Představujeme Windows Server verze 1709Introducing Windows Server, version 1709

Platí pro: Windows Server (Půlroční kanál)Applies To: Windows Server (Semi-Annual Channel)

Windows Server verze 1709 je první vydání v rámci nového Půlročního kanálu.Windows Server, version 1709 is the first release in the new Semi-Annual Channel.

Co je a co není Půlroční kanálWhat the Semi-Annual Channel is--and isn't

První produkt vydaný v rámci tohoto nového kanálu – Windows Server verze 1709 – není aktualizací systému Windows Server 2016 ani aktualizací Service Pack tohoto systému.As the first release in this new channel, Windows Server, version 1709 is not an "update" or "service pack" for Windows Server 2016. Jedná se o první z dvakrát ročně vydávaných verzí serveru v rámci nového kanálu vydávání určeného pro zákazníky, kteří potřebují zůstat v kontaktu s rychlým vývojem cloudových technologií. Jedná se například o zákazníky, kteří používají rychlé vývojové cykly nebo poskytují hostitelské služby a potřebují udržovat krok s nejnovějšími investicemi do technologie Hyper-V.It's the first of twice-yearly server releases on a new release track that is designed for customers who are moving at a “cloud cadence," such as those on rapid development cycles or hosters keeping up with the latest Hyper-V investments. Každé vydání v tomto kanálu je podporováno po dobu 18 měsíců od úvodního vydání.Each release in this track is supported for 18 months from the initial release. Další informace o Půlročním kanálu spolu s tipy, jak se rozhodnout, ke kterému kanálu se připojit (nebo ve kterém zůstat), najdete v Přehledu Půlročního kanálu.For more about Semi-Annual Channel, plus tips for deciding which channel to join (or remain on) see Semi-Annual Channel Overview.

Aktuálním produktem v Kanálu dlouhodobé údržby (LTSC) je Windows Server 2016.The current Long-Term Servicing Channel (LTSC) product is Windows Server 2016. Kanál dlouhodobé údržby (LTSC) je nejvhodnější, pokud u serverového operačního systému potřebujete dlouhodobou stabilitu a předvídatelnost kvůli podpoře tradičních úloh a aplikací.The LTSC is best if you need long-term stability and predictability in your server operating system to support traditional workloads and applications. Pokud chcete dále používat Kanál dlouhodobé údržby (LTSC), měli byste si nainstalovat (nebo nadále používat) Windows Server 2016, který si můžete nainstalovat buď v režimu jádra serveru, anebo v režimu serveru s desktopovým prostředím.If you want to stay in the LTSC, you should install (or continue using) Windows Server 2016, which can be installed in either Server Core mode or Server with Desktop Experience mode. Podrobné informace najdete v článku Začínáme se systémem Windows Server 2016.See Get Started with Windows Server 2016 for details.

V čem se verze 1709 liší?What's different about 1709?

Windows Server verze 1709 běží v režimu jádra serveru.Windows Server, version 1709 runs in Server Core mode. To znamená, že nemá žádné grafické uživatelské rozhraní – systém se spravuje vzdáleně.That means there is no graphical user interface, so you manage it remotely. Systém má však velké výhody, jako jsou menší požadavky na hardware, mnohem menší prostor pro útoky a snížení potřeby aktualizací.However, it offers great advantages such as smaller hardware requirements, much smaller attack surface, and a reduction in the need for updates. Pokud jste jádro serveru doposud nepoužívali, najdete pomoc s tím, jak si na toto prostředí zvyknout, v článku Správa serveru v režimu jádra serveru.If you're new to working with Server Core, Manage a Server Core server will help you get used to this environment. V článku Správa systému Windows Server 2016 najdete ukázky různých možností vzdálené správy serverů.Manage Windows Server 2016 shows you the various options for managing servers remotely.

Článek Co je nového v systému Windows Server verze 1709 vás seznámí s novými funkcemi přidanými v systému Windows Server verze 1709.What's New in Windows Server version 1709 introduces you to the new features and functionality added in Windows Server, version 1709.

Proč Windows Server verze 1709 nabízí pouze možnost instalace jádra serveru?Why does Windows Server, version 1709 offer only the Server Core installation option?

Jeden z nejdůležitějších kroků při plánování každého vydání systému Windows Server je vyhodnocení zpětné vazby od zákazníků. Jak Windows Server používáte?One of the most important steps we take in planning each release of Windows Server is listening to customer feedback – how are you using Windows Server? Jaké nové funkce budou mít největší dopad na vaše nasazení systému Windows Server a v důsledku toho pak na vaši na každodenní práci?What new features will have the greatest impact on your Windows Server deployments, and by extension, your day-to-day business? Z vaší zpětné vazby jsme zjistili, že nejdůležitější prioritou je co nejrychlejší anejúčinnější zavádění nových inovací.Your feedback tells us that delivering new innovation as quickly and efficiently as possible is a key priority. Zákazníci, kteří zavádějí inovace nejrychleji, nám současně říkali, že ke správě datacenter používají především skriptování pomocí příkazového řádku a PowerShellu a že mezi jejich hlavní potřeby proto nepatří zpřístupnění desktopového grafického rozhraní, jaké je k dispozici v instalaci systému Windows Server s desktopovým prostředím.At the same time, for those customers innovating most quickly, you’ve told us that you’re primarily using command line scripting with PowerShell to manage your datacenters, and as such don’t have a strong need for the desktop GUI available in the installation of Windows Server with Desktop Experience. Díky tomu, že se soustředíme na možnost instalace jádra serveru, se můžeme intenzivněji věnovat novým inovacím a současně také udržovat funkčnost tradiční platformy systému Windows Server a kompatibilitu aplikací.By focusing on the Server Core installation option, we’re able to dedicate more resources toward those new innovations, while also maintaining traditional Windows Server platform functionality and application compatibility. Máte-li zpětnou vazbu k této problematice nebo k jiným problémům týkajícím se systému Windows Server a budoucích vydání, můžete nám návrhy a připomínky posílat prostřednictvím Centra Feedback.If you have feedback about this or other issues concerning Windows Server and our future releases, you can make suggestions and comments through the Feedback Hub.

A co Nano Server?What about Nano Server?

Nano Server je k dispozici jako kontejnerový operační systém.Nano Server is available as a container operating system. Podrobné informace najdete v článku Změny u Nano Serveru v Půlročním kanálu systému Windows Server.See Changes to Nano Server in Windows Server Semi-Annual Channel for details.

Další informace otomto vydáníAdditional information about this release

Pokud chcete získat úplný přehled o klíčových informacích týkajících se systému Windows Server verze 1709, měli byste se před jeho instalací podívat také na tato témata:To get a comprehensive view of the key facts about Windows Server, version 1709, you should also review these topics prior to installing it:

Kde můžu získat Windows Server verze 1709?Where to obtain Windows Server, version 1709

Toto vydání byste měli instalovat jako čistou instalaci.This release should be installed as a clean installation.

Aktivace systému Windows Server verze 1709Activating Windows Server, version 1709

  • Pokud jste toto vydání získali z centra Volume Licensing Service Center, můžete ho aktivovat pomocí aktivačního kódu systému Windows Server 2016.If you've obtained this release from the Volume Licensing Service Center, you can activate it by using your Windows Server 2016 activation key.
  • Pokud používáte Microsoft Azure, mělo by být toto vydání aktivováno automaticky.If you are using Microsoft Azure, this release should automatically be activated.
  • Pokud toto vydání získáte ze stránky Visual Studio Subscriptions (Předplatná Visual Studia), mělo by být aktivováno automaticky.If you obtain this release from Visual Studio Subscriptions, it should automatically be activated.