Rapportering til EU-listesystemet

Denne artikel indeholder oplysninger om rapportering til EU-listesystemet.

Rapportering til EU-listesystemet

En leverandør, der inden for fællesskabet leverer varer eller tjenesteydelser til virksomheder, der er etableret inden for den Europæiske Union (EU), skal indsende en erklæring om fællesskabsleveringer (EU-listesystemet eller ESL). Generelt skal ESL sendes til skattemyndigheder senest den sidste dag i måneden efter den kalenderperiode, der dækker ESL. Leverandøren skal angive sit momsidentifikationsnummer på ESL'en og skal også angive, efter debitor, følgende oplysninger:

 • EU-kundens momsidentifikationsnummer
 • Den samlede fælleskabsleveringen af varer og tjenesteydelser, der er foretaget til EU-debitoren i den pågældende periode. Leverandøren skal desuden adskille generelle leveringer af varer fra trekantshandelsleveringer. En trekantshandelstransaktion omfatter direkte levering af varer fra leverandørens leverandøren til debitoren, når begge parter er registreret i andre medlemsstater i EU.

Ved hjælp af ESL kan skattemyndighederne i hver EU-medlemsstat kontrollere, om der er betalt moms for hver transaktion inden for fællesskabet. Kombinationen af lister og momsopgørelserne giver EU-medlemsstater mulighed for at udveksle oplysninger om gennemstrømningen af varer i hele EU.

Oversigt over rapporteringsprocessen i forbindelse med EU-listesystemet

Du kan udføre følgende opgaver for rapportering i forbindelse med EU-listesystemet:

 • Indsaml oplysninger om handelstransaktioner inden for fællesskabet. En handelstransaktion inden for fælleskabet kan være en salgsfaktura, fritekstfaktura, projektfaktura eller kreditorfaktura. En transaktion er identificeret ud fra modpartens land/område. Handelstransaktioner inden for fællesskabet af forskellige typer indsamles i EU-listesystemet, hvor de er repræsenteret i den almindelige form. Hver post i ESL-tabellen repræsenterer en enkelt transaktion og består af modpartens moms-id og den samlede værdi af varer og tjenesteydelser, der blev leveret.
 • (Valgfrit) Se en forhåndsvisning af rapporten EU-listesystemet. Du kan gennemse og godkende rapporten EU-listesystemet for en given periode i form af en Microsoft Excel-projektmappe.
 • Generer rapporten EU-listesystemet. Rapporten EU-listesystemet genereres i form af en elektronisk fil med et bestemt format, der er specifik for hver EU-medlemsstat. Generelt indeholder en rapport for EU-listesystemet grundlæggende oplysninger om den rapporterende part og værdierne for levering af varer og tjenesteydelser. Oplysningerne er grupperet efter modpartens land og moms-id.
 • Luk EU-listesystemets rapporteringsperiode. Når rapporten EU-listesystemet er genereret og sendt til myndigheder, kan du markere posterne i ESL-tabellen som Lukket. Disse posteringer medtages ikke i flere rapporter.

Forudsætninger

Følgende tabel viser de forudsætninger, der skal være på plads, før du starter.

Kategori Forudsætning
Opsætning: Juridisk enhed Den primære adresse for den juridiske skal enhed være i et EU-medlemsland. På siden Juridiske enheder (klik på Virksomhedsadministration > Organisationer > Juridiske enheder) skal du vælge din juridiske enhed. I oversigtspanelet Adresser skal du oprette en adresse, vælge et land/område og andre adressekomponenterne og markere adressen som Primær. I oversigtspanelet Momsregistrering skal du i feltet SE-nummer angive firmaets SE-nummer.
Opsætning: Identifikationsparametre for SE-nummer Konfigurer identifikationsparametre for SE-nummer på siden Lande/områdeparametre (klik på Moms > Opsætning > Moms > Lande/områdeparametre). For hvert land/område, hvor du har modparter, skal du oprette en post på siden og angive følgende oplysninger:
 • Land/område – Vælg et land/område, der skal knyttes til en SE-nummeridentifikation.
 • Moms – Angiv SE-nummeridentifikationen (dvs. SE-nummerets nummerpræfiks) for det valgte land/område.
 • Kontroller SE-nummer – Markér dette afkrydsningsfelt for at validere SE-nummeridentifikationen for det valgte land/område.
Opsætning: SE-numre Opret SE-numre for dine modparter på siden SE-numre (klik på Moms > Opsætning > Moms > SE-numre). Opret en post på siden for hvert SE-nummer, og angiv følgende oplysninger:
 • Land/område – Vælg landet/området for momsregistrering af modparten.
 • SE-nummer – Angiv modpartens SE-nummer.
 • Firmanavn – (Valgfrit) Angiv navnet på modpartens navn.
Opsætning: Momsregistrering af modparter Konfigurer momsregistreringsoplysninger for dine modparter enten på siden Alle debitorer (klik på Salg og marketing > Debitorer > Alle debitorer, vælg en kundepost, og klik derefter på Indstillinger > Skift visning > Detaljeret visning) eller på siden Kreditorer (klik på Indkøb og forsyning > Kreditorer > Kreditorer, vælg en kreditorpost, og klik derefter på Indstillinger > Skift visning > Detaljeret visning). I oversigtspanelet Faktura og levering i feltet SE-nummer skal du vælge SE-nummer.
Opsætning: Moms Konfigurer momskoderne, der skal medtages i rapporten EU-listesystemet på siden Momskoder (klik på Moms > Indirekte skatter > Moms > Momskoder). I oversigtspanelet Rapportopsætning skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Udelukket for hver momskode, der skal medtages i rapporten. Konfigurer momsparametre for varer på siden Varemomsgrupper (klik på Moms > Indirekte skatter > Moms > Varemomsgrupper). Vælg en værdi i feltet Rapporteringstype for hver varemomsgruppe. Den værdi, du vælger, bestemmer den ESL-beløbskolonne, som linjebeløbet skal medtages i.
 • Tom – Linjebeløbet medtages i kolonnen Værdi for ikke-tildelt.
 • Vare – Linjebeløbet medtages i kolonnen Værdi for varer .
 • Tjeneste – Linjebeløbet medtages i kolonnen Værdi for tjenester .
 • Investering – Linjebeløbet medtages i kolonnen Værdi for investeringer . Denne kolonne er kun relevant for Belgien.
Opsætning: ESL-rapporteringskonfigurationer Importer eller opret elektroniske rapporteringskonfigurationer for ESL. Se dokumentationen for Elektronisk rapportering for at finde oplysninger om, hvordan du kan oprette og vedligeholde elektroniske rapporteringskonfigurationer.
Opsætning: Generelle parametre Konfigurer ESL-rapporteringsparametre på siden Udenrigshandelsparametre (klik på Moms > Opsætning > Udenrigshandel > Udenrigshandelsparametre). Angiv følgende parametre:
 • Fanen EU-listesystem:
  • Indberet kasserabat – Markér dette afkrydsningsfelt, hvis der skal medtages kasserabat i værdien, når en transaktion er medtaget på ESL.
  • Overfør køb – Markér dette afkrydsningsfelt for at medtage køb på ESL.
  • Filformattilknytning – Vælg formatet for elektronisk indberetning til brug, når der oprettes en elektronisk fil for ESL.
  • Rapportformattilknytning – Vælg formatet for elektronisk indberetning til brug, når der oprettes en forhåndsvist rapport for ESL.
  • Afrundingsregel – Angiv et reelt tal, der skal bruges til afrunding. ESL-beløb afrundes til multipler af dette tal.
  • Afrundingsmetode – Vælg den afrundingsmetode, der skal bruges, når ESL-beløb afrundes (Normal, Nedad eller Oprunding).
  • Brug minimumværdi – Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have beløb, der er mindre end tallet for Afrundingsreglen, skal rundes oprundes til tallet for Afrundingsreglen.
  • Antallet af decimaler, – Angiv antallet decimaler, der vises i ESL-beløb (både i elektroniske filer og i rapporten ESL-forhåndsvisning ).
 • Fanen Lande/områdeparametre: Identificer EU-medlemsstater. Opret en post på siden for hver EU-medlemsstat, og angiv følgende oplysninger:
  • Land/område – Vælg et land/område.
  • Lande-/regionstype – Hvis værdien Land/område er det land/område, firmaet er registreret i, skal du vælge Indland. Hvis værdien Land/område er en anden EU-medlemsstat end det land/område, firmaet er registreret i, skal du vælge EU. Hvis værdien Land/område ikke er en EU-medlemsstat, skal du vælge Tredjeland/-område.
 • Fanen Nummerserier: På linjen, hvor værdien Reference er EU-listesystemet, skal du vælge en nummerseriekode.
Relaterede transaktioner
 • Registrer et salg til en debitor i en anden EU-medlemsstat.
 • Registrer en fritekstfaktura for en debitor i en anden EU-medlemsstat.
 • Registrer en projektfaktura for en kunde i en anden EU-medlemsstat.
 • Registrer en faktura fra en kreditor i en anden EU-medlemsstat.

Arbejde med ESL

Indsamle oplysninger om handelstransaktioner inden for fællesskabet

Transaktioner af følgende typer kan anses for handel inden for Fællesskabet:

 • Salgsfakturaer
 • Fritekstfakturaer
 • Projektfakturaer
 • Kreditorfakturaer

En transaktion anses en transaktion inden for fællesskabet, hvis leveringsadressen for transaktionen er i en medlemsstat i EU. For disse lande/områder bør der være en post på fanen Lande/områdeparametre på siden Udenrigshandelsparametre, og værdien Lande-/områdetype skal indstilles til EU. Handel inden for fællesskabet er markeret i feltet Listekode. Du kan også bruge dette felt til at adskille generelle handler inden for fælleskabet fra trekantshandelstransaktioner. Du kan indsamle oplysninger om handel inden for fællesskabet på siden EU-listesystemet (klik på Moms > Erklæringer > Udenrigshandel > EU-listesystemet) ved hjælp af funktionen Overførsel. Denne funktion giver mulighed for at medtage transaktioner, der har beløb af forskellige rapporteringstyper (dvs., varer eller tjenesteydelser) i henhold til de varemomsgrupper, der er angivet på transaktionslinjer. Du kan også anvende andre filtre til at definere de transaktioner, der skal medtages. Funktionen Overførsel opretter en post på siden EU-listesystemet for hver transaktion inden for fællesskabet, der er inkluderet, og angiver en modparts kontonummer, et land/område, et SE-nummer, et fakturanummer og dato og det samlede beløb af linjer pr. rapporteringstype. Den kopierer også værdien Listekode fra transaktionen. Du kan manuelt ændre listekoden for en transaktion på siden EU-listesystemet. Funktionen Overførsel opretter poster, hvor værdien Rapporteringsstatus er angivet til Medtaget. Du kan kontrollere de oplysninger, der er indsamlet på siden EU-listesystemet ved hjælp af funktionen Valider.

Generere EU-listesystemet-rapporten

Du kan generere en EU-listesystemet-rapport ved hjælp af funktionen Rapportering på siden EU-listesystemet. Funktionen giver dig mulighed for at vælge en rapporteringsperiode og anvende filtre for at definere ESL-poster, der skal medtages. Derudover kan du angive andre parametre, der er specifikke for hvert land/område. Du kan også vælge at oprette en rapportforhåndsvisning, en elektronisk fil eller begge dele. Funktionen Rapportering bruger rapport- og filformatindstillingerne, der er angivet på siden Udenrigshandelsparametre. Generelt består en EU-listesystemet-rapport af separate linjer, der viser det samlede beløb af forsyninger pr. modparts land/område, SE-nummer og rapporteringstype (trekantshandelstransaktioner medtages). Når du genererer en EU-listesystemet-rapport for en bestemt periode, kan du markere ESL-poster, der medtages i rapporten, ved at angive værdien for Rapporteringsstatus til Rapporteret. Du kan angive denne status ved at bruge funktionen Marker som rapporteret på siden EU-listesystemet.

Lukke EU-listesystemets rapporteringsperiode

Når du har fuldført rapporteringsprocessen for en bestemt periode (f.eks. når skattemyndighederne har accepteret EU-listesystemet -rapporten), kan du markere ESL-poster, der er medtaget i rapporten for perioden, ved at angive Rapporteringsstatus-værdien til Lukket. Du kan angive denne status ved at bruge funktionen Marker som lukket på siden EU-listesystemet. Hvis du tilbagefører lukningen af perioden, kan du markere ESL-poster ved at angive Rapporteringsstatus-værdien til Medtaget. Disse poster kan derefter medtages i en EU-listesystemet-rapport igen. Du kan angive denne status ved at bruge funktionen Marker som medtages på siden EU-listesystemet.