Periodisering af projektomkostninger på købsleverancer

Dette emne beskriver, hvordan periodiserede projektomkostninger fra købsleverancer kan spores i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Fakturaer for et projekt ankommer ofte senere end varerne og tjenesterne er leveret, og det kan have betydelig indvirkning på projektets nøgletal (KPI'er). Det er vigtigt at være i stand til at spore disse transaktioner i både finansielle rapporter og projektrapporter.

Følgende eksempelscenarie illustrerer dette.

Contoso Consulting har startet et nyt projekt med skyinstallation. Der oprettes en indkøbsordre til køb af en computer til projektet. Computeren koster $1500, og installationsservices koster $150. Leverandøren har leveret og installeret på computeren, men fakturaen er endnu ikke har nået frem til Contoso Consulting. Projektlederen vil gerne se periodiserede projektomkostninger på $1650, før fakturaen er leveret. Denne omkostning skal også afspejles i virksomhedens regnskab ved månedsafslutningen.

De påløbne omkostninger skal registreres både på økonomisk niveau og projektniveau til rapporteringsformål. I Finance and Operations kan den økonomiske opdatering af produktkvitteringen spores for kategorierne vare og indkøb.

For varer skal du på siden Kreditorparametre vælge indstillingen Bogfør produktkvittering i finans. accruals1

For indkøbskategorier skal du på siden Kategoripolitikregel vælge politikkerne Indkøb og derefter vælge Periodiser indkøbsudgifter på kvittering for hver indkøbskategori. accruals2

Kontiene Udgifter til indkøb, ikke-faktureret og Købsperiodisering i Opsætning af bogføring bruges til bogføring af bilag, der er knyttet til produktkvitteringen. accruals3

Når vi bruger det samme scenarie, så lad os se, hvordan bogføring af en produktkvittering påvirker finans og projektoplysninger.

Trin 1: Opret og Bekræft en ny indkøbsordre for projektet for at registrere købet af en computer til $1500 og installationsservices for $150. accruals4

Når indkøbsordren er bekræftet, oprettes der posteringer for den bindende omkostning for projektet. accruals5

Bemærk

Posteringerne for den bindende omkostning vil have feltet Posteringsgrundlag indstillet til Indkøbsordre. Oprettelse og bekræftelse af en indkøbsordre opretter ikke posteringer for et projekt.

Trin 2: Varer og tjenesteydelser leveres, og en produktkvittering registreres.

Bogføring af en produktkvittering genererer og bogfører et bilag til finans. Bilaget debiteres kontoen Udgifter til indkøb, ikke-faktureret og krediteres kontoen Periodisering af køb. accruals6

Bemærk

Bogføring af en produktkvittering vil bruge posteringsopsætningen for indkøbskategorier og produkter og ikke posteringsopsætningen til projektkategorier. Denne opsætning skal justeres for korrekt at afspejle den økonomiske virkning af købsperiodiseringer.

Det er muligt at knytte indkøbskategorier til projektkategorier på siden Indkøbskategori. accruals7

Trin 3: Opret en kladdekreditorfaktura.

I Finance and Operations påvirker bogføring af en produktkvittering ikke projektoplysninger. Som en løsning kan du generere en kladdekreditorfaktura lige efter bogføringen af købskvitteringen. Gå til siden indkøbsordre > fanen Faktura > Generer > Faktura. Dette opretter et ventende fakturadokument, der opdaterer projektoplysningerne.

Oprettelse af en kladdekreditorfaktura genererer ventende projektposteringer. accruals8

På siden Bindende omkostning lukkes poster, der er oprettet i trin 1, og nye poster oprettes for at afspejle en omkostningsbinding, der kommer fra den ventende kreditorfaktura. Feltet Posteringsgrundlag for den bindende omkostning angives til Kreditorfaktura. accruals9

Kreditorfakturaen forbliver i tilstanden Afventer, indtil den faktiske kreditorfaktura ankommer.