Volitelné parametry v Office řešení

Řada metod v objektových modelech aplikace Microsoft Office volitelné parametry. Pokud použijete Visual Basic k vývoji řešení Office v nástroji Visual Studio, není možné předávat hodnotu volitelných parametrů, protože výchozí hodnoty se automaticky používají pro každý chybějící parametr. Ve většině případů můžete v projektech Visual C# také vynechat volitelné parametry. Nelze však vynechat volitelné parametry ref třídy v projektech aplikace ThisDocument Word na úrovni dokumentu.

Platí pro: Informace v tomto tématu se vztahují na - projekty na úrovni dokumentu a projekty doplňku VSTO - . Informace najdete v tématu dostupné funkce podle aplikace systému Office a typu projektu.

Další informace o práci s volitelnými parametry v projektech Visual C# a Visual Basic najdete v průvodci programováním pro pojmenované a volitelné argumenty (C#)a Volitelné parametry (Visual Basic).

Poznámka

V dřívějších verzích Visual Studio musíte předat hodnotu pro každý volitelný parametr v projektech Visual C#. Pro usnadnění těchto projektů obsahují globální proměnnou s názvem , kterou můžete předat volitelnému parametru, pokud chcete použít výchozí missing hodnotu parametru. Projekty Visual C# pro Office v nástroji Visual Studio stále obsahují proměnnou , ale obvykle ji nepotřebujete použít při vývoji řešení Office v nástroji s výjimkou volání metod s volitelnými parametry ref ve třídě v projektech na úrovni dokumentu missing Visual Studio 2013 pro ThisDocument Word.

Příklad v Excel

Metoda CheckSpelling má mnoho volitelných parametrů. Můžete zadat hodnoty pro některé parametry a přijmout výchozí hodnotu jiných, jak je znázorněno v následujícím příkladu kódu. Tento příklad vyžaduje projekt na úrovni dokumentu s třídou listu s názvem Sheet1 .


Globals.Sheet1.CheckSpelling(ignoreUppercase: true);
Globals.Sheet1.CheckSpelling(ignoreUppercase:=True)

Příklad ve Wordu

Metoda Execute má mnoho volitelných parametrů. Můžete zadat hodnoty pro některé parametry a přijmout výchozí hodnotu jiných, jak je znázorněno v následujícím příkladu kódu.

With Me.Application.ActiveDocument.Content
  .Find.ClearFormatting()
  .Find.Execute(FindText:="blue", ReplaceWith:="red", Replace:=Word.WdReplace.wdReplaceAll)
End With
Word.Range documentRange = this.Application.ActiveDocument.Content;
documentRange.Find.ClearFormatting();
documentRange.Find.Execute(FindText: "blue", ReplaceWith: "red", Replace: Word.WdReplace.wdReplaceAll);

Použití volitelných parametrů metod ve třídě ThisDocument v projektech na úrovni dokumentu Visual C# pro Word

Objektový model aplikace Word obsahuje mnoho metod s volitelnými parametry ref, které přijímají Object hodnoty. Nelze však vynechat volitelné parametry ref metod vygenerované třídy v projektech na úrovni dokumentu Visual ThisDocument C# pro Word. Visual C# umožňuje vynechat volitelné parametry ref pouze pro metody rozhraní, nikoli pro třídy. Například následující příklad kódu se nezkompiluje, protože nelze vynechat volitelné parametry ref metody CheckSpelling třídy ThisDocument .

Globals.ThisDocument.CheckSpelling(ignoreUppercase: true);

Při volání metod třídy ThisDocument postupujte podle těchto pokynů:

 • Pokud chcete přijmout výchozí hodnotu volitelného parametru ref, předejte missing proměnnou do parametru . Proměnná je automaticky definována v jazyce Visual C# Office projekty a je přiřazena k hodnotě missing Missing ve vygenerovaných kódech projektu.

 • Pokud chcete zadat vlastní hodnotu volitelného parametru ref, deklarujte objekt přiřazený k hodnotě, kterou chcete zadat, a pak předejte objekt do parametru .

  Následující příklad kódu ukazuje, jak volat metodu zadáním hodnoty parametru CheckSpelling ignoreUppercase a přijetím výchozí hodnoty pro ostatní parametry.

  object ignoreUppercase = true;
  Globals.ThisDocument.CheckSpelling(
    ref missing, ref ignoreUppercase, ref missing, ref missing, ref missing, ref missing,
    ref missing, ref missing, ref missing, ref missing, ref missing, ref missing);
  

  Pokud chcete napsat kód, který vymešle volitelné parametry ref metody ve třídě , můžete alternativně volat stejnou metodu pro objekt vrácený vlastností a vynechat parametry z ThisDocument této Document InnerObject metody. Můžete to provést, Document protože je rozhraní, nikoli třída.

  Globals.ThisDocument.InnerObject.CheckSpelling(IgnoreUppercase: true);
  

  Další informace o parametrech hodnot a referenčních typů najdete v tématu Předání argumentů podle hodnoty a pomocí odkazu (Visual Basic)(pro Visual Basic) a Předání parametrů (C# průvodce programováním).

Viz také