Zpráva k vydání verze pro Team Foundation Server 2017 Update 2 Team Foundation Server 2017 Update 2 Release Notes

Poznámka

Pokud jste na tuto stránku přešli z neanglické jazykové verze a chcete zobrazit nejaktuálnější obsah, navštivte tuto zprávu k vydání verze v angličtině.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

Tip

Jazyk stránky můžete přepnout v dolní části této stránky.You can switch the page language at the bottom of this page. Klikněte naClick the ikonu a vyhledejte svůj jazyk, nebo si vyberte ze seznamu dostupných jazyků. icon, search for your language, or select from the list of available languages.


V tomto článku najdete informace týkající se nejnovější verze Team Foundation Serveru 2017 Update 2.In this article, you will find information regarding the newest release for Team Foundation Server 2017 Update 2. Klikněte na tlačítko pro stažení.Click the button to download.

Download the latest version of Team Foundation Server

Pro ostatní formáty nebo jazyky přejděte prosím na server pro stahování.For other formats or languages, please see the download site.

Další informace o Team Foundation Serveru 2017 najdete na stránce Požadavky a kompatibilita pro Team Foundation Server.To learn more about Team Foundation Server 2017, see the Team Foundation Server Requirements and Compatibility page.


Zpětná vazbaFeedback

Chceme znát váš názor.We’d love to hear from you! Na portálu Komunita vývojářů můžete nahlásit a sledovat problém.You can report a problem and track it through the Developer Community portal. Pošlete nám svoje návrhy prostřednictvím webu Aktualizace produktu Visual Studio Team Services.Send us your suggestions through the Visual Studio Team Services Product Updates site.


Datum vydání: 24. července 2017Release Date: July 24, 2017

Souhrn aktualizací v aktualizaci TFS 2017 Update 2Summary of Updates in TFS 2017 Update 2

Do Team Foundation Serveru 2017 Update 2 jsme přidali spoustu nových vylepšení.We've added a lot of new value to Team Foundation Server 2017 Update 2. Mezi nejzajímavější z nich patří:Some of the highlights include:

Podrobnosti všech nových funkcí si můžete zobrazit tak, že si zobrazíte vylepšení podle oblasti funkce:You can see the details of all the new features by viewing the improvements by feature area:


Novinky v této verziWhat's New in this Release

Vylepšení sledování pracovních položek Work Item Tracking Improvements

Ikony typů pracovních položek Work item type icons

Zavázali jsme se, že naše produkty budou zákazníkům plně přístupné.We have made a global commitment to make our products fully accessible to our customers. V rámci tohoto závazku pracujeme na vyhledávání a řešení mnoha problémů s přístupností – od vzorů klávesnic po vizuální design a rozložení.As part of that commitment, we have been working to find and address many accessibility issues – anywhere from keyboard patterns to visual design and layout.

V mnoha prostředích se sledování pracovních položek spoléhalo výhradně na barvy, pomocí kterých se odlišovaly typy pracovních položek.Work item tracking has relied solely on color in many experiences to convey work item type. To ale může být problém pro uživatele trpící barvoslepostí nebo špatným zrakem, kterým může dělat potíže rozeznat podobně obarvené položky.However, this is problematic for our color blind or low vision users who may not be able to distinguish between items due to similarities in color. Abychom pro všechny naše zákazníky zvýšili rozeznatelnost typu pracovní položky, zavedli jsme do vizuálního jazyka typu pracovní položky ikony.To increase the scanability of work item type for all our customers, we have introduced icons to the visual language of work item type. Typy pracovních položek si můžete přizpůsobit tím, že si zvolíte ikony z naší knihovny.You can customize your work item types by choosing from a selection of our icon library.

Barevné pruhy, které odlišují typ v mřížkách backlogu a dotazů, se nahradily barevnými ikonami (obrázek 1).Color bars conveying type on the backlog and queries grids have been replaced with colored icons (Figure 1).

Wit icons in query
(Obrázek 1) Barevné ikony v dotazu(Figure 1) Colored icons in query

Karty na panelu teď obsahují ikonu typu (obrázek 2).Cards on the board now include a type icon (Figure 2).

Board with icon type
(Obrázek 2) Panel s ikonou typu(Figure 2) Board with icon type

Delivery Plans Delivery Plans

Nástroj Delivery Plans je organizační nástroj, který pomáhá řídit viditelnost a koordinaci mezi týmy. Používá k tomu sledování stavu práce v kalendáři založeném na iteracích.Delivery Plans is an organizational tool that helps you drive cross-team visibility and alignment by tracking work status on an iteration-based calendar. Svůj plán můžete přizpůsobit tak, aby jeho součástí byl jakýkoli tým nebo úroveň backlogu z různých projektů v účtu.You can tailor your plan to include any team or backlog level from across projects in the account. Kromě toho Kritéria polí v nástroji Plans vám umožňují si dále přizpůsobit zobrazení, zatímco Značky zvýrazňují důležitá data.Furthermore, Field Criteria on Plans enables you to further customize your view, while Markers highlight important dates.

Pokud se chcete o nástroji Delivery Plans dozvědět více nebo si ho nainstalovat, podívejte se na jeho stránku na Marketplace.Check out the marketplace page for Delivery Plans to learn more and install the extension.

Uživatelům s instancí sady TFS, kteří nemají připojení k internetu, bude Delivery Plans dostupný přímo prostřednictvím možnosti Spravovat rozšíření ve webovém přístupu bez nutnosti přecházet na web VSTS Marketplace.For users with a TFS instance that is disconnected from the Internet, Delivery Plans will be available directly from the Manage extensions option in web access, without navigating to the VSTS Marketplace. V okně Spravovat rozšíření klikněte na Procházet místní rozšíření, pak vyberte Delivery Plans a klikněte na Nainstalovat.From Manage extensions, click on Browse local extensions, then select Delivery Plans and click Install. Další informace najdete v dokumentaci k předinstalovaným rozšířením .See the documentation on pre installed extensions for more information.

Automatické propojování pracovních položek se sestavenímiAutomatic linking from work items to builds

Pomocí tohoto nového nastavení v definici sestavení můžete sledovat sestavení, která využívají vaši práci, aniž byste museli ručně prohledávat velké množství sestavení.With this new setting in the build definition, you can track the builds that have incorporated your work without having to search through a large set of builds manually. Každé úspěšné sestavení přidružené k dané pracovní položce se automaticky zobrazí v části Vývoj formuláře pracovní položky.Each successful build associated with the work item automatically appears in the development section of the work item form.

Pokud chcete tuto funkci povolit, přepněte nastavení v části Možnosti v definici sestavení (obrázek 3).To enable this feature, toggle the setting under Options in your build definition (Figure 3).

WIT build linking
(Obrázek 3) Propojení sestavení WIT(Figure 3) WIT build linking

Vyřazení starého formuláře pracovní položkyDeprecation of old work item form

Celkově byly ohlasy na nový formulář pracovní položky kladné a na našich hostovaných účtech teď máme 100% přijetí.Overall feedback for the new work item form has been positive and we now have 100% adoption on our hosted accounts. Chceme, aby místní zákazníci mohli využívat stejné výhody, které těší naše uživatele VSTS. Proto jsme se rozhodli, že vyřadíme starý formulář pracovní položky a starý model rozšiřitelnosti.We want on-premises customers to tap into the same value that has delighted our VSTS users and so we have made the decision to deprecate the old work item form and old extensibility model. Další informace o našich plánech najdete na stránce o správě životního cyklu aplikací Microsoft.Read more about our plans on the Microsoft Application Lifecycle Management page.

Vyhledávání pracovních položek nabízí rychlé a flexibilní hledání ve všech pracovních položkách všech projektů v kolekci (obrázek 4).Work Item Search provides fast and flexible search across all your work items over all projects in a collection (Figure 4). Pomocí fulltextového vyhledávacího modulu Vyhledávání pracovních položek můžete snadno hledat pojmy ve všech polích pracovních položek a efektivně vyhledávat pracovní položky, které jsou pro vás relevantní.You can use the Work Item Search full text search engine to easily search for terms across all work item fields and efficiently locate relevant work items. Seznam pracovních položek můžete rychle omezit pomocí vložených vyhledávacích filtrů, které můžete použít pro jakékoli pole pracovní položky.Use in-line search filters, on any work item field, to quickly narrow down to a list of work items.

Jakmile se služba Vyhledávání nakonfiguruje v TFS, můžete začít vyhledávat bez toho, abyste museli instalovat cokoli dalšího.Once the Search service is configured in TFS, you can get searching without the need to install anything else. Pomocí Vyhledávání pracovních položek můžete:By using Work Item Search you can:

 • Hledat ve všech svých projektech: Vyhledávat můžete ve svém vlastním backlogu i v backlogu partnerských týmů.Search over all your projects: Search in your own and your partner teams' backlog. Pokud chcete vyhledávat v celých pracovních položkách organizace, můžete využít hledání ve všech pracovních položkách napříč projekty.Use cross-project searches over all the work items to search across your organization's entire work items. Filtry projektů a cest k oblasti vám umožní upřesnit výsledky.Narrow your search by using project and area path filters.
 • Vyhledávání ve všech polích pracovních položek: Vyhledáváním ve všech polích pracovních položek (včetně polí ere) snadno a rychle najdete relevantní pracovní položky.Search across all work item fields: Quickly and easily find relevant work items by searching across all work item fields (including ere fields). Pomocí fulltextového vyhledávání ve všech polích se dají efektivně vyhledávat relevantní pracovní položky.Use a full text search across all fields to efficiently locate relevant work items. Zobrazení fragmentu ukazuje, kde se našly shody.The snippet view indicates where matches were found.
 • Vyhledávání v konkrétních polích: Pomocí rychlých vložených vyhledávacích filtrů, které se dají použít pro libovolné pole pracovní položky, můžete zúžit seznam pracovních položek během sekund.Search in specific fields: Use the quick in-line search filters, on any work item field, to narrow down to a list of work items in seconds. Rozevírací seznam návrhů pomáhá rychleji dokončit vyhledávání.The dropdown list of suggestions helps complete your search faster. Třeba vyhledávání AssignedTo:Jan WorkItemType:Bug State:Active vyhledá všechny aktivní chyby přiřazené uživateli jménem Jan.For example, a search such as AssignedTo:Chris WorkItemType:Bug State:Active finds all active bugs assigned to a user named Chris.
 • Využití integrace sledování pracovních položek: Rozhraní Vyhledávání pracovních položek integruje známé ovládací prvky v centru Práce, se kterými můžete zobrazovat, upravovat, komentovat, sdílet a provádět další akce.Take advantage of integration with work item tracking: The Work Item Search interface integrates with familiar controls in the Work hub, letting you view, edit, comment, share, and much more.
Workitem search
(Obrázek 4) Vyhledávání pracovních položek(Figure 4) Workitem search

Vylepšení správy verzí Version Control Improvements

Nové prostředí konfigurace zásad pro větev New branch policies configuration experience

Přepracovali jsme prostředí konfigurace zásad pro větev a přidali jsme několik skvělých nových funkcí (obrázek 5).We’ve redesigned the branch policies configuration experience and added some great new capabilities (Figure 5). Jednou z nejvýkonnějších funkcí je možnost konfigurovat zásady pro složky větví.One of the most powerful features is the ability to configure policies for branch folders. K tomu slouží zobrazení Pobočky, kde vyberete složku větve a z místní nabídky zvolíte Zásady pro větev.You can do this from the Branches view by selecting a branch folder and choosing Branch policies from the context menu.

Configure branch policies
(Obrázek 5) Konfigurace zásad pro větev(Figure 5) Configure branch policies

Tím se otevře nové uživatelské prostředí konfigurace zásad, kde můžete nakonfigurovat zásady platné pro všechny větve ve složce větve (obrázek 6).This will open the new policies configuration UX, where you can configure policies that apply to all of the branches in the branch folder (Figure 6).

Policies page
(Obrázek 6) Stránka zásad(Figure 6) Policies page

Pokud používáte zásady sestavení, můžete teď pro jednu větev nakonfigurovat několik sestavení.If you’re using the build policy, you can now configure multiple builds for a single branch. K dispozici jsou taky nové možnosti, pomocí kterých se dá zadat automatická nebo ruční aktivační událost (obrázek 7).There are also new options to specify an automatic or manual trigger (Figure 7). Ruční aktivační události jsou užitečné při činnostech, jako je automatické spouštění testů, které můžou běžet dlouho, ale které před dokončením žádosti o přijetí změn potřebujete spustit jenom jednou.Manual triggers are useful for things like automated test runs that might take a long time to run, and you only really need to run once before completing the pull request. Zásady sestavení mají navíc zobrazovaný název, který přijde vhod při konfiguraci několika sestavení.The build policy also has a display name that is useful if you’re configuring multiple builds.

Manual build
(Obrázek 7) Sestavení s ruční aktivační událostí(Figure 7) Manual build

Jakmile nakonfigurujete ručně aktivované zásady, můžete je spustit tak, že v oddílu Zásady pro žádost o přijetí změn vyberete možnost Zařadit sestavení do fronty (obrázek 8).Once you’ve configured a manually triggered policy, you can run it by selecting the Queue build option in the Policies section for the pull request (Figure 8).

Manual build queue
(Obrázek 8) Fronta pro sestavení s ruční aktivační událostí(Figure 8) Manual build queue

Pro požadované zásady kontrolorů (obrázek 9) jsme správcům přidali možnost zadat poznámku, která se připojí k časové ose žádosti o přijetí změn, když se použijí dané zásady (obrázek 10).For required reviewer policies (Figure 9), we added the ability for administrators to specify a note that will be appended to the pull request timeline when the policy applies (Figure 10).

Required reviewer dialog
(Obrázek 9) Dialog pro požadované zásady kontrolorů(Figure 9) Required reviewer dialog
Required reviewer note
(Obrázek 10) Poznámka k požadovaným zásadám kontrolorů(Figure 10) Required reviewer note

Nové zásady pro neaktivní komentářeNew policy for no active comments

Ujistěte se, že nové zásady Komentáře pokrývají všechny komentáře v žádostech o přijetí změn.Ensure that all comments in your pull requests are being addressed with the new Comments policy. Když se tyto zásady povolí, aktivní komentáře budou blokovat dokončení PR, což vynutí, aby se všechny komentáře vyřešily.With this policy enabled, active comments will block completion of the PR, forcing all comments to be resolved. Kontroloři, kteří zanechají autorovi PR komentáře, ale optimisticky schválí žádost o přijetí změn, budou mít jistotu, že autoři dychtiví po sloučení nevynechají žádný komentář.Reviewers that leave comments for the PR author but optimistically approve the pull request can be sure that an author that’s eager to merge won’t miss any comments.

Vylepšení centra SouboryFiles hub improvements

Abychom zlepšili prostředí pro zobrazování a úpravy, provedli jsme několik aktualizací centra Soubory.We’ve made several updates to the Files hub to improve the viewing and editing experiences.

Pro zobrazování jsme přidali pivoty, které umožňují zobrazit si soubor README v aktuální složce (obrázek 11), zobrazovat náhled souborů Markdown, porovnávat soubor s předchozí verzí (obrázek 12) a zobrazovat příčiny.For viewing, we’ve added pivots that let you view the README in the current folder (Figure 11), preview Markdown files, compare a file to a previous version (Figure 12), and view blame.

Files viewing
(Obrázek 11) Zobrazování souborů(Figure 11) Files viewing
Git graph
(Obrázek 12) Graf Git(Figure 12) Git graph
>

Při úpravách si teď můžete zobrazit jejich náhled, snadno přidat komentář, potvrdit změny do nové větve a propojit pracovní položky (obrázek 13).For editing, you can now preview your changes, easily add a comment, commit to a new branch, and link work items (Figure 13).

Files editing
(Obrázek 13) Úpravy souborů(Figure 13) Files editing

Vizualizace úložiště Git Visualize your git repository

Při zobrazování historie potvrzení pro úložiště nebo soubory si teď můžete zobrazit graf.You can now see a graph while showing commit history for repositories or files. Díky tomu můžete snadno vytvořit myšlenkový model pro všechny větve a potvrzení pro úložiště Git pomocí grafu Gitu (Obrázek 14).This allows you to easily create a mental model of all your branches and commits for your git repositories using git graph (Figure 14). Graf zobrazuje všechna potvrzení v topologickém pořadí.The graph shows all your commits in topological order.

Git graph
(Obrázek 14) Graf Git(Figure 14) Git graph

Mezi klíčové prvky grafu Gitu patří (obrázek 15):The key elements of the git graph include (Figure 15):

 1. Graf Gitu je zarovnaný doprava, takže potvrzení přidružená k výchozí nebo vybrané větvi se budou zobrazovat vpravo, zatímco zbytek grafu se bude rozšiřovat nalevo.the git graph is right-aligned, so commits associated with the default branch or the selected branch appear on the right while the rest of the graph grows on the left.
 2. Šedé tečky propojené s jejich prvním a druhým nadřazeným prvkem představují potvrzení sloučení.merge commits are represented by grey dots connected to their first parent and second parent.
 3. Modré tečky představují normální potvrzení.normal commits are represented by blue dots.
 4. Pokud pro určité potvrzení v okně zobrazení pro následujících 50 potvrzení není vidět nadřazené potvrzení, propojení potvrzení se vynechá.if the parent commit of a commit is not visible in the view port on the next 50 commits, then we excise the commit connection. Když kliknete na šipku, potvrzení je propojené se svým nadřazeným potvrzením.Once you click the arrow, the commit is connected to its parent commit.
Git graph elements
(Obrázek 15) Prvky grafu Git(Figure 15) Git graph elements

Zobrazení značek Gitu u potvrzení View git tags on commits

Pokud váš tým používá značky Gitu, pomocí kterých označuje konkrétní body v historii úložiště, potvrzení bude zobrazovat značky, které jste vytvořili.If your team has been using Git tags to mark a specific point in the history of your repository, then your commits will now show the tags that you have created. V zobrazení seznamu potvrzení a na stránce podrobností si budete moct zobrazit značky (obrázek 16) pro konkrétní potvrzení.You will be able view tags (Figure 16) for a specific commit in the commit list view and the details page.

Show tags
(Obrázek 16) Zobrazení značek(Figure 16) Show tags

Přidání značek k potvrzenímAdd tags to commits

Namísto vytváření značek z příkazového řádku a jejich odesílání do úložiště můžete jednoduše přejít na potvrzení a přidat značku (obrázek 17).Instead of creating tags from the command line and pushing the tags to the repository, you can now simply go to a commit and add a tag (Figure 17). Dialog pro vytvoření značky vám umožní označit i jakýkoli jiný odkaz v úložišti.The tag creation dialog will also let you tag any other ref on the repo.

Create tag details
(Obrázek 17) Vytvoření podrobností značek(Figure 17) Create tag details

Zobrazení seznamu potvrzení podporuje i místní nabídku (obrázek 18).The commit list view also supports a context menu (Figure 18). K vytváření značek a nových větví není nutné přecházet na stránku s podrobnostmi o potvrzení (obrázek 19).No need to go to the commit details page to create tags and create new branches (Figure 19).

Create tag history
(Obrázek 18) Vytvoření historie značek(Figure 18) Create tag history
Tag branch
(Obrázek 19) Větev značek(Figure 19) Tag branch

Aktualizace stránek sady změn a sady odložených změnUpdated changeset and shelveset pages

Zmodernizovali jsme stránky sady změn a sady odložených změn v TFVC.We have modernized the changeset and shelveset pages in TFVC. Obě stránky jsou přístupnější těm, kteří používají technologie pro usnadnění.Both pages are made more accessible for those of you who use assistive technologies. Nové stránky mají navíc hlavičku, která obsahuje název sady změn a přidružené informace o dané sadě, třeba podrobnosti o autorovi (obrázek 20).The new pages also have a new header that contains the changeset title and associated information about the changeset, such as author details (Figure 20).

Changeset page
(Obrázek 20) Stránka sady změn(Figure 20) Changeset page

Stránka sady změn i stránka sady odložených změn obsahují nový ovládací prvek Diskuze Markdown (obrázek 21), který umožňuje psát komentáře v Markdownu, @mention uživatele, přiřazovat pracovní položky pomocí # a snadno připojovat soubory a obrázky.Both changeset and shelveset pages also host the a new markdown discussion control (Figure 21) that will allow to type comments in markdown, @mention users, associate work items using #, and easily attach files and images.

Changeset discussion
(Obrázek 21) Diskuze o sadě změn(Figure 21) Changeset discussion

Vylepšené filtrování potvrzeníImproved commit filtering

Pomocí možností rozšířeného filtrování teď můžete filtrovat výsledky historie potvrzení (obrázek 22).You can now filter the commit history results (Figure 22) by advanced filtering options. Potvrzení se dají filtrovat podle:You can filter commits by:

 • úplné historiefull history.
 • úplné historie se zjednodušenými sloučenímifull history with simplified merges.
 • prvního nadřazeného prvkufirst parent.
 • jednoduché historie (toto je výchozí nastavení filtru)simple history (this is the default filter setting).
Changeset discussion
(Obrázek 22) Vylepšené filtrování potvrzení(Figure 22) Improved commit filtering

Import úložišť z TFVC do GituImport repositories from TFVC to Git

Mezi úložišti TFVC a Git v rámci jednoho účtu můžete migrovat kód.You can migrate code from your TFVC repositories to Git repositories in the same account. Pokud chcete zahájit migraci, vyberte v rozevíracím seznamu pro výběr úložiště možnost importovat úložiště (obrázek 23).To start migration, select import repository from the repository selector drop-down (Figure 23).

Repository selector drop-down
(Obrázek 23) Rozevírací seznam pro výběr úložiště(Figure 23) Repository selector drop-down

Do úložiště Git se dají importovat jednotlivé složky nebo větve, ale i celé úložiště TFVC (bez větví) (obrázek 24).Individual folders or branches can be imported to the Git repository, or the entire TFVC repository can be imported (minus the branches) (Figure 24). Importovat můžete až 180 dní historie.You can also import up to 180 days of history.

Import repo complete
(Obrázek 24) Import celého úložiště(Figure 24) Import repo complete

Zamykání souborů Git LFSGit LFS file locking

Přidali jsme funkci zamykání souborů Git LFS.We have added the Git LFS file locking feature. Díky tomu se můžou týmy, které pracují s velkými soubory, jejichž změny nejde porovnat, vyhnout ztrátě svojí práce ve chvíli, kdy se dva nebo více lidí pokusí upravovat v jednu chvíli stejný soubor.This allows teams working with large, undiffable files to avoid losing work when two or more people attempt to edit the same file at once. Než někdo začne upravovat soubor, použije zámek, což pošle oznámení serveru.Before anyone can begin editing the file, they take a lock, which notifies the server. Když se někdo jiný pokusí použít zámek, server zamítne požadavek a dá danému uživateli vědět, že na tomto souboru už pracuje někdo jiný.When anyone else attempts to take a lock, the server rejects the request, letting the second person know that someone else is already working on that file. Pokud chcete používat tuto funkci, upgradujte prosím na Git LFS 2.1 nebo vyšší.Please upgrade to Git LFS 2.1 or higher to use this feature.

Komentáře k potvrzení Gitu používají nový ovládací prvek diskuzeGit commit comments use the new discussion control

Zjednodušené komentáře zanechané u potvrzení Gitu se aktualizovaly tak, aby používaly nový ovládací prvek diskuze.Lightweight comments left on Git commits has been updated to use the new discussion control. To těmto komentářům přináší podporu Markdownu a převádí všechny funkce komentování kódu na webu pro Git i TFVC do nejnovějšího prostředí.This brings support for Markdown in those comments, and rounds out all of the code-commenting features in the web for both Git and TFVC to use the latest experience.

Nový ovládací prvek stromového zobrazeníNew tree view control

Zobrazení souborů žádosti o přijetí změn, podrobnosti potvrzení Gitu, podrobnosti vložení Gitu, podrobnosti o sadě odložených změn TFVC, podrobnosti o sadě změn TFVC, centrum sad změn TFVC a centrum historie Gitu se aktualizovaly na nový ovládací prvek stromového zobrazení (obrázek 25).The Pull Request Files view, Git commit details, Git push details, TFVC Shelveset details, TFVC Changeset details, TFVC Changesets hub and Git history hub have been updated with a new tree view control (Figure 25). Toto stromové zobrazení obsahuje několik vylepšení použitelnosti.The tree view has a few usability improvements. Prvním z nich je, že jsme změnili zobrazení tak, aby zobrazovalo zúžené stromové zobrazení, které automaticky sbaluje prázdné uzly složek. Tím se maximalizuje počet zobrazených souborů.First, we’ve changed the view to show a condensed tree view that automatically collapses empty folder nodes, maximizing the number of files that are in view.

Strom navíc při zobrazování komentářů nepotřebuje tolik místa.The tree also shows comments in a more compact way. Pro každé vlákno komentáře soubory s komentáři zobrazují podřízenou položku s avatarem uživatele, který vlákno vytvořil.Files with comments show a child item for each comment thread, with the avatar indicating the user that created the thread. Nová vlákna komentářů a vlákna s odpověďmi jsou označená modrou tečkou a uvádí se i počet odpovědí.New comment threads and those with replies are indicated by the blue dot, and the count of replies is summarized with a count.

New tree view
(Obrázek 25) Nové stromové zobrazení(Figure 25) New tree view

Vylepšení žádostí o přijetí změn Pull Request Improvements

Vylepšené výzvy k akci pro autory a kontrolory PRImproved CTAs for PR author and reviewers

Pro týmy, které používají zásady větví, může být někdy obtížné přesně vědět, co je potřeba udělat, když si zobrazí žádost o přijetí změn.For teams using branch policies, it can sometimes be hard to know exactly what action is required when you view a pull request. Pokud je hlavní výzvou k akci tlačítko Dokončit, znamená to, že se akce dá dokončit?If the main call to action is the Complete button, does that mean it’s ready to complete? Díky informacím o osobě, která si zobrazuje danou stránku, a stavu nakonfigurovaných zásad větví teď bude zobrazení PR představovat výzvu k akci, která pro daného uživatele dává největší smysl.Using information about the person viewing the page and the state of configured branch policies, the PR view will now present the call to action that makes the most sense for that user.

Když se nakonfigurují zásady, ale ještě se nepoužívají, tlačítko Dokončit (obrázek 26) teď bude navrhovat, aby se použila funkce automatického dokončení.When policies are configured, but aren’t yet passing, the Complete button (Figure 26) will now encourage the use of the Auto-complete feature. Pokud zásady slouží k blokování, je nepravděpodobné, že byste mohli PR úspěšně dokončit. Proto nabízíme možnost dokončit PR v případě, že tyto zásady nakonec projdou.It’s not likely that you’ll be able to complete the PR successfully if policies are blocking, so we offer an option that will complete the PR when those policies eventually pass.

Auto-complete feature
(Obrázek 26) Funkce automatického dokončování(Figure 26) Auto-complete feature

U kontrolorů je pravděpodobnější, že budete chtít PR schválit, ne dokončit. Proto, pokud jste schválení ještě neprovedli, kontroloři jako hlavní výzvu k akci uvidí zvýrazněné tlačítko Schválit (obrázek 27).For reviewers, it’s more likely that you’ll want to approve a PR than complete it, so reviewers will see the Approve button (Figure 27) highlighted as the main CTA if you haven’t approved yet.

CTA approve
(Obrázek 27) Schválení jako hlavní výzva k akci(Figure 27) CTA approve

Pokud je kontrolor zároveň osobou, která PR dokončí, po schválení se mu jako hlavní výzva k akci zvýrazní tlačítko Dokončit (nebo Automaticky dokončit).Once approved, reviewers will see the Complete (or Auto-complete) button highlighted as the CTA for those cases where a reviewer is also the person completing the PR.

Komentáře s akcemiActionable comments

U PR s větším množstvím komentářů může být obtížné sledovat všechny konverzace.In a PR with more than a few comments, it can be hard to keep track of all of the conversations. Abychom vám pomohli komentáře lépe spravovat, několika vylepšeními jsme zjednodušili proces řešení položek, o kterých se mluví:To help you better manage comments, we’ve simplified the process of resolving items that have been addressed with a number of enhancements:

 • V hlavičce každého PR uvidíte počet komentářů, které se vyřešily (obrázek 28).In the header for every PR, you’ll now see a count of the comments that have been resolved (Figure 28).
PR header
(Obrázek 28) Hlavička PR(Figure 28) PR header
 • Jakmile se komentář vyřeší, můžete ho jediným kliknutím označit jako vyřešený (obrázek 29).When a comment has been addressed, you can resolve it with a single click (Figure 29).
Resolve button
(Obrázek 29) Tlačítko pro vyřešení(Figure 29) Resolve button
 • Pokud během řešení budete chtít přidat nějaké komentáře, můžete odpovědět a označit vyřešení jedním gestem (obrázek 30).If you have comments to add while you’re resolving, you can reply and resolve in a single gesture (Figure 30).
Reply and resolve
(Obrázek 30) Odpověď a vyřešení(Figure 30) Reply and resolve
 • Postupným řešením komentářů uvidíte, že se zvyšuje počet, dokud se nevyřeší všechny (obrázek 31).As comments are resolved, you’ll see the count go up until everything has been addressed (Figure 31).
Comment count address rate
(Obrázek 31) Počet vyřešených komentářů(Figure 31) Comment count address rate
 • Filtr v Přehledu teď nabízí možnost filtrovat podle různých stavů komentářů a zobrazuje počet komentářů v jednotlivých možnostech filtru (obrázek 32).The filter in the Overview has been improved to enable filtering by various comment states and to show the count of comments for each filter option (Figure 32).
Filter improvements
(Obrázek 32) Vylepšení filtru(Figure 32) Filter improvements

Zobrazení aktualizací zobrazuje přenos změn a vynucené vloženíUpdates view shows rebase and force push

V zobrazení Podrobnosti žádosti o přijetí změn se vylepšila karta Aktualizace, aby zobrazovala, kdy došlo k vynucenému vložení a jestli se změnilo potvrzení přenosu změn (obrázek 33).In the Pull Request details view, the Updates tab has been improved to show when a force push has occurred and if the base commit has changed (Figure 33). Tyto dvě funkce jsou velice užitečné v situacích, kdy přenášíte změny ve větvích tématu před dokončením PR.These two features are really useful if you rebase changes in your topic branches before completing your PRs. Kontroloři teď budou mít dostatek informací, aby přesně věděli, co se stalo.Reviewers will now have enough info to know exactly what’s happened.

Updates views
(Obrázek 33) Zobrazení aktualizací(Figure 33) Updates views

Filtrování žádostí o přijetí změn podle lidíPull request filtering by people

Žádosti o přijetí změn se teď dají dohledat snadněji!It’s now easier to find pull requests! Přidali jsme nové možnosti filtrování, abyste mohli najít PR vytvořené konkrétním autorem nebo přiřazené konkrétnímu kontrolorovi (obrázek 34).We’ve added new filtering options to allow you to find PRs created by a specific author or assigned to a specific reviewer (Figure 34). Stačí ve filtru autorů nebo kontrolorů vybrat uživatele a seznam se aktualizuje tak, aby zobrazoval jenom ta PR, která odpovídají filtru.Simply select a user from the author or reviewer filter, and the list will be updated to show only the PRs that match the filter.

Filtering by people
(Obrázek 34) Filtrování podle osob(Figure 34) Filtering by people

Při obcházení zásad žádosti o přijetí změn se vyžaduje odůvodněníReason required when bypassing pull request policies

Když obcházíte zásady žádosti o přijetí změn, vyžaduje se, abyste uvedli důvod.When you are bypassing a pull request policies, you are required to specify a reason. Když se rozhodnete obejít zásady, v dialogu Dokončit žádost o přijetí změn uvidíte nové pole Důvod (obrázek 35).In the Complete pull request dialog, you will see a new Reason field, if they choose to bypass (Figure 35).

Bypass dialog
(Obrázek 35) Dialog při obcházení zásad(Figure 35) Bypass dialog

Až zadáte důvod a dokončíte žádost o přijetí změn, v Přehledu se zobrazí zpráva (obrázek 36).After entering the reason and completing the pull request, the message will be displayed in the Overview (Figure 36).

Bypass message
(Obrázek 36) Zpráva při obcházení zásad(Figure 36) Bypass message

Sdílení žádosti o přijetí změn s týmemShare pull requests with teams

Akce Sdílet žádost o přijetí změn je užitečný způsob, jak kontrolorům poslat oznámení (obrázek 37).The Share Pull Request action is a handy way to notify reviewers (Figure 37). V této vydané verzi jsme přidali podporu týmů a skupin, abyste jediným krokem mohli oznámení poslat všem, kterých se žádost o přijetí změn týká.In this release, we’ve added support for teams and groups, so you can notify everyone involved the pull request in a single step.

Share PR with teams
(Obrázek 37) Sdílení žádostí o přijetí změn s týmy(Figure 37) Share PR with teams

Vylepšení žádostí o přijetí změn pro týmyPull request improvements for teams

Pokud jste členem více než jednoho týmu, uvidíte v zobrazení Mé žádosti o přijetí změn všechna PR přidružené daným týmům (obrázek 38).If you’re a member of multiple teams, you will now see all of the PRs assigned to those teams listed in the My Pull Requests view (Figure 38). Díky tomu v zobrazení Mé žádosti o přijetí změn uvidíte všechna PR, která se vás týkají.This makes the My Pull Requests view the one stop you need to visit to see all the PRs on your plate.

PR improvements for teams
(Obrázek 38) Vylepšení žádostí o přijetí změn pro týmy(Figure 38) PR improvements for teams

V budoucí verzi přidáme týmy do centra Žádosti o přijetí změn v části Kód, aby bylo snazší zobrazit všechna vaše PR pro jeden projekt.In a future release, we’ll add teams to the Pull Requests hub under Code to make it easier to see all of your PRs for a single project.

Výchozí oznámení pro komentáře žádosti o přijetí změnDefault notifications for pull request comments

Díky novým oznámením o komentářích (obrázek 39) vám neuniknou žádné konverzace v PR.Stay up to date with the conversations happening in your PRs with the new comment notifications (Figure 39). U PR, která jste vytvořili, dostanete oznámení automaticky pokaždé, když nějaký uživatel přidá nové vlákno komentářů nebo odpoví v existujícím vlákně.For PRs that you've created, you will automatically be notified any time a user adds a new comment thread or replies to an existing thread. Když napíšete komentář do PR jiného uživatele, dostanete oznámení o všech budoucích odpovědích na vlákno komentářů, které vytvoříte nebo na které odpovíte.When you comment on another user's PR, you'll be notified about any future replies to comment threads that you create or reply to.

Default PR notifications
(Obrázek 39) Výchozí oznámení PR(Figure 39) Default PR notifications

Tato oznámení jsou k dispozici jako součást okamžitě použitelných předplatných. Konfigurovat se dají na stránce nastavení Oznámení.These notifications are available as part of the out of the box subscriptions, and are configurable on the Notifications settings page.

Vylepšení správy balíčků Package Management Improvements

Aktualizované prostředí správy balíčků Updated Package Management experience

Aktualizovali jsme uživatelské prostředí správy balíčků tak, aby bylo rychlejší, řešilo běžné uživateli oznamované problémy a uvolnilo místo nadcházejícím funkcím životního cyklu balíčku (obrázek 40).We've updated the Package Management user experience to make it faster, address common user-reported issues, and make room for upcoming package lifecycle features (Figure 40). Další informace o této aktualizaci najdete na stránce Aktualizované prostředí.Learn more about the update on the Updated experience page.

Package Management
(Obrázek 40) Správa balíčků(Figure 40) Package Management

Správa balíčků přidává soubory README npm a tlačítko pro staženíPackage Management adds npm READMEs and download button

Teď si můžete zobrazit soubor README jakéhokoli balíčku npm, který v sobě obsahuje soubor README.md (obrázek 41).You can now see the README of any npm package that includes a README.md in the package (Figure 41). Soubory README můžou vašemu týmu pomoct dokumentovat a sdílet informace o balíčcích.READMEs can help your team document and share knowledge about your packages.

Navíc si pomocí tlačítka Stáhnout na panelu příkazů můžete stáhnout libovolný balíček npm.You can also download any npm package using the Download button in the command bar.

Package Management npm README
(Obrázek 41) Správa balíčků npm – soubor README(Figure 41) Package Management npm README

Úlohy sestavení Příkaz NuGet a Obnovení NuGetNuGet Restore and NuGet Command build tasks

Provedli jsme velkou aktualizaci úlohy Instalační program NuGet (který se teď nazývá Obnovení NuGet) a přidali jsme novou úlohu NuGet: Příkaz NuGet.We’ve made major updates to the NuGet Installer (now called NuGet Restore) task, and added a new NuGet task: NuGet Command. Nejvýraznější změnou je, že úlohy Příkaz NuGet a Obnovení NuGet teď ve výchozím nastavení používají nuget.exe 4.0.0.Most notably, the NuGet Command and NuGet Restore tasks now use nuget.exe 4.0.0 by default.

Obnovení NuGet je teď optimalizované pro nejčastější scénáře obnovování balíčků před krokem sestavení sady Visual Studio.NuGet Restore is now optimized for the most common scenario of restoring packages before a Visual Studio Build step. Navíc lépe podporuje malé projekty, které sdílejí jeden kanál NuGet: můžete teď vybrat kanál Team Services a přidat ho do automaticky generovaného souboru NuGet.Config.It also has better support for small projects that share a single NuGet feed: you can now pick a Team Services feed and have it added to an auto-generated NuGet.Config.

Pro složitější operace NuGet úloha Příkaz NuGet poskytuje flexibilitu zadávání libovolného příkazu a sady argumentů (obrázek 42).For more complex NuGet operations, the NuGet Command task provides the flexibility to specify any command and set of arguments (Figure 42).

NuGet command
(Obrázek 42) Příkaz NuGet(Figure 42) NuGet command

Vylepšení sestavení a vydané verze Build and Release Improvements

Nový editor definic sestavení New build definition editor

Přepracovali jsme náš editor definic sestavení tak, aby nabízel intuitivnější prostředí, řešil některé problémy a přinesl nové funkce.We’ve redesigned our build definition editor to provide a more intuitive experience, fix some pain points, and add new capabilities. Doufáme, že zjistíte, že používat šablony, přidávat úlohy a měnit nastavení je teď snazší.We hope that you’ll find it easier to use templates, add tasks, and change settings. Navíc teď můžete používat parametry procesů, pomocí kterých usnadníte zadávání nejdůležitějších částí dat bez toho, abyste se museli zanořovat hluboko do dané úlohy.And now you can use process parameters to make it easier to specify the most important bits of data without having to go deep into your tasks.

Hledání šablonSearch for a templates

Vyhledejte požadovanou šablonu a pak ji použijte, nebo začněte s prázdným procesem (obrázek 43).Search for the template you want and then apply it, or start with an empty process (Figure 43).

Build template search
(Obrázek 43) Vyhledání šablony sestavení(Figure 43) Build template search

Rychlé hledání a přidávání úloh přesně tam, kde je chcete mítQuickly find and add a task right where you want it

Vyhledejte úlohu, kterou chcete použít, a až ji najdete, můžete ji přidat za aktuálně zvolenou úlohu na levé straně nebo ji přetáhnout tam, kde ji chcete mít (obrázek 44).Search for the task you want to use, and then after you’ve found it, you can add it after the currently selected task on the left side, or drag and drop it where you want it to go (Figure 44).

Build task search
(Obrázek 44) Vyhledání úlohy sestavení(Figure 44) Build task search

Úlohu můžete přesunout i jejím přetažením. Když k tomu navíc podržíte klávesu CTRL, úlohu zkopírujete.You can also drag and drop a task to move it, or drag and drop while holding the Ctrl key to copy the task.

Předání klíčových argumentů úlohám pomocí parametrů procesuUse process parameters to pass key arguments to your tasks

Pomocí parametrů procesu (obrázek 45) teď můžete uživatelům vaší definice sestavení nebo šablony usnadnit zadávání nejdůležitějších částí dat bez toho, aby se museli zanořovat hluboko do úlohy.You can now use process parameters (Figure 45 to make it easier for those who use your build definition or template to specify the most important bits of data without having to go deep into your tasks.

Process parameters
(Obrázek 45) Parametry procesu(Figure 45) Process parameters

Pokud vytvoříte sestavení z nějaké integrované šablony (třeba Visual Studio nebo Maven), můžete se podívat na ukázky toho, jak tyto šablony fungují.If you create a new build from some of the built-in templates (for example Visual Studio and Maven) you can see examples of how these work.

Nový editor obsahuje několik dalších vylepšení, třeba rychlejší přístup k nastavením zdrojů.The new editor includes a few other enhancements, such as giving you quicker access to your sources settings.

Názorný postup, jak pomocí nového editoru vytvořit první definici sestavení, najdete v tématu s informacemi o CI/CD pro nováčky.For a walkthrough of creating your first build definition using the new editor, see CI/CD for newbies.

Další informace najdete na stránce uživatelské prostředí 2017.Learn more on the 2017 user experience page.

Více verzí úloh rozšířeníMultiple versions of Extension tasks

Autoři rozšíření teď můžou vytvářet rozšíření s více verzemi dané úlohy, což jim umožňuje dodávat opravy pro všechny hlavní verze, které mají v produkčním prostředí.Extension authors can now create extensions with multiple versions of a given task, which enables them to ship patches for each major version they have in production.

Viz referenční informace pro vytváření vlastních úloh sestavení v rámci rozšíření.See Reference for creating custom build tasks within extensions.

Podmíněné úlohy sestavení Conditional build tasks

Pokud potřebujete větší kontrolu nad úlohami sestavení, třeba úlohu, která něco vymaže nebo pošle zprávu, když něco nevyjde podle očekávání, nabízíme teď čtyři integrované možnosti, jak určovat, kdy se úloha spustí (obrázek 46).If you’re looking for more control over your build tasks, such as a task to clean things up or send a message when something goes wrong, we’re now offering four built-in choices for you to control when a task is run (Figure 46).

Conditional build tasks
(Obrázek 46) Podmíněné úlohy sestavení(Figure 46) Conditional build tasks

Pokud hledáte větší flexibilitu, třeba úlohu, která se spouští jenom pro určité větve s určitými aktivačními událostmi za určitých podmínek, můžete vyjádřit svoje vlastní podmínky:If you are looking for more flexibility, such as a task to run only for certain branches, with certain triggers, under certain conditions, you can express your own custom conditions:

and(failed(), eq(variables['Build.Reason'], 'PullRequest'))

Přečtěte si informace na stránce o zadávání podmínek pro spuštění úlohy.See Specify conditions for running a task page.

Integrované úlohy pro sestavování a nasazování aplikací založených na kontejnerechBuilt-in tasks for building and deploying container based applications

V této vydané verzi jsme do produktu vložili většinu úloh našeho rozšíření Dockeru, vylepšili jsme je a zavedli několik nových úloh a šablon, které usnadní různé scénáře kontejnerů.With this release we have pulled most of the tasks in our Docker extension into the product by default, improved them, and introduced a set of new tasks and templates for making a set of container scenarios easier.

 • Docker: Sestavení, vložení nebo spuštění imagí Dockeru, nebo spuštění příkazu DockeruDocker: Build, push, or run Docker images, or run a Docker command. Tato úloha se dá použít s Dockerem nebo službou Azure Container Registry.This task can be used with Docker or Azure Container registry. Když použijete naše integrované ověřování objektu zabezpečení s ACR, bude používání úlohy ještě snazší.You can now use our built-in service principal authentication with ACR to make it even easier to use.
 • Docker-Compose: Sestavování, vkládání nebo spouštění aplikací Dockeru s několika kontejneryDocker-Compose: Build, push, or run multi-container Docker applications. Tato úloha se dá použít s Dockerem nebo službou Azure Container Registry.This task can be used with Docker or Azure Container registry.
 • Kubernetes: Nasazování, konfigurace nebo aktualizace clusteru Kubernetes ve službě Azure Container Service spouštěním příkazů kubectlKubernetes: Deploy, configure, or update your Kubernetes cluster in Azure Container Service by running kubectl commands.
 • Service Fabric: Nasazování kontejnerů do clusteru služby Service FabricService Fabric: Deploy containers to a Service Fabric Cluster. Service Fabric je v dnešní době tou nejlepší volbou pro provozování kontejnerů Windows v cloudu.Service Fabric is the best choice today for running Windows Containers in the cloud.

Aktualizace nasazení Azure Web AppAzure Web App deployment updates

Zavedli jsme mnoho vylepšení pro webové aplikace Azure:We have made many enhancements for Azure Web Applications:

 • Úloha nasazení Azure App Service podporuje nasazování souborů Java WAR, Node.js, Python a aplikací PHP.Azure App Service deployment task supports Java WAR files, Node.js, Python, and PHP applications to be deployed.
 • Úloha nasazení Azure App Service podporuje nasazování do Azure Web App pro Linux pomocí kontejnerů.Azure App Service deployment task supports deploying to Azure Web App for Linux using containers.
 • Funkce průběžného doručování na portálu Azure Portal se rozšířila o podporu aplikací Node.Azure portal Continuous Delivery is expanded now support Node applications.
 • Přidal se úkol správy Azure App Service pro spuštění, zastavení, restartování a prohození slotů pro Azure App Service.Azure App Service manage task is added to Start, Stop, Restart or Slot swap for an Azure App Service. Navíc podporuje instalaci rozšíření webu, díky které je možné nainstalovat požadované verze PHP nebo Pythonu i Správce služby IIS nebo Application Insights.It also supports installing site extensions to enable installation of the required PHP or Python version or installing IIS Manager or Application Insights.

Kromě toho jsme do nejnovější verze Azure CLI zavedli podporu CI/CD, aby se CI/CD dalo konfigurovat.We have also introduced CI/CD support into the latest version of the Azure CLI for configuring CI/CD. Tady je příklad:Here is an example:

az appservice web source-control config --name mywebapp --resource-group mywebapp_rg --repo-url https://myaccount.visualstudio.com/myproject/_git/myrepo --cd-provider vsts --cd-app-type AspNetCore

Úlohy .NET Core podporují soubory projektu.NET Core tasks support project files

Aktuální aktualizací vylepšujeme úlohy .NET Core tak, aby kromě souborů project.json podporovaly i soubory *.csproj.With the current update, we are enhancing .NET core tasks to support *.csproj files in addition to project.json. Ve svých agentech sestavení teď můžete k sestavování aplikací .NET Core používat Visual Studio 2017 a soubory csproj.You can now use Visual Studio 2017 on your build agents to build .NET core applications using csproj files.

Vylepšení nasazení SSHSSH deployment improvements

Úloha sestavení/vydání Kopírování souborů přes SSH teď v cílové cestě podporuje tildy (), aby se zjednodušilo kopírování souborů do vzdáleného domovského adresáře uživatele.The Copy Files Over SSH build/release task now supports tildes() in the destination path to simplify copying files to a remote user’s home directory. Nová možnost navíc umožňuje ukončit sestavení/vydání neúspěšně v případě, že se nenajdou žádné soubory ke zkopírování.Also, a new option allows causing the build/release to fail when no files are found to copy.

Úloha sestavení/vydání SSH teď podporuje spouštění skriptů s konci řádků systému Windows na vzdálených počítačích s Linuxem nebo macOS.The SSH build/release task now supports running scripts with Windows line endings on remote Linux or macOS machines.

Instalace klíče SSH během sestavování nebo vydáváníInstall an SSH key during a build or release

Nová úloha ve verzi Preview, Instalace klíče SSH (Preview), před sestavením nebo vydáním nainstaluje klíč SSH, a až se sestavování nebo vydávání dokončí, odebere ho z agenta.A new preview task, Install SSH Key (Preview), installs an SSH key prior to a build or release and removes it from the agent when the build or release completes. Nainstalovaný klíč se dá použít k načítání kódu z úložiště Git nebo dílčích modulů, spouštění skriptů nasazení nebo dalším aktivitám, které vyžadují ověřování SSH.The installed key can be used for fetching code from a Git repository or submodules, running deployment scripts, or other activities that require SSH authentication. V budoucnu se vylepší tak, aby podporoval hesla a další funkce.It will be improved in the future to support passphrases and other capabilities.

Pokud se zadá sada Visual Studio 2017, ale na agentovi nebude nainstalovaná, úloha nebude úspěšnáTasks fail if Visual Studio 2017 is specified but not present on agent

Úlohy Sestavení Visual Studio a MSBuild vám umožňují vybrat konkrétní verzi sady Visual Studio.The Visual Studio Build and MSBuild tasks enable you to select a specific version of Visual Studio. Až do této chvíle platilo, že pokud nebyla k dispozici verze Visual Studio 2017, tyto úlohy automaticky vybraly následující dostupnou verzi.Until now, if the Visual Studio 2017 version was not available, these tasks would automatically pick the next available version.

Toto chování měníme.We’re changing this behavior. Teď, pokud vyberete Visual Studio 2017, ale na agentovi nebude nainstalované, sestavení nebude úspěšné.Now the build will fail if you select Visual Studio 2017 but it is not present on the agent.

Tuto změnu jsme udělali z následujících důvodů:We made this change for the following reasons:

 • Novější typy aplikací, třeba .NET Core, nejde zkompilovat staršími nástroji pro sestavování.Newer app types such as .NET Core do not compile with older build tools. Explicitně vyžadují Visual Studio 2017 nebo novější.They explicitly require Visual Studio 2017 or newer.

 • Když použijete přesně tu stejnou verzi sady Visual Studio, dostanete konzistentnější a předvídatelné výsledky.You get more consistent and predictable results when you use the same exact version of Visual Studio.

 • Když se úloha sestavení vrátí ke starší verzi, může dojít k chybám kompilace, kterým není snadné porozumět.Whenever build tasks fall back, you may get compilation errors that are difficult to understand.

Tip

Ujistěte se, že používáte frontu připojenou k fondu, který obsahuje agenty se sadou Visual Studio 2017 a žádné agenty, kteří by měli jenom starší verzi sady Visual Studio.Make sure to use a queue connected with a pool that has agents with Visual Studio 2017, and no agents that have only earlier versions of Visual Studio.

Automatické vyčištění pracovního prostoru privátního agentaPrivate agent automatic workspace cleanup

Teď můžete nakonfigurovat fond agentů tak, aby pravidelně čistil neaktivní pracovní adresáře a úložiště (obrázek 47).You can now configure an agent pool to periodically clean up stale working directories and repositories (Figure 47). Fond například odstraní pracovní prostory, které zůstaly po odstraněných definicích sestavení a vydaných verzí.For example, the pool will delete workspaces left behind by deleted build and release definitions.

Agent maintenance
(Obrázek 47) Údržba agenta(Figure 47) Agent maintenance

Tato možnost by měla snížit riziko, že vašim privátním agentům sestavení a vydaných verzí dojde místo na disku.Using this option should reduce the potential for your private build and release agents to run out of disk space. Údržba se provádí pro jednotlivé agenty (ne pro jednotlivé počítače), takže pokud jich máte na jednom počítači více, pořád může dojít k problémům s místem na disku.The maintenance is done per agent (not per machine), so if you have multiple agents on a single machine you could still run into disk space issues.

Stav upgradu agenta sestaveníBuild agent upgrade status

Když probíhá upgrade agenta, stav upgradu se teď uvádí ve frontě a na portálu pro správu fondu.When an agent is being upgraded, it now indicates the status of the upgrade in the queue and pool management portal.

Výběr privátních agentů na počítačích, které se nepoužívajíSelection of private agents on machines not in use

Při přidělování sestavení nebo vydané verze privátnímu agentovi teď systém bere v potaz název počítače.The system now uses machine name as a factor when allocating a build or a release to a private agent. V důsledku toho systém bude při přidělování úlohy upřednostňovat agenta na nečinném počítači před agentem na počítači, který je zaneprázdněný.As a result, the system will prefer an agent on an idle machine over an agent on a busy machine when it allocates the job.

Fronta kanálůPipelines queue

Nyní jsme přešli z cenového modelu založeného na agentech na cenový model založený na kanálech.We have now moved from the agent-based pricing model to pipeline-based pricing model. V tomto novém modelu můžou uživatelé spouštět souběžně tolik sestavení nebo verzí, jako je počet nakonfigurovaných kanálů v jejich účtech.In this new model, users can run as many builds or releases concurrently as the number of pipelines configured in their account. Další sestavení a verze, které překročí tento limit, se zařadí do fronty a čekají na dokončení dřívějších sestavení a verzí.Additional builds and releases beyond this limit are queued and wait for earlier builds and releases to complete. Funkce Fronta kanálů poskytuje uživatelům větší přehled o tom, kde se jejich sestavení nebo verze nacházejí.The Pipelines queue feature provides users with more visibility into where their builds or releases are.

Při spuštění funkce Fronta kanálů se zobrazí následující informace:On launching the Pipelines queue, you can see the following information:

 1. Sestavení a verze, jejichž spuštění čeká na kanál, a jejich pozice ve frontě čekáníBuilds and releases waiting for a pipeline to execute and their position in the waiting queue.
 2. Sestavení a verze, které jsou aktuálně spuštěné a používají dostupné kanályBuilds and releases currently running using available pipelines.

Když sestavení nebo verze čeká na kanál, můžete toto zobrazení přímo spustit také ze stránky protokolů sestavení nebo verze a najít aktuální pozici daného sestavení nebo verze ve frontě kanálů a další podrobnosti.While your build/release is waiting for a pipeline, you can also directly launch this view from inside the build/release logs page and find its current position in the pipeline queue and other details.

Akce Verze v souhrnu sestaveníRelease action in Build summary

Nyní podporujeme akci Verze, která je dostupná na panelu akcí v souhrnu sestavení, takže vytvoření verze pro sestavení je jednoduché.We are now supporting a Release action, available in the Build summary action bar, so it is easy for you to create a release for a build.

Zabezpečení pro skupiny proměnnýchSecurity for variable groups

Zabezpečení pro skupiny proměnných se teď řídí prostřednictvím sady rolí, jako jsou Tvůrce a Správce.Security for variable groups is now governed through a set of roles such as Creator and Administrator.

Ve výchozím nastavení se přiřazují níže uvedené role.By default, the below roles are assigned.

 • Role Tvůrce pro přispěvateleCreator role to Contributors
 • Role Správce pro správce kolekcí projektů, správce projektů, správce sestavení a správce verzíAdministrator role to Project Collection Administrators, Project Administrators, Build Administrators, and Release Administrators
 • Role Čtenář pro uživatele platných projektůReader role to Valid Project Users

Výchozí nastavení je možné přepsat pro všechny skupiny proměnných nebo pro konkrétní skupinu.The defaults can be overridden for all variable groups or for a specific one.

Vylepšení DevOps iOSiOS DevOps enhancements

Rozšíření Apple App Store teď podporuje dvoustupňové (dvoufaktorové) ověřování a uvolňování buildů externím testerům (obrázek 48).The Apple App Store extension now supports two-step verification (two-factor authentication) and releasing builds to external testers (Figure 48).

Apple App Store connection
(Obrázek 48) Připojení Apple App Storu(Figure 48) Apple App Store connection

Instalace certifikátu Apple (Preview) je nová úloha sestavení, která na agenta nainstaluje podpisový certifikát P12. Ten se pak použije v sestavení Xcode nebo Xamarin.iOS.Install Apple Certificate (Preview) is a new build task that installs a P12 signing certificate on the agent for use by a subsequent Xcode or Xamarin.iOS build.

Instalace profilu Apple (Preview) je nová úloha sestavení, která na agenta nainstaluje zřizovací profily. Ty se pak použijí v sestavení Xcode nebo Xamarin.iOS.Install Apple Profile (Preview) is a new build task for installing provisioning profiles on the agent for use by a subsequent Xcode or Xamarin.iOS build.

Úlohy MSBuild, Xamarin.Android a Xamarin.iOS teď podporují sestavování pomocí sady nástrojů Visual Studio for Mac.MSBuild, Xamarin.Android, and Xamarin.iOS build tasks now support building with the Visual Studio for Mac tool set.

Vylepšení pokrytí kódu JavyJava code coverage enhancements

Úloha sestavení Publikování výsledků pokrytí kódu vytváří sestavu o pokrytí kódu Cobertura nebo JaCoCo, která je součástí sestavení.The Publish Code Coverage Results build task reports Cobertura or JaCoCo code coverage as part of a build. Teď podporuje možnost zadat do polí Soubor souhrnu a Adresář sestav zástupné znaky a vzory Minimatch. Díky tomu se soubory a adresáře dají pro cesty, které se mění mezi buildy, přeložit podle buildu.It now supports specifying wildcards and minimatch patterns in Summary File and Report Directory fields, allowing the files and directories to be resolved on a per-build basis for paths that change between builds.

Vylepšení Mavenu a SonarQubeMaven and SonarQube improvements

Úloha sestavení Maven teď umožňuje zadat projekt SonarQube pro výsledky analýzy tam, kde se liší od toho, co se zadalo do souboru Mavenu pom.xml.The Maven build task now allows specifying a SonarQube project for analysis results in cases where it differs from what is specified in the Maven pom.xml file.

Vylepšená integrace JenkinsImproved Jenkins integration

Úloha sestavení/vydání Úloha fronty Jenkins teď podporuje spouštění úloh kanálu několika větví a zároveň zobrazování výstupu konzoly Jenkins v Team Services (obrázek 49).The Jenkins Queue Job build/release task now supports running Jenkins multibranch pipeline jobs while displaying the Jenkins console output in Team Services (Figure 49). Výsledky kanálu se publikují do souhrnu sestavení Team Services.Pipeline results are published to the Team Services build summary.

Improved Jenkins integration
(Obrázek 49) Vylepšená integrace Jenkins(Figure 49) Improved Jenkins integration

Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů AzureAzure virtual machine scale set deployment

Běžný způsob, jak provádět nasazení, je vytvořit úplnou image počítače pro jednotlivé verze aplikace a tu pak nasadit.A common pattern being used for deployment is to create a full machine image for each version of the application and then deploy that. Abychom to usnadnili, máme novou úlohu Sestavení neměnné image počítače.To make that easier we have a new Build immutable machine image task. Tato úloha po nasazení aplikací a všech požadovaných předpokladů použije Packer, aby vygenerovala image počítače.This task uses Packer to generate a machine image after deploying applications and all the required prerequisites. Úloha pak vezme skript nasazení nebo šablonu konfigurace Packeru pro vytvoření image počítače a uloží je na účet Azure Storage.The task takes either the deployment script or the packer configuration template to create the machine image and stores it in an Azure Storage account. Tato image se pak dá použít při nasazeních škálovací sady virtuálních počítačů, která dobře fungují s tímto typem neměnného nasazení image.This image can then be used for Azure virtual machine scale set deployments that work well with this type of immutable image deployment.

Přepsání parametrů šablony v nasazeních skupiny prostředků AzureOverride template parameters in Azure resource group deployments

V tuto chvíli uživatelé, kteří řeší úkoly nasazení skupiny prostředků Azure, vybírají soubory template.json a parameters.json a do textového pole zadávají hodnoty pro přepis parametrů. Dodržovat k tomu musí konkrétní syntaxi.Currently in Azure resource group deployment tasks, users select the template.json and the parameters.json and provide the override parameter values in a text box, following a specific syntax. Toto prostředí je teď vylepšené tak, aby se parametry šablony vykreslovaly do mřížky, která umožňuje jejich úpravy a přepisování (obrázek 50).This experience is now enhanced so the template parameters are rendered in a grid which allows them to be edited and overridden (Figure 50). Přístup k této funkci získáte tak, že klikněte na ... vedle pole přepisu parametrů. Tím se otevře dialog s parametry šablony a jejich výchozími a povolenými hodnotami (pokud jsou definované v souborech .json pro šablonu a parametry).You can access this feature by clicking the ... next to the override parameters field, which opens a dialog with the template parameters along with their default values and allowed values (if defined in the template and parameter .json files). Tato funkce vyžaduje, aby na zdroji byla povolená pravidla CORS.This feature requires that CORS rules are enabled at the source. Pokud se soubory .json pro šablonu a parametry nacházejí v Azure Storage Blobu, přečtěte si dokumentaci k Azure Storage Services, kde najdete informace o tom, jak se pravidla CORS povolují.If template and parameter json files are in Azure storage blob, refer to the Azure Storage Services documentation to enable CORS.

Azure RG parameters
(Obrázek 50) Parametry skupiny prostředků Azure(Figure 50) Azure RG parameters

Více než jedna aktivační událost vydané verze s filtry větví a značekMultiple release triggers with branch and tag filters

Správa vydaných verzí teď podporuje nastavování aktivačních událostí CD pro několik zdrojů artefaktů typu Build.Release management now supports setting up CD triggers on multiple artifact sources of type “Build”. Když se správa přidá, automaticky se v případě, že je pro kterýkoli ze zadaných zdrojů artefaktů k dispozici nová verze artefaktu, vytvoří nová vydaná verze.When added, a new release is created automatically when a new artifact version is available for any of the specified artifact sources. K aktivaci vydání můžete navíc zadat zdrojovou větev, ze které má nové sestavení pocházet.You can also specify the source branch that the new build should be from to trigger a release. Pro další filtrování sestavení, která by měla aktivovat vydání, se dají nastavit filtry značek.Additionally, Tag filters can be set to further filter the builds that should trigger a release.

Nastavení výchozích hodnot pro zdroje artefaktů ve vydané verziSet defaults for artifact sources in a release

Při propojování zdroje artefaktu v definici můžou uživatelé definovat výchozí verzi artefaktu, která se má nasadit ve vydané verzi (obrázek 51).Users can define the default artifact version to deploy in a release when linking an artifact source in a definition (Figure 51). Když se vydaná verze vytvoří automaticky, nasadí se pro všechny zdroje artefaktů výchozí verze.When a release is created automatically, the default version for all the artifact sources would be deployed.

Default artifact version
(Obrázek 51) Výchozí verze artefaktu(Figure 51) Default artifact version

Oddělení povinností žadatele a schvalovatele nasazeníSeparation of duties for deployment requester and approvers

Dříve mohli vlastníci prostředí znemožnit tvůrcům vydaných verzí schvalovat nasazení vydané verze do prostředí.Previously, environment owners could restrict release creators from approving deployments of the release to an environment. Mohli jste ale ručně spustit nasazení vydané verze vytvořené jiným uživatelem a sami ho schválit.You could, however, manually start deployment of a release created by another user, and approve it yourself.

Teď jsme tuto mezeru zaplnili tím, že tvůrce sestavení považujeme pro účely nasazení za samostatnou roli uživatele.We have now filled this gap by considering the deployment creator as a separate user role for deployments. Omezit ve schvalování nasazení je možné buď tvůrce vydané verze, nebo tvůrce nasazení.Either the release creator or deployment creator can be restricted from approving the deployments.

Schválení na úrovni vydané verzeRelease level approvals

Teď se můžete rozhodnout, že budete automaticky schvalovat nasazení, která se automaticky aktivovala po úspěšném nasazení do jiného prostředí (obrázek 52).You can now choose to automatically approve deployments that were automatically triggered after successful deployment to another environment (Figure 52). Když se rozhodnete, že nebudete schvalovat jednotlivá nasazení, dá se schválení řetězce nasazení (která mají stejné schvalovatele) provést najednou.Approving a chain of deployments (which have the same approvers) can be done at one go if you choose to not approve every deployment.

Řekněme, že máte dvě prostředí, Dev a Test, se schvalovateli nastavenými na userA a userB. Od obou se před samotným nasazením vyžaduje, aby nasazení schválili.Let’s say you have two environments Dev and Test, with the predeployment approvers set to “userA” and “userB,” with both of them required to approve the deployment. Pokud se zásady prostředí Test nastaví podle nastavení výše, bude při nasazování stačit, když userA a userB schválí jenom prostředí Dev.If the policy on Test is set as shown below, during deployment time it will be sufficient for userA and userB to approve only Dev. Nasazení do prostředí Test se schválí automaticky.Deployment to Test will get auto-approved. Pokud se nasazení do prostředí Test aktivuje ručně, před nasazením bude nutné provést schválení, aby ke schválení nedošlo omylem.If the deployment to Test is triggered manually, the approvals will be required before deployment to ensure correct approvals.

Release level approvals
(Obrázek 52) Schválení na úrovni vydané verze(Figure 52) Release level approvals

Nasazení do cloudu Azure GovernmentDeploy to Azure Government Cloud

Zákazníci s předplatnými Azure v cloudech Government teď můžou nakonfigurovat koncový bod služby Azure Resource Manager tak, aby cílil na národní cloudy.Customers with Azure subscriptions in Government Clouds can now configure Azure Resource Manager service endpoint to target national clouds.

Díky tomu teď můžete pomocí Release Managementu nasadit libovolnou aplikaci do prostředků Azure hostovaných v cloudech státní správy. Využijí se k tomu stejné úlohy nasazení (obrázek 53).With this, you can now use Release Management to deploy any application to Azure resources hosted in government clouds, using the same deployment tasks (Figure 53).

Government cloud
(Obrázek 53) Cloud Government(Figure 53) Government cloud

Nastavení maximálního počtu paralelních nasazeníSet maximum number of parallel deployments

Tato funkce umožňuje určovat, jak se do daného prostředí bude nasazovat více než jedna čekající vydaná verze (obrázek 54).This feature gives you control on how multiple pending releases are deployed into a given environment (Figure 54). Pokud například váš kanál verze provádí ověření buildů v prostředí QA a rychlost, s jakou se generují buildy, je vyšší než rychlost dokončování nasazení, můžete nakonfigurovat více agentů a stejné množství buildů, které se budou ověřovat zároveň.For example, if your release pipeline performs validation of builds in a QA environment and the rate of generation of builds is faster than the rate of completion of the deployments, you may configure multiple agents and as many builds to get validated in parallel. To znamená, že se ověří každý z vygenerovaných buildů, a doba čekání závisí na počtu dostupných agentů.That means each of the builds generated gets validated, and the wait time is dependent in the number of available agents. Pomocí této funkce můžete optimalizovat ověřování tím, že budete paralelně ověřovat určitý počet nejnovějších buildů a rušit starší požadavky na nasazení.With this feature, we let you optimize validations by enabling you to perform validation on the n most recent builds in parallel and cancel the older deployment requests.

Parallel deployments
(Obrázek 54) Paralelní nasazení(Figure 54) Parallel deployments

Vylepšení časových limitů pro úlohu Ruční zásahTimeout enhancements for the Manual Intervention task

Když úloha Ruční zásah čeká zadanou dobu nebo 60 dní (podle toho, co nastavení dřív), je teď možné ji automaticky odmítnout nebo nechat pokračovat.The Manual Intervention task can now be automatically rejected or resumed after it is pending for the specified timeout or 60 days, whichever is earlier. Hodnota časového limitu se dá nastavit v oddílu možností ovládacích prvků úlohy.The timeout value can be specified in the control options section of the task.

Paralelní spouštění Release ManagementuRelease Management parallel execution

Release Management teď podporuje možnost paralelního spouštění dané fáze (obrázek 55).Release Management now supports a parallel execution option for a phase (Figure 55). Tuto možnost vyberte v případě, že chcete sloučit určitou fázi buď pomocí možnosti multiplikátoru fází Více konfigurací, nebo Více agentů.Select this option to fan out a phase by using either Multi-configuration or Multi-agent as a phase multiplier option.

Parallel execution support
(Obrázek 55) Podpora paralelního spouštění(Figure 55) Parallel execution support

Více konfigurací: Tuto možnost vyberte, pokud chcete fázi spustit pro každou hodnotu z více konfigurací.Multi-configuration: Select this option to run the phase for each multi-configuration value. Pokud chcete nasazení provést třeba do dvou různých geografických oblastí najednou, můžete použít proměnnou ReleasePlatform definovanou na kartě Proměnné a nastavit ji na hodnoty east-US, west-US. Tím se fáze spustí paralelně, jednou s hodnotou east-US, podruhé s hodnotou west-US.For example, if you wanted to deploy to two different geos at the same time, using a variable ReleasePlatform defined on the Variables tab with values "east-US, west-US" would run the phase in parallel, one with a value of "east-US" and the other "west-US”. Více agentů: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete fázi spustit s jednou nebo více úloh paralelně na několika agentech.Multi-agent: Select this option to run the phase with one or more tasks on multiple agents in parallel.

Historie nasazení webové aplikace na portálu Azure PortalWeb app deployment history in Azure portal

Když se určité nasazení dokončí pomocí úlohy nasazení služby App Service, Release Management teď aktualizuje protokoly nasazení služby Azure App Service.Release management now updates the deployment logs of Azure App Service when a deployment is done by using the App Service deployment task. Na portálu Azure Portal si můžete zobrazit historii nasazení tak, že v okně App Service vyberete možnost Průběžné doručování.You can view deployment history in the Azure portal by selecting the Continuous delivery option in the App Service blade.

Vylepšení testování Testing Improvements

Spouštění testů pomocí fází agentůRun tests using agent phases

Pomocí úlohy Test sady Visual Studio můžete spouštět automatizované testy s využitím fází agentů (obrázek 56).Using the Visual Studio Test task, you can now run automated tests using agent phases (Figure 56).

Pro sestavování, vydávání a testování teď máme sjednoceného agenta automatizace.We now have a unified automation agent across build, release and test. To přináší tyto výhody:This brings in the following benefits:

 1. Pro potřeby testování můžete využít fond agentů.You can leverage an agent pool for your testing needs.
 2. Jednou úlohou Test sady Visual Studio můžete spouštět testy v různých režimech podle svých potřeb: spuštění založené na jednom agentovi, distribuované spuštění testu založené na několika agentech nebo spuštění s více konfiguracemi, pomocí kterého se testy spustí třeba v různých prohlížečích.Run tests in different modes using the same Visual Studio Test task, based on your needs—single agent–based run, multi-agent–based distributed test run or a multi-configuration run to run tests on, say, different browsers.
Run tests using Agent Phases
(Obrázek 56) Spouštění testů pomocí fází agentů(Figure 56) Run tests using Agent Phases

Další informace najdete v příspěvku Správy životního cyklu aplikací Microsoft.For more information, refer to this Microsoft Application Lifecycle Management post.

Aktivace automatizovaných testů na vyžádáníOn-demand triggering of automated tests

Centrum Test teď podporuje aktivaci automatizovaných testovacích případů z testovacích plánů a sad testů (obrázek 57).The Test hub now supports triggering automated test cases from test plans and test suites (Figure 57). Spouštění automatizovaných testů z centra Test bude nutné nastavit podobným způsobem, jakým se spouštějí testy podle plánu v prostředích vydaných verzí.Running automated tests from the Test hub will need a setup similar to the way you run tests in a scheduled fashion in release environments. Abyste mohli spouštět automatizované testy, bude nutné nastavit prostředí v definici vydané verze pomocí šablony pro spuštění automatizovaných testů z testovacích plánů a přidružit testovací plán.You will need to setup an environment in the release definition using the Run automated tests from test plans template and associate the test plan to run the automated tests. Podrobné pokyny, jak nastavit prostředí pro spouštění automatizovaných testů z centra Test, najdete v dokumentaci.See the documentation for the step by step guidance on how to setup environments and run automated tests from the Test hub.

On-demand automated tests trigger
(Obrázek 57) Aktivace automatizovaných testů na vyžádání(Figure 57) On-demand automated tests trigger

Vylepšení skladu Warehouse Improvements

Zlepšení výkonu při zpracování datové krychle služby Analysis ServicesPerformance improvements in Analysis Services cube processing

Provedli jsme vylepšení výkonu pro zobrazení vDimWorkItemTreeOverlay, které se používá k vytvoření dimenze Hierarchie stromu pracovní položky podle odkazů.We’ve made performance improvements to the vDimWorkItemTreeOverlay view, which is used to create Work Item Tree Hierarchy dimension based on the links. Přestože je závislé na odkazech System.LinkTypes.Hierarchy, všimli jsme si, že dobu zpracování ovlivňují i jiné odkazy (např. System.LinkTypes.Related).Although it depends on System.LinkTypes.Hierarchy links, we observed that the processing duration was affected by other links as well (e.g. System.LinkTypes.Related). Toto zobrazení jsme optimalizovali tak, aby přeskočilo další typy odkazů, které omezují množství přečtených dat.We optimized the view to skip addition link types which limits the amount of data read. Tato změna u některých skladů výrazně zkracuje dobu zpracování.This change significantly decreases processing time for certain warehouses.

Sjednocení schématu bez ohledu na velikost písmenCase-insensitive schema reconciliation

Schéma databáze datového skladu se vytváří sjednocením polí ze všech připojených databází kolekce při procesu sjednocení schémat.The schema of the warehouse database is created by merging fields from all the attached collection databases in the schema reconciliation process. Dříve se u všech porovnání rozlišovala malá a velká písmena a správci museli zajistit přesnou shodu referenčních názvů polí.Previously, all comparisons were case-sensitive and administrators had to make sure there is an exact match on field reference names. To vedlo k problémům, když se mírně lišila malá a velká písmena.This led to problems where there were subtle differences in casing. V této verzi je proces vůči těmto nesrovnalostem tolerantnější.With this release we make the process more tolerant to such discrepancies.

Vylepšení správy Administration Improvements

Kombinace příjemců e-mailových oznámeníCombined email recipients for notifications

Příjemci jednoho e-mailového oznámení se teď sdružují na řádku Komu: a posílá se jim jediný e-mail.Recipients for the same email notification are now included together on the to: line and sent a single email. Dříve se e-mail poslal jednotlivě každému příjemci.Previously, individual emails were sent to each recipient. Kvůli tomu bylo obtížné zjišťovat, kdo ještě dostal oznámení, a vést přes e-mail konverzaci o určité události.This made it difficult to know who else received the notification and to have a conversation about the event over email. Tato funkce se dá použít pro předem připravená i týmová předplatná, která dokáží cílit na více příjemců.This feature applies to out-of-the-box as well as team subscriptions that are capable of targeting multiple recipients. Třeba když se změní nějaká žádost o přijetí změn, všem jejím kontrolorům se pošle jeden e-mail.For example, all reviewers of a pull request are now sent a single email when a change is made to the pull request.

Další informace o kombinování příjemců e-mailuLearn more about combining email recipients.

Okamžitě použitelná oznámeníOut-of-the-box notifications

Uživatelé a týmy teď automaticky dostávají oznámení přes e-mail, když se v účtu nachází aktivita, která s nimi přímo souvisí, třeba:Users and teams are now automatically notified via email when there is activity in the account directly relevant to them, such as:

 • když se pracovní položka přiřadí uživateliwhen a work item is assigned to a user.
 • když se uživatel nebo tým přidá jako kontrolor k žádosti o přijetí změnwhen a user or team is added as a reviewer to a pull request.
 • když je uživatel nebo tým kontrolorem žádosti o přijetí změn, která se aktualizovalawhen a user or team is a reviewer on a pull request that is updated.
 • když jiný uživatel odpoví na komentář k žádosti o přijetí změnwhen another user responds to a pull request comment.
 • když se dokončí sestavení vyžádané uživatelemwhen a build requested by a user completes.
 • když se nainstaluje nebo požádá o rozšíření (jenom správci)when an extension is installed or requested (admins only).

Uživatelé se z kteréhokoli z těchto odběrů můžou odhlásit tak, že přejdou na nastavení Oznámení v nabídce uživatelského profilu a vypnou příslušné přepínače.Users can unsubscribe from any of these subscriptions by going to Notification settings under the user profile menu and then switching off the appropriate toggle(s).

Správce účtu může jeden nebo více těchto automatických odběrů zakázat, když přejde do centra Oznámení na úrovni kolekce, které najde v nastavení (ozubené kolo).An account admin can disable one or more of these automatic subscriptions by navigating to the collection-level Notifications hub under the settings gear. Všechny tyto odběry se dají zakázat kliknutím na Zakázat v akci tří teček (...).Any of these subscriptions can be disabled by clicking Disable under the "..." action. Jakmile se odběr zakáže, už se uživatelům nebude zobrazovat na stránce jejich osobního nastavení oznámení.Once a subscription is disabled, it will no longer appear for users in their personal notification settings page.

Další informace o okamžitě použitelných oznámeníchLearn more about out-of-the-box notifications.

Oprávnění správy rozšířeníExtension management permissions

Správce teď může ostatním uživatelům a skupinám udělovat oprávnění ke správě rozšíření pro danou kolekci (obrázek 58).An admin can now grant other users and groups permission to manage extensions for the collection (Figure 58). Dříve mohli instalaci, zakazování, odinstalaci rozšíření a žádosti o ně řešit jenom správci kolekcí (tj. členové skupiny Správci kolekcí projektů).Previously only collection administrators (i.e. members of the Project Collection Administrators group) could review extension requests, install, disable, or uninstall extensions.

Pokud chce správce udělit toto oprávnění, může přejít do centra pro správu rozšíření. Tam se dostane přes nabídku Marketplace výběrem možnosti Spravovat rozšíření a kliknutím na tlačítko Zabezpečení:To grant this permission, an administrator can navigate to the Extensions admin hub by opening the Marketplace menu, selecting Manage extensions, and then click the Security button:

Extension management permissions
(Obrázek 58) Oprávnění správy rozšíření(Figure 58) Extension management permissions

Oznámení, když se nainstalují rozšíření, vyžadují pozornost a v dalších případechGetting notified when extensions are installed, require attention, and more

Správci nebo uživatelé, kteří můžou spravovat rozšíření, teď automaticky dostávají upozornění, když se nainstaluje, odinstaluje, povolí nebo zakáže nějaké rozšíření, případně když vyžaduje pozornost.Admins, or those with the ability to manage extensions, are now automatically notified when an extension is installed, uninstalled, enabled, disabled, or requires attention. To je obzvláště užitečné ve větších nasazeních, kde za správu rozšíření odpovídá více lidí.This is especially useful in larger deployments where multiple people have the responsibility of managing extensions. Správci můžou tato oznámení vypnout tak, že přejdou do nastavení Oznámení v nabídce profilu a vypnou přepínač daného rozšíření.Admins can turn off these notifications by navigating to Notification settings under the profile menu and switching off the extensions toggle.

Kromě toho můžou správci definovat vlastní odběry informací o událostech souvisejících s rozšířením.Admins can also define custom subscriptions for extension-related events. Správce může dostat oznámení třeba v případě, že se nějaké rozšíření aktualizuje.For example, an admin can get notified whenever any extension is updated.

Vypnout automatická oznámení o svých žádostech o rozšíření můžou i uživatelé.Users can also now turn off automatic notifications about their extension requests.

Správci TFS můžou přidávat předplatitele do rozšířené úrovně přístupuAllowing TFS admins to add subscribers to the advanced access level

Rozšířená úroveň přístupu se v budoucích verzích Team Foundation Serveru odebere.The Advanced access level will be removed from future versions of Team Foundation Server. Než k tomu ale dojde, správci TFS budou mít v aktualizaci Update 2 možnost přidávat předplatitele MSDN Platform a sady Visual Studio Test Professional do rozšířené úrovně přístupu.However, until that happens, TFS admins will have the ability to add MSDN Platform and Visual Studio Test Professional subscribers to the Advanced access level with Update 2.

Předplatitelé sady Visual Studio Enterprise by se místo do rozšířené úrovně měli přidat do úrovně přístupu Visual Studio Enterprise.Visual Studio Enterprise subscribers should be added to the Visual Studio Enterprise access level instead of Advanced. Pokud jste si koupili rozšíření Test Manager, spravujte ho prosím i nadále v centru Uživatelé v rámci týmového projektu, ve kterém jste rozšíření koupili.If you have purchased the Test Manager extension, please continue to manage this in the Users hub within the Team Project that you made the purchase.

Integrace Microsoft Teams Microsoft Teams Integration

Organizace používající Microsoft Teams ke spolupráci si nyní mohou zobrazit aktivitu z projektů TFS v rámci svých týmových kanálů.Organizations using Microsoft Teams to collaborate can now see activity from their TFS projects within their team’s channels. To umožňuje týmům si během práce v Microsoft Teams udržovat přehled o důležitých změnách pracovních položek, žádostech o přijetí změn, sestaveních, verzích a dalších informacích.This allows teams to stay informed about relevant work item changes, pull requests, builds, and releases and more as they are working in Microsoft Teams. Další informace najdete v naší dokumentaci.For more information see our documentation.


Známé problémyKnown Issues

Nesprávně zobrazené formuláře pracovních položek na webuWork item forms do not render correctly in the web

 • Problém:Issue:

  Pokud máte vlastní ovládací prvek, jako je například ovládací prvek s více hodnotami, nainstalovaný pro klienta Visual Studio, ale ne pro webového klienta, nepůjde formuláře pracovních položek na webu vykreslit.If you have a custom control, such as the multi-value control, installed for the Visual Studio client but not the web client, work item forms in the web fail to render.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Budete muset aktualizovat na nejnovější verzi ovládacího prvku.You will need to update to the latest version of your control. Je nutné přidat rozložení webové stránky, které nebude obsahovat chybějící ovládací prvek.It is necessary to add a web layout that doesn’t contain the missing control element. Nejnovější ovládací prvek s více hodnotami pro aktualizaci TFS 2017 najdete na stránce Custom Controls for TFS Work Item Tracking (Vlastní ovládací prvky pro sledování pracovních položek TFS).You can find the latest multi-value control for TFS 2017 Update on the Custom Controls for TFS Work Item Tracking page. Další informace o rozložení najdete na stránce s referenčními informacemi o všech elementech FORM XML (TFS 2015).For more information on the layout, see All FORM XML elements reference (TFS 2015) page.

Verze TFS je RC2 a ne finální verzeTFS version is RC2 instead of the final release

 • Problém:Issue:

  Pokud jste si stáhli sadu TFS 2017 Update 2 před 1. srpnem 2017 a nainstalovali ji, máte verzi RC2.After downloading TFS 2017 Update 2 before August 1, 2017, and installing, you have an RC2 version.

 • Alternativní řešení:Workaround:

  Příčinou byl občasný problém v instalačních odkazech, který byl opraven 1. srpna 2017.This was due to an intermittent issue in the installation links that was fixed on August 1, 2017. Stáhněte si prosím TFS 2017 Update 2 znovu a nainstalujte si tuto poslední verzi.Please redownload TFS 2017 Update 2 and install this final release.


The Developer Community Portal Projděte si problémy, které uživatelé nahlásili u Team Foundation Serveru 2017. See customer-reported issues reported for Team Foundation Server 2017.


Na začátek stránky
Top of Page