Pokyny ke konfiguraci brány firewall XamarinXamarin firewall configuration instructions

Seznam hostitelů, které v bráně firewall potřebujete, aby mohla platforma Xamarin fungovat pro vaši společnost.A list of hosts that you need to allow in your firewall to allow Xamarin’s platform to work for your company.

Aby mohl produkt Xamarin nainstalovat a správně fungovat, musí být určité koncové body přístupné ke stažení požadovaných nástrojů a aktualizací pro váš software.In order for Xamarin products to install and work properly, certain endpoints must be accessible to download the required tools and updates for your software. Pokud vy nebo vaše společnost máte striktní nastavení brány firewall, může docházet k problémům s instalací, licencováním, komponentami a dalšími možnostmi.If you or your company have strict firewall settings, you may experience issues with installation, licensing, components, and more. Tento dokument popisuje některé známé koncové body, které je potřeba v bráně firewall povolit, aby mohla Xamarin fungovat.This document outlines some of the known endpoints that need to be allowed in your firewall in order for Xamarin to work. Tento seznam neobsahuje koncové body vyžadované pro všechny nástroje třetích stran, které jsou součástí stahování.This list does not include the endpoints required for any third-party tools included in the download. Pokud stále dochází k problémům po tomto seznamu, přečtěte si příručku k odstraňování potíží s instalací pro Apple nebo Android.If you are still experiencing trouble after going through this list, refer to the Apple or Android installation troubleshooting guides.

Koncové body, které mají být povolenyEndpoints to allow

Instalační program XamarinXamarin installer

Aby se software při použití nejnovější verze instalačního programu Xamarin nainstaloval správně, musí se přidat tyto známé adresy:The following known addresses will need to be added in order for the software to install properly when using the latest release of the Xamarin installer:

 • xamarin.com (manifesty instalačního programu)xamarin.com (installer manifests)
 • dl.xamarin.com (umístění pro stažení balíčku)dl.xamarin.com (Package download location)
 • dl.google.com (pro stažení Android SDK)dl.google.com (to download the Android SDK)
 • download.oracle.com (JDK)download.oracle.com (JDK)
 • visualstudio.com (umístění pro stažení balíčků pro instalaci)visualstudio.com (Setup packages download location)
 • go.microsoft.com (nastavení překladu adresy URL)go.microsoft.com (Setup URL resolution)
 • aka.ms (nastavení překladu adresy URL)aka.ms (Setup URL resolution)

Pokud používáte Mac a narazíte na problémy s instalací Xamarin. Android, zajistěte, aby macOS mohl stáhnout Java.If you are using a Mac and are encountering Xamarin.Android install issues, please ensure that macOS is able to download Java.

NuGet (včetně Xamarin.Forms )NuGet (including Xamarin.Forms)

Pro přístup k NuGet ( Xamarin.Forms je zabaleno jako NuGet) se musí přidat následující adresy:The following addresses will need to be added to access NuGet (Xamarin.Forms is packaged as a NuGet):

 • www.nuget.org (přístup k NuGet)www.nuget.org (to access NuGet)
 • globalcdn.nuget.org (stažení NuGet)globalcdn.nuget.org (NuGet downloads)
 • dl-ssl.google.com (komponenty Google pro Android a Xamarin.Forms )dl-ssl.google.com (Google components for Android and Xamarin.Forms)

Aktualizace softwaruSoftware updates

Aby bylo zajištěno, že se aktualizace softwaru budou moci stáhnout správně, bude nutné přidat následující adresy:The following addresses will need to be added to ensure that software updates can download properly:

 • software.xamarin.com (aktualizační služba)software.xamarin.com (updater service)
 • download.visualstudio.microsoft.comdownload.visualstudio.microsoft.com
 • dl.xamarin.comdl.xamarin.com

Xamarin Mac AgentXamarin Mac Agent

Připojení sady Visual Studio k hostiteli sestavení Mac pomocí agenta Xamarin Mac vyžaduje, aby byl otevřený port SSH.To connect Visual Studio to a Mac build host using the Xamarin Mac Agent requires the SSH port to be open. Ve výchozím nastavení je to port 22.By default this is Port 22.