Team Foundation Server 2017 Update 1 – zpráva k vydání verze Team Foundation Server 2017 Update 1 Release Notes

Poznámka

Pokud jste na tuto stránku přešli z neanglické jazykové verze a chcete zobrazit nejaktuálnější obsah, navštivte tuto zprávu k vydání verze v angličtině.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

Tip

Jazyk stránky můžete přepnout v dolní části této stránky.You can switch the page language at the bottom of this page. Klikněte naClick the ikonu a vyhledejte svůj jazyk, nebo si vyberte ze seznamu dostupných jazyků. icon, search for your language, or select from the list of available languages.


Datum vydání: 7. března 2017Release Date: March 7, 2017

S radostí oznamujeme vydání produktu Team Foundation Server 2017 Update 1.We are happy to announce the release of Team Foundation Server 2017 Update 1. Tato nová verze zahrnuje nejnovější funkce a vylepšení.This new release includes our most recent feature innovations and improvements. Informace o požadavcích najdete na stránce Požadavky a kompatibilita pro Team Foundation Server.You can find requirement information on the Team Foundation Server Requirements and Compatibility page.

Stažení: Team Foundation Server 2017 Update 1Download: Team Foundation Server 2017 Update 1

Informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce Ke stažení.To learn more about other related downloads, see the Downloads page.

Souhrn: Co je nového ve verzi TFS 2017 Update 1Summary: What's New in TFS 2017 Update 1


Novinky ve verzi TFS 2017 Update 1What's New in TFS 2017 Update 1

Osobnější prostředí More personal experiences

Domovská stránka přizpůsobené kolekcePersonalized collection home page

V této verzi máte velmi snadný přístup k artefaktům, které jsou pro vás nejdůležitější.With this release, it's super easy for you to access artifacts that are most important to you. Stránka kolekce (obrázek 1) má přepracovaný a přizpůsobený vzhled a zobrazuje projekty, oblíbené položky, práci a žádosti o přijetí změn, na kterých vám záleží.The redesigned collection page (Figure 1) has a personalized experience that shows the Projects, Favorites, Work, and Pull Requests you care about. Na začátku pracovního dne tak máte dokonalý přehled.This makes for a great way to start your day. Na jednom místě tak rychle najdete všechno, co potřebujete a o co se zajímáte.You can go to one place and quickly find everything you need and care about. Další informace najdete v článku o stránkách centra účtů.See Account hub pages for more information.

Redesigned collection page
(Obrázek 1) Přepracovaná stránka kolekce(Figure 1) Redesigned collection page

Vaše projekty získávají identituYour project gets an identity

Přehled o svém projektu teď můžete získat na jednom místě.There is now one place to get an overview of your project. Nová stránka projektu usnadňuje zobrazení a úpravu popisu projektu, zobrazení nebo přidání členů a kontrolu posledních aktivit.The new project page makes it easy to view and edit the project description, view or add members, and check on the latest activity. Začít nový projekt a využít všechny integrované funkce DevOps, které jsou součástí TFS, je ještě snadnější.It is even easier to get started with a new project, and leverage all the built-in DevOps functionality of TFS.

Vylepšení správy verzí Version Control Improvements

Změny oprávnění správců úložišť Repo admin permission changes

Pro úložiště Git jsme oprávnění Spravovat rozdělili do několika odstupňovaných oprávnění.For Git repos, we’ve divided the Administer permission into several more granular permissions. Máte tak větší flexibilitu při rozhodování, kdo může provádět jaké akce.This gives you more flexibility to decide who can perform what actions. Každému ve svém účtu můžete například povolit vytváření nových úložišť, ale zakázat odstraňování úložišť nebo přidávání nových uživatelů do úložiště.For instance, you may allow anyone in your account to create new repositories, but disallow them from deleting repos or adding new users to a repo. Nová oprávnění:The new permissions are:

 • Spravovat oprávnění: přidání/odebrání uživatelů a oprávněníManage permissions: Add/remove users and permissions.
 • Vytvořit: vytvoření nového úložištěCreate: Create a new repo.
 • Odstranit: odstranění úložištěDelete: Delete a repo.
 • Přejmenovat: přejmenování úložištěRename: Rename a repo.
 • Upravit zásady: konfigurace zásad větveEdit policies: Configure branch policies.
 • Odebrat zámky ostatních: odebrání zámků větví nastavených jiným uživatelemRemove others’ locks: Remove branch locks set by another user.

Tato oprávnění se dají aplikovat na všechna úložiště v projektu nebo na individuální úložiště.These permissions can be applied to all repositories in a project, or to individual repositories.

Vylepšení zásad větve Branch policy improvements

V části Zásady (obrázek 2) jsou teď povinné a nepovinné zásady seskupené do sekcí.In the Policies section (Figure 2), the required and optional policies are now grouped into sections. Díky tomu je přesně jasné, které zásady jsou nutné k dokončení žádosti o přijetí změn.This clarifies exactly which policies are required in order to complete a PR. Také požadovaní schvalující jsou uvedeni v příslušné sekci, přičemž ke schválení dojde jen při schválení všemi požadovanými schvalujícími.Required reviewers are also summarized in the required section, and will only be marked as passing when all required reviewers have approved.

Policies section
(Obrázek 2) Oddíl zásad(Figure 2) Policies section

Pokud potřebujete zásady obejít (a mít požadovaná oprávnění), budou v dialogu Dokončit zobrazeny nové možnosti (obrázek 3).If you need to bypass policies (and have the required permissions), a new experience will be shown in the Complete dialog (Figure 3). Všechny nesplněné zásady budou uvedeny ve zprávě s upozorněním a zobrazí se nová explicitní možnost výslovného souhlasu s přepisem zásad.Any policies that are not met will be shown in a warning message, and a new explicit option to opt-in to override policies will be presented. Při zaškrtnutí této možnosti přepisu se povolí akce Přepsat a dokončit, která žádost o přijetí změn dokončí a přepíše přitom všechny neúspěšné zásady.Checking the override option will enable the Override & Complete action, which will complete the PR, overriding any failing policies.

Complete dialog
(Obrázek 3) Dialog s informacemi o dokončení(Figure 3) Complete dialog

Podpora vyloučení souborů v zásadách požadovaných revidujícíchSupport file exclusions in the required reviewer policy

Při zadávání požadovaných revidujících pro konkrétní cesty k souborům teď můžete pomocí předpony „!“When specifying required reviewers for specific file paths, you can now exclude paths by using a “!” některé cesty vyloučit.prefix to the path you want to exclude. Z normálně požadovaného schvalování tak můžete například vyloučit složku s dokumentací (obrázek 4).For example, you can use this to exclude a docs folder from your normally required signoff (Figure 4).

File exclusion support
(Obrázek 4) Podpora vyloučení souborů(Figure 4) File exclusion support

Import úložištěImport repository

Můžete teď importovat úložiště Git ze služeb GitHub, BitBucket, GitLab nebo odjinud.You can now import a Git repository from GitHub, BitBucket, GitLab, or other locations. Import je možný buď do nového, nebo existujícího prázdného úložiště.Import into either a new, or existing empty repository. Další informace najdete v článku o importu úložiště Git.For more information, see Import a Git repo.

Přidání souboru .gitignore během vytváření úložištěAdd .gitignore during repo creation

Při vytváření nového úložiště Git teď můžete přidat soubor .gitignore a přidružit ho k tomuto úložišti.While creating a new Git repository, you can now add and associate a .gitignore file with your repository. Soubor .gitignore určuje soubory, které má Git při potvrzování ignorovat.A .gitignore file specifies files that Git should ignore while performing a commit.

Toto dialogové okno vám umožňuje vybrat některou z mnoha dostupných šablon .gitignore (obrázek 5).The dialog allows you to select one of the many available .gitignore templates (Figure 5).

Add .gitignore during repo creation
(Obrázek 5) Přidání souboru .gitignore během vytváření úložiště(Figure 5) Add .gitignore during repo creation

Výběr určitých položek a vrácení zpětCherry-pick and revert

Přidali jsme dvě nové funkce, které usnadňují portaci nebo odvolání změn z webového portálu: výběr určitých položek a vrácení zpět.We’ve added two new features that make it easier to port or back out changes from the web portal: Cherry-pick and Revert.

Příkazem pro výběr určitých položek můžete změny v žádostech o přijetí změn portovat do několika větví.Use the cherry-pick command to port changes in a pull request to multiple branches. To využijete, když například potřebujete udělat hotfix nějaké chyby, která by se ale měla zároveň opravit v hlavní linii.A typical use case is when a bug needs to be hotfixed, but should also be fixed in the mainline. Jakmile vytvoříte žádost o přijetí změn, která obsahuje opravu pro větev hotfixu, můžete snadno vybrat stejnou opravu pro hlavní větev.Once you’ve created your pull request that contains the fix to the hotfix branch, you can easily cherry-pick the same fix into the master branch. Další informace najdete v článku o kopírování změn pomocí výběru určitých položek.See Copy changes with cherry-pick for more information.

Můžete vracet změny u dokončených žádostí o přijetí změn.You can revert changes on completed PRs. Najděte žádost o přijetí změn, která vnesla chybnou změnu, klikněte na Vrátit a podle postupu vytvořte žádost o přijetí změn, která nežádoucí změny odvolá.Find the PR that introduced the bad change, click Revert, and follow the steps to create a PR that backs out the unwanted changes. Další informace najdete v článku o vracení změn v Gitu.For more information, see Undo Changes with Git.

Konfigurovatelná srovnávací větevConfigurable compare branch

Srovnávací větev teď můžete nastavit vůči jiné než výchozí větvi.You can now set your compare branch to something other than the default branch. Toto nastavení se zachová pro každého uživatele zvlášť.This setting will be remembered on a per-user basis. Žádosti o přijetí změn a nové větve vytvořené na stránce Větve budou založené na jiné větvi, než kterou nastavíte jako srovnávací.Pull requests and new branches created from the Branches page will be based off the branch you set as the compare branch. Další informace najdete v článku o správě větví.See Manage your branches for more information.

Hledání souboru nebo složkyFind a file or folder

Soubor nebo složku můžete v úložišti rychle vyhledat pomocí centra Kód v projektu služby Team Services.You can quickly search for a file or folder in a repository using the Code hub in your Team Services project. Výsledky obsahují položky v aktuálním adresáři následované soubory a složkami v celém úložišti.The result lists items from your current folder followed by files and folders across the repository.

Když v libovolném adresáři Gitu přejdete na pole s cestou (obrázek 6) a začnete psát, spustí se v navigaci hledání souboru nebo složky, které chcete najít.For any Git repository, go to the path control box (Figure 6), and start typing to initiate a navigation search experience for the file, or folder you are looking for.

Find a file or folder
(Obrázek 6) Hledání souboru nebo složky(Figure 6) Find a file or folder

Potvrzení při odstraňování úložišťConfirmation for deleting repos

Aby nedošlo k neúmyslnému odstranění úložiště, musíte teď tuto akci potvrdit zadáním názvu odstraňovaného úložiště.To prevent accidental repository deletions, you now have to type the name of the repository that you wish to delete to confirm the action.

Oblíbená úložištěRepo favorites

Úložiště, se kterými nejčastěji pracujete, teď můžete označit jako oblíbená.You can now favorite the repos you work with most frequently. Při výběru úložiště (obrázek 7) uvidíte karty pro všechna úložiště a vaše oblíbená úložiště.In the repo picker (Figure 7), you will see tabs for All repositories and your Favorites. Kliknutím na hvězdičku přidáte úložiště do seznamu oblíbených úložišť.Click the star to add a repository to your list of Favorites.

Repo favorites
(Obrázek 7) Oblíbená úložiště(Figure 7) Repo favorites

Hledání souboru nebo složky v historii potvrzeníSearch for a file or folder in commit history

Můžete teď hledat soubor nebo složku v úložišti a zobrazit historii potvrzení tohoto souboru nebo složky podobně jako na kartě souborů.Similar to the files tab, you can now search for a file or folder in a repository and see the history of commits for that file or folder. Když v libovolném adresáři Gitu přejdete na pole s cestou na kartě Historie (obrázek 8) a začnete psát, spustí se v historii hledání souboru nebo složky, které chcete najít.For any Git repository, go to the path control box on the History tab (Figure 8), and start typing to initiate a history search experience for the file, or folder you are looking for.

Commit history
(Obrázek 8) Historie potvrzení(Figure 8) Commit history

Vylepšení stránky pro potvrzeníCommit page improvements

Uživatelské prostředí stránky s podrobnostmi potvrzení a stránky s historií potvrzení jsme přepracovali tak, aby bylo moderní a umožňovalo vysoké pracovní nasazení.We made your experience of the commit details page and commit history page up-to-date and highly performant. Můžete teď vyhledat důležité informace související s potvrzením a pracovat s nimi.You can now find, and act on, important information related to the commit at a bird’s-eye view.

Zde je příklad stránky s podrobnostmi potvrzení (obrázek 9):Here is an example of the commit details page (Figure 9):

Commit details
(Obrázek 9) Podrobnosti potvrzení(Figure 9) Commit details

Zde je příklad stránky s historií potvrzení (obrázek 10):Here is the commit history page (Figure 10):

Commit history
(Obrázek 10) Historie potvrzení(Figure 10) Commit history

Hledání potvrzení ve větvíchSearch for commits in branches

Kliknutím na tlačítko Hledat ve větvích na stránce s podrobnostmi potvrzení teď můžete hledat potvrzení v zadané větvi nebo značce (obrázek 11).You can now search for a commit in a specified branch or a tag by clicking on the Search in branches button on the commit details page (Figure 11).

Commit search
(Obrázek 11) Hledání potvrzení(Figure 11) Commit search

V okně můžete vybrat značky a větve k zobrazení, i když tyto větve a značky neobsahují konkrétní potvrzení (obrázek 12).You can select tags and branches in the window to view, even if these branches and tags do not contain the particular commit (Figure 12).

Commit search dialog
(Obrázek 12) Dialog pro hledání potvrzení(Figure 12) Commit search dialog

Panel nástrojů pro ovládací prvek diskuze Discussion control toolbar

Markdown je mocný nástroj při přidávání komentářů k žádostem o přijetí změn, může být ale obtížné zapamatovat si syntaxi.Markdown is a powerful tool when adding comments to pull requests, but it can be hard to remember the syntax. Pro zjednodušení jsme do ovládacího prvku diskuze přidali panel nástrojů (obrázek 13).To make this easier, we’ve added a toolbar to the discussion control (Figure 13). Tím se vloží vhodná syntaxe Markdownu pro přidání běžného formátování.This will insert the appropriate Markdown syntax to add common formatting. Pomocí ovládacích prvků na tomto novém panelu nástrojů můžete přidávat nadpisy, tučné písmo, kurzívu, odkazy, kód a seznamy, stejně jako funkce typu zmínek @ a #.Headings, boldface, italics, links, code, and lists can all be added using the new toolbar controls, and features like @ and # mentions can be entered using the toolbar as well. K dispozici jsou klávesové zkratky pro tučné písmo (CTRL+B), kurzívu (CTRL+I) a vytváření odkazů (CTRL+K).Keyboard shortcuts are available for boldface (CTRL + B), italics (CTRL + I), and creating links (CTRL + K).

Discussion toolbar
(Obrázek 13) Panel nástrojů diskuze(Figure 13) Discussion toolbar

Vylepšení komentářů k žádosti o přijetí změn PR comment improvements

Abychom vám pomohli lépe rozpoznat nové komentáře v žádostech o přijetí změn, přidali jsme k novým odpovědím v existujících diskuzních vláknech určité vizuální prvky.To help you better identify the new comments in their PR, we’ve added some additional decoration to the new replies in existing discussion threads. V komentářích v zobrazení souborů budou rovněž zvýrazněna vlákna obsahující nové komentáře (obrázek 14).Comments in the files view will also highlight threads that have new comments (Figure 14).

PR comment
(Obrázek 14) Vylepšení komentářů k žádosti o přijetí změn(Figure 14) PR comment improvements

Zobrazení žádostí o přijetí změn pro potvrzení View PRs for a commit

Na stránce s podrobnostmi potvrzení teď můžete zobrazit všechny přidružené žádosti o přijetí změn.You can now view all associated pull requests for a commit on the Commit details page. Na následujícím obrázku (obrázek 15) vidíte, že:From the image below (Figure 15), you can see that:

 • V rozevíracím seznamu přidružených žádostí o přijetí změn jsou k tomuto potvrzení přidružené dvě žádosti o přijetí změn.In the associated pull request drop-down, there are two pull requests associated with this commit.
 • Žádost o přijetí změn č. 2 přenesla toto potvrzení do hlavní větve.Pull request #2 brought this commit to master.
 • Stejné potvrzení bylo přeneseno do větve 4 prostřednictvím žádosti o přijetí změn č. 1.The same commit was brought into branch 4 via pull request #1.
PR in commits
(Obrázek 15) Žádosti o přijetí změn v potvrzeních(Figure 15) PR in commits

Sledování žádosti o přijetí změnFollow a pull request

Žádost o přijetí změn teď můžete sledovat, abyste prostřednictvím e-mailových upozornění byli informováni o všech změnách.You can now follow a pull request to stay notified of any changes via email alerts. Možnost Sledovat je dostupná v místní nabídce (obrázek 16).The option to Follow is available in the context menu (Figure 16).

Follow a pull request
(Obrázek 16) Sledování žádosti o přijetí změn(Figure 16) Follow a pull request

Opakované sloučení žádosti o přijetí změnRestart pull request merge

Byla přidána možnost opakovat sloučení žádosti o přijetí změn, pokud došlo k aktualizaci cílové větve.Another option has been added to re-attempt the merge for a pull request where the target branch has been updated. Možnost Restartovat sloučení je užitečná, když chcete ověřit, že při nedávných změnách v cílové větvi nedošlo ke konfliktům nebo k poškození sestavení žádosti o přijetí změn.This Restart merge option is useful when you want to verify that recent changes to the target branch haven’t created conflicts or broken your PR build.

Blokované dokončení u zamítnutých žádostí o přijetí změnCompletion blocked on rejected pull requests

Ve větvích, u kterých jsou nastavené zásady revize kódu, se zobrazí, že žádosti o přijetí změn nelze dokončit, pokud je zamítl nejméně jeden revidující.Branches that have the code review policy set will show that the PR is unable to be completed if it is rejected by one or more reviewers. Mnozí z vás toto chování očekávali, proto jsme výchozí chování změnili.Many of you expected this behavior, so we’ve changed the default behavior. Pro týmy, kterým vyhovuje původní chování, je na stránce pro nastavení zásad větve dostupná nová možnost (obrázek 17).For teams that want the original behavior, there is a new option in the branch policy setting page (Figure 17).

Code review policy
(Obrázek 17) Zásady revize kódu(Figure 17) Code review policy

Markdown v popisu žádosti o přijetí změnMarkdown in pull request description

Popis své žádosti o přijetí změn můžete vyšperkovat pomocí Markdownu.Spice up your pull request description with Markdown. Stejná podpora Markdownu, kterou znáte a používáte v komentářích žádostí o přijetí změn, je teď dostupná v popisech žádostí o přijetí změn.The same Markdown support you know and love in pull request comments is now available in the pull request description.

Přílohy v diskuzích k žádostem o přijetí změnAttachments in PR discussions

Ke komentářům žádostí o přijetí změn teď můžete přidávat přílohy (obrázek 18).You can now add attachments to your pull request comments (Figure 18). Přílohy se dají přidat přetažením nebo procházením.Attachments can be added by drag-and-drop or by browsing. Obrázkové přílohy stačí přidat jednoduchým vložením ze schránky.For images, attachments can be added by simply pasting from the clipboard. Po přidání přílohy se komentář pomocí Markdownu automaticky aktualizuje o odkaz na novou přílohu.Adding an attachment automatically updates the comment to include a Markdown reference to the new attachment.

Attachments in PR discussions
(Obrázek 18) Přílohy v diskuzích k žádostem o přijetí změn(Figure 18) Attachments in PR discussions

Zvýraznění žádostí o přijetí změn, které mají aktualizaceHighlight the PRs that have updates

Aktualizací vašich žádostí o přijetí změn si teď všimnete snadněji než dříve.It’s now easier than ever to see the updates to your pull requests. V zobrazení seznamu žádostí o přijetí změn (obrázek 19) se u žádostí, které se změnily od doby, kdy jste je naposledy viděli, zobrazuje nový sloupec aktualizací, ve kterém je znázorněné shrnutí těchto změn.In the PR list view (Figure 19), PRs with changes since you've last seen them, are shown with a new updates column that shows a roll-up of the changes.

PR updated files
(Obrázek 19) Aktualizované soubory žádosti o přijetí změn(Figure 19) PR updated files

Při zobrazení žádosti o přijetí změn, která obsahuje změny, se v přehledu zobrazí podobná souhrnná zpráva.When you view a PR that has changes, you’ll see a similar summary message in the overview. Nová vložení a vlákna komentářů jsou modře zvýrazněná (obrázek 20).New pushes and comment threads are highlighted in blue (Figure 20). Kliknutím na odkaz Zobrazit aktualizace kódu přejdete do zobrazení Soubory, kde je vidět rozdíl nových změn oproti naposledy zobrazené žádosti o přijetí změn.Clicking the View code updates link will navigate to the Files view, where a diff of the new changes since you last viewed the pull request is shown. Tato funkce usnadňuje zpracování žádosti o přijetí změn, u které autor v reakci na vaši zpětnou vazbu udělal změny.This feature makes it easy to follow up on a PR where the author made changes in response to feedback.

PR summary
(Obrázek 20) Shrnutí žádosti o přijetí změn(Figure 20) PR summary

Zásada větve pro strategii sloučení žádostí o přijetí změnBranch policy for PR merge strategy

Přidali jsme novou zásadu větve (obrázek 21), která umožňuje u jednotlivých větví definovat strategii pro sloučení žádostí o přijetí změn.We’ve added a new branch policy (Figure 21) that lets you define a strategy for merging pull requests for each branch. Dříve jste při dokončení žádosti o přijetí změn zvolili buď sloučení, nebo zploštění.Previously, you chose the decision to either merge or squash at the time a PR was completed. Pokud je tato zásada povolená, přepíše vaše předvolby a vynutí požadavek nastavený touto zásadou.If enabled, this policy will override your preferences, enforcing the requirement set by the policy.

Branch policy
(Obrázek 21) Zásada větve(Figure 21) Branch policy

Zobrazení informací o konfliktu při slučováníExpose merge conflict information

Pokud s žádostí o přijetí změn kolidují nějaké soubory, budou teď v přehledu vidět podrobnosti o těchto konfliktech (obrázek 22).If there are any files with conflicts in a pull request, the details about those conflicts will now be visible in the overview (Figure 22). Zobrazí se seznam jednotlivých konfliktních souborů s krátkým shrnutím typu konfliktu mezi zdrojovou a cílovou větví.Each conflicting file will be listed, along with a short summary of the type of conflict between the source and target branches.

Merge conflicts
(Obrázek 22) Konflikty při slučování(Figure 22) Merge conflicts

Tlačítko pro náhled MarkdownuMarkdown preview button

Při prohlížení rozdílu souboru Markdownu v potvrzení, vložení nebo žádosti o přijetí změn teď můžete jednoduchým přepnutím zobrazit výsledné vykreslené zobrazení.When viewing a diff of a markdown file in a commit, push, or pull request, you can now easily toggle to see the resulting rendered view.

Vylepšení sledování pracovních položek Work Item Tracking Improvements

Vylepšené hledání polí identity s omezeným rozsahemImproved search experience for scoped identity fields

V této verzi jsme aktualizovali chování při výběru identity u polí identity s omezeným rozsahem, což jsou pole identity nakonfigurovaná tak, aby se dala přiřadit jen ke konkrétní skupině uživatelů.With this release, we updated the identity picker behavior for scoped identity fields, i.e. identity fields that are configured to only allow assignment to a specific group of users. Při výběru se nově v seznamu naposledy použitých položek a výsledcích hledání nevrátí všichni platní uživatelé dané kolekce, ale jen členové nakonfigurované skupiny.In the updated experience, the picker’s MRU list and search results will only return members of the configured group, rather than show results for all valid users for the collection.

Vylepšení sestavení Build Improvements

Vrácení definic sestavení zpětRollback build definitions

Definici sestavení může vrátit zpět na předchozí verzi.You can roll a build definition back to a previous version. Můžete to udělat při úpravě definice sestavení, když přejdete na kartu Historie.You can do this when editing a build definition by going to the History tab.

Zakázání synchronizace a rezervace zdrojového kódu v sestaveníDisable the sync and checkout of sources in a build

Volitelně můžete zakázat automatickou synchronizaci a rezervaci zdrojového kódu pro Git.You can optionally disable the automatic source sync and checkout for Git. To vám umožní provádět operace se zdrojovým kódem pomocí úlohy nebo skriptu, takže se nebudete muset spoléhat na předdefinované chování agenta.This will enable you to handle the source operations in a task or script, instead of relying on the agent’s built-in behavior. Všechny proměnné související se zdrojovým kódem, jako Source.Version, Source.Branch a Build.SourcesDirectory, jsou nastavené.All standard source-related variables like Source.Version, Source.Branch, and Build.SourcesDirectory are set.

Klon Gitu bez podstruktury a git-lfsGit shallow clone and git-lfs

Sestavovací agent teď podporuje klon Gitu bez podstruktury a git-lfs.The build agent now supports Git shallow clone and git-lfs. Podrobné informace najdete v části Stránka úložiště definice sestavení.For more details, see the Build definition repository page.

Vytváření verzí úloh pro definice sestavení a vydaných verzíTask versioning for Build and Release definitions

Hlavní verzi úlohy, kterou provozujete v sestavení nebo vydané verzi, teď máte plně pod kontrolou.We’ve given you control over the major version of a task that you run in your build or release. Tato změna přispěje k menšímu počtu nepředvídatelných chyb, které byly způsobeny automatickými aktualizacemi agenta a verze úlohy.This change will result in fewer unpredictable errors that were caused by automatic updates to the agent and task version. Hlavní verze úlohy se teď zadává na kartě Sestavení vaší definice nebo na kartě Prostředí vaší definice vydané verze.You now specify the major version of the task on the Build tab of your definition, or on the Environments tab of your release definition.

Při vydání vedlejší verze (například z 1.2 na 1.3) se tato změna automaticky přenese do sestavení.When a minor version is released (for example, 1.2 to 1.3), you get that change automatically in your build. Při vydání hlavní verze (například 2.0) ale zůstane sestavení uzamčené na verzi 1.3, dokud neupravíte definici a ručně neprovedete změnu na novou hlavní verzi.But if a new major version is released (for example 2.0), then your build stays locked to version 1.3 until you edit the definition and manually change to the new major version. Na nové hlavní verze vás upozorní vlaječka v definici sestavení.A flag in the build definition alerts you to new major versions.

Vyžadování platby při správě balíčků Payment required for Package Management

Abyste mohli dál používat správu balíčků, budete si muset na Marketplace zakoupit buď předplatné Visual Studio Enterprise, nebo licenci na správu balíčků.To continue using Package Management, you will either need a Visual Studio Enterprise subscription or a Package Management license purchased in the Marketplace. O licencování správy balíčků si můžete přečíst více.You can read more about licensing Package Management.

Vylepšení balíčků Package Improvements

Zobrazení vydaných verzí ve správě balíčkůRelease views in Package Management

Do správy balíčků jsme přidali novou funkci s názvem zobrazení vydaných verzí (obrázek 23).We've added a new feature to Package Management called release views (Figure 23). Zobrazení vydaných verzí představují podmnožinu verzí balíčků ve vašem kanálu, které jste přenesli do zobrazení dané vydané verze.Release views represent a subset of package-versions in your feed that you've promoted into that release view. Když vytvoříte zobrazení vydané verze a nasdílíte ho s uživateli vašeho balíčku, budete mít kontrolu nad tím, na jakých verzích jsou závislí.Creating a release view and sharing it with your package's consumers enables you to control which versions they take a dependency on. To je zvlášť užitečné při používání průběžné integrace, kdy často publikujete aktualizované verze balíčků, ale nechcete oznamovat nebo podporovat každou publikovanou verzi.This is particularly useful in continuous integration scenarios where you're frequently publishing updated package versions, but may not want to announce or support each published version.

Začněte tím, že ve Web Accessu vyhledáte rychlý start nebo si přečtete o zobrazení vydání pro balíček CI/CD.Look for the quick start in Web Access or learn about release views for package CI/CD to get started.

Release views in Package Management
(Obrázek 23) Zobrazení verzí(Figure 23) Release views

npm ve správě balíčkůnpm in Package Management

Kanály správy balíčků teď podporují balíčky npm pro vývoj v jazycích Node.js a JavaScript.Package Management feeds now support npm packages for Node.js and JavaScript development. Kanály npm navíc podporují npmjs.com jako „nadřazený zdroj s mezipamětí“.In addition, npm feeds support npmjs.com as an "upstream source with caching." Když tuto možnost povolíte, bude váš kanál sloužit jako transparentní proxy a mezipaměť balíčků webu npmjs.com (viz Použití balíčků z webu npmjs.com), což znamená, že vám postačí získat konkrétní package@version z webu npmjs.com jen jednou; budoucí žádosti o tento balíček bude obsluhovat přímo server TFS.By enabling this option, your feed will transparently proxy and cache packages from npmjs.com (see Use packages from npmjs.com), which means that you'll only need to get a particular package@version from npmjs.com once; future requests for that package will be served directly from your TFS server. Pokud je balíček z webu npmjs.com odebrán, budete pořád schopni získat z TFS jeho verzi v mezipaměti.If a package is removed from npmjs.com, you'll still be able to get the cached version from TFS.

Začněte tím, že vyhledáte novou možnost npm v dialogovém okně Připojit ke kanálu (obrázek 24).To get started, look for the new npm option in the Connect to feed dialog (Figure 24).

npm in Package Management
(Obrázek 24) npm ve správě balíčků(Figure 24) npm in Package Management

Vylepšení podpory různých platforem Cross Platform Improvements

Formátování xcpretty úloh sestavení XcodeXcode Build task xcpretty formatting

Výstup xcodebuild teď můžete formátovat pomocí xcpretty (obrázek 25).You can now format your xcode build output with xcpretty (Figure 25). Pomocí xcodebuild můžete také publikovat výsledky testů JUnit do služby Team Services.You can also publish JUnit test results to Team Services with xcodebuild. K publikování výsledků testů se dříve jako nástroj sestavení musel používat xctool.Previously, xctool had to be used as the build tool to publish test results. Pokud teď chcete povolit xcpretty, zaškrtněte políčko Použít xcpretty a zrušte zaškrtnutí políčka Použít xctool v sekci Upřesnit úlohy Xcode.Now, to enable xcpretty, check Use xcpretty and uncheck Use xctool in the Advanced section of the Xcode task.

Xcode Build formatting
(Obrázek 25) Formátování Xcpretty(Figure 25) Xcpretty formatting

Publikování výsledků testu Jenkins a pokrytí kóduPublish Jenkins test and code coverage results

Sestavení Úloha fronty Jenkins a úloha vydané verze teď dokážou načítat výsledky testu a pokrytí kódu z úlohy nebo kanálu Jenkins.The Jenkins Queue Job build and release task can now retrieve test and code coverage results from a Jenkins job or pipeline. Tato funkce vyžaduje, abyste na server Jenkins nainstalovali modul TFS Plugin for Jenkins 5.2.0 nebo novější, a nakonfigurovali akci po sestavení Shromažďovat výsledky pro TFS/Team Services.This requires installation of the TFS Plugin for Jenkins 5.2.0 or later on your Jenkins server and configuring the post-build action Collect Results for TFS/Team Services. Jakmile se výsledky načtou z Jenkins, mohou se publikovat pomocí úloh sestavení Publikovat výsledky testu nebo Publikovat pokrytí kódu.After results are retrieved from Jenkins, they can be published with the Publish Test Results or Publish Code Coverage build tasks.

Podepisování balíčků pomocí Xcode 8 a jejich export v úloze sestavení XcodeXcode 8 signing and exporting packages in the Xcode Build Task

Úloha Xcode teď podporuje sestavování projektů s využitím automatického podepisování Xcode 8 (obrázek 26).The Xcode task now supports building your projects using Xcode 8 automatic signing (Figure 26). Certifikáty a zřizovací profily můžete na sestavovací server nainstalovat ručně, případně je nechat nainstalovat úlohou se zadáním možností Obsah souboru.You can install the certs and provisioning profiles on the build server manually, or have the task install them by specifying the File Contents options.

Xcode automatic signing
(Obrázek 26) Automatické podepisování Xcode(Figure 26) Xcode automatic signing

Při exportu balíčku aplikace (IPA) z archivu (.xcarchive) vyžaduje Xcode 8 určení souboru plist s možnostmi exportu (obrázek 27).Xcode 8 requires specifying an export options plist (Figure 27) when exporting an app package (IPA) from an archive (.xcarchive). Při použití Xcode 8 nebo Xcode 7 teď úloha Xcode automaticky identifikuje metodu exportu.The Xcode task now automatically identifies the export method if you are using Xcode 8 or Xcode 7. V úloze Xcode můžete určit metodu exportu nebo zadat vlastní soubor plist.You can specify the export method or specify a custom plist file from the Xcode task. Pokud používáte verzi Xcode starší než Xcode 7, použije úloha k vytvoření balíčku aplikace starý nástroj (xcrun).If you are using an Xcode version older than Xcode 7, the task falls back to using the old tool (xcrun) for creating the app package.

Xcode export options
(Obrázek 27) Možnosti exportu Xcode(Figure 27) Xcode export options

Vylepšení testování Test Improvements

Provádění testů vytvořených pomocí sady Visual Studio 2017 Run tests built using Visual Studio 2017

Pomocí úloh Nasadit testovacího agenta a Spustit funkční testy v kanálu CI/CD (obrázek 28) teď můžete nainstalovat testovací agenty pro Visual Studio 2017 a provádět testy vytvořené pomocí sady Visual Studio 2017.Using the Deploy Test Agent and Run Functional Tests tasks in CI/CD pipeline (Figure 28), you can now install Test Agents for Visual Studio 2017 and run tests that were built using Visual Studio 2017.

Run tests
(Obrázek 28) Spouštění testů(Figure 28) Run tests

Kontrola chyb z pracovní položkyVerify bugs from work item

Chybu teď můžete ověřit na základě opětovného spuštění testů, které zjistily chyby (obrázek 29).You can now verify a bug by re-running the tests which identified the bug (Figure 29). Pokud budete chtít spustit příslušný testovací případ ve Web runneru, můžete možnost ověření vyvolat z místní nabídky formuláře pracovní položky chyby.You can invoke the Verify option from the bug work item form context menu to launch the relevant test case in the web runner. Proveďte ověření pomocí Web runneru a aktualizujte pracovní položku chyby přímo ve Web runneru.Perform your validation using the web runner, and update the bug work item directly within the web runner.

Verify bugs from work item
(Obrázek 29) Kontrola chyb z pracovní položky(Figure 29) Verify bugs from work item

Pomocné rutiny klienta REST pro operace s testovacími krokyREST client helpers for Test Step operations

Budete teď moct vytvářet, upravovat a odstraňovat testovací kroky a přílohy testovacích kroků v pracovních položkách testovacího případu pomocí tříd pomocných rutin, které jsme přidali do klienta REST (viz ukázka rozhraní RestApi).You will now be able to create, modify, and delete test steps and test step attachments in Test Case work items using the helper classes we have added to the REST client (see the RestApi-Sample).

Aktualizace existujících chyb z Web runneruUpdate existing bugs from Web Runner

Kromě toho, že můžete vytvářet nové chyby z Web runneru, můžete teď také aktualizovat stávající chyby (obrázek 30).In addition to creating new bugs from the Web runner, now you can also update an existing bug (Figure 30). Veškerá shromážděná diagnostická data, kroky pro reprodukci a odkazy umožňující sledovatelnost z aktuální relace se automaticky přidají ke stávající chybě.All the diagnostic data collected, repro steps, and links for traceability from the current session are automatically added to the existing bug.

Test runner
(Obrázek 30) Aktualizace existující chyby(Figure 30) Update existing bug

Popis testovacího případu ve Webu runneruTest case description in Web Runner

Pole popisu testovacího případu se často používalo k zaznamenání předpokladů, které jsou požadované, než může být testovací případ zahájen.The test case description field was often used for capturing the prerequisites required before the test case execution can start. Díky této aktualizaci si teď můžete zobrazit informace o popisu testovacího případu ve Web runneru pomocí možnosti Zobrazit popis (obrázek 31).With this update, you are now be able to view the test case description information in the Web runner by using the Show description option (Figure 31).

Test case description
(Obrázek 31) Popis testovacího případu(Figure 31) Test case description

Bod příspěvků v centru testováníTest hub contribution point

Do centra Testovací plán jsme přidali nový bod příspěvků (ms.vss-test-web.test-plan-pivot-tabs) (obrázek 32), který vývojářům umožňuje psát rozšíření ve formě pivotové karty, která se zobrazí vedle karty Testy a Grafy.We have added a new contribution point (“ms.vss-test-web.test-plan-pivot-tabs”) (Figure 32) within the Test plan hub to allow developers to write extensions as a pivot tab that appears next to the Tests and Charts tab.

Contribution point
(Obrázek 32) Bod příspěvků(Figure 32) Contribution point

Odstranění artefaktů testuDelete test artifacts

Před touto verzí se vaše možnost odstranění omezovala na pracovní položky.Prior to this release, your delete option was limited to work items. V této aktualizaci teď máte možnost trvale odstranit artefakty testu – testovací plány, testovací sady, testovací případy, sdílené parametry a sdílené kroky – z centra testování i z pracovního centra pomocí možnosti Trvale odstranit (obrázek 33) v místní nabídce formuláře pracovní položky.With this update, you now have the ability to permanently delete test artifacts—test plans, test suites, test cases, shared parameters, and shared steps—both from the Test hub and the Work hub, by using the Permanently delete (Figure 33) option in the work item form context menu.

Delete test artifacts
(Obrázek 33) Odstranění artefaktů testu(Figure 33) Delete test artifacts

Oblíbené položky pro testovací plányFavorites for Test Plans

Testovací plány, se kterými nejčastěji pracujete, teď můžete označit jako oblíbené.You can now favorite the Test Plans you work with most frequently. Při výběru testovacích plánů uvidíte karty pro všechny a oblíbené testovací plány (obrázek 34).In the Test Plans picker, you will see tabs for All your Test Plans and Favorites (Figure 34). Kliknutím na ikonu hvězdičky si testovací plán přidáte do seznamu oblíbených.Click the star icon to add a Test Plan to your list of favorites. Oblíbené testovací plány jsou přístupné při výběru testovacích plánů a na kartě Oblíbené na nové domovské stránce účtu.The favorited Test Plans are accessible in the Test Plans picker and from the Favorites tab in the new account home page. Testovací plány můžete také filtrovat hledáním v poli s názvem (obrázek 35).You can also filter Test Plans by searching on the title field (Figure 35).

Test plans
(Obrázek 34) Testovací plány(Figure 34) Test plans
Test favorites
(Obrázek 35) Oblíbené testy(Figure 35) Test favorites

Analýza dopadu testu pro spravované automatizované testyTest Impact Analysis for managed automated tests

Analýza dopadu testu pro spravované automatizované testy je teď dostupná přes zaškrtávací políčko ve Verze 2* (preview) verzi úlohy VSTest (obrázek 36).Test Impact Analysis for managed automated tests is now available via a checkbox in the Version 2.* (preview) version of the VSTest task (Figure 36).

Test impact analysis
(Obrázek 36) Analýza dopadu testu(Figure 36) Test impact analysis

Pokud je povolená, spustí se jen relevantní sada spravovaných automatizovaných testů, které musí proběhnout kvůli ověření dané změny kódu.If enabled, only the relevant set of managed automated tests needed to validate a given code change, will run. Analýza dopadu testu vyžaduje nejnovější verzi sady Visual Studio a v současnosti se podporuje v CI pro spravované automatizované testy.Test Impact Analysis requires the latest version of Visual Studio, and is presently supported in CI for managed automated tests.

Podpora rozšíření Test & Feedback ve FirefoxuFirefox support for Test & Feedback extension

S radostí oznamujeme všeobecnou dostupnost rozšíření Test & Feedback pro Firefox.We are happy to announce the General Availability of the Test & Feedback extension for Firefox. Tento doplněk Firefoxu si můžete stáhnout z webu našeho tržiště.You can download the Firefox add-on from our marketplace site.

Poznámka: Pracujeme také na podpoře prohlížeče Edge; čekejte na další informace.Note: Support for the Edge browser is also in the works; stay tuned for more updates.

Vylepšení nástroje Release Management Release Management Improvements

Podpora skupin proměnných ve vydané verzi Variable groups support in Release

Skupiny proměnných slouží k seskupení proměnných a jejich hodnot tak, aby byly přístupné v několika definicích vydaných verzí.Variable groups are used to group your variables and their values to make them available across multiple release definitions. Můžete také určit zabezpečení skupin proměnných a zvolit, kdo může zobrazit, upravit a využít proměnné ve skupinách proměnných v definicích vydaných verzí.You can also manage security for variable groups and chose who can view, edit, and consume the variables from the variable groups in your release definitions.

Otevřete kartu Knihovna v centru Sestavení a vydaná verze a na panelu nástrojů zvolte + Skupina proměnných (obrázek 37).Open the Library tab in the Build & Release hub and choose + Variable group in the toolbar (Figure 37). Momentálně lze skupiny proměnných využít jen v definicích vydaných verzí.Currently, variable groups can be consumed only in release definitions. Další informace o skupinách proměnných najdete v části Definice verzí v Microsoft Release Management.Find more information about variable groups, Release definitions in Microsoft Release Management.

Vytvořte (obrázek 37) a pak upravte (obrázek 38) skupinu proměnných, jak je vidět tady:Create (Figure 37), then edit (Figure 38) a variable group, as shown below:

Create variable group
(Obrázek 37) Vytvoření skupiny proměnných(Figure 37) Create variable group
Edit variable group
(Obrázek 38) Úprava skupiny proměnných(Figure 38) Edit variable group

Vícenásobné plány pro vydané verzeMultiple schedules in releases

Chcete vydané verze naplánovat tak, aby se vytvářely častěji než jednou denně?Want to schedule your releases to be created more than once a day? V definici vydané verze teď můžete nakonfigurovat několik naplánovaných aktivačních událostí (obrázek 39).You can now configure multiple scheduled triggers in a release definition (Figure 39).

Release schedule
(Obrázek 39) Plán vydané verze(Figure 39) Release schedule

Vložená připojení služeb v sestavení a vydané verziInline service connections in Build and Release

Díky této funkci můžete připojení služeb vytvořit přímo v definici sestavení / vydané verze, aniž byste přešli na kartu Služby. Tato možnost bude automaticky povolená u všech rozšíření, která se definují deklarativně, jako jsou Docker, Jenkins, VMWare a SCVMM.With this feature, you can create service connections right in the build/release definition without navigating to the Services tab. This will be auto-enabled for all extensions which are defined declaratively, such as Docker, Jenkins, VMWare, and SCVMM.

Až doteď bylo možné definice vydané verze propojovat jen se zdroji artefaktů z aktuálního projektu.Until now, release definitions could only link artifact sources from the current project. Teď můžete artefakty sestavení propojovat (obrázek 40) také z jiného projektu.Now, you can link build artifacts (Figure 40) from another project as well. Při propojování artefaktu budou v rozevíracím seznamu projektů vypsány všechny projekty v účtu.While linking an artifact, the project drop down will list all the projects in the account.

Link build artifacts
(Obrázek 40) Propojení artefaktů sestavení(Figure 40) Link build artifacts

Vylepšení skupiny prostředků AzureAzure resource group improvements

Před touto verzí nemohla úloha skupiny prostředků Azure ověřit syntaxi šablony ARM nebo byla přijata bez skutečného nasazení prostředků.Prior to this release, the Azure resource group task could not validate the ARM template syntax, or it would be accepted without actually deploying the resources. Toto vylepšení nabízí nový režim nasazení s názvem Jen ověření, kdy můžete najít problémy s vytvořením šablony ještě před vytvořením skutečných prostředků Azure.This enhancement allows a new deployment mode called Validation Only, where you can find problems with the template authoring before creating actual Azure resources.

Mezi další vylepšení úlohy skupiny prostředků Azure patří to, že umožňuje buď přírůstkové, nebo úplné nasazení (obrázek 41).Another enhancement to the Azure resource group task is to allow either incremental, or complete deployments (Figure 41). Dříve tato úloha nasazovala šablony ARM pomocí přírůstkového režimu.Previously, the task deployed the ARM templates using the Incremental mode. Neupravovala ale prostředky, které existovaly ve skupině prostředků nezadané v šabloně.However, it did not modify resources that existed in the resource group not specified in the template. Úplný režim odstraní prostředky, které v šabloně nejsou.Complete mode deletes resources that are not in your template. Standardní je přírůstkový režim.The default is incremental mode.

Azure resource groups
(Obrázek 41) Skupina prostředků Azure(Figure 41) Azure resource groups

Úloha rozhraní příkazového řádku AzureAzure CLI task

Nová úloha rozhraní příkazového řádku Azure (CLI) (obrázek 42) umožňuje spouštění příkazů Azure na klientech pro různé platformy, jako jsou Windows, Linux a Mac.The new Azure CLI task (Figure 42) supports running Azure CLI commands on cross platform agents like Windows, Linux, and Mac. Tato úloha podporuje předplatná Classic i ARM.The task supports both Classic and ARM subscriptions. Skript je možné zadat dvěma způsoby – jako propojený artefakt nebo jako vložený skript.It supports two modes of providing the script, one as a linked artifact and another as an inline script.

Azure CLI task
(Obrázek 42) Úloha rozhraní příkazového řádku Azure(Figure 42) Azure CLI task

Aktualizace služby Code Search Code Search Update

Ve verzi TFS 2017 Update 1 obsahuje služba Code Search verzi 2.4.1 služby Elasticsearch.In TFS 2017 Update 1, the Code Search service includes Elasticsearch version 2.4.1. Pokud je služba Code Search nakonfigurovaná na serveru s TFS 2017, aktualizuje se tato služba zároveň s upgradem TFS.If the Code Search service is configured on a server running TFS 2017, the Code Search service will be updated as part of the TFS upgrade. Pokud je služba Code Search nakonfigurovaná na vzdáleném serveru, zkopírujte obsah balíčku vyhledávací služby dodaného s instalačním programem na vzdálený počítač a podle pokynů v souboru Readme upgradujte vyhledávací službu ručně.If the Code Search service is configured on a remote server, then copy the content of the Search Service Package provided with the installer to the remote machine and follow the instructions in the readme file to upgrade the search service manually.

Vylepšení funkce Code Insights Code Insights Improvements

Úlohy SonarQube MSBuildSonarQube MSBuild tasks

Úlohy SonarQube MSBuild jsou teď dostupné z rozšíření, které poskytuje SonarSource.SonarQube MSBuild tasks are now available from an extension provided by SonarSource. Další podrobnosti najdete v článku o tom, že SonarSource oznámil vlastní integraci SonarQube se službou Team Services / TFS.For more details, please read SonarSource have announced their own SonarQube Team Services / TFS integration.

Vylepšení správy Administration Improvements

Nové prostředí pro nastavení oznámeníNew notification settings experience

Oznámení umožňují, abyste vy i váš tým měli přehled o aktivitě v projektech služby Team Services.Notifications help you and your teams stay informed about activity in your Team Services projects. V této aktualizaci teď můžete snadněji určit, která oznámení chcete spolu s týmem dostávat.With this update, it’s now easier to manage what notifications you and your teams receive.

Teď máte v nabídce profilu vlastní prostředí na úrovni účtu ke správě nastavení oznámení (obrázek 43).You now have your own account-level experience in the profile menu for managing your notifications setting (Figure 43).

Notification settings
(Obrázek 43) Nastavení oznámení(Figure 43) Notification settings

Pomocí tohoto zobrazení můžete spravovat osobní odběry, které jste vytvořili (obrázek 44).This view lets you manage personal subscriptions you create (Figure 44). Zároveň se zobrazují odběry vytvořené správci týmů pro všechny projekty v účtu.It also shows subscriptions created by team administrators for all projects in the account.

Manage personal subscriptions
(Obrázek 44) Správa osobních předplatných(Figure 44) Manage personal subscriptions

Přečtěte si další informace o správě nastavení osobních oznámení.Learn more about managing personal notification settings.

Příkaz addProjectReports je teď součástí příkazu TfsConfigaddProjectReports is now in TfsConfig

Můžete teď příkazem addProjectReports přidávat sestavy do svých týmových projektů.You can now use the command addProjectReports to add reports to your team projects. Tento příkaz, který dříve patřil mezi příkazy Power Tool, je teď součástí příkazu TfsConfig.exe.This was a previous Power Tool command and is now part of the TfsConfig.exe command. Další informace najdete v článku Nahrání sestav do týmového projektu.For more information, see Upload reports to a team project.

Vyřazení Týmové místnosti Team Room Deprecation

Díky existenci mnoha skvělých řešení, která se bezproblémově integrují s TFS a Team Services, jako jsou Slack a Microsoft Teams, jsme se rozhodli z TFS a Team Services vyřadit naši funkci Týmová místnost.With so many good solutions available that integrate well with TFS and Team Services, such as Slack and Microsoft Teams, we made a decision to deprecate our Team Room feature from both TFS and Team Services. Při práci ve službě Team Services uvidíte nový žlutý pruh, který sděluje náš úmysl.If you are working in Team Services, you will see a new yellow banner appear that communicates our plan. Později v tomto roce plánujeme úplné vypnutí funkce Týmová místnost.Later this year, we plan to turn off the Team Room feature completely.

Můžete použít několik alternativ.There are several alternatives you can use. Týmová místnost slouží jako centrum oznámení a zároveň jako chat.The Team room is used both for a notification hub as well as for chat. V TFS a Team Services je už integrovaná spousta jiných produktů pro spolupráci, mezi které patří Microsoft Teams, Slack, HipChat, Campfire a Flowdock.TFS and Team Services already integrate with many other collaboration products including Microsoft Teams, Slack, HipChat, Campfire, and Flowdock. Můžete využít také Zapier, s jehož pomocí vytvoříte vlastní integrace, nebo získáte velmi podrobnou kontrolu nad oznámeními, která se zobrazují.You can also use Zapier to create your own integrations, or get very granular control over the notifications that show up.

Přečtěte si více o vyřazení týmových místností ve službách Team Services.See more about the deprecation of Team Rooms in Team Services.

Od aktualizace Update 1 už Markdown na uvítacích stránkách, ve widgetu Markdownu na týmových řídicích panelech a v definici hotové práce na kartách Kanban nebude podporovat odkazy na soubory.With Update 1, welcome pages, the markdown widget on team dashboards, and the Definition of Done on the Kanban boards will no longer support file links in their Markdown. Obejdete to tak, že do Markdownu začleníte odkaz na soubor jako text.As a workaround, you can include your file link as text in the Markdown. Další informace najdete v článku o pokynech pro Markdown.For more information, see Markdown guidance.

Oznámení editoru šablon procesů Announcing the Process Template Editor

Vydali jsme rozšíření Editor šablon procesů pro Visual Studio 2017.We have released the Process Template Editor extension for Visual Studio 2017. Toto rozšíření nabízí praktický způsob zobrazení a aktualizace šablon procesů a nástroje pro aktualizaci globálních seznamů a typů pracovních položek a zobrazení atributů polí pracovní položky.This extension provides a convenient method for viewing and updating process templates, as well as tools for updating global lists and work item types, and viewing the attributes of work item fields. Funguje na serverech TFS 2017 a TFS 2017 Update 1.This works against TFS 2017 and TFS 2017 Update 1 servers.


Známé problémy Known Issues

Sestavení nefunguje při upgradu na sestavení 15.112.26301.0 TFS 2017 Update 1 z TFS 2013 nebo dřívější verzeBuild doesn't work when upgrading to TFS 2017 Update 1 build 15.112.26301.0 from TFS 2013 or earlier

 • Problém:Issue:

  Tento problém nastane, jenom když jste upgradovali na sestavení 15.112.26301.0 TFS 2017 Update 1 vydané 7. března 2017.Note that this issue only occurs if you upgraded to TFS 2017 Update 1 build 15.112.26301.0, released on 7 March, 2017. Pokud jste upgradovali na sestavení 15.112.26307.0 vydané 9. března, s tímto problémem se nesetkáte.If you upgraded to build 15.112.26307.0, released on 9 March, you will not encounter this.

  Po upgradu z TFS 2013 (RTM nebo libovolná aktualizace) nebo dřívější verze sestavení zobrazí chybu s informací, že čítač s názvem TaskReferenceId neexistuje.After upgrading from TFS 2013 (RTM or any update) or earlier, Build shows an error of "counter with name TaskReferenceId does not exist".

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Na upgradovaných databázích kolekce spusťte následující skript:Run the following script on your upgraded collection databases:

  INSERT tbl_Counter (PartitionId, DataspaceId, CounterName, CounterValue)
  SELECT DISTINCT
       dpm.PartitionId,
       ds.DataspaceId,
       N'TaskReferenceId',
       1
   FROM  tbl_DatabasePartitionMap dpm
   INNER LOOP JOIN Task.tbl_Hub h
   ON   h.PartitionId = dpm.PartitionId
   INNER LOOP JOIN tbl_Dataspace ds
   ON   ds.PartitionId = dpm.PartitionId
       AND ds.DataspaceCategory = h.DataspaceCategory
       AND ds.DataspaceIdentifier <> '00000000-0000-0000-0000-000000000000'
   WHERE  dpm.PartitionId > 0
       AND dpm.HostType = 4
       AND NOT EXISTS (
         SELECT *
         FROM  tbl_Counter c
         WHERE  c.PartitionId = dpm.PartitionId
             AND c.DataspaceId = ds.DataspaceId
             AND c.CounterName = N'TaskReferenceId'
       ) 
  

Zákazníci by měli provést aktualizaci na Git LFS verze 1.3.1 nebo vyššíCustomers should update to Git LFS version 1.3.1 or higher

 • Problém:Issue:

  Verze Git LFS starší než 1.3.1 se už nepodporují.Git LFS versions before 1.3.1 are no longer supported.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Pokud používáte Git LFS, musíte aktualizovat na verzi Git LFS 1.3.1 nebo vyšší.If you are using Git LFS, you must update to Git LFS version 1.3.1 or higher. Starší verze klienta LFS nejsou kompatibilní se změnami ověřování v této verzi TFS.Older versions of the LFS client are not compatible with authentication changes in this version of TFS.

Nesprávně zobrazené formuláře pracovních položekWork item forms do not render correctly

 • Problém:Issue:

  Pokud na formulářích pracovních položek použijete zastaralý vlastní ovládací prvek (například vícehodnotový ovládací prvek), nemusí se formuláře pracovních položek zobrazit.If you use a legacy custom control in your work item forms, such as the legacy multi-value control, your work item forms may fail to render.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Budete muset aktualizovat na nejnovější verzi ovládacího prvku.You will need to update to the latest version of your control. Nejnovější vícehodnotový ovládací prvek pro TFS 2017 Update 1 najdete zde.You can find the latest multi-value control for TFS 2017 Update 1 here.

Nesprávně zobrazené formuláře pracovních položek na webuWork item forms do not render correctly in the web

Ve formulářích pracovních položek se neskrývají pole jen pro čteníWork item forms do not hide read only fields

 • Problém:Issue:

  Pokud použijete původní formulář pracovní položky s vlastností HideReadonlyEmptyFields nastavenou v rozložení na hodnotu true, ve formuláři se neskryjí pole jen pro čtení a prázdná pole.If you use old workitem form with HideReadonlyEmptyFields property set to true in the layout, your form will fail to hide read only and empty fields.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Pro tento problém zatím neexistuje alternativní řešení.There is no workaround at this time. Problém opravíme v aktualizaci TFS 2017 Update 2.This will be fixed in TFS 2017 Update 2.

Chybné zobrazení formulářů pracovních položekWork item forms become dirty on viewing

 • Problém:Issue:

  Tento problém je specifický pro IE 11 v TFS 2017 Update 1 při výběru formuláře nové pracovní položky.This issue is specific to IE 11 on TFS 2017 Update 1 when opting into the new work item form. Pokud máte svůj profil nastavený pro francouzštinu, korejštinu, ruštinu, turečtinu, japonštinu nebo čínštinu a pracovní položku má přiřazenou k libovolné identitě, nebude se vám formulář pracovní položky při zobrazení pracovní položky zobrazovat v pořádku.If you have your profile set to French, Korean, Russian, Turkish, Japanese, or Chinese, and the work item is assigned to any identity, you will see the work item form as dirty when viewing the work item. Když pracovní položku uložíte, nastaví se pole Přiřazeno na nepřiřazenou hodnotu.If you save the work item, the Assigned To field will be set to unassigned.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Použijte místo Internet Exploreru 11 jiný prohlížeč.Use another browser besides IE11. Pokud používáte Internet Explorer 11, obnovte správnou hodnotu pro pole Přiřazeno kliknutím na možnost pro vrácení zpět nebo obnovení na panelu nástrojů pracovní položky.If you are using IE11, click undo/refresh from the work item toolbar to restore the correct Assigned To value.

Nadřazené balíčky NPM se nepodaří uložit do mezipamětiCaching of upstream NPM packages fail

 • Problém:Issue:

  Pokud se váš server TFS nachází za proxy, nepodaří se nadřazené balíčky NPM uložit do mezipaměti.If your TFS server is behind a proxy, the caching of upstream NPM packages will fail.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Pokud se váš server TFS nachází za firemním proxy, udělejte v jeho souboru web.config (například %ProgramFiles%\Microsoft Team Foundation Server 15.0\Application Tier\Web Services\web.config).následující změny.If your TFS server is behind a corporate proxy, make the following changes to your TFS server web.config (i.e. %ProgramFiles%\Microsoft Team Foundation Server 15.0\Application Tier\Web Services\web.config).

  Nahraďte tento blok konfigurace:Replace this configuration block:

   <!-- ASP.NET Proxy Usage for HttpWebRequests 
      "usesystemdefault" 
        false - stops the server using the default proxy configuration or proxy
           auto-detection. 
      "bypassonlocal"
        true - this tells all requests to a local address to ignore configured proxies.
    -->
   <defaultProxy>
    <proxy usesystemdefault="False" bypassonlocal="True" />
   </defaultProxy>
  

  tímto kódem:With this:

   <defaultProxy useDefaultCredentials="true" />
  

V rozevírací nabídce kódu se zobrazují nesprávné stránky pro správu verzíCode dropdown menu shows incorrect Version Control pages

 • Problém:Issue:

  Když přejdete na stránku pro správu úložiště Git, jak znázorňuje následující obrázek (obrázek 45), a kliknete na centrum Kód, místo odkazu Historie se zobrazí odkazy Sady změn a Sady odložených změn.If you navigate to the admin page on a git repository, as shown in the image below (Figure 45), and click on the Code hub, they will see the Changesets and Shelvesets links, instead of the History link.

  Code dropdown menu
  (Obrázek 45) Rozevírací nabídka kódu
  (Figure 45) Code dropdown menu
 • Alternativní řešení:Workaround:

  Správné odkazy zobrazíte tak, že odejdete ze stránky pro správu úložiště Git.Navigate out of the git repository admin page and you will see the correct links.

Rozšíření se automaticky neaktualizujíExtensions are not being auto-updated

 • Problém:Issue:

  Pokud upgradujete dřívější verzi serveru TFS na TFS 2017 a TFS 2017 běží v připojeném režimu, nebudou se rozšíření aktualizovat, jak by měla.If you upgrade a prior version of TFS to reach TFS 2017 and are running TFS 2017 in connected mode then your extensions will not be auto-updated as they should be.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Pro tento problém zatím neexistuje alternativní řešení.There is no workaround at this time. Tento problém jsme vyřešili a oprava chování automatických aktualizací vám bude doručena prostřednictvím aktualizace Update 2 pro TFS 2017.We have fixed the issue and the auto update behavior will reach you through TFS 2017 Update 2. Pokud z nějakého důvodu nemůžete na aktualizaci Update 2 čekat, kontaktujte nás přes kanál podpory a my vám opravu zpřístupníme dříve.If for any reason you cannot wait for Update 2 then reach us through the Support channel and we shall share the fix earlier.

Rozšíření se nedá získat nebo nebude správně fungovat, pokud není správně nastavená veřejná adresa URL.Extensions cannot not be acquired or will not function correctly if Public URL is not set correctly

 • Problém:Issue:

  Získání rozšíření z Visual Studio Marketplace se nepodaří.Extension acquisition from Visual Studio Marketplace will fail.

  Už získaná rozšíření nebudou pravděpodobně fungovat očekávaným způsobem.Already acquired extensions are likely to not function as expected.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Tento problém je vyřešený v TFS 2017 Update 2 a doporučujeme provést upgrade.This is fixed in TFS 2017 Update 2 and we recommend upgrading. Pokud potřebujete, aby to fungovalo ve verzi Update 1, nastavte veřejnou adresu URL v konzole pro správu serveru tak, aby byl přístup k adrese URL možný z jiného systému ve vašem podnikovém prostředí (obrázek 46).If you need this to work on Update 1, set the ‘Public URL’ in the TFS Server Administrator Console such that the URL is reachable from another system within your corporate environment (Figure 46).

Code menu
(Obrázek 46) Nabídka kódu
(Figure 46) Code menu

Na začátek stránky
Top of Page