Datové a cloudové službyData and Cloud Services

Datové a cloudové službyData and Cloud Services

Aplikace Xamarin. Android často potřebují přístup k datům (z místní databáze nebo z cloudu) a mnohé z těchto aplikací využívají webové služby implementované v nejrůznějších technologiích.Xamarin.Android applications often need access to data (from either a local database or from the cloud), and many of these apps consume web services implemented using a wide variety of technologies. Příručky v této části posuzují, jak přistupovat k datům a využívat cloudové služby.The guides in this section examine how to access data and make use of cloud services.

Přístup k datůmData Access

Tato část popisuje přístup k datům v Xamarin. Android s použitím SQLite jako databázového stroje.This section discusses data access in Xamarin.Android using SQLite as the database engine.

Google MessagingGoogle Messaging

Google poskytuje Firebase cloudové zasílání zpráv i starší Google Cloud Messaging služby pro usnadnění zasílání zpráv mezi mobilními aplikacemi a serverovými aplikacemi.Google provides both Firebase Cloud Messaging and legacy Google Cloud Messaging services for facilitating messaging between mobile apps and server applications. V této části najdete přehled každé služby, kterou poskytuje podrobné vysvětlení způsobu použití těchto služeb k implementaci vzdálených oznámení (označovaných také jako nabízená oznámení) v aplikacích Xamarin. Android.This section provides overviews for each service provided by step-by-step explanation of how to use these services to implement remote notifications (also called push notifications) in Xamarin.Android applications.