Brug af eksterne værktøjer i Power BI Desktop (prøveversion)Using external tools in Power BI Desktop (preview)

Fra og med udgivelsen af Power BI Desktop i juli 2020 kan du bruge eksterne værktøjer til at give Power BI Desktop yderligere funktioner og værdi.Beginning with the July 2020 release of Power BI Desktop, you can use external tools to provide additional functionality and value to Power BI Desktop. Understøttelsen af eksterne værktøjer giver dig adgang til det store udvalg af communityværktøjer til Analysis Services til BI-medarbejdere, såsom optimering af DAX-forespørgsler/-udtryk og administration af programlivscyklus.Support for external tools enables you to leverage the multitude of community tools for Analysis Services for BI professionals, such DAX query/expression optimization and authoring, and application lifecycle management (ALM).

Båndet Eksterne værktøjer i Power BI Desktop indeholder knapper til eksterne værktøjer, der er installeret på computeren, og som er registreret i Power BI Desktop.The External Tools ribbon in Power BI Desktop contains buttons for external tools installed on the machine, and registered with Power BI Desktop. Eksterne værktøjer, der startes fra Power BI Desktop, forbindes automatisk med Analysis Services-programmet, der kører som en del af Power BI Desktop, så brugerne får en problemfri, sammenhængende oplevelse.External tools launched from Power BI Desktop are automatically connected to the Analysis Services engine that operates as part of Power BI Desktop, providing a seamless experience for users.

Båndet med eksterne værktøjer i Power BI Desktop

Disse udvalgte eksterne værktøjer omfatter følgende med links til deres installationsplacering.These featured external tools include the following, with links to their installation location. De enkelte eksterne værktøjer understøttes af deres respektive designere:Each external tool is supported by their respective tool authors:

De følgende afsnit indeholder en beskrivelse af de handlinger, som de eksterne værktøjer understøtter, en liste over udvalgte værktøjer, der er inkluderet i Power BI Desktop, og en vejledning i, hvordan du registrerer yderligere værktøjer.The following sections describe the operations supported by external tools, a list of featured tools included in Power BI Desktop, and instructions on how to register additional tools.

Bemærk

Eksterne værktøjer kan ikke bruges sammen med Power BI-rapportserverversionen af Power BI Desktop.External tools are not available for use with the Power BI Report Server version of Power BI Desktop.

Understøttede skrivehandlingerSupported write operations

Eksterne værktøjer kan oprette forbindelse til Power BI Desktop-datasæt (Analysis Services-model) for at redigere de følgende objekter.External tools can connect to the Power BI Desktop dataset (Analysis Services model) to edit the following objects. Redigering af en Power BI Desktop-skabelonfil (PBIT) understøttes ikke.Editing a Power BI Desktop template (PBIT) file is not supported.

 • Målinger til beregningerMeasures for calculations
 • Beregningsgrupper, der giver mulighed for genanvendelse af beregninger i komplekse modellerCalculation groups for calculation reusability in complex models
 • Perspektiver, der giver mulighed for at definere fokuserede, virksomhedsdomænespecifikke visninger af metadata for datasætPerspectives to define focused, business-domain specific views of dataset metadata

Det kan blive muligt at administrere oversættelser af metadata ved hjælp af eksterne værktøjer, men det understøttes ikke i øjeblikket i denne prøveversion.Managing metadata translations using external tools may be possible, but is not currently supported in this preview version. Hvis den aktuelle brugers landestandard er en oversat landestandard, fungerer redigering af objekter på feltlisten ikke korrekt i den aktuelle version af Power BI Desktop.If the current user’s locale is a translated locale, editing objects in the field list does not work correctly using the current version of Power BI Desktop.

Alle datasæt-metadata for tabelobjektmodeller kan åbnes til skrivebeskyttede formål, men objekter, der ikke med på listen, som beskrives i artiklenModel for tabelobjekt, understøttes endnu ikke til redigering i Power BI Desktop Analysis Services-instansen.All Tabular Object Model dataset metadata can be accessed for read-only purposes, but objects not covered in the list described in the Tabular Object Model article are not yet supported for editing in the Power BI Desktop Analysis Services instance.

Følgende open source-communityværktøjer fungerer sammen med Power BI Desktop.The following open-source community tools work with Power BI Desktop. De understøttes af deres respektive designere.They are supported by the respective tool authors. Værktøjernes respektive installationsprogrammer registrerer dem sammen med Power BI Desktop ved installationen:Each tool's respective installer registers it with Power BI Desktop upon installation:

 • Tabular EditorTabular Editor
 • DAX StudioDAX Studio
 • ALM ToolkitALM Toolkit

Lad os se på disse værktøjer hver for sig.Let's take a look at each of these tools, in turn.

Tabular EditorTabular Editor

Du kan installere Tabular Editor via følgende link: Tabular Editor-webstedYou can install Tabular Editor from the following link: Tabular Editor website

Med Tabular Editor kan BI-teknikere nemt opbygge, vedligeholde og administrere tabelmodeller ved hjælp af en intuitiv og ukompliceret editor.Tabular Editor enables BI professionals to easily build, maintain, and manage tabular models using an intuitive and lightweight editor. En hierarkisk visning vider alle objekter i din tabelmodel, organiseret efter visningsmapper med understøttelse af egenskabsredigering med flere valg og fremhævning af DAX-syntaks.A hierarchical view shows all objects in your tabular model, organized by display folders, with support for multi-select property editing and DAX syntax highlighting.

Skærmbillede af Tabular Editor

Du kan finde kildekoden til Tabular Editor i følgende GitHub-lager: Tabular Editor på GitHubThe source code for Tabular Editor can be found in the following GitHub repo: Tabular Editor on GitHub

Den designer af Tabular Editor er Daniel Otykier.The primary tool author for Tabular Editor is Daniel Otykier.

DAX StudioDAX Studio

Du kan installere DAX Studio via følgende link: DAX Studio-webstedYou can install DAX Studio from the following link: DAX Studio website

DAX Studio er et komplet værktøj til DAX-oprettelse, diagnosticering, justering af ydeevne og analyse.DAX Studio is known for being a complete tool for DAX authoring, diagnosis, performance tuning and analysis. Dets funktioner omfatter objektgennemsyn, integreret sporing, udspecificering af udførelse af forespørgsler med detaljeret statistik, fremhævning og formatering af DAX-syntaks.Its features include object browsing, integrated tracing, query execution breakdowns with detailed statistics, DAX syntax highlighting and formatting. Følgende billede er et skærmbillede fra DAX Studio.The following image shows a Dax Studio screen.

Skærmbillede af DAX Studio

Du kan finde kildekoden til DAX Studio i følgende GitHub-lager: DAX Studio på GitHubThe source code for DAX Studio can be found in the following GitHub repo: DAX Studio on GitHub

Den primære designer af DAX Studio er Darren Gosbell.The primary tool author for DAX Studio is Darren Gosbell.

ALM ToolkitALM Toolkit

Du kan installere ALM Toolkit via følgende link: ALM Toolkit-webstedYou can install ALM Toolkit from the following link: ALM Toolkit website

ALM Toolkit er et værktøj til skemasammenligning til Power BI-datasæt, som anvendes i ALM-scenarier (Application Lifecycle Management).ALM Toolkit is a schema compare tool for Power BI datasets, used for application lifecycle management (ALM) scenarios. Du kan bruge det til direkte udrulning på tværs af miljøer og til at bevare historiske data med trinvis opdatering.With it, you can perform straightforward deployment across environments and retain incremental refresh historical data. ALM Toolkit kan sammenligne og flette metadatafiler, forgreninger og lagre.With ALM Toolkit, you can diff and merge metadata files, branches, and repos. Du kan genbruge fælles definitioner på tværs af datasæt.You can also reuse common definitions between datasets.

Skærmbillede af ALM Toolkit

Du kan finde kildekoden til ALM Toolkit i følgende GitHub-lager: ALM Toolkit på GitHubThe source code for ALM Toolkit can be found in the following GitHub repo: ALM Toolkit on GitHub

Den primære designer af ALM Toolkit er Christian Wade.The primary tool author for ALM Toolkit is Christian Wade.

Sådan registrerer du eksterne værktøjerHow to register external tools

Hvis du vil registrere andre eksterne værktøjer i Power BI Desktop, skal du oprette en JSON-fil med følgende indhold:To register other external tools with Power BI Desktop, create a JSON file with the following content:

{
  "name": "<tool name>",
  "description": "<tool description>",
  "path": "<tool executable path>",
  "arguments": "<optional command line arguments>",
  "iconData": "image/png;base64,<encoded png icon data>"
}

Følgende liste beskriver elementerne i JSON-filen:The following list describes the list of elements in the JSON file:

 • name: Angiv et navn til værktøjet, som skal vises som en knaptekst på båndet Eksterne værktøjer i Power BI Desktop.name: Provide a name for the tool, which will appear as a button caption in the External Tools ribbon within Power BI Desktop.
 • description: (valgfrit) Angiv en beskrivelse, der skal vises som et værktøjstip på knappen Eksterne værktøjer på båndet i Power BI Desktop.description: (optional) Provide a description, which will appear as a tooltip on the External Tools ribbon button within Power BI Desktop.
 • path: Angiv den fuldt kvalificerede sti til værktøjets eksekverbare fil.path: Provide the fully qualified path to the tool executable.
 • arguments: (valgfrit) Angiv en streng af kommandolinjeargumenter, som værktøjets eksekverbare fil skal startes med.arguments: (optional) Provide a string of command-line arguments that the tool executable should be launched with. Du kan bruge følgende pladsholdere:You may use any of the following placeholders:
  • %server%: Erstattes med servernavnet og portnummeret til den lokale instans af Analysis Services-tabellen til importerede/DirectQuery-datamodeller.%server%: Replaced with the server name and portnumber of the local instance of Analysis Services Tabular for imported/DirectQuery data models.
  • %database%: Erstattes med databasenavnet på modellen, som er hosted i den lokale instans af Analysis Services-tabellen til importerede/DirectQuery-datamodeller.%database%: Replaced with the database name of the model hosted in the local instance of Analysis Services Tabular for imported/DirectQuery data models.
 • iconData: Angiv billeddata, som skal gengives som et knapikon på båndet Eksterne værktøjer i Power BI Desktop.iconData: Provide image data, which will be rendered as a button icon in the External Tools ribbon within Power BI Desktop. Strengen skal formateres i overensstemmelse med syntaksen for data-URI'er uden præfikset "data:".The string should be formatted according to the syntax for Data URIs without the "data:" prefix.

Navngiv filen "<tool name>.pbitool.json", og placer den i følgende mappe:Name the file "<tool name>.pbitool.json" and place it in the following folder:

 • %commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Power BI Desktop\External Tools

I 64-bit-miljøer skal du placere filerne i følgende mappe:For 64-bit environments, place the files in the following folder:

 • Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Power BI Desktop\External ToolsProgram Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Power BI Desktop\External Tools

Filer på denne angivne placering med udvidelsen .pbitool.json indlæses af Power BI Desktop ved start.Files in that specified location with the .pbitool.json extension are loaded by Power BI Desktop upon startup.

Deaktivering af eksterne værktøjer ved hjælp af registreringsdatabasenDisabling external tools using the registry

Eksterne værktøjer kan deaktiveres ved hjælp af gruppepolitikker eller ved at redigere registreringsdatabasen, hvilket ligner processen til deaktivering af brugerdefinerede visualiseringer.External Tools can be disabled using Group Policies or by editing the registry, which is similar to the process for disabling Custom Visuals.

 • Registreringsdatabasenøgle: Software\Policies\Microsoft\Power BI Desktop\Registry key: Software\Policies\Microsoft\Power BI Desktop\

 • Registreringsdatabaseværdi: EnableExternalToolsRegistry value: EnableExternalTools

En værdi på 1 (decimal) aktiverer brugen af eksterne værktøjer i Power BI, hvilket er standardværdien.A value of 1 (decimal) enables the use of external tools in Power BI, which is the default value.

En værdi på 0 (decimal) deaktiverer brugen af eksterne værktøjer i Power BI.A value of 0 (decimal) disable the use of external tools in Power BI.

Næste trinNext steps

Du vil måske også være interesseret i følgende artikler:You might also be interested in the following articles: