).

Comment tracking with change
(Obrázek 28) Sledování komentáře se změnou(Figure 28) Comment tracking with change
Automatické dokončování žádostí o přijetí změn, které čekají na zásadyAuto-complete pull requests waiting on policies

Týmy, které používají zásady pro větev https://www.visualstudio.com/docs/git/branch-policies k ochraně větví, budou chtít seznámit s akcí automatického dokončení.Teams that are using branch policies https://www.visualstudio.com/docs/git/branch-policies to protect their branches will want to check out the auto-complete action. Autoři žádostí o přijetí změn jsou mnohdy připravení žádosti sloučit, ale musejí čekat na dokončení buildu, aby mohli kliknout na Dokončit.Many times, the author of a pull request will be ready to merge their PR, but they're waiting on a build to finish before they can click Complete. Jindy je zase build dokončený, ale jeden z kontrolorů ještě neudělil finální schválení.Other times, the build is passing, but there is one reviewer that hasn't given the final approval. V těchto případech umožní akce automatického dokončení autorovi nastavit automatické dokončení žádosti v okamžiku, kdy budou všechny zásady schválené (obrázek 29).In these cases, the auto-complete action lets the author set the PR to automatically complete as soon as the policies are all approved (Figure 29).

Auto-complete
(Obrázek 29) Automatické dokončování(Figure 29) Auto-complete

Stejně jako u ručního dokončení má autor možnost přizpůsobit zprávu o potvrzení sloučení a vybrat odpovídající možnosti sloučení (obrázek 30).Just like the manual complete action, the author has a chance to customize the message of the merge commit and select the appropriate merge options (Figure 30).

Autodialog
(Obrázek 30) Dialogové okno automatického dokončování(Figure 30) Autodialog

Po nastavení automatického dokončování zobrazí žádost o přijetí změn nápis s potvrzením, že bylo automatické dokončení nastaveno a čeká se na dokončení zásad (obrázek 31).Once auto-complete has been set, the PR will display a banner that confirms that the auto-complete is set and waiting for policies to complete (Figure 31).

Auto-complete confirmation
(Obrázek 31) Potvrzení automatického dokončování(Figure 31) Auto-complete confirmation

Po splnění všech zásad (například dokončení buildu nebo udělení finálního schválení) se žádost o přijetí změn sloučí podle určených možností a komentářů.When all the policies have been met (e.g., the build completes, or that final approval is granted), the PR will be merged using the options and comments specified. Pokud dojde k selhání sestavení nebo kontrolor neudělí schválení, zůstane samozřejmě žádost o přijetí změn aktivní, dokud zásady nebudou splněny.As expected, if there is a build failure or the reviewer doesn't approve, the PR will remain active until the policies are passing.

Žádosti o přijetí změn typu „squash merge“Squash merge pull requests

Při dokončování žádosti o přijetí změn můžete použít možnost „squash merge“ (obrázek 32).When completing a pull request, you now have the option to squash merge (Figure 32). Tato nová možnost vytvoří jediné potvrzení obsahující změny z větve, které se použijí pro cílovou větev.This new option will produce a single commit containing the changes from the topic branch that will be applied to the target branch. Nejdůležitější rozdíl mezi běžným sloučením a metodou „squash merge“ je, že sloučení „squash merge“ bude mít jen jedno nadřazené potvrzení.The most notable difference between a regular merge and a squash merge is that the squash merge commit will only have one parent commit. To znamená jednodušší graf historie potvrzení, protože se ve výsledném grafu skryjí všechna přechodová potvrzení změn provedených ve větvi.This will mean a simpler history graph, as any intermediate commits made to the topic branch will not be reachable in the resulting commit graph.

Squash merge pull request
(Obrázek 32) Žádost o přijetí změn typu „squash merge“(Figure 32) Squash merge pull request

Další informace najdete v tématu Žádosti o přijetí změn typu „squash merge“.You can find more information at Squash merge pull requests.

Sledovatelnost potvrzeníCommit traceability

Stav sestavení (úspěch nebo neúspěch) je teď jasně viditelný v zobrazeních Průzkumník kódu a Podrobnosti o potvrzení (obrázek 33).Build status (success or failure) is now clearly visible in the Code Explorer and Commit Details views (Figure 33). Další podrobnosti jsou na dosah jednoho kliknutí, takže budete vždy vědět, zda se potvrzené změny promítly do sestavení nebo nikoli.More details are just a click away, so you’ll always know if the changes in the commit passed the build or not. Můžete také určit, která sestavení zveřejní stav v možnostech úložiště pro definici sestavení.You can also customize which builds post status in the repository options for the build definition. A navíc vám nejnovější změny v zobrazení Podrobnosti o potvrzení poskytnou hlubší přehled o vašich změnách.Additionally, the latest changes to the Commit Details view provide deeper insights about your changes. Pokud ke sloučení vašich změn používáte žádosti o přijetí změn, uvidíte odkaz na žádost o přijetí změn, která provedla změny v hlavní větvi (nebo v případě potvrzení sloučení, PR, který žádost vytvořil).If you’re using pull requests to merge your changes, you’ll see the link to the pull request that introduced the changes into the master branch (or in the case of a merge commit, the PR that created it). Pokud vaše změny dosáhly hlavní verzi, objeví se odkaz na větev potvrzující, že změny byly zahrnuty.When your changes have reached master, the branch link will appear to confirm that the changes have been included.

Commit Traceability
(Obrázek 33) Sledovatelnost potvrzení(Figure 33) Commit Traceability

Zobrazení souborů v úložišti Git LFS na webuView Git LFS files in the Web

Pokud už pracujete s velkými soubory v úložišti Git (zvuk, video, datové sady atd.), pak víte, že úložiště Git LFS (Large File Storage) nahradí tyto soubory ukazateli na obsah uložený na vzdáleném serveru.If you’re already working with large files in Git (audio, video, datasets, etc.), then you know that Git Large File Storage (LFS) replaces these files with pointers inside Git, while storing the file contents in a remote server. To umožňuje zobrazit úplný obsah těchto velkých souborů jednoduše kliknutím na soubor ve vašem úložišti.This makes it possible to view the full contents of these large files by simply clicking the file in your repo.

Další informace najdete v tématu Správa velkých souborů pomocí Gitu.For more information, see Manage large files with Git.

Reference na části kódu můžete snadno sdílet pomocí odkazů na kód (obrázek 34).Share code references easily with code links (Figure 34). Stačí vybrat text v rámci souboru a kliknout na ikonu propojení.Just select text in a file and click the Link icon. Tím zkopírujete odkaz na vybraný úsek kódu.It will copy a link to the selected code. Když někdo tento odkaz zobrazí, uvidí vámi vybraný úsek zvýrazněný zlatým pozadím.When someone views that link, the code you highlighted will have a gold background. Platí to i pro výběr neúplných řádků.It even works for partial line selections.

Send links to code
(Obrázek 34) Odesílání odkazů na kód(Figure 34) Send links to code

Status APIStatus API

Úspěch nebo neúspěch sestavení je teď jasně viditelný v zobrazeních Průzkumník kódu a Podrobnosti o potvrzení (obrázek 35).Success or failure of the build is now clearly visible in the code explorer and commit details views (Figure 35). Další podrobnosti jsou na dosah jednoho kliknutí, takže budete vždy vědět, jestli se potvrzené změny promítly do sestavení nebo ne.More details are just a click away, so you'll always know if the changes in the commit passed the build or not. V možnostech úložiště pro definici sestavení můžete také určit, která sestavení zveřejňují stav sestavení.You can also customize which builds post build status in the repository options for the build definition.

Status API
(Obrázek 35) Status API(Figure 35) Status API

Ikony typu souboruFile type icons

Uvidíte nové ikony souborů, které odpovídají příponám souborů v průzkumníkovi, žádostech o přijetí změn, potvrzení podrobností, sadě odložených změn, sadě změn a ve všech ostatních zobrazeních, která obsahují seznam souborů (obrázek 36).You will see new file icons matching the extension of the file in the explorer, pull requests, commit details, shelveset, changeset or any other view that shows a list of files (Figure 36).

File type example
(Obrázek 36) Příklady typů souborů(Figure 36) File type examples

Přidání souboru ReadMe při vytvoření úložištěAdd a ReadMe during repo creation

Vytvoření nového úložiště Git bylo vylepšeno o možnost, že uživatel může přidávat soubor ReadMe (obrázek 37).The new Git repository creation has been improved by providing users the ability to add a ReadMe file (Figure 37). Přidání souboru ReadMe do úložiště nejen pomáhá ostatním uživatelům pochopit smysl dotyčného kódu, ale umožní také okamžité klonování úložiště.Adding a ReadMe to the repository not only helps others understand the purpose of the codebase, but also allows you to immediately clone the repository.

Add a ReadMe file
(Obrázek 37) Přidání souboru ReadMe(Figure 37) Add a ReadMe file

Vylepšení sestavení Build Improvements

V této verzi jsme mimo jiné zvětšili velikost protokolů, přidali šablony sestavení Java a vylepšili podporu pro Xamarin.In this release, we’ve increased the size of the logs, added Java build templates, and improvements to our Xamarin support to name a few changes.

Přepracovaná karta Fronta sestaveníRedesigned build queue tab

Implementovali jsme nový návrh stránky fronty sestavení, která teď zobrazuje delší seznam čekajících a běžících sestavení v mnohem intuitivnější podobě (obrázek 38).We've implemented a new design for the Queued builds page that shows a longer list of queued and running builds, and in a more intuitive fashion (Figure 38).

Build queue tab
(Obrázek 38) Karta fronty sestavení(Figure 38) Build queue tab

Další informace najdete v tématu Správa systému sestavení.For more information, see Administer your build system.

Rozšíření výsledku sestavení teď můžou specifikovat pořadí a sloupecEnable build result extensions to specify order and column

Rozšíření oddílu výsledku sestavení teď můžou určit sloupec a pořadí, ve kterém jsou zobrazeny (obrázek 39).Build result section extensions can now specify which column and the order in which they appear (Figure 39). Výsledné zobrazení má dva sloupce a ve výchozím stavu budou všechna rozšíření v prvním z nich.The result view has two columns, and all extensions will be in the first column by default. Poznámka: Všechna rozšíření jiných výrobců se objeví po oddílech výsledků sestavení, které zahrnujeme.Note: All third-party extensions will appear after the build result sections we include.

Build order and column
(Obrázek 39) Pořadí a sloupec sestavení(Figure 39) Build order and column

Od sestavení k číslu řádkuBuild to line number

Nyní můžete přejít z chyby sestavení přímo na řádek kódu, který ji způsobil.Now you can jump from a build error to the line of code that caused it. Když se podíváte na nejnovější chybu v primárním sestavení, které interně používáme jako zásadu pro žádosti o přijetí změn, uvidíte toto (obrázek 40):Looking at the latest error on the primary build we use as a pull request policy internally, you see this (Figure 40):

Build to line number
(Obrázek 40) Od sestavení k číslu řádku(Figure 40) Build to line number

Zobrazení protokolu sestavení podporuje mnohem větší protokolyBuild log view supports much larger logs

Předchozí prohlížeč protokolu podporoval jen protokoly s méně než 10 000 řádků.The previous log view only supported logs up to 10,000 lines. Nový prohlížeč je založen na editoru Monaco používaném v produktu VS Code a bude podporovat protokoly až do 150 000 řádků.The new viewer is based on the Monaco editor used in VS Code and will support logs up to 150,000 lines.

Šablony sestavení JavaJava build templates

Vývojářům v jazyce Java jsme usnadnili zahájení práce se sestavením díky šablonám sestavení pro Ant, Maven a Gradle (obrázek 41).We’ve made it even easier for Java developers to get started with build by adding build templates for Ant, Maven, and Gradle (Figure 41).

Java build templates
(Obrázek 41) Šablony sestavení Java(Figure 41) Java build templates

Další informace o šablonách najdete v tématu Kroky sestavení.For more information on templates, see Build steps.

Úkoly sestavení XamarinXamarin build tasks

Provedli jsme několik významných vylepšení podpory pro Xamarin:We made some significant improvements to our Xamarin support:

Krok s licencí Xamarin už není nutný a byl odebrán z šablon sestavení.The Xamarin License step is no longer necessary and has been removed from the build templates. Spolu s tím jsme tento úkol označili jako zastaralý.As part of this effort we will also deprecate the task. Všechny definice buildů, které využívají tento úkol, je třeba aktualizovat, aby po konečném odebrání úkolu nedošlo k narušení.All build definitions that use this task should be updated to remove it in order to prevent any disruption when the task is finally removed.

A konečně byly vylepšeny šablony definice sestavení Xamarin pro použití těchto nových úkolů.Finally, the Xamarin build definition templates were enhanced to use these new tasks. Sestavení vaší aplikace Xamarin.Build your Xamarin app.

Integrace Dockeru pro správu sestavení a verzíDocker integration for build and release management

Využijte výhod možností sestavování k vytvoření imagí Dockeru a k jejich nahrávání do úložiště Docker Hub v rámci vašeho procesu plynulé integrace (obrázek 42).Take advantage of the build capabilities to build your Docker images and upload them to the Docker Hub as part of your continuous integration flow (Figure 42). Pak můžete tyto image nasadit na celou řadu hostitelů Docker v rámci správy verzí.Then, deploy those images to a number of Docker hosts as part of Release Management. Rozšíření Marketplace přidává všechny typy koncových bodů služby a úkoly, které jsou nezbytné pro práci s Dockerem.The Marketplace extension adds all the service endpoint types and tasks necessary for you to work with Docker.

Docker images
(Obrázek 42) Image Dockeru(Figure 42) Docker images

Výsledky SonarQube v zobrazení žádostí o přijetí změnSonarQube results in pull request view

Pokud sestavení vytvořené v důsledku žádosti o přijetí změn obsahuje úkol MSBuild SonarQube, uvidíte teď nové problémy zjištěné při analýze kódu jako komentáře v diskuzi k žádosti o přijetí změn (obrázek 43).If the build run to merge a pull request contains SonarQube MSBuild tasks, you will now see new code analysis issues as discussion comments in the pull request (Figure 43). Tato funkce funguje pro každý jazyk, pro který je na serveru SonarQube instalovaný modul plug-in.This experience works for any language for which a plug-in is installed on the SonarQube server. Další informace viz článek na blogu SonarQube Code Analysis issues integration into Pull Requests.For more information, see the SonarQube Code Analysis issues integration into Pull Requests blog post.

SonarQube pull requests
(Obrázek 43) SonarQube v žádostech o schválení změn(Figure 43) SonarQube pull requests

Konfigurace hlášení o rozhraní Status API pro definici sestaveníConfigure status API reporting for a build definition

Teď můžete zvolit, které definice sestavení budou oznamovat svůj stav zpět do Status API úložiště Git.You can now choose which build definitions report their status back to the Git status API. To je zvlášť užitečné, pokud máte mnoho definic, které sestavují určité úložiště nebo větev, ale přitom jen jedna reprezentuje skutečný stav sestavení.This is particularly useful if you have many definitions that build a given repository or branch, but only have one that represents the real health.

Další informace najdete v tématu Referenční informace k REST API sestavení.For more information, see the Build REST API reference.

Podpora sestavení vNext v týmových místnostechBuild vNext support in team rooms

V týmové místnosti bylo vždy možné přidat oznámení o sestaveních XAML.It has been always possible to add notifications of XAML builds in the team room. V tomto sprintu uživatelé mohou také přijímat oznámení o dokončení sestavení vNext.With this sprint, users can also receive notifications from Build vNext completions.

Povolení filtrů cest pro aktivační události Git CIEnable path filters for Git CI triggers

Aktivační události CI pro hostovaná úložiště Git mohou zahrnovat nebo vylučovat určité cesty.CI triggers for hosted Git repositories can include or exclude certain paths. To umožňuje nakonfigurovat definici sestavení, aby byla spouštěna pouze tehdy, pokud se změnily soubory v určitých cestách (obrázek 44).This enables you to configure a build definition to run only when files in specific paths have changed (Figure 44).

Git CI Triggers
(Obrázek 44) Aktivační události Git CI(Figure 44) Git CI Triggers

Vylepšení nástroje Release Management Release Management Improvements

Od uvedení webového nástroje Release Management na serveru Team Foundation Server 2015 byla v této verzi provedeno několik vylepšení.Since the introduction of integrated web-based Release management in Team Foundation Server 2015, we have made several enhancements in this version.

Klonování, export a import definice verzíClone, export, and import release definitions

Centrum verzí jsme rozšířili o možnost klonovat, exportovat a importovat definice verzí bez nutnosti instalovat rozšíření (obrázek 45).We have incorporated the ability to clone, export, and import release definitions within Release hub, without requiring installation of an extension (Figure 45).

Clone and export commands on release summary page
(Obrázek 45) Příkazy klonování a exportování na stránce souhrnu vydaných verzí(Figure 45) Clone and export commands on release summary page

Další podrobnosti najdete v dokumentaci Klonování, export a import definice vydané verze.For more details, see Clone, export, and import a release definition documentation.

Výsledky testů zobrazené v souhrnu verzíTest results displayed in the release summary

Na stránce souhrnu verzí jsme povolili příspěvkový bod externí služby pro účely zobrazení informací specifických pro prostředí.In the release summary page, we have enabled a contribution point for an external service to show environment-specific information.

V Team Services slouží tato funkce k zobrazení shrnutí výsledků testu při spouštění testů jako součásti prostředí verzí (obrázek 46).In Team Services, this functionality is used to display a summary of test results when tests are run as part of a release environment (Figure 46).

Test results displayed in the release summary
(Obrázek 46) Výsledky testů zobrazené v souhrnu vydaných verzí(Figure 46) Test results displayed in the release summary

Další podrobnosti najdete v dokumentaci Vysvětlení souhrnného pohledu na verzi.For more details, see Understand the summary view of a release documentation.

Předání tokenů OAuth do skriptůPass OAuth tokens to scripts

Pokud potřebujete spustit vlastní skript prostředí PowerShell, který vyvolá rozhraní REST API ve službě Team Services, například k vytvoření pracovní položky nebo dotazu na informace v sestavení, je potřeba ve skriptu předat token OAuth.If you need to run a custom PowerShell script that invokes the REST APIs on Team Services, perhaps to create a work item or query a build for information, you need to pass the OAuth token in the script.

Nová možnost při konfiguraci prostředí umožňuje spouštět skripty jako úlohy v prostředí kvůli možnosti přístupu k aktuálnímu tokenu OAuth (obrázek 47).A new option when you configure an environment allows scripts to run as tasks in the environment to access the current OAuth token (Figure 47).

Pass OAuth tokens to scripts
(Obrázek 47) Předání tokenů OAuth do skriptů(Figure 47) Pass OAuth tokens to scripts

Další podrobnosti najdete v dokumentaci Obecné možnosti prostředí.For more details, see Environment general options documentation.

Jednoduchý příklad, jak získat definici sestavení (obrázek 48):This is a simple example showing how to get a build definition (Figure 48):

Example script using passed oAuth token
(Obrázek 48) Příklad skriptu s použitím předaného tokenu oAuth(Figure 48) Example script using passed oAuth token

Aktivace při částečně úspěšném nasazeníTrigger on partially successful deployments

Úkoly sestavení a vydání mají u každého úkolu možnost Pokračovat při chybě dostupnou jako parametr Možnosti řízení.Build and release tasks have an option to Continue on error in the Control Options parameters for each task.

Pokud selže úkol, který má nastavenou tuto možnost, vede to v definici sestavení k výsledku Sestavení bylo částečně dokončeno.In a build definition, this results in a Build partially succeeded result if a task with this option set should fail.

Stejné chování je nyní k dispozici v definici vydání.The same behavior is now available in release definitions. Pokud se úkol nezdaří, celkový výsledek vydání bude „Vydání bylo částečně dokončeno“ (obrázek 49).If a task fails, the overall release result will show as "Release partially succeeded" (Figure 49).

Release summary shows partially successful releases in orange color
(Obrázek 49) Souhrn vydané verze zobrazuje částečně úspěšné vydané verze oranžovou barvou(Figure 49) Release summary shows partially successful releases in orange color

Ve výchozím nastavení částečně úspěšné vydání nezpůsobí automaticky aktivaci vydání do následného prostředí, i když je toto chování zadáno v možnostech nasazení prostředí.By default, a partially successful release will not automatically trigger a release to a subsequent environment, even if this behavior is specified in the environment deployment options.

V každé verzi prostředí však lze nastavit novou možnost, která informuje Release Management, aby vyvolal vydání do následných prostředí, pokud je předchozí vydání částečně úspěšné (obrázek 50).However, a new option can be set in each release environment that instructs Release Management to trigger a release to a subsequent environment when the previous release is partially successful (Figure 50).

Setting the option to trigger from a partially successful release
(Obrázek 50) Nastavení možnosti k aktivaci po částečně úspěšné vydané verzi(Figure 50) Setting the option to trigger from a partially successful release

Další podrobnosti najdete v dokumentaci Aktivační události nasazení prostředí.For more details, see Environment deployment triggers documentation.

Přímé využití artefaktů v GithubuConsume artifacts stored in GitHub directly

Artefakty, které jsou uložené v systému správy verzí, někdy můžete chtít použít přímo, aniž by prošly procesem sestavení, jak popisuje toto téma.Sometimes you may want to consume artifacts stored in a version control system directly, without passing them through a build process, as described in this topic.

To samé můžete nyní provést, pokud je váš kód uložen v úložišti GitHub (obrázek 51).You can now do the same if your code is stored in a GitHub repository (Figure 51).

Linking code in a GutHub repository to a release definition
(Obrázek 51) Propojení kódu v úložišti GitHub s definicí vydané verze(Figure 51) Linking code in a GutHub repository to a release definition

Další podrobnosti najdete v dokumentaci Zdroje pro TFVC, Git a Github.For more details, see TFVC, Git, and GitHub sources documentation.

Nasazení webové aplikace službou ARMWeb App Deployment using ARM

K dispozici je nová verze úlohy nasazení webové aplikace Azure, která se nazývá Nasazení webové aplikace AzureRM.A new version of the Azure Web App Deployment task is available, called AzureRM Web App Deployment.

Používá MSDeploy a koncový bod připojení služby Azure Resource Manager.It uses MSDeploy and an Azure Resource Manager service endpoint connection. Vedle nasazení webových aplikací využívajících ASP.NET 4, Node a Python slouží tato úloha k nasazení aplikací Azure Web Jobs a API Azure.Use this task to deploy Azure Web Jobs and Azure API apps, in addition to ASP.NET 4, Node, and Python based web apps.

Tato úloha podporuje také běžné možnosti publikování, jako je schopnost uchovat data aplikací, převést aplikaci do offline režimu a odebrat další soubory v cílovém umístění.The task also supports common publishing options such as the ability to retain app data, take an app off-line, and remove additional files at the destination.

V budoucích verzích se můžou objevit další funkce, jako například transformace konfigurace (obrázek 52.More features, such as configuration transformations, may appear in forthcoming versions (Figure 52).

Web app deployment using ARM
(Obrázek 52) Nasazení webové aplikace službou ARM(Figure 52) Web app deployment using ARM

Skupiny úlohTask groups

Skupina úloh umožňuje zapouzdřit posloupnost úloh už definovaných v sestavení nebo definici verze do jediné opakovaně použitelné úlohy, kterou je možné přidat do sestavení nebo definice verze stejně jako jakoukoliv jinou úlohu (obrázek 53).A task group lets you encapsulate a sequence of tasks already defined in a build or a release definition into a single reusable task that can be added to a build or release definition just like any other task (Figure 53).

Můžete extrahovat parametry ze zapouzdřených úloh jako proměnné konfigurace a oddělit zbývající informace úlohy.You can choose to extract the parameters from the encapsulated tasks as configuration variables, and abstract the rest of the task information.

Nová skupina úloh se automaticky přidá do katalogu úloh, kde je připravená pro přidání k dalším definicím verzí a sestavení.The new task group is automatically added to the task catalogue, ready to add to other release and build definitions.

Linking code in a GutHub repository to a release definition
(Obrázek 53) Připojení kódu v úložišti GitHub s definicí vydané verze(Figure 53) Linking code in a GutHub repository to a release definition

Další podrobnosti najdete v dokumentaci Skupiny úloh.For more details, see Task Groups documentation.

Obnovitelné odstranění verzíSoft delete of releases

Když odstraníte verzi nebo když se verze odstraní automaticky podle zásad uchovávání informací, odebere se verze ze seznamu přehledu a podrobností.When you delete a release, or it is automatically deleted by a retention policy, the release is removed from the overview and details lists.

Před tím, než se trvale odstraní, ale zůstane po určitou dobu uchovaná s definicí verze (obvykle je to 14 dní).However, it is retained with the release definition for a period (typically 14 days) before it is permanently deleted.

Během této doby bude uvedená v seznamech přehledu a podrobností na kartě Odstraněno.During this period, it is shown in the Deleted tab of the overview and details lists.

Kteroukoliv z těchto verzí můžete obnovit tak, že otevřete místní nabídku a zvolíte Zrušit odstranění (obrázek 54).You can restore any of these releases by opening the shortcut menu and choosing Undelete (Figure 54).

Undelete releases
(Obrázek 54) Zrušení odstranění verzí(Figure 54) Undelete releases

Další podrobnosti najdete v dokumentaci Obnovení odstraněných verzí.For more details, see Restore deleted releases documentation.

Uchování verzí a sestavení pro jednotlivá prostředíRetain releases and builds for each environment

Zásady uchovávání informací verzí pro určitou definici verze určují, jak dlouho se bude verze a s ní spojené sestavení uchovávat.The release retention policy for a release definition determines how long a release and the build linked to it are retained.

Ve výchozím nastavení se verze uchovává 60 dní – verze, které se během této doby nenasadí nebo neupraví, se automaticky odstraní.By default, a release is retained for 60 days - releases that have not been deployed or modified during that time will automatically be deleted.

Můžete ale chtít uchovat více verzí nasazených do konkrétních prostředí, jako například do produkčního prostředí, nebo je můžete chtít uchovat po dobu delší než ty, které byly nasazeny pouze v jiných prostředích, jako je například testování, příprava nebo kontrola kvality.However, you may want to retain more releases that have been deployed to specific environments, such as your production environment, or retain them longer than those that were just deployed to other environments such as test, staging, and QA.

Můžete také chtít po stejnou dobu jako verzi uchovat sestavení propojené s verzí, aby bylo zajištěno, že budou k dispozici artefakty, pokud bude nutné tuto verzi znovu nasadit (obrázek 55).You can also retain the build linked to a release for the same period as the release to ensure that the artifacts are available if you need to redeploy that release (Figure 55).

Retain releases
(Obrázek 55) Uchování verzí(Figure 55) Retain releases

Další podrobnosti najdete v dokumentaci Uchování verzí a sestavení.For more details, see Release and build retention documentation.

Vylepšení propojených artefaktůLinked artifact improvements

Práci s artefakty a zdroji artefaktů usnadňují dvě nové funkce:Two new features make it easier to work with artifacts and artifact sources:

 • S definicí verze můžete propojit více zdrojů artefaktů (obrázek 56).You can link multiple artifact sources to a release definition (Figure 56). Každý artefakt se stáhne do složky na agentovi nazvaném alias zdroje.Each of the artifacts is downloaded into a folder on the agent called the source alias. Alias zdroje propojeného artefaktu teď můžete upravit.You can now edit the source alias of a linked artifact. Když například změníte název definice sestavení, můžete upravit alias zdroje tak, aby odrážel název definice sestavení.For example, when you change the name of the build definition, you can edit the source alias to reflect the name of the build definition.
Linked artifact improvements
(Obrázek 56) Vylepšení propojených artefaktů(Figure 56) Linked artifact improvements
For more details, see [Artifact source alias](https://www.visualstudio.com/docs/release/author-release-definition/understanding-artifacts#source-alias) documentation.
 • Pro použití v parametrech úloh je k dispozici řada proměnných formátu Build.* (například Build.BuildId a Build.BuildNumber).A number of variables of the format Build.* (such as Build.BuildId and Build.BuildNumber) are exposed for use in task parameters. Když má verze přidružených více zdrojů, naplní se teď tyto proměnné hodnotami ze zdroje artefaktů, který zadáte jako primární zdroj.When multiple sources are associated with a release, these variables are now populated with values from the artifact source you specify as the primary source. Další podrobnosti najdete v dokumentaci Proměnné artefaktů.For more details, see Artifact variables documentation.

Nasazení – úloha ručního zásahuDeployment - Manual Intervention task

Nyní je možné během nasazování do prostředí pozastavit provádění.You can now pause execution during deployment to an environment.

Díky zahrnutí úlohy ručního zásahu do prostředí teď máte možnost dočasně pozastavit nasazování, provést ruční kroky a pak znovu pokračovat v provádění automatizovaných kroků.Including a Manual Intervention task in an environment enables you to temporarily halt a deployment, perform manual steps, and then resume further automated steps.

Můžete také odmítnout nasazení a po ručním zásahu zabránit spuštění dalších kroků (obrázek 57).You can also reject the deployment and prevent further steps from executing after a manual intervention (Figure 57).

Manual intervention task
(Obrázek 57) Úloha ručního zásahu(Figure 57) Manual intervention task

Další podrobnosti najdete v dokumentaci Ruční zásah.For more details, see Manual intervention documentation.

Skripty úloh při nasazení databáze SQLSQL Database deployment task scripts

Úloha Nasazení databáze Azure SQL (obrázek 58) byla vylepšena, aby bylo možné spouštět skripty SQL v databázi Azure SQL.The Azure SQL Database Deployment (Figure 58) task has been enhanced to run SQL scripts against an Azure SQL Database. Skripty můžou být ve formě souboru nebo vložené v úloze.The scripts can be provided as a file, or inline within the task.

SQL database deployment task scripts
(Obrázek 58) Skripty úloh při nasazení databáze SQL(Figure 58) SQL database deployment task scripts

Souhrn definice vydání – widget řídicího paneluRelease definition summary - dashboard widget

Připněte si na řídicí panel definici verze – snadný způsob, jak zviditelnit celému týmu souhrn vydání pro tuto definici.Pin a release definition to the dashboard - an easy way to make a summary of releases for that definition visible to all your team.

Další podrobnosti najdete v dokumentaci Přidání informací o verzi na řídicí panel.For more details, see Add release information to the dashboard documentation.

Nasazení vydaných verzí do prostředí v zadaném časePromote releases to an environment at a specific time

Chcete provést všechna nasazení do produkčního prostředí o půlnoci?Want all your production deployments to happen at midnight? V prostředí můžete nakonfigurovat podmínku, která vybere úspěšné nasazení (nebo pouze to nejnovější) z jiného prostředí a v určený čas ho nasadí (obrázek 59).You can configure a condition on an environment that selects a successful deployment (or just the latest one) from another environment, and deploys it at the specified time (Figure 59).

Schedule release to an environment
(Obrázek 59) Plán vydání pro prostředí(Figure 59) Schedule release to an environment

Nasazení na základě podmínek ve více prostředíchDeploy based on conditions in multiple environments

Až do předchozí verze bylo možné provádět paralelní nasazení (rozvětvit nasazení), ale nebylo možné spustit nasazení do prostředí na základě stavu více prostředí (spojit nasazení).Until the previous version, you could do parallel deployments (forkdeployments), but you could not start a deployment to an environment based on the status of multiple environments (join deployments). Teď to možné je.Now you can.

Další podrobnosti najdete v dokumentaci Paralelní rozvětvená a spojená nasazení.For more details, see Parallel forked and joined deployments documentation.

REST API pro Release ManagementREST APIs for release management

Rozhraní REST API pro službu Release Management můžete použít k vytvoření definic vydání a vydání a spravovat tak řadu aspektů nasazení vydání.You can use the REST APIs for the Release Management service to create release definitions and releases, and manage many aspects of deploying a release.

Další informace najdete v tématu Referenční dokumentace rozhraní API.For more information, see the API reference documentation. V blogovém příspěvku Použití REST API ve správě verzí najdete některé základní příklady použití rozhraní API.You'll find some basic examples that use the APIs in this blog post, Using ReleaseManagement REST API’s.

Integrace zavěšení službyService hooks integration

Odesílá oznámení o vydání, pokud jsou vytvořena nová vydání, jsou zahájena nebo dokončena nasazení nebo existují čekající nebo dokončená schválení.Send release notifications when new releases are created, deployments are started or completed, or when approvals are pending or completed. Chcete-li přijímat taková oznámení, můžete provést integraci s nástroji třetích stran, například Slack.Integrate with third party tools such as Slack to receive such notifications.

Nasazení do národních cloudů AzureDeployment to national Azure clouds

Použijte nové nastavení Prostředí v koncovém bodu služby Azure Classic k zacílení na konkrétní cloud Azure, včetně předem definovaných národních cloudů, například cloud Azure China, Azure US Government a Azure German (obrázek 60).Use the new Environment setting in an Azure Classic service endpoint to target a specific Azure cloud, including pre-defined national clouds such as Azure China cloud, Azure US Government cloud, and Azure German cloud (Figure 60).

Deployment to national Azure clouds
(Obrázek 60) Nasazení do národních cloudů Azure(Figure 60) Deployment to national Azure clouds

Další podrobnosti najdete v dokumentaci Koncový bod služby Azure Classic.For more details, see Azure Classic service endpoint documentation.

Vylepšení testování Test Improvements

Team Foundation Server 2017 přináší klíčová vylepšení testování.Key test improvements have been added in Team Foundation Server 2017.

Aktualizované schéma úložiště pro výsledky testováníUpdated test result storage schema

V této verzi jsme provedli migraci artefaktů výsledků testování do nového kompaktního a efektivního schématu úložiště.In this release, we are migrating the test result artifacts to a new compact and efficient storage schema. Vzhledem k tomu, že výsledky testů jsou jedním z hlavních spotřebitelů úložného prostoru v databázích TFS, očekáváme, že tato změna povede ke zmenšení prostorových nároků databází TFS.Since test results are one of the top consumers of storage space in TFS databases, we expect this feature to translate into reduced storage footprint for TFS databases. Pro zákazníky, kteří upgradují z předchozích verzí sady TFS budou výsledky testu migrovány na nové schéma během upgradu serveru TFS.For customers who are upgrading from earlier versions of TFS, test results will be migrated to the new schema during TFS upgrade. Tento upgrade může trvat poměrně dlouho, v závislosti na tom, kolik dat s výsledky testů v databázích máte.This upgrade may result in long upgrade times depending on how much test result data exists in your databases. Před upgradem doporučujeme nakonfigurovat zásady uchovávání testů a vyčkat, než nové zásady začnou fungovat a zmenší prostor v úložišti, který výsledky testů zabírají. Upgrade TFS pak bude rychlejší.It’s advisable to configure the test retention policy and wait for the policy to kick in and reduce the storage used by test results so that the TFS upgrade will be faster. Po instalaci serveru TFS, ale před upgradem instance TFS, můžete použít nástroj TFSConfig.exe k vyčištění výsledků testů.After installing TFS, but before upgrading the TFS instance, you can use the TFSConfig.exe tool to clean up test results. Další podrobnosti najdete v nápovědě k nástroji TFSConfig.exe.See TFSConfig.exe help for more details. Pokud nemáte možnost konfigurace uchovávání testů nebo nemůžete před upgradem provést vyčištění výsledků testů, ujistěte se, máte pro upgrade naplánované dostatečně velké časové okno.If you don’t have the flexibility to configure test retention or clean up test results before upgrade, make sure you plan accordingly for the upgrade window. Další příklady týkající se konfigurace zásad uchovávání testu najdete v tématu Uchovávání výsledků testů v produktu Team Foundation Server 2015.See Test result data retention with Team Foundation Server 2015 for more examples about configuring test retention policy.

Vylepšení centra testováníTest Hub improvements

Správa konfigurace testů v centru testováníTest configuration management in Test Hub

Do centra testování jsme přidali novou kartu Konfigurace, která nabízí nové uživatelské rozhraní pro správu konfigurací testů (obrázek 61).We’ve brought test configuration management to the web UI by adding a new Configurations tab within the Test Hub (Figure 61). Teď můžete vytvářet a spravovat konfigurace testů a proměnné pro konfigurace testů přímo v rámci centra testování.Now you can create and manage test configurations and test configuration variables from within the Test hub.

Configurations hub
(Obrázek 61) Centrum konfigurací(Figure 61) Configurations hub

Další informace najdete v tématu Vytváření konfigurací a konfiguračních proměnných.For more information, see Create configurations and configuration variables.

Přiřazení konfigurací k testovacím plánům, sadám a případůmAssigning configurations to test plans, test suites, and test cases

Přiřazení konfigurací je teď jednodušší – můžete přiřadit konfigurace testů k testovacímu plánu, testovací sadě nebo testovacím případům, a to přímo v centru testování (obrázek 62).Assigning configurations just got easier - you can assign test configurations to a test plan, test suite, or test case(s) directly from within the Test hub (Figure 62). Klikněte pravým tlačítkem na položku, vyberte Přiřadit konfigurace... a je hotovo.Right-click an item, select Assign configurations to …, and you’re off and running. V centru testování můžete také filtrovat podle konfigurací (obrázek 63).You can also filter by Configurations in the Test hub (Figure 63).

Assign Configurations
(Obrázek 62) Přiřazení konfigurací(Figure 62) Assign Configurations
Configurations Filter
(Obrázek 63) Filtr konfigurací(Figure 63) Configurations Filter

Další informace najdete v tématu Přiřazení konfigurací testovacím plánům a sadám.For more information, see Assign configurations to Test plans and Test suites.

Zobrazení sloupců testovacího plánu a testovací sady v podokně Výsledky testuView test plan/test suite columns in test results pane

Do podokna Výsledky testu jsme přidali nové sloupce, které obsahují testovací plán a testovací sadu, pod kterými byl test proveden.We’ve added new columns to the Test results pane that show you the test plan and test suite under which the test results were executed in. Tyto sloupce poskytují velmi potřebný kontext při přechodu k podrobnostem výsledků testů (obrázek 64).These columns provide much-needed context when drilling into results for your tests (Figure 64).

Test Results Pane
(Obrázek 64) Podokno Výsledky testu(Figure 64) Test results pane
Seřazení testů v centru testování a na kartáchOrdering of tests in Test Hub & on cards

Nyní můžete uspořádat ruční testy v rámci centra testování (obrázek 65) bez ohledu na typ sady, ve které jsou zahrnuty: statické, založené na požadavcích nebo na dotazech.You can now order manual tests from within the Test Hub (Figure 65), irrespective of the type of suite in which they’re included: static, requirement-based, or query-based suites. Testy můžete přeuspořádat pomocí místní nabídky nebo jednoduše přetažením.You can simply drag and drop one or more tests or use the context menu to reorder tests. Po uspořádání můžete testy seřadit podle pole Pořadí a pak je v daném pořadí spustit ve Web runneru.Once the ordering is completed, you can sort your tests by the Order field and then run them in that order from the Web runner. Testy můžete také uspořádat přímo na kartě Kanban uživatelského scénáře (obrázek 66).You can also order the tests directly on a user story card on the Kanban board (Figure 66). Tím je splněna jedna z uživateli dlouho požadovaných položek (s 495 hlasy) v oblasti ručního testování.This completes one of the long-pending user voice items (with 495 votes) under manual testing.

Order tests
(Obrázek 65) Seřazení testů(Figure 65) Order tests
Order tests on card
(Obrázek 66) Seřazení testů na kartě(Figure 66) Order tests on card
Seřazení testovacích sad v centru testováníOrder test suites in Test Hub

Testovací týmy mohou nyní seřadit testovací sady podle svých potřeb – než byla k dispozici tato možnost, byly sady řazeny pouze abecedně.Test teams can now order the test suites as per their needs – prior to this capability, the suites were only ordered alphabetically. Teď můžete pořadí sad upravit v centru testování buď přetažením mezi ostatní sady, nebo přesunutím na jinou sadu v hierarchii (obrázek 67).Now, using the drag/drop capability in Test hub, suites can be re-ordered among the peer suites or moved to another suite in the hierarchy (Figure 67). To řeší následující ikona hlasu uživatele pod ručním testováním/správou testovacích případů.This addresses the following user voice item under manual testing/test case management.

Order Test suites
(Obrázek 67) Seřazení testovacích sad(Figure 67) Order Test suites
Hledání uživatelů v rámci přiřazení testerůSearch for users as part of assigning testers

Jako součást zavádění nových prvků pro výběr identity mezi různými uzly v centru testování jsme také umožnili vyhledávat uživatele v rámci přiřazení testerů k jednomu nebo více testům (obrázek 68).As part of the rollout of new identity picker controls across the different hubs, in Test hub, we have also enabled the option to search for users when assigning testers to one or more tests (Figure 68). To je velmi užitečné v situacích, kde je velký počet členů týmu, ale v místní nabídce se zobrazuje pouze omezená sada položek *(obrázek 69).This is extremely useful in scenarios where the number of team members is large, but the context menu only shows a limited set of entries *(Figure 69).

Search users
(Obrázek 68) Hledání uživatelů(Figure 68) Search users
Assign Users
(Obrázek 69) Přiřazení uživatelů(Figure 69) Assign Users
Výběr sestavení pro testováníPick a build to test with

Nyní můžete vybrat sestavení, které chcete testovat, a v centru testování spustit Web Runner pomocí příkazu „Spustit s možnostmi“ (obrázek 70).You can now pick the “build” you want to test with and then launch the Web runner, using ‘Run with options’ in Test hub (Figure 70). Jakákoli chyba zaznamenaná za běhu bude automaticky přidružena k vybranému sestavení.Any bug filed during the run will automatically be associated with the build selected. Dále bude publikován výsledek testu k tomuto konkrétnímu sestavení.In addition, the test outcome is published against that specific build.

Pick a build
(Obrázek 70) Výběr sestavení(Figure 70) Pick a build
Spuštění klienta Microsoft Test Runner z centra testování s kolekcemi datLaunch Microsoft Test Runner client from Test Hub with data collectors

Nyní si můžete zvolit kolekce dat a sestavení, které chcete přidružit ke spuštění testu (obrázek 71), a spustit Microsoft Test Runner 2017 (klient) výkonným způsobem z centra testování, aniž by bylo nutné je nakonfigurovat pomocí klienta Microsoft Test Manager.You can now choose your data collectors & build to associate with the test run (Figure 71), and launch the Microsoft Test Runner 2017 (client) in a performant way from Test hub, without having to configure them in Microsoft Test Manager client. Spustí se Microsoft Test Runner, aniž by bylo otevřeno prostředí Microsoft Test Manager, a po dokončení provádění testů dojde k jeho vypnutí.The Microsoft Test Runner will be launched without opening the entire Microsoft Test Manager shell and will shut-down on completion of the test execution.

Run with options
(Obrázek 71) Spuštění s možnostmi(Figure 71) Run with options

Další informace najdete v tématu Spuštění testů desktopových aplikací.For more information, see Run tests for desktop apps.

Výběr kolekcí dat a spuštění klienta Exploratory Runner z centra testováníChoose data collectors and launch Exploratory Runner client from Test hub

Nyní si můžete zvolit kolekce dat a spustit Exploratory Runner 2017 (klient) výkonným způsobem z centra testování, aniž by bylo nutné je konfigurovat pomocí klienta Microsoft Test Manager.You can now choose your data collectors and launch the Exploratory Runner 2017 (client) in a performant way from Test hub, without having to configure them in Microsoft Test Manager client. Z místní nabídky (obrázek 72) sady založené na požadavcích vyberte Spustit s možnostmi a vyberte Exploratory runner spolu s kolekcemi dat, které potřebujete.Invoke 'Run with options' from the context menu (Figure 72) for a Requirement based suite and choose Exploratory runner and the data collectors you need. Exploratory runner se spustí podobně jako Microsoft Test Runner popsaný výše.The Exploratory runner will be launched similar to Microsoft Test Runner as described above.

Run with Options - XT
(Obrázek 72) Spuštění s možnostmi – rozšíření(Figure 72) Run with Options - XT
Konfigurace výsledků testu pro testy z různých testovacích sadConfigure test outcomes for tests across different test suites

Přidali jsme nyní možnost konfigurovat chování výsledků testu pro testy, které jsou sdíleny napříč různými testovacími sadami v rámci stejného testovacího plánu (obrázek 73).We have now added the ability to configure the behavior of test outcomes for tests shared across different test suites under the same test plan (Figure 73). Pokud je tato možnost vybraná a nastavíte výsledek testu (označíte ho jako správný, chybný nebo zablokovaný prostřednictvím centra testování, Web runneru, Microsoft Test Runneru nebo karet na kartě Kanban), rozšíří se tento výsledek i na všechny ostatní testy napříč různými testovacími sadami v rámci stejného testovacího plánu se stejnou konfigurací.If this option is selected, and you set the outcome for a test (mark it as Pass/Fail/Blocked either from the Test hub, Web runner, Microsoft Test Runner, or from cards on Kanban board), that outcome will propagate to all the other tests present across different test suites under the same test plan, with the same configuration. Uživatelé můžou nastavit možnost konfigurace výsledků testů pro konkrétní testovací plán buď z místní nabídky testovacího plánu v centru testování, nebo ze stránky testů karty Kanban pomocí dialogu konfigurace běžných nastavení.Users can set the “Configure test outcomes” option for a particular test plan either from the Test hub test plan context menu or from the Kanban board test page in the common settings configuration dialog. Tato možnost je ve výchozím nastavení vypnutá a je třeba ji explicitně povolit.This option is turned off by default and you will have to explicitly enable it to take effect.

Configure test outcomes
(Obrázek 73) Konfigurace výsledků testu(Figure 73) Configure test outcomes
Kontrola chyb z pracovní položkyVerify bugs from work item

Chybu teď můžete ověřit na základě opětovného spuštění testů, které zjistily chyby (obrázek 74).You can now verify a bug by re-running the tests which identified the bug (Figure 74). Pokud budete chtít spustit příslušný testovací případ ve Web runneru, můžete možnost ověření vyvolat z místní nabídky formuláře pracovní položky chyby.You can invoke the Verify option from the bug work item form context menu to launch the relevant test case in the web runner. Proveďte ověření pomocí Web runneru a aktualizujte pracovní položku chyby přímo ve Web runneru.Perform your validation using the web runner and update the bug work item directly within the web runner.

Verify bugs
(Obrázek 74) Ověření chyb(Figure 74) Verify bugs
Rozhraní REST API pro klonování testovacích plánů a sadREST APIs for test plan / test suite clone

Připravili jsme rozhraní REST API pro klonování testovacích plánů a sad.We've added REST APIs for cloning of test plans and test suites. Najdete je v části Správa testování na našem webu integrace týmových služeb.You can find them under the Test Management section on our Team Services Integrate site.

Průběh testování z kanbanové kartyTest progress from your Kanban cards

Nyní můžete přidat, zobrazit a kontrolovat testovací případy přímo z vašich scénářů na kartě Kanban.You can now add, view, and interact with test cases directly from your stories on the Kanban board. Pomocí nové možnosti nabídky Přidat test můžete vytvořit propojený testovací případ a pak přímo z karty průběžně monitorovat jeho stav (obrázek 75).Use the new Add Test menu option to create a linked Test case, and then monitor status directly from the card as things progress (Figure 75).

Inline tests
(Obrázek 75) Vložené testy(Figure 75) Inline tests

S touto novou možností můžete přímo z vaší karty provádět tyto akce:With this new capability, you can now perform the following actions directly from a card on your board:

 • Přidávat testyAdd tests.
 • Otvírat testyOpen tests.
 • Přiřazovat testy jiné nadřazené položce jednoduše přetažením z jednoho uživatelského scénáře do jinéhoReparent a test by dragging/dropping from one user story to another.
 • Kopírovat určitý test do jiného uživatelského scénáře přes schránku nebo přetažením (pro scénáře, kde stejný testovací případ testuje více než jeden uživatelský scénář).Copy the same test to another user story using CTRL+Drag/Drop (for scenarios where the same test case tests more than one user story).
 • Aktualizovat stav testu rychlým označením Splněno/Selhal atd.Update the test status by quickly marking it Pass/Fail/etc.
 • Spustit test jeho spuštěním v nástroji Web Test Runner, ze kterého můžete nastavit splnění nebo selhání jednotlivých kroků, zapisovat chyby atd.Run the test by launching it in the Web Test Runner, from which you can pass or fail individual steps, file bugs, etc.
 • Zobrazit souhrn zahrnutí stavu indikující, kolik testů bylo splněno a kolik jich v daném scénáři zbýváView a summary of the roll-up status indicating how many tests have passed and how many remain for that story.

Pokud potřebujete pokročilé možnosti správy testů (jako přiřazení testerů, přiřazení konfigurací, centralizované parametry, export výsledků testů atd.) můžete přejít do centra testování a začít používat výchozí testovací plány / sady založené na požadavcích, vytvořených pro vás automaticky.If you need advanced test management capabilities (like assign testers, assign configurations, centralized parameters, exporting test results, etc.), you can then switch over to Test Hub and start using the default test plan/requirement-based suites that have been auto-created for you. Další informace najdete v tématu Přidání, spuštění a aktualizace vložených testů.For more information, see Add, run, and update inline tests.

Přechod k testovacímu plánu nebo testovací sadě z kartyTraverse to a test plan/test suite from the card

Teď se můžete snadno dostat k podkladovému testovacímu plánu nebo testovací sadě, pod kterou jsou testy vytvořeny, přímo z karty na kartě Kanban.You can now easily traverse to the underlying test plan/test suite under which the tests are created, directly from a card on the Kanban board. Kliknutím na tento odkaz (obrázek 76) můžete přejít k centru testování, otevřít správný testovací plán a pak vybrat konkrétní sadu, která řídí tyto vložené testy.Clicking on this link (Figure 76) will take you to the Test hub, open the right test plan, and then select the specific suite that controls those inline tests.

Traverse to plan/suite
(Obrázek 76) Přechod k plánu/sadě(Figure 76) Traverse to plan/suite
Stránka testů v konfiguraci společného nastavení na kartě KanbanTest page in common settings configuration of Kanban board

Pomocí nové stránky testů v dialogu konfigurace společného nastavení na panelu Kanban můžete řídit testovací plán, ve kterém jsou vytvořeny vložené testy (obrázek 77).Use the new Tests page in common settings configuration dialog on Kanban board to control the test plan where the inline tests are created (Figure 77). Dříve by všechny testy vytvořené na kartě byly automaticky přidány do nově vytvořeného testovacího plánu, pokud by neexistovaly žádné plány s odpovídající oblastí a cestou na kartě.Previously, any tests created on a card would automatically be added to a newly created test plan, provided no test plans existed that matched the area & iteration paths of the card. Toto chování lze nyní přepsat tak, že nakonfigurujete libovolný existující testovací plán – všechny testy budou poté přidány do vybraného testovacího plánu.Now, you can override this behavior by configuring an existing test plan of your choice – all the tests will then be added to the selected test plan going forward. Tato funkce je povolena, pouze pokud je zapnutá funkce poznámek k testům.Note that this functionality is only enabled if the Test annotation is turned on.

Common settings
(Obrázek 77) Společná nastavení(Figure 77) Common settings

Vylepšení Web runneruWeb runner enhancements

Přidávání příloh testovacích kroků během manuálního testováníAdd test step attachments during manual testing

Vylepšili jsme Web Test Runner a nově vám tak umožnili přidat přílohy testovacích kroků během ručního testování (obrázek 78).We’ve enhanced the Web test runner to give you the ability to add test step attachments during manual testing (Figure 78). Tyto přílohy výsledků kroků se automaticky zobrazí v každé chybě, kterou v rámci relace vytvoříte, a následně také v podokně výsledků testu.These step result attachments automatically show up in any bugs you file in the session and subsequently in the Test results pane.

Test Step attachments
(Obrázek 78) Přílohy testovacích kroků(Figure 78) Test Step attachments
Podpora pro snímky obrazovky, zaznamenávání obrazovky, obrazové protokoly akcí a informace o systému ve Web Runneru (za použití prohlížeče Chrome)Screenshot, screen recording, image action log and system info support in Web runner (using Chrome browser)

Když použijete Web Runner v prohlížeči Chrome, můžete nyní pořizovat snímky obrazovky a přímo je komentovat (obrázek 79).You can now take screenshots and annotate them inline when you use Web runner in Chrome (Figure 79). Na vyžádání můžete také zachytit záznam obrazovky nejen webových, ale i desktopových aplikací.You can also capture on-demand screen recordings of not just the web apps, but also your desktop apps. Tyto snímky a záznamy obrazovky se automaticky přidají do aktuálního testovacího kroku.These screenshots and screen recordings are automatically added to the current Test step. Kromě snímků obrazovky a záznamů obrazovky můžete také na vyžádání zaznamenat obrazový protokol akcí z webových aplikací.In addition to screenshots & screen recordings, you can also capture on-demand image action log from your web apps. Je potřeba zadat okno prohlížeče, na kterém chcete zaznamenat akce – všechny akce tohoto okna (jakékoli existující nebo nově otevřené karty v tomto okně) nebo jakákoli nově otevřená podřízená okna prohlížeče se automaticky zaznamenají a porovnají s kroky testovanými ve Web runneru.You need to specify the browser window on which to capture your actions – all actions on that window (any existing or new tabs you open in that window) or any new child browser windows you launch, will automatically be captured and correlated against the test steps being tested in the Web runner. Tyto snímky, záznamy obrazovek a obrazové protokoly akcí se potom přidají ke všem chybám, které ukládáte za běhu, a připojí se k výsledku aktuálního testu.These screenshots, screen recordings and image action logs are then added to any bugs you file during the run and attached to the current test result. Podobně se automaticky zaznamenávají informace o systému a zahrnují se do veškerých chyb, které z Web runneru vytvoříte.Similarly, the system information data is automatically captured and included as part of any bugs you file from the Web runner. Všechna popisovaná vylepšení využívají funkce rozšíření Test & Feedback prohlížeče Chrome.All these leverage the capability from the Chrome-based Test & Feedback extension.

Web runner using Chrome browser
(Obrázek 79) Web runner s použitím prohlížeče Chrome(Figure 79) Web runner using Chrome browser

Další informace najdete v tématu Shromažďování diagnostických dat během testů.For more information, see Collect diagnostic data during tests.

Chyby zaznamenávané jako podřízené položky – Web Runner a rozšíření Test & FeedbackBugs filed as children – Web runner/test & feedback extension

Při spouštění testů ve Webové runneru, spuštěného buď z karty na panelu nebo ze sady založené na požadavku v centru testování jsou všechny nové chyby automaticky vytvořené jako podřízené tomuto uživatelskému scénáři.When running tests in Web runner, launched either from a card on the board or from a requirement-based suite in Test hub, any new bugs filed will now be automatically created as a child to that user story. Podobně když zkoumáte uživatelský scénář z rozšíření Exploratory testing, veškeré nově vytvořené chyby se také vytvoří jako podřízené tomuto scénáři.Similarly, if you are exploring a user story from the exploratory testing extension, any new bugs you file will also be created as a child to that user story. Toto nové chování umožňuje jednodušší sledovatelnost v rámci scénářů a chyb.This new behavior allows for simpler traceability across stories and bugs. To platí jenom v případě, že je u nastavení Práce s chybami na stránce společného nastavení konfigurace nastavená možnost Chyby se nezobrazují v backlozích ani na panelech nebo Chyby se zobrazují v backlogu a na panelech s požadavky.This is applicable only if the “Working with bugs” settings in the Common Settings Configuration page is set to “Bugs do not appear on backlogs or board” or "Bugs appear on the backlogs and boards with tasks". U všech ostatních nastavení pro možnost Práce s chybami a u některých dalších scénářů, jako je například při doplňování existující chyby, která už má definovanou nadřazenou položku, se místo toho vytvoří odkaz Související.For all other settings for “Working with bugs” option and in certain other scenarios, such as adding to an existing bug that already has a parent defined, a Related link will be created instead.

Aktualizace existujících chyb z Web RunneruUpdate existing bugs from Web runner

Kromě toho, že můžete vytvářet nové chyby z Web Runneru, můžete teď také aktualizovat stávající chyby (obrázek 80).In addition to creating new bugs from the Web runner, now you can also update an existing bug (Figure 80). Veškerá shromážděná diagnostická data, kroky pro reprodukci a odkazy umožňující sledovatelnost z aktuální relace se automaticky přidají ke stávající chybě.All the diagnostic data collected, repro steps, and links for traceability from the current session are automatically added to the existing bug.

Add to existing bug
(Obrázek 80) Přidání ke stávající chybě(Figure 80) Add to existing bug

Rozšíření Test & Feedback – vylepšeníTest & feedback extension - enhancements

Rozšíření Test & Feedback založené na prohlížeči můžete nainstalovat z webu Visual Studio Marketplace.The browser-based Test & Feedback extension can be installed from the Visual Studio Marketplace. Podporuje Visual Studio Team Services i Team Foundation Server (2015 a novější verze).It supports both Visual Studio Team Services and Team Foundation Server (2015 or later).

Seznámení s pracovními položkamiExplore work items

Můžete teď provádět průzkumné testování konkrétní pracovní položky (obrázek 81).You can now do exploratory testing for a specific work item (Figure 81). Umožní vám to přidružit vybranou pracovní položku k probíhající testovací relaci a přímo z rozšíření zobrazit kritéria přijetí a popis.This lets you associate the selected work item with your ongoing testing session, and view the acceptance criteria and description, from within the extension. Zajistí se tím také úplná sledovatelnost mezi chybami a úkoly, které zaznamenáte u vybrané pracovní položky.It also creates end-to-end traceability between bugs or tasks that you file on the selected work item. Pracovní položku můžete prozkoumat přímo z ní samotné nebo z tohoto rozšíření:You can explore the work item either directly from a work item, or from within the extension:

• Přímo z pracovní položky (obrázek 81): Spusťte relaci průzkumného testování pro konkrétní pracovní položku přímo z produktu s použitím možnosti Provést průzkumné testování v místní nabídce.• Directly from a work item (Figure 81): Launch exploratory testing session for a specific work item directly from within the product using the “Do exploratory testing” option in the context menu. Přidali jsme vstupní body na všechny karty, mřížky a do centra testování.We’ve added entry points on all cards, grids, and in the Test hub.

• Z rozšíření (obrázek 82): Pracovní položku můžete vyhledat v relaci rozšíření a pak ji přidružit k probíhající relaci.• Within the extension (Figure 82): Search for a work item from within the XT session and then associate it with the ongoing session.

XT from card
(Obrázek 81) Rozšíření – z pracovní položky(Figure 81) XT from work item
Explore work item
(Obrázek 82) Rozšíření – z rozšíření(Figure 82) XT from extension

Další informace najdete v tématu Prozkoumání pracovních položek rozšířením Test & Feedback.For more information, see Explore work items with the Test & Feedback extension.

Zaznamenání obrazového protokolu akcí, nahrávek obrazovky a dat načítaných webovou stránkou pomocí rozšíření Test & FeedbackCapture image action log, screen recordings and web page load data using test & feedback

Obrázkový protokol akcí: Toto rozšíření nabízí novou možnost automaticky jedním kliknutím přidat kroky, které vedou k chybě.Image Action Log: The extension gives you a new option to add the steps that lead you to the bug automatically with just one click. Vyberte možnost Include image action log (Zahrnout obrazový protokol akcí) (obrázek 83) a zaznamenejte akce myši, klávesnice a dotykového ovládání a přidejte příslušný text a obrázky přímo k chybě nebo úloze.Select the “Include image action log” option (Figure 83) to capture the mouse, keyboard, and touch actions, and add the corresponding text and images directly into the bug or task.

Nahrávání obrazovky jako videa: Pomocí rozšíření také můžete na vyžádání zachytit záznam obrazovky.Screen recording as video: You can also capture on-demand screen recordings using the extension. Tyto záznamy obrazovky můžete pořídit nejen z webových, ale i desktopových aplikací.These screen recordings can be captured not just from the web apps, but also your desktop apps. Rozšíření můžete nakonfigurovat tak, aby se nahrávání obrazovky automaticky zastavilo a aby se záznamy připojily k chybě, která se zaznamená s použitím stránky s možnostmi rozšíření.You can configure the extension to automatically stop screen recordings and attach them to a bug being filed using the extension’s “Options” page.

Data načtení stránky: Přidali jsme k rozšíření novou funkci zachytávání na pozadí – zachytávání dat načítaných webovou stránkou.Page Load Data: We have added a new background capture capability to the extension – capturing of “web page load” data. Stejně jako protokol obrázků a akcí zaznamenával akce prováděné zkoumanou webovou aplikací v podobě obrázků na pozadí, funkce načítání stránky automaticky zaznamenává podrobnosti potřebné k dokončení načtení webové stránky.Just like the “image action log” captured your actions performed on a web app being explored, in the form of images in the background, the “page load” functionality automatically captures details for a web page to complete the load operation. Místo toho, abyste spoléhali na subjektivně vnímané posouzení pomalosti při načítání webové stránky, můžete teď pomalost v chybě objektivně kvantifikovat.Instead of relying on subjective/perceived slowness of web page load, you can objectively quantify the slowness in the bug now. Jakmile je chyba zapsána, je k ní připojena kromě dlaždicového zobrazení také podrobná zpráva, která pomůže vývojáři v počátečních krocích zkoumání.Once the bug is filed, in addition to the tile view, a detailed report is also attached to the bug, which can help the developer with their initial set of investigations.

XT Image Action Log
(Obrázek 83) Rozšíření – obrázkový protokol akcí(Figure 83) XT Image Action Log
Vytvoření testovacích případů na základě dat obrázkového protokolu akcíCreate test cases based on image action log data

Když v rámci relace nahodilého testování vytváříte testovací případy, automaticky se vyplní testovací kroky s obrázky (obrázek 84).When you create test cases during your exploratory session, the test steps with images are automatically filled in for you (Figure 84). Souběžný návrh a provádění testu je základem skutečně nahodilého testování a tato nová funkce ho pomáhá uskutečnit.Simultaneous test design and test execution is the basis of true exploratory testing, and this new capability makes this a reality. Můžete upravit zachycený text, přidat očekávaný výsledek, zrušit zaškrtnutí irelevantních řádků a uložit výsledek pro budoucí testování.You can edit the text captured, add the expected result, uncheck rows not relevant, and save it for upcoming test passes/runs.

XT Create Test Cases
(Obrázek 84) Rozšíření – Vytváření testovacích případů(Figure 84) XT Create Test Cases

Další informace najdete v tématu Vytvoření testovacích případů na základě dat v protokolu obrázků a akcí.For more information, see Create test cases based in image action log data.

Přehled o relacích nahodilého testováníExploratory testing session insights

K dispozici je teď možnost zobrazit dokončené relace průzkumného testování pro zadané časové období na úrovni týmu nebo jednotlivců vytvořené pomocí rozšíření Test & Feedback.You can now view the completed exploratory testing sessions, either at a team or individual level, for a given time period created using the Test & Feedback extension. Ke stránce tohoto přehledu se můžete dostat kliknutím na „Poslední nahodilé relace“ v centru Runs v rámci skupiny centra testování ve webovém přístupu.You can get to this insights page by clicking the “Recent exploratory sessions” link in the Runs hub within the Test Hub group in web access. Toto nové zobrazení pomáhá odvodit smysluplné přehledy, včetně:This new view helps you derive meaningful insights, including:

 • Souhrnné zobrazení obsahuje rozpis prozkoumaných pracovních položek, vytvořených položek a vlastníků relací a také celkový čas strávený nad těmito relacemi (obrázek 85).The summary view that shows a breakdown of the work items explored, the work items created, and the session owners, along with the total time spent on these sessions (Figure 85).
 • Zobrazení může být neseskupené nebo seskupené podle prozkoumaných pracovních položek, relací nebo vlastníků relací.The group-by view that can be pivoted by either explored work-items, sessions, session owners, or none. Pro všechna seskupení můžete buď zobrazit seznam všech vytvořených pracovních položek (chyby, úkoly, testovací případy), nebo seznam omezit na určitý typ pracovní položky.For any pivot, you can either view the list of all work items (bugs, tasks, test cases) created or scope the list down to a specific work item type.
 • Zobrazení podokna podrobností obsahuje informace pro výběr provedený v seskupeném zobrazení.The details pane view that displays information based on selection in the group-by view. Pro vybraný způsob seskupování (například prozkoumané pracovní položky) můžete v podokně podrobností zobrazit jeho souhrnné informace, jako je celkový počet relací, celkový čas na nich strávený, vlastníci relací, kteří je zkoumali a chyby/úkoly/testy pro ně vytvořené, spolu se stavem a prioritou.For a selected pivot row (say explored work items), you can view its summary information in the details pane, such as the total number of sessions, the total time spent across these sessions, the session owners who explored it, and the bugs/tasks/test cases created against it, along with their state and priority. Pro vybrané řádky pracovních položek můžete přímo na místě zobrazit formulář pracovní položky a provést změny podle potřeby.For a selected work item row, you can view its work item form inline and make changes as appropriate.
XT Session insights
(Obrázek 85) Rozšíření – Přehled relací(Figure 85) XT Session insights

Další informace najdete v tématu Získání přehledu o relacích průzkumného testování.For more information, see Get insights across your exploratory testing sessions.

Relace nahodilého testování: zobrazení neprozkoumaných pracovních položekExploratory testing sessions: View unexplored work items

Kromě toho, že je možné v zobrazení nejnovějších relací nahodilého testování zobrazit všechny podrobnosti o neprozkoumaných pracovních položkách s filtrem na všechny/vlastní relace, je teď dostupná možnost zobrazit ve stejném zobrazení také seznam všech pracovních položek, které NEBYLY prozkoumány (obrázek 86).In addition to seeing the details of all the explored work items in the “recent exploratory sessions” view, filtered by all/my sessions for a given date range, we have now added the ability to also see a list of all work items that have NOT been explored, in the same view (Figure 86). Začít můžete zadáním sdíleného dotazu na pracovní položky, které vás zajímají, a stránka relace zobrazí seznam všech pracovních položek z dotazu, s rozpisem prozkoumaných a neprozkoumaných položek v souhrnné části.You start by specifying a shared query for work items that you are interested in and the sessions page shows a list of all the work items from the query, with a breakdown of both explored and unexplored items in the summary section. Pomocí skupiny Neprozkoumané pracovní položky je také možné zobrazit seznam všech položek, které dosud nebyly prozkoumány.In addition, using the “Unexplored Work Item” group by pivot, you can see the list of items that have not been explored yet. To je velmi užitečné ke sledování počtu scénářů, které dosud nebyly prozkoumány nebo neprošly procesem zpracování chyb.This is extremely useful to track down how many stories have not been explored or gone through a bug-bash yet.

View unexplored WIT
(Obrázek 86) Zobrazení neprozkoumaných pracovních položek(Figure 86) View unexplored WIT
Proces zpětné vazby mezi koncovými účastníkyEnd to end stakeholder feedback flow
Žádost o zpětnou vazbuRequest feedback

Uživatelé se základní úrovní přístupu si teď můžou vyžádat zpětnou vazbu od účastníků přímo u zpracovávaných nebo dokončených funkcí nebo scénářů s použitím možnosti Vyžádat zpětnou vazbu v nabídce pracovní položky (obrázek 87).Users with basic access level can now request feedback from stakeholders directly for ongoing or completed features/stories using the Request Feedback option in the work item menu (Figure 87). Otevře se formulář Vyžádat zpětnou vazbu, kde můžete vybrat účastníky, od kterých chcete zpětnou vazbu, a volitelně můžete zadat jednoduchou sadu instrukcí s informacemi o tom, k jakým oblastem produktu by se měli vyjádřit.This opens the Request feedback form where you can choose the stakeholders you want feedback from and optionally provide a simple set of instructions prompting for the areas of the product you’d like input. Vybraným účastníkům se pošlou samostatné e-maily a případné pokyny.This will send off individual mails to the selected stakeholders along with the instructions provided, if any.

XT Feedback Flow
(Obrázek 87) Proces u rozšíření Feedback(Figure 87) XT Feedback Flow

Další informace najdete v tématu Vyžádání zpětné vazby od účastníků prostřednictvím rozšíření Test & Feedback.For more information, see Request stakeholder feedback using the Test & Feedback extension.

Poskytnutí zpětné vazbyProvide feedback

Účastníci můžou reagovat na žádost o zpětnou vazbu kliknutím na odkaz Poskytnout zpětnou vazbu, který dostanou v e-mailu. Automaticky se nakonfiguruje rozšíření Test & Feedback (dříve rozšíření Průzkumné testování) s vybraným požadavkem na zpětnou vazbu (pokud rozšíření ještě není nainstalované, zobrazí se výzva k jeho instalaci).Stakeholders can respond to the feedback request by clicking the Provide feedback link in the mail they received, which automatically configures the Test & Feedback extension (formerly Exploratory Testing extension) with the selected feedback request (it will prompt to install the extension, if not already installed). Účastníci pak můžou použít úplné možnosti zaznamenání, které jsou k dispozici v rozšíření, k zachycení svých zjištění a odeslání zpětné vazby ve formě pracovní položky s odpovědí se zpětnou vazbou, chybou nebo úlohou.Stakeholders can then use the full capture capabilities of the extension to capture their findings and submit their feedback in the form of feedback response/bug/task work items. Kromě toho můžou účastníci přejít na stránku Žádosti zpětné vazby, kde si na jednom místě zobrazí všechny přijaté žádosti o zpětnou vazbu.Additionally, stakeholders can navigate to the “Feedback requests” page to view in one place all feedback requests received by them. V seznamu můžou vybrat žádost o zpětnou vazbu, ke které chtějí poskytnout informace, spravovat žádosti o zpětnou vazbu čekající na vyřízení (obrázek 88) tím, že je označí jako dokončené nebo odmítnou, a přepínat mezi různými typy žádostí o zpětnou vazbu kliknutím na příslušný přepínač (obrázek 89).From the list, they can select the feedback request they want to provide feedback on, manage their “Pending feedback requests” (Figure 88) by marking them as complete or by declining them and can switch between different types of feedback requests by clicking on the desired radio button (Figure 89).

Provide feedback link
(Obrázek 88) Poskytnutí odkazu na zpětnou vazbu(Figure 88) Provide feedback link
XT Feedback Flow
(Obrázek 89) Proces u rozšíření Feedback(Figure 89) XT Feedback Flow

Další informace najdete v tématu Poskytnutí zpětné vazby prostřednictvím rozšíření Test & Feedback.For more information, see Provide feedback using the Test & Feedback extension.

Dobrovolná zpětná vazbaVoluntary feedback

Vedle postupu s vyžádáním zpětné vazby uvedeného výše můžou účastníci využít toto rozšíření také k dobrovolnému zadání zpětné vazby (obrázek 90).In addition to the solicited flow mentioned above, stakeholders can also use the extension to provide voluntary feedback (Figure 90). Můžou otevřít rozšíření, na stránce nastavení připojení zvolit režim Připojeno a připojit se k účtu a projektu nebo týmu, pro který chtějí zpětný názor zadat.They can open the extension, select the “Connected” mode in the Connection settings page, and connect to the account and Project/Team to whom they wish to provide feedback. Potom můžou s použitím rozšíření zaznamenat to, co zjistili, a poslat svoji zpětnou vazbu ve formě pracovní položky s odpovědí se zpětnou vazbou, chybou nebo úlohou.They can then use the extension to capture their findings and submit their feedback in the form of feedback response/bug/task work items.

Voluntary Feedback
(Obrázek 90) Dobrovolná zpětná vazba(Figure 90) Voluntary Feedback

Další informace najdete v tématu Poskytnutí dobrovolné zpětné vazby prostřednictvím rozšíření Test & Feedback.For more information, see Provide voluntary feedback using the Test & Feedback extension.

Vylepšení automatizovaného testováníAutomated testing improvements

Protokoly konzoly a doba trvání testu na kartě Testy v souhrnu Sestavení a verzeConsole logs and test duration in tests tab in build/release summary

Protokoly konzoly s výsledky testu zaznamenanými v souborech .trx se extrahují a publikují jako přílohy s výsledky testů (obrázek 91).Test result console logs that are captured in .trx files are extracted and published as test result attachments (Figure 91). Jejich náhled si můžete zobrazit na kartě Testy. K zobrazení protokolů už nemusíte stahovat soubor trx.You have an option to preview them in Tests tab, and don't need to download the trx file to view logs anymore.

Console logs and duration
(Obrázek 91) Protokoly konzoly a doby trvání(Figure 91) Console logs and duration
Widget Trend testů pro sestaveníTest trend widget for builds

Do galerie widgetů jsme přidali nový widget „Trend výsledků testů“ (obrázek 92).We have added a new 'Test result trend' widget to the Widget Gallery (Figure 92). Pomocí tohoto widgetu můžete pro danou definici sestavení přidat graf trendů výsledků testů na řídicí panel až pro 30 nejnovějších sestavení.Use this widget to add a test result trend chart of up to 30 most recent builds for a build definition to the dashboard. Možnosti konfigurace widgetu vám umožní přizpůsobit graf zahrnutím pivotů jako je počet úspěšných testů, počet neúspěšných testů, celkový počet testů, procento úspěšnosti a doba trvání testu.Widget configuration options can help you customize the chart to include pivots like passed test count, failed test count, total test count, pass percentage, and test duration.

'Test result trend' widget
(Obrázek 92) Widget 'trendu výsledků testů'(Figure 92) 'Test result trend' widget
Souhrn stavu testování a prostředí vydáníTest status with Release Environment summary

Je doporučeným postupem používat prostředí vydání k nasazení aplikací a provádění testů s nimi.It’s a recommended practice to use Release Environments to deploy applications and run tests against them. V této verzi jsme integrovali rychlost průchodu testů v prostředí vydání do části Prostředí na stránce souhrnu vydání (obrázek 93).With this release, we have integrated test pass rate of Release Environments in the Environments section of the Release summary page (Figure 93). Jak uvádí snímek obrazovky, pokud dojde k selhání prostředí, můžete ve sloupci Testy rychle zjistit, jestli došlo k selhání z důvodu selhání testů.As shown in the screenshot, if an Environment has failed, you can quickly infer if the failure is because of failing tests by looking at the Tests column. Kliknutím na rychlost průchodu lze přejít na kartu Testy a prozkoumat testy, které v daném prostředí selhaly.You can click on the pass rate to navigate to the Tests tab and investigate the failing tests for that Environment.

Test status with Release Environment summary
(Obrázek 93) Souhrn stavu testování a prostředí vydání(Figure 93) Test status with Release Environment summary
Automatická historie testů pro prostředí větví a vydáníAutomated test history for branches and release environments

Je běžným scénářem, že se jeden test spouští na více větvích, prostředích a konfiguracích.It’s a common scenario for an individual test to run on multiple branches, environments, and configurations. Pokud takový test selže, je důležité identifikovat, jestli se chybu podařilo udržet ve vývojových větvích, jako je hlavní větev, nebo má selhání vliv i na vydané větve, které se nasazují do provozního prostředí.When such a test fails, it is important to identify if the failure is contained to development branches like the master branch or if failures are also impacting release branches that deploy to production environments. Teď můžete sledovat historii testu mezi různými větvemi, na kterých probíhá, zobrazením karty Historie na stránce souhrnu výsledků (obrázek 94).You can now visualize the history of a test across various branches that it is testing by looking at the History tab in Result summary page (Figure 94). Podobně můžete seskupením pivotu prostředí vizualizovat historii testu mezi různými prostředími vydání, ve kterých je test spuštěn.Similarly, you group by the Environment pivot to visualize the history of a test across different Release Environments in which its run.

Test status with Release Environment summary
(Obrázek 94) Souhrn stavu testování a prostředí vydání(Figure 94) Test status with Release Environment summary
Sledovatelnost pomocí nepřetržitého testováníTraceability with continuous testing

Uživatelé teď mohou sledovat kvalitu svých požadavků přímo na řídicím panelu (obrázek 95).Users can now track the quality of their Requirements right on their Dashboard (Figure 95). Už máme řešení kvality požadavků pro plánované testovací uživatele a přinášíme je uživatelům, kteří provádějí nepřetržité testování.We already have a solution for Requirements quality for our Planned testing users and we are bringing it to our users who follow Continuous Testing. Uživatelé budou moct propojit automatizované testy přímo k požadavkům. Pak bude možné pomocí widgetů řídicího panelu sledovat kvalitu příslušných požadavků a získávat data kvality ze sestavení nebo vydání.Users will be able to link automated tests directly to Requirements and then use Dashboard widgets to track the quality of Requirements you are interested in tracking, pulling the Quality data from Build or Release.

Requirement Quality Widget
(Obrázek 95) Widget kvality požadavků(Figure 95) Requirement Quality Widget
Vzdálené testování – distribuce testů na základě počtu počítačůRemote testing – distribute tests based on number of machines

Umožnili jsme distribuci testů v rámci sestavení na vzdálené počítače pomocí úkolu pro spuštění funkčních testů (obrázek 96).We have enabled tests from within an assembly to be distributed to remote machines using the Run Functional Tests task (Figure 96). V TFS 2015 jste mohli distribuovat testy jenom na úrovni sestavení.In TFS 2015, you could distribute tests only at the assembly level. To může být povoleno pomocí zaškrtávacího políčka v úkolu, jak je uvedeno níže.This can be enabled using the check box in the task as below.

Task Setting
(Obrázek 96) Nastavení úkolu(Figure 96) Task Setting
Automatizované testování pro SCVMM a VMWareAutomated testing for SCVMM and VMWare

Uživatelé můžou dynamicky nastavovat testovací počítače v cloudu s Azure nebo v místním prostředí pomocí SCVMM nebo VMWare a využívat tyto počítače k distribuovanému spuštění testů.Users can dynamically set up test machines in the cloud with Azure, or on premises using SCVMM or VMWare, and use these machines to run their tests in a distributed manner. Uživatelé můžou ke spuštění testů použít jeden z úkolů zřízení počítače – Azure, SCVMM nebo VMWare – následovaný úkolem spuštění funkčních testů.Users can use one of the machine provisioning tasks— Azure, SCVMM, or VMWare—followed by the Run Functional Tests task to run tests.

Analýza SonarQube v úlohách Maven a GradleSonarQube analysis in Maven and Gradle tasks

V úkolech buildu Maven a Gradle teď můžete vyvolat analýzu SonarQube tím způsobem, že zaškrtnete políčko Spustit analýzu SonarQube, zadáte koncový bod, název projektu SonarQube, klíč projektu a verzi (obrázek 97).You can now trigger a SonarQube analysis in the Maven and Gradle build task by checking 'Run SonarQube Analysis', and providing the endpoint, the SonarQube project name, the project key, and the version (Figure 97).

Run SonarQube Analysis
(Obrázek 97) Spuštění analýzy SonarQube(Figure 97) Run SonarQube Analysis

Také teď získáte odkaz na projekt SonarQube (obrázek 98).You will also now get a link on the SonarQube project (Figure 98). Můžete si vyžádat úplnou analýzu, zobrazit podrobnosti bran kvality a rozhodnout o přerušení sestavení, pokud nebudou splněny.You can request a full analysis to see the quality gates details, and choose to break the build if they are not met.

Run SonarQube Analysis
(Obrázek 98) Spuštění analýzy SonarQube(Figure 98) Run SonarQube Analysis

Další informace najdete v tématu Úloha sestavení Gradle nyní podporuje analýzu SonarQube.For more information, please see The Gradle build task now supports SonarQube analysis.

Vylepšení Marketplace Marketplace Improvements

Správci kolekcí projektů teď můžou ze Team Foundation Server přejít na web Visual Studio Marketplace a instalovat bezplatná rozšíření do týmové kolekce projektů.Project collection administrators can now browse to the Visual Studio Marketplace from a Team Foundation Server and install free extensions in a team project collection. Rozšíření se automaticky stáhnou z webu Visual Studio Marketplace, nahrají se na Team Foundation Server a nainstalují do vybrané týmové kolekce projektů (obrázek 99).The extensions are automatically downloaded from the Visual Studio Marketplace, uploaded to the Team Foundation Server, and installed in the selected team project collection (Figure 99).

Install Free Extension
(Obrázek 99) Instalace rozšíření zdarma(Figure 99) Install Free Extension

Zakoupení a instalace placených rozšířeníPurchase and install paid extensions

Správci kolekcí projektů teď můžou z Team Foundation Serveru přejít na web Visual Studio Marketplace a koupit si placená rozšíření, která si nainstalují do vybrané týmové kolekce projektů (obrázek 100).Project collection administrators can now browse to the Visual Studio Marketplace from a Team Foundation Server, buy paid extensions, and install them in a selected team project collection (Figure 100). Správce může za rozšíření platit prostřednictvím předplatného Azure a vybrat počet uživatelů, kterým tato rozšíření přiřadí.The administrator can pay for extensions with an Azure subscription and select the number of users to assign these extensions. Rozšíření se automaticky stáhnou z webu Visual Studio Marketplace, nahrají se na Team Foundation Server a nainstalují do vybrané týmové kolekce projektů.These extensions are automatically downloaded from the Visual Studio Marketplace, uploaded to the Team Foundation Server, and installed in the selected team project collection.

Purchase Paid Extension
(Obrázek 100) Zakoupení placeného rozšíření(Figure 100) Purchase Paid Extension

Další podrobnosti najdete v dokumentaci Získání rozšíření pro Team Foundation Server.For more details, see Get extensions for Team Foundation Server documentation.

Vylepšení správy Administration Improvements

Ověřování systému WindowsWindows Authentication

V předchozích verzích jste se při konfiguraci nasazení TFS (Team Foundation Server) připojeného k doméně museli rozhodovat mezi zprostředkovateli podpory zabezpečení NTLM a Negotiate.In previous releases, you needed to decide between NTLM and Negotiate security support providers for Windows Authentication when configuring a domain-joined TFS deployment. Ve verzi 2017 jsme toto nastavení z konfiguračního prostředí odebrali.In 2017, we removed this setting from the configuration experience. Pokud chcete ve verzi 2017 dál používat ověřování protokolem NTLM, nemusíte nic dělat.If you want to continue using NTLM authentication in 2017, you do not need to take any action. Pokud jste používali ověřování protokolem Kerberos a chcete s tím pokračovat i ve verzi 2017, nemusíte nic dělat.If you had been using Kerberos authentication and want to continue doing so in 2017, you do not need to take any action. TFS 2017 teď vždy konfiguruje jak zprostředkovatele podpory zabezpečení Negotiate, tak NTLM (v tomto pořadí).TFS 2017 now always configures both the Negotiate and NTLM security support providers, in that order. Díky této konfiguraci se všude, kde je to možné, použije ověřování protokolem Kerberos, které poskytuje vyšší zabezpečení.With this configuration, Kerberos authentication will be used where possible, providing enhanced security. Pokud protokol Kerberos nelze použít, použije se ověřování protokolem NTLM.When Kerberos cannot be used, NTLM authentication will be used. Důkladnými testy jsme zajistili, aby tato změna neměla žádný dopad na existující nasazení TFS, která využívají ověřování protokolem NTLM.We did extensive testing to ensure that there would not be any impact on existing TFS deployments using NTLM authentication due to this change.

Moderní navigační prostředíA Modern navigation experience

V této verzi jsme uvolnili nový a vylepšený horní navigační panel.In this release, we are enabling a new and improved top navigation bar. U nové navigace existují dva základní cíle:There are two core goals for the new nav:

 • Zvýšit efektivitu navigace v různých oblastech produktu, která umožní rychlý přístup k různým uzlům jediným kliknutímIncrease navigation efficiency across product areas by quickly allowing you access any of the hubs with one click.
 • Přinést moderní stylový vzhled a kvalitní ovládání produktuBring a modern visual aesthetics and user experience to the product.

Vzhledem k tomu, že se pro uživatele jedná o velkou změnu a ve funkci ještě probíhají změny, rozhodli jsme se nové chování navigace ve výchozím nastavení vypnout.Since this is a big change for our users, and the feature is still being iterated on, we decided to have the new navigation UX off by default. Pokud ho chcete vyzkoušet, můžete ho povolit v oblasti pro správu Team Foundation Server výběrem možnosti „Zapnout novou navigaci“.If you want to play with it, you can enable it by going to the Team Foundation Server admin area Control Panel and choosing to “Turn on new navigation”. Je třeba upozornit, že tím bude navigace povolena pro všechny uživatele na serveru.Please note that will enable it for all users in the server.

Oprávnění k přejmenování týmového projektuTeam project rename permission

Došlo ke změně oprávnění určujícího, kteří uživatelé mohou přejmenovat týmový projekt.The permission controlling which users can rename a team project has changed. Dříve mohli týmový projekt přejmenovat uživatelé s oprávněním k úpravám projektu.Previously, users with Edit project-level information permission for a team project could rename it. Nyní je možné oprávnění k přejmenování týmového projektu uživatelům přidělit nebo odebrat pomocí samostatného Oprávnění k přejmenování týmového projektu.Now users can be granted or denied the ability to rename a team project through the new Rename team project permission.

Centrum Práce v nastavení správyAdmin settings Work hub

Zavedli jsme nové centrum „Práce“ na stránce nastavení správy, které kombinuje obecná nastavení (obrázek 101), iterace a oblasti do jedné karty. Díky této změně uživatelé jasně uvidí rozdíly mezi nastaveními na úrovni projektu a na úrovni týmu.We've introduced a new "Work" hub in the Admin settings page that combines general settings (Figure 101), Iterations, and Areas in a single tab. With this change, users will see clear differences between project-level settings and team settings. Pro nastavení týmu uživatelé uvidí jen ty oblasti a iterace, které jsou relevantní pro jejich tým.For team settings, users will only see areas and iterations that are relevant to their team. Na úrovni projektu umožní stránka nastavení správcům správu oblastí a iterací pro celý projekt.At a project level, the settings page will enable admins to manage areas and iterations for the entire project. Kromě toho byl pro cesty oblastí projektu přidán nový sloupec s názvem „Týmy“, který správcům usnadňuje zjištění, které týmy si vybraly specifickou cestu oblasti.Additionally, for project area paths, a new column called "Teams" has been added to make it convenient for admins to tell quickly and easily which teams have selected a specific area path.

Admin work hub
(Obrázek 101) Centrum Práce v nastavení správy(Figure 101) Admin work hub

Rozhraní REST API pro konfiguraci procesůProcess configuration REST APIs

Toto veřejné rozhraní API umožňuje uživatelům konfiguraci procesu pro daný projekt.This public API allows users to get the process configuration of a given project. Konfigurace procesu obsahuje následující nastavení:The process configuration contains the following settings:

 • TypeFields: abstrakce přizpůsobitelných polí použitých pro agilní nástroje.TypeFields: abstractions of customizable fields that are used in the agile tooling. Například typem pole „Body scénáře“ je „Úsilí“.For example, the type of the "Story points" field is "Effort".
 • Definice backlogu: určují, které typy pracovních položek jsou v každém z backlogů.Backlog definitions: define what work item types are on each of the backlogs. Toto rozhraní API je často vyžadované zákazníky, kteří vyvíjejí rozšíření.This is a frequently requested API from customers building extensions. S těmito daty mohou rozšíření vědět, jak využít pole specifické pro proces k podpoře běžných scénářů v agilních nástrojích (například změna aktivity nebo úsilí pracovní položky – se znalostí toho, které pracovní položky jsou zahrnuty na dané úrovni backlogu, nebo se zjištěním, zda jsou týmy identifikovány cestou oblasti nebo vlastním polem).With this data, an extension can know how to leverage process-specific fields to enable common scenarios in the agile tools (such as changing the activity or effort of a work item, knowing what work items are included at a given backlog level, or determining whether teams are identified by area path or a custom field). Další informace najdete v tématu Přehled práce.Please refer to Work Overview for more information.

Team Foundation Server 2017 zavádí nové prostředí pro správu skupin a členství ve skupinách.Team Foundation Server 2017 introduces a new experience to manage groups and group membership. Ve službě Active Directory nebo v místním počítači můžete vyhledávat uživatele a skupiny podle předpony jména uživatele nebo názvu skupiny.You can search in active directory or local machine users/groups using prefix based search criteria on user/group name(s). Zadejte například „Jan D“ nebo nazevjanovauctu (například „podnikovadomena\jand“) a prohlédněte si kartu kontaktu uživatele nebo skupiny.For example, 'John D' as well as samaccountname (e.g. 'businessdomain\johbdnd') and see the contact card of a user/group.

Nastavení uživatelského zabezpečeníUser security settings

V novém prostředí „Mé zabezpečení“ můžete spravovat tokeny osobního přístupu a SSH (obrázek 102).You can manage your personal access tokens and SSH in the new "My Security" experience (Figure 102). Uživatelé, kteří používali ke správě SSH stránku „Můj profil“, budou teď muset spravovat své veřejné klíče SSH v nastavení uživatelského zabezpečení (obrázek 103).Users who were using "My Profile" to manage SSH will now need to manage their SSH public keys in the user security settings (Figure 103).

My security
(Obrázek 102) Mé zabezpečení(Figure 102) My security
My profile
(Obrázek 103) Můj profil(Figure 103) My profile

Jednotný průvodce konfiguracíUnified configuration wizard

V předchozích verzích jste si mohli vybrat jednoho z několika průvodců konfigurací pro nasazení TFS podle toho, jakou akci jste chtěli provádět – základní a úplný průvodce byl určen ke konfiguraci nového nasazení, průvodce upgradem mohl být použit pro upgrade v produkčním a předprodukčním prostředí. Průvodce pouze pro aplikační vrstvu bylo možné použít pro různé scénáře včetně škálování existujícího nasazení, nahrazení aplikační vrstvy novým hardwarem a podobně.In previous releases, you would pick one of multiple configuration wizards for your TFS deployment depending on what you were trying to do – the Basic and Full wizards could be used to configure a new deployment; the Upgrade wizard could be used for production and pre-production upgrades; and the Application-Tier Only wizard could be used for a variety of scenarios, including scaling out an existing deployment, replacing an application tier with new hardware, and so forth. V TFS 2017 jsou všechny tyto scénáře sjednocené do jediného průvodce konfigurací serveru, který vás jednoduchými otázkami na tyto scénáře navede a pak v nich pokračuje.In TFS 2017, all of these scenarios have been unified into a single Server Configuration Wizard, which guides you toward and then through each of these scenarios by asking you to make simple choices. Kromě toho se nyní v rozšířených konfiguracích, například předprovozních upgradech a klonování existujících nasazení, automatizují akce, které je nutné provádět příkazem tfsconfig.exe, včetně změny ID serveru, přemapování připojovacích řetězců databáze a odstranění odkazů na externí závislosti (které je nutné provést příkazem tfsconfig.exe PrepareClone).Additionally, advanced configurations like pre-production upgrades and clone existing deployment now automate actions which used to be done via tfsconfig.exe, including changing server IDs, remapping database connection strings, and removing references to external dependencies (which used to be done with tfsconfig.exe PrepareClone).

Nová úroveň přístupuNew access level

S novou skupinou sady Visual Studio Enterprise přidanou do portálu správce mezi úrovně přístupu v serverech Team Foundation nyní můžete rychle identifikovat uživatele s předplatným Visual Studio Enterprise.With the new Visual Studio Enterprise group added to the Access Level admin portal in Team Foundation Servers, you can now quickly identify who has a Visual Studio Enterprise subscription. Po identifikaci získají tito uživatelé bez dalšího poplatku úplný přístup ke všem rozšířením TFS první strany nainstalovaným z Visual Studio Marketplace.Once identified, these users will gain full access to all first party TFS extensions installed from the Visual Studio Marketplace at no additional charge.

Osobní přístupové tokeny Personal Access Tokens

K libovolnému serveru Team Foundation Server se teď můžete připojit kromě připojení SSH také pomocí osobního přístupového tokenu (obrázek 104).You can now connect to any Team Foundation Server using a personal access token in addition to SSH (Figure 104). To je užitečné, pokud vyvíjíte v systému Linux nebo Mac a chcete použít libovolné automatizační nástroje a GIT.This is helpful if you develop on Linux or Mac and would like to use in any automation tools and GIT. Své osobní přístupové tokeny můžete spravovat na stránce nastavení uživatelského zabezpečení.You can manage your personal access tokens from the user security settings page.

Personal Access Tokens
(Obrázek 104) Osobní přístupové tokeny(Figure 104) Personal Access Tokens

Známé problémy Known Issues

Toto je úplný seznam známých problémů v této verzi.This is a complete list of known issues in this release.

Team Foundation Server 2017 nenabízí nástroje Power ToolsThere are no Power Tools for Team Foundation Server 2017

 • Problém:Issue:

  Pro TFS 2017 nebyly vydány žádné nástroje Power Tools.No Power Tools have been released for TFS 2017.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Jsme rádi, že vám můžeme oznámit, že v TFS 2017 je integrovaná většina předchozích nástrojů Power Tools.We are excited to let you know that most of the previous Power Tools have been integrated into TFS 2017. Process Template Editor není integrovaný editor, ale můžete ho získat na webu Visual Studio Marketplace.The Process Template Editor is one that has not been integrated, but you can get it in the Visual Studio Marketplace.

Aktualizace rozšíření vlastního ovládacího prvkuUpdating custom control extensions

Chyba při importu definice typu pracovní položkyError when importing work item type definition

 • Problém:Issue:

  Zákazníkům s nainstalovaným rozšířením stránky pracovní položky, kteří exportují definici typu pracovní položky a pak tuto definici importují, se zobrazí chyba s informacemi o tom, že není deklarovaný atribut LayoutMode.Customers with a work item page extension installed, who export a work item type definition then import that definition, will see an error, “The ‘LayoutMode’ attribute is not declared”.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Vždy, když exportujete definici typu pracovní položky, je u elementu PageContribution navíc jeden atribut LayoutMode.There is an extra LayoutMode attribute on the PageContribution element each time you export a work item type definition. Před importováním definice vyhledejte režim PageContribution a atribut LayoutMode odeberte.Before importing the definition, search for the PageContribution mode and remove the LayoutMode attribute. Odeberte například LayoutMode="FirstColumnWide".For example, remove LayoutMode="FirstColumnWide".

Zákazníci by měli provést aktualizaci na Git LFS verze 1.3.1 nebo vyššíCustomers should update to Git LFS version 1.3.1 or higher

 • Problém:Issue:

  Verze Git LFS nižší než 1.3.1 nebudou v budoucích vydáních podporovány.Git LFS versions before 1.3.1 will not be supported in future releases.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Zákazníkům, kteří používají Git LFS, důrazně doporučujeme, aby aktualizovali na verzi 1.3.1 nebo vyšší.Customers using Git LFS are strongly encouraged to update to Git LFS version 1.3.1 or higher. Starší verze klienta LFS nejsou kompatibilní se změnami ověřování v této verzi TFS.Older versions of the LFS client are not compatible with authentication changes in this version of TFS. Abychom zákazníkům dali čas na migraci, implementovali jsme pro RTW krátkodobé alternativní řešení.In order to give customers time to migrate, we implemented a short-term workaround for RTW. Toto alternativní řešení se odebere v aktualizaci Update 1. V důsledku toho nebudou funkční klienti Git LFS nižších verzí než 1.3.1.The workaround will be removed in Update 1, at which point Git LFS clients below 1.3.1 will no longer work.

NuGet Restore nenachází balíčky, které existují v nuget.orgNuGet Restore is not finding packages that exist in nuget.org

 • Problém:Issue:

  Pokud používáte NuGet 3.4.3 nebo vyšší, úloha NuGet Restore neobnoví balíčky z NuGet.org, pokud se nejedná o explicitní zdroj uvedený v NuGet.Config.When using NuGet 3.4.3 or greater, the NuGet Restore task will not restore packages from NuGet.org unless it is an explicit source in the NuGet.Config.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Přidejte NuGet.org do souboru NuGet.Config.Ensure NuGet.org is in NuGet.Config.


Úkoly sestavení a vydání NuGet nejsou ověřenyNuGet build and release tasks do not authenticate

 • Problém:Issue:

  Při použití Team Foundation Server / správy balíčků nedojde k ověření úkolů buildu a vydání NuGet vůči kanálům, pokud je agent spuštěn jako uživatel NETWORK SERVICE – což je výchozí nastavení, pokud je agent sestavení spuštěn jako služba.When using Team Foundation Server / Package Management, NuGet build and release tasks will not authenticate to feeds if the agent is running as a NETWORK SERVICE user, which is the default when the build agent is run as a service. K tomu dochází, protože verze NuGet starší než 3.5 používají přihlašovací údaje uživatelského účtu, který spouští agenta sestavení, a ne přihlašovací údaje poskytnuté úlohou sestavení.This happens because versions of NuGet before 3.5 use the credentials of the user account running the build agent, not the credentials provided by the build task.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Pokud chcete použít úlohy sestavení/vydání NuGet spolu s kanály TFS pomocí agenta, který je spuštěn jako NETWORK SERVICE, je nutné použít NuGet 3.5 nebo vyšší.To use NuGet build/release tasks with TFS feeds using an agent that is running as a NETWORK SERVICE, you must use NuGet 3.5 or higher.

Úlohy sestavení a vydání NuGet používají přihlašovací údaje agentaNuGet build and release tasks use agent’s credentials

 • Problém:Issue:

  Verze NuGet starší než 3.5 používají přihlašovací údaje uživatelského účtu, který spouští agenta sestavení, a ne přihlašovací údaje poskytnuté úlohou sestavení.Versions of NuGet before 3.5 use the credentials of the user account running the build agent, not the credentials provided by the build task. To může způsobit neočekávaný přístup nebo zamezení přístupu ke kanálům.This may result in unexpected access or lack of access to feeds.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  U agentů sestavení TFS používejte NuGet 3.5 nebo vyšší.Use NuGet 3.5 or higher on TFS build agents.

Při upgradu TFS se neupgraduje automaticky externí rozšířeníExternal extensions do not automatically upgrade when upgrading TFS

 • Problém:Issue:

  Pokud jste stáhli rozšíření z webu Visual Studio Marketplace, publikovali ho v instalaci sady TFS 2015 a potom upgradovali na TFS 2017, nebude se rozšíření automaticky aktualizovat, když se na webu Marketplace publikují nové verze tohoto rozšíření.If you downloaded an extension from the Visual Studio Marketplace, published it to your TFS 2015 installation, and then upgraded to TFS 2017, the extension will not be automatically updated when new versions of the extension are published to the Marketplace.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Po upgradu na TFS 2017 odinstalujte rozšíření, která jste nainstalovali v TFS 2015.After upgrading to TFS 2017, uninstall the extensions you had installed in TFS 2015. Potom znovu nainstalujte nejnovější rozšíření.Then reinstall the latest extensions. V TFS 2017 jsme přidali funkci, která automaticky jednou denně zjišťuje aktualizovaná externí rozšíření a upgraduje je.In TFS 2017 we added a feature to automatically check for updated external extensions once a day and upgrade them.

V definicích verzí není možné spustit úlohu Jenkins Queue JobThe Jenkins Queue Job task cannot be run in release definitions

 • Problém:Issue:

  Při spuštění úlohy Jenkins Queue Job v definici verze se zákazníkům zobrazí chyba 500.When running the Jenkins Queue Job task in a release definition, customers get a 500 server error.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  V současné době je možné spustit úlohu Jenkins Queue Job jako součást definic sestavení TFS, ale ne jako součást definic verzí.Currently, the Jenkins Queue Job task can be run as part of TFS build definitions, but not release definitions. Tuto možnost přidáme v budoucí verzi.This ability will be added in a future release.

Vlastní moduly plug-in serveru TFS je potřeba znovu sestavit na knihovnách DLL TFS 2017Custom TFS server plugins need to be rebuilt against TFS 2017 DLLs

 • Problém:Issue:

  Vlastní moduly plug-in serveru TFS po upgradu na TFS 2017 nefungují.Custom TFS server plugins do not work after upgrading to TFS 2017.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Znovu sestavte vlastní moduly plug-in serveru na sestaveních TFS 2017.Rebuild your custom server plugins against the TFS 2017 assemblies.

Objektový model serveru pro vlastní moduly plug-in serveru TFS se od TFS 2015 RTM změnilThe Server Object Model for Custom TFS server plugins has changed since TFS 2015 RTM

 • Problém:Issue:

  Vlastní moduly plug-in serveru TFS se nekompilují.Custom TFS server plugins do not compile.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Opravte zdrojový kód podle pokynů v tomto blogovém příspěvku.Fix up source code as described in this blog post.

Při použití akcí správce dochází k výjimceWhen using administrator actions, an exception is thrown

 • Problém:Issue:

  Když správci týmů na stránce Správa upozornění použijí vyhledávání Najít upozornění pro konkrétního uživatele k vyhledání předplatného týmu, může se zobrazit výjimka.In the Alerts Administration page, when Team Administrators use the Find Alerts for a specific user search to find subscriptions for a team, they might get an exception.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  • 1. možnost: Klikněte na uzel Všechna upozornění a nastavte filtr Všechna upozornění mého týmu.Option 1: Click on the All Alerts node and set the All My Teams Alerts filter to show. Zobrazí se všechna upozornění pro všechny skupiny, ke kterým má uživatel přístup.This will show all alerts for all groups that the user has access to.

  • 2. možnost: Pokud je skupina týmem, nehledejte název týmu, ale přejděte na stránku Správa upozornění daného týmu, kde můžete spravovat předplatné.Option 2: In case the group is a team, instead of searching by team name, navigate to this team’s Alerts Administration page to manage subscriptions.

Problém při používání úloh pro spouštění funkčních testů u týmových sestavení / správy verzíIssue using tasks for running functional tests in Team Build / Release Management

 • Problém:Issue:

  Při spouštění funkčních testů u týmových sestavení / správy verzí s použitím úkolů nasazení služby Visual Studio Test Agent a spuštění funkčních testů z katalogu úloh se v současnosti používá aktualizace Agents for Visual Studio 2015 Update 3 a tyto funkční testy je možné použít jenom k spuštění testů vytvořených s použitím sady Visual Studio 2013 a Visual Studio 2015.Running functional tests in Team Build / Release Management using ‘Visual Studio Test Agent Deployment’ and ‘Run Functional Tests’ tasks from the task catalog currently uses Agents for Visual Studio 2015 Update 3 and can only be used to run tests built using Visual Studio 2013 and Visual Studio 2015. Tyto úlohy není možné použít ke spuštění testů vytvořených pomocí sady Visual Studio 2017 RC.These tasks cannot be used for running tests built using Visual Studio 2017 RC. Další podrobnosti najdete v tomto blogovém příspěvku.For more details, please refer to this blog post.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Pro tento problém neexistuje alternativní řešení.There is no workaround. Podpora pro použití služby Test Agent 2017 a spouštění testů vytvořených pomocí sady Visual Studio 2017 bude přidána v časovém rámci vydání aktualizace TFS 2017 Update 1.Support for using Test Agent 2017 and running tests built using Visual Studio 2017 will be added in the TFS 2017 Update 1 timeframe.

Rozšíření se automaticky neaktualizujíExtensions are not being auto-updated

 • Problém:Issue:

  Pokud upgradujete dřívější verzi serveru TFS na TFS 2017 a TFS 2017 běží v připojeném režimu, nebudou se rozšíření aktualizovat, jak by měla.If you upgrade a prior version of TFS to reach TFS 2017 and are running TFS 2017 in connected mode then your extensions will not be auto-updated as they should be.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Pro tento problém zatím neexistuje alternativní řešení.There is no workaround at this time. Tento problém jsme vyřešili a oprava chování automatických aktualizací vám bude doručena prostřednictvím aktualizace Update 2 pro TFS 2017.We have fixed the issue and the auto update behavior will reach you through TFS 2017 Update 2. Pokud z nějakého důvodu nemůžete na aktualizaci Update 2 čekat, kontaktujte nás přes kanál podpory a my vám opravu zpřístupníme dříve.If for any reason you cannot wait for Update 2 then reach us through the Support channel and we shall share the fix earlier.

Pokud narazíte na problémy, které brání v nasazení do produkčního prostředí (živý provoz), kontaktujte prosím podporu produktů Microsoft.If you encounter issues that are preventing you from deploying in a production environment (Go-Live), please contact Microsoft product support. (jen v angličtině) Pracovní doba jen USA (po–pá 6:00–18:00 PST), odpověď do 1 pracovního dne.(English only) U.S. business hours only (M-F 6a-6p PST), 1 business day response.

Na začátek stránky
Top of Page