Oversigt over vejledning for Microsoft Docs-bidragydereMicrosoft Docs contributor guide overview

Velkommen til vejledningen for bidragydere på docs.microsoft.com (Docs)!Welcome to the docs.microsoft.com (Docs) Contributor Guide!

Flere af Microsofts dokumentationssæt er i åben kildekode og er hostet på GitHub.Several of the Microsoft documentation sets are open source and hosted on GitHub. Det er ikke alle dokumentsæt, der er fuldstændigt i åben kildekode, men mange har offentlige lagre, hvor du kan foretage ændringer via pullanmodninger.Not all document sets are completely open source but many have public-facing repos where you can make suggested changes via pull requests. Brugen af åben kildekode er med til at strømline og forbedre kommunikationen mellem produktteknikere, indholdsteams og kunder. Den giver også andre fordele:This open source approach streamlines and improves communication between product engineers, content teams, and customers, and has other advantages:

 • Lagre med åben kildekode planlægges med fuld gennemsigtighed for at finde ud af, hvilke dokumenter der er mest behov for.Open source repos plan in the open to get feedback on what docs are most needed.
 • Lagre med åben kildekode korrekturlæses med fuld gennemsigtighed, så det mest nyttige indhold publiceres i første version.Open source repos review in the open to publish the most helpful content on our first release.
 • Lagre med åben kildekode opdateres med fuld gennemsigtighed for at gøre det nemmere løbende at forbedre indholdet.Open source repos update in the open to make it easier to continuously improve the content.

Der bruges GitHub-arbejdsprocesser på docs.microsoft.com, hvilket gør det endnu nemmere for brugerne at bruge webstedet.The user experience on docs.microsoft.com integrates GitHub workflows directly to make it even easier. Begynd med at redigere det dokument, du får vist.Start by editing the document you are viewing. Eller hjælp til ved at læse korrektur på nye emner eller rapportere kvalitetsproblemer.Or, help by reviewing new topics, or create quality issues.

Vigtigt

Alle de lagre, som udgiver indhold på docs.microsoft.com, overholder enten ordensreglerne for Microsoft Open Source eller ordensreglerne for .NET Foundation.All repositories that publish to docs.microsoft.com have adopted the Microsoft Open Source Code of Conduct or the .NET Foundation Code of Conduct. Se Ofte stillede spørgsmål om ordensregler for at få flere oplysninger.For more information, see the Code of Conduct FAQ. Du er også velkommen til at kontakte opencode@microsoft.com eller conduct@dotnetfoundation.org, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.Or contact opencode@microsoft.com, or conduct@dotnetfoundation.org with any questions or comments.

Mindre rettelser eller præciseringer vedrørende dokumentation og kodeeksempler på offentlige lagre er underlagt vilkårene for anvendelse af docs.microsoft.com.Minor corrections or clarifications to documentation and code examples in public repositories are covered by the docs.microsoft.com Terms of Use. Nye eller betydelige ændringer medfører, at der oprettes en kommentar i pullanmodningen, hvor du bliver bedt om at indsende en CLA-aftale (Contribution License Agreement), hvis du ikke er ansat hos Microsoft.New or significant changes generate a comment in the pull request, asking you to submit an online Contribution License Agreement (CLA) if you are not an employee of Microsoft. Du skal udfylde onlineformularen, før vi kan gennemse eller acceptere din pullanmodning.We need you to complete the online form before we can review or accept your pull request.

Hurtige ændringer til eksisterende dokumenterQuick edits to existing documents

Hurtige ændringer strømliner processen med at rapportere og rette små fejl og udeladelser i dokumenterne.Quick edits streamline the process to report and fix small errors and omissions in documents. Til trods for alle anstrengelser sniger der sig mindre grammatiske fejl og stavefejl ind i de publicerede dokumenter.Despite all efforts, small grammar and spelling errors do make their way into our published documents. Når du opretter sager om problemer for at rapportere fejl, er det hurtigere og nemmere at oprette en pullanmodning om at få løst problemet, når muligheden er tilgængelig.While you can create issues to report mistakes, it's faster and easier to create a pull request (PR) to fix the issue, when the option is available.

 1. På nogle dokumentationssider kan du redigere indholdet direkte i browseren.Some docs pages allow you to edit content directly in the browser. I disse tilfælde kan du se en knap af typen Rediger i stil med den, der er vist nedenfor.If so, you'll see an Edit button like the one shown below. Hvis du klikker på knappen Rediger (eller lignende), åbnes kildefilen i GitHub.Clicking the Edit (or equivalently localized) button takes you to the source file on GitHub. Hvis knappen Rediger mangler, betyder det, at dokumentationssiden ikke kan redigeres.If the Edit button is missing, that means the documentation page is not available to be changed.

  Placeringen af linket Rediger

 2. Derefter skal du klikke på blyantikonet for at redigere artiklen som vist.Next, click the pencil icon, to edit the article as shown. Hvis blyantikonet er nedtonet, skal du enten logge på din GitHub-konto eller oprette en ny konto.If the pencil icon is grayed out, you need to either log in to your GitHub account or create a new account.

  Blyantsikonets placering

 3. Foretag dine ændringer i webeditoren.Make your changes in the web editor. Klik på fanen Vis ændringer for at kontrollere ændringens formatering.Click the Preview changes tab to check the formatting of your change.

 4. Når du har foretaget dine ændringer, skal du rulle ned til bunden af siden.Once you have made your changes, scroll to the bottom of the page. Angiv en titel og en beskrivelse for ændringerne, og klik på Foreslå filændring som vist nedenfor:Enter a title and description for your changes and click Propose file change as shown in the following figure:

  Foreslå filændring

 5. Nu hvor du har foreslået din ændring, skal du bede ejerne af lageret om at "trække" dine ændringer ind i deres lager.Now that you've proposed your change, you need to ask the owners of the repository to "pull" your changes into their repository. Det gør de vha. en såkaldt "pullanmodning".This is done using something called a "pull request". Da du klikkede på Foreslå filændring, burde du være blevet ført til en ny side, der ligner følgende:When you clicked on Propose file change in the figure above, you should have been taken to a new page that looks like the following figure:

  opret pullanmodning

  Klik på Opret pullanmodning, angiv en titel (og angiv en valgfri beskrivelse) for pullanmodningen, og klik derefter på Opret pullanmodning igen.Click Create pull request, enter a title (and optionally a description) for the pull request, and then click Create pull request again. Hvis du ikke kender GitHub, kan du få flere oplysninger under Om pullanmodninger.(If you are new to GitHub, see About Pull Requests for more information.)

 6. Det var det!That's it! Medlemmer af indholdsgruppen vil gennemse og flette din pullanmodning.Content team members will review and merge your PR. Du kan muligvis blive bedt om at foretage ændringer, hvis du har foretaget større ændringer.You may get some feedback requesting changes if you made larger changes.

Brugergrænsefladen til redigering i GitHub ændrer sig i forhold til dine tilladelser i lageret.The GitHub editing UI responds to your permissions on the repository. De foregående billeder er nøjagtige for de bidragydere, der ikke har skrivetilladelser i mållageret.The preceding images are accurate for contributors that do not have write permissions to the target repository. GitHub opretter automatisk en kopi af mållageret på din konto.GitHub automatically creates a fork of the target repository in your account. Hvis du har skriveadgang til mållageret, oprettes der i GitHub en ny forgrening i mållageret.If you have write-access to the target repository, GitHub creates a new branch in the target repo. Navnet på forgreningen har formen <GitHubId>-patch-n, hvor dit GitHub-id bruges og en numerisk identifikator for forgreningen med rettelsen.The branch name has the form <GitHubId>-patch-n using your GitHub ID, and a numeric identifier for the patch branch.

Vi bruger pullanmodninger til alle ændringer, selv for de bidragydere, der har skriveadgang.We use pull requests for all changes, even for contributors that have write-access. I de fleste lagre er master-forgreningen beskyttet, så opdateringer skal indsendes som pullanmodninger.Most repositories have the master branch protected so that updates must be submitted as pull requests.

Det er bedst kun at bruge redigeringsfunktionen i browseren til mindre eller sjældne ændringer.The in-browser editing experience is best for minor or infrequent changes. Hvis du vil foretage store ændringer eller bruge avancerede Git-funktioner, f.eks. administration af forgreninger eller avanceret løsning af fletningskonflikter, skal du kopiere lageret og arbejde lokalt.If you make large contributions or use advanced Git features (such as branch management or advanced merge conflict resolution), you need to fork the repo and work locally.

Bemærk

Hvis funktionen er aktiveret, kan du redigere en artikel på et hvilket som helst sprog. Afhængigt af typen af ændring sker der følgende:If enabled, you can edit an article in any language and, based on the type of edit, the following will happen:

 1. Alle de sproglige ændringer, der godkendes, vil også forbedre vores maskinoversættelsesprogram.any linguistic change that is approved, will also help improve our Machine Translation engine
 2. Alle de ændringer, der ændrer indholdet i artiklen betydeligt, håndteres internt, så der kan sendes en ændring til den samme artikel på engelsk. På den måde oversættes den til alle sprog, hvis den godkendes.any edit that significantly modifies the content of the article will be handled internally to submit a change to the same article in English so that it will get localized in all languages if approved. Dine foreslåede forbedringer får ikke kun positiv effekt på artikler på dit eget sprog, men også på de øvrige tilgængelige sprog.Your suggested improvements will not only positively affect articles in your own language, but in all available languages.

Korrekturlæs åbne pullanmodningerReview open PRs

Du kan læse nye emner, før de publiceres, ved at kontrollere de åbne pullanmodninger.You can read new topics before they are published by checking the currently open PRs. Al korrektur følger GitHub-flowprocessen.Reviews follow the GitHub flow process. Du kan se de opdateringer, der er blevet foreslået, eller de nye artikler, der findes i de offentlige lagre.You can see proposed updates or new articles in public repositories. Korrekturlæs dem, og tilføj dine kommentarer.Review them and add your comments. Tag et kig på vores dokumentlagre, og se, om der findes områder, der interesserer dig, i de åbne pullanmodninger.Look at any of our docs repositories, and check the open pull requests (PRs) for areas that interest you. Feedback fra community'et til foreslåede opdateringer hjælper alle i community'et.Community feedback on proposed updates helps the entire community.

Rapportér kvalitetsproblemerCreate quality issues

Vi arbejder hele tiden på vores dokumenter.Our docs are a continuous work in progress. Rapportering af kvalitetsproblemer hjælper os med at fokusere vores arbejde på de dokumenter, der har førsteprioritet for community'et.Good issues help us focus our efforts on the highest priorities for the community. Jo flere oplysninger du kan give os, jo bedre.The more detail you can provide, the more helpful the issue. Fortæl os, hvilke oplysninger du søgte efter.Tell us what information you sought. Fortæl os, hvilke søgeord du brugte.Tell us the search terms you used. Hvis du ikke kan komme i gang, så fortæl os, hvordan du vil begynde med at udforske ukendt teknologi.If you can't get started, tell us how you want to start exploring unfamiliar technology.

Mange af Microsofts dokumentationssider har et Feedback-afsnit nederst på siden, hvor du kan klikke for at angive Produktfeedback eller Indholdsfeedback og spore problemer, der er specifikke for den pågældende artikel.Many of Microsoft's documentation pages have a Feedback section at the bottom of the page where you can click to leave Product feedback or Content feedback to track issues that are specific to that article.

Problemer sætter gang i samtalen om, hvad der er brug for.Issues start the conversation about what's needed. Indholdsgruppen vil besvare problemerne med idéer til, hvad vi kan tilføje, og de vil bede om din mening.The content team will respond to these issues with ideas for what we can add, and ask for your opinions. Når vi opretter en kladde, beder vi dig om at korrekturlæse pullanmodningen.When we create a draft, we'll ask you to review the PR.

Vil du bidrage mere?Get more involved

Andre emner hjælper dig med at komme i gang med at bidrage produktivt til Microsoft Docs. De beskriver, hvordan du arbejder med GitHub-lagre, Markdown-værktøjer og de udvidelser, der bruges på Microsoft Docs-platformen.Other topics help you get started productively contributing to Microsoft Docs. They explain working with GitHub repositories, Markdown tools, and extensions used in the Microsoft Docs platform.