Lineær afskrivning for den resterende levetid

Denne artikel indeholder en oversigt over afskrivningsmetoden Lineær afskrivning for den resterende levetid.

Når du opretter en afskrivningsprofil for et anlægsaktiv og vælger Lineær afskrivning for den resterende levetid i feltet Metode på siden Afskrivningsprofiler, er afskrivningen af anlægsaktiver, der er knyttet til afskrivningsprofilen, baseret på den resterende levetid for anlægsaktivet. Afskrivningsbeløbet er generelt det samme i hver afskrivningsperiode. Hvis du vil oprette en afskrivning for den resterende levetid, skal du også foretage valg i feltet Afskrivningsår og feltet Periodefrekvens på siden Afskrivningsprofiler. Hvilke indstillinger , der er tilgængelige i feltet Periodefrekvens, varierer, afhængigt af den værdi der er valgt i feltet Afskrivningsår.

Vælge et afskrivningsår

Du kan vælge enten Kalender eller Regnskabsår i feltet Afskrivningsår på siden Afskrivningsprofiler. Standardværdien er Kalender. Dit valg bestemmer, hvad der kan vælges i feltet Periodefrekvens. Dette felt definerer datoer og beløb for periodiseringen af afskrivningsposteringerne i hele kalenderåret.

Kalender

Hvis du vælger Kalender i feltet Afskrivningsår, vises der som standard et år fra d. 1. januar til d. 31. december, også selvom du har defineret regnskabsåret anderledes. Indstillingen Kalender opdaterer afskrivningsgrundlaget d. 1. januar hvert år. Afskrivningsgrundlaget er typisk den bogførte nettoværdi minus restværdien. I eksemplerne senere i dette emne er afskrivningsgrundlaget tælleren i det første udtryk i beregningen i beregningskolonnen. Hvis du vælger Kalender som afskrivningsår, er følgende indstillinger tilgængelige i feltet Periodefrekvens:

  • Årligt bogfører et beløb d. 31. december.
  • Månedligt bogfører et månedligt beløb sidst i hver kalendermåned.
  • Kvartalsvis bogfører et kvartalsmæssigt beløb sidst i hvert kalenderkvartal (d. 31. marts, d. 30. juni, d. 30. september og d. 31. december).
  • Halvårlig bogføres et halvårligt beløb sidst i hvert kalenderhalvår (d. 30. juni og d. 31. december).
  • Daglig bogfører afskrivningsbeløbet for afskrivningsmetoden dagligt ved hjælp af en postering for hver dag.

Hvis du f.eks. vælger Årligt, bogføres den årlige afskrivning kun én gang, nemlig d. 31. december hvert år. Hvis du vælger Månedlig, bogføres den månedlige afskrivning hver måned med 1/12 af det årlige afskrivningsbeløb.

Regnskabsår

Hvis du vælger Regnskabsår i feltet Afskrivningsår, bruges den lineære afskrivning for den resterende levetid. Afskrivning beregnes på grundlag af de resterende regnskabsår. I forbindelse med regnskabsåret fra d. 1. juli 2015 til og med d. 30. juni 2016 starter afskrivningsberegningen f.eks. d. 1. juli. Regnskabsåret kan være længere eller kortere end 12 måneder. Afskrivningen reguleres for hver regnskabsperiode. Længden på det næste regnskabsår bestemmes af de regnskabsperioder, der er oprettet på siden Regnskabskalendere. Hvis du vælger Regnskabsår som afskrivningsår, er følgende indstillinger tilgængelige i feltet Periodefrekvens:

  • Årligt bogfører det samlede afskrivningsbeløb, der beregnes for regnskabsåret som ét beløb på den sidste dag i regnskabsåret.
  • Regnskabsperiode beregner det samlede afskrivningsbeløb for regnskabsåret. Dette beløb er derefter påløbet i regnskabsperioder, der er defineret på siden Regnskabskalendere for den regnskabskalender, der er angivet for bogen.

Eksempel på lineær afskrivning af et uændret anlægsaktiv

Et anlægsaktivet har følgende karakteristika.

Anskaffelsesomkostninger 11.000
Restværdi 1.000
Afskrivningsgrundlag 10.000
Levetid i år 5
Årlig afskrivning 2.000

Afskrivningsbeløbet er det samme hvert år: (Anskaffelsesomkostning – Restværdi) ÷ Levetid i år

Periode Beregning af det årlige afskrivningsbeløb Den bogførte nettoværdi ved årets afslutning
År 1 (11.000-1.000) ÷ 5 = 2.000 9.000
År 2 (9.000-1.000) ÷ 4 = 2.000 7.000
År 3 (7.000-1.000) ÷ 3 = 2.000 5.000
År 4 (5.000-1.000) ÷ 2 = 2.000 3.000
År 5 (3.000-1.000) ÷ 1 = 2.000 1.000