Reducer saldoafskrivning

Denne artikel indeholder en oversigt over afskrivningsmetoden Saldoafskrivning.

Når du opretter en afskrivningsprofil til et anlægsaktiv og vælger Saldoafskrivning i feltet Metode på siden Afskrivningsprofiler, afskrives der med den samme procent i hver afskrivningsperiode på de aktiver, der har denne afskrivningsprofil tilknyttet.

Hvis du vil oprette afskrivning efter saldoværdimetoden, skal du også angive indstillinger i felterne under fanen Generelt på siden Afskrivningsprofiler. Først skal du vælge et år i feltet Afskrivningsår. Ud fra valget vises der forskellige indstillinger i feltet Periodefrekvens, som forklaret i følgende afsnit.

Du skal også angive en værdi i feltet Procent for afskrivningsprofilen. Hvis du vælger indstillingen Fuld afskrivning, tages den resterende afskrivning i den sidste afskrivningsperiode, og den kan udgøre et stort beløb. I nogle lande/områder bruges der ikke en omlægning til lineær afskrivning. Der kan forekommer omlægninger, når beløbet for den alternative afskrivningsmetode er større end eller lig med beløbet for den primære afskrivningsprofil, og der brugte afskrivningsbeløb er beløbet for den alternative metode.

Fordi et aktiv aldrig bliver fuldt afskrevet på basis af en procentberegning, skal du vælge indstillingen Fuld afskrivning for at afskrive et anlægsaktiv i fuldt omfang.

Vælge et afskrivningsår

Du kan vælge enten Kalender eller Regnskabsår i feltet Afskrivningsår på siden Afskrivningsprofiler. Dit valg bestemmer, hvad der kan vælges i feltet Periodefrekvens. Standardindstillingen er Kalender.

Kalender

Indstillingen Kalender opdaterer afskrivningsgrundlaget (typisk bogført nettoværdi minus scrapværdi) d. 1. januar hvert år. I saldoværdieksemplet senere i dette emne er afskrivningsgrundlaget tælleren i det første udtryk i beregningen i kolonnen Beregning.

Hvis du vælger Kalender, kan du vælge mellem følgende indstillinger i feltet Periodefrekvens, der definerer datoer og beløb for periodiseringen af afskrivningsposteringerne i hele kalenderåret.

  • Ved Årligt bogføres d. 31. december.
  • Ved Månedligt bogføres et månedligt beløb sidst i hver kalendermåned.
  • Ved Kvartalsvis bogføres et kvartalsmæssigt beløb sidst i hvert kalenderkvartal (d. 31. marts, d. 30. juni, d. 30. september og d. 31. december).
  • Ved Halvårlig bogføres et halvårligt beløb sidst i hvert kalenderhalvår (d. 30. juni og d. 31. december).
  • Ved Dagligt bogføres afskrivningsbeløbet for afskrivningsmetoden dagligt ved hjælp af en postering for hver dag.

Hvis du f.eks. vælger Årligt, bogføres den årlige afskrivning kun én gang, nemlig d. 31. december hvert år. Hvis du vælger Månedligt, bogføres den månedlige afskrivning hver måned med 1/12 af det årlige afskrivningsbeløb.

Regnskabsår

Hvis du vælger Regnskab i feltet Afskrivningsår, bruges den lineære afskrivningsmetode. Den beregnes baseret på det regnskabsår, der er angivet på siden Regnskabskalendere for den regnskabskalender, der er valgt på siden Finans. I forbindelse med regnskabsåret fra d. 1. juli til og med d. 30. juni starter afskrivningsberegningen f.eks. d. 1. juli. Regnskabsåret kan være længere eller kortere end 12 måneder. Afskrivningen reguleres for hver regnskabsperiode. Længden på regnskabsåret er baseret på de regnskabsperioder, du angiver, når du opretter et nyt regnskabsår på siden Regnskabskalendere.

Hvis du vælger Regnskab, kan du vælge mellem følgende indstillinger i feltet Periodefrekvens:

  • Ved Årligt bogføres det samlede afskrivningsbeløb, der beregnes for regnskabsåret som ét beløb på den sidste dag i regnskabsåret.
  • Ved Regnskabsperiode bogføres det samlede afskrivningsbeløb, der beregnes for regnskabsåret, der periodiseres for de regnskabsperioder, der er defineret for den regnskabskalender, der er valgt på siden Finans, eller for den regnskabskalender, der er valgt for bogen for et anlægsaktiv.

Eksempel på saldoafskrivning

Det antages, at anskaffelsesprisen for anlægsaktivet er 11.000, at scrapværdien er 1.000, og at afskrivningsprocentsatsen er 30.

Når metoden Saldoværdi benyttes, beregnes der 30 % af afskrivningsgrundlaget (bogført nettoværdi minus scrapværdi) ved slutningen af den forrige afskrivningsperiode. Afskrivning i de første tre år er vist i følgende tabel.

Periode Beregning af det årlige afskrivningsbeløb Den bogførte nettoværdi ved årets afslutning
År 1 (11.000 - 1.000) * 30 % = 3.000 (11.000 - 1.000) - 3.000 = 7.000
År 2 (7.000 - 1.000) * 30 % = 1.800 (7.000 - 1.800) = 5.200
År 3 (5.200 - 1.000) * 30 % = 1.260 (5.200 - 1.260) = 3.940

-