Opret en relation mellem enhederBuild a relationship between entities

Data i ét objekt er ofte relateret til data i et andet objekt.Data in one entity often relates to data in another entity. Du kan f.eks. have objektet Customers (Kunder) og objektet Orders (Ordrer), og objektet Orders (Ordrer) kan have en opslagsrelation til objektet Customers (Kunder), der viser, hvilken kunde der har afgivet ordren.For example, you might have a Customers entity and an Orders entity, and the Orders entity might have a lookup relation to the Customers entity to show which customer placed the order. Du kan bruge et opslagsfelt til at få vist data fra objektet Customers (Kunder) for den kunde, der har afgivet ordren.You can use a lookup field to show data from the Customers entity for the customer who placed the order. Du kan finde flere oplysninger under Objektrelationer og opslagsfelter.For more information, see Entity relationships and lookup fields.

Definer en relationDefine a relationship

Du kan oprette flere typer relationer lige fra ét objekt til et andet (eller mellem et objekt og sig selv).You can create several types of relationships from one entity to another (or between an entity and itself). Hvert objekt kan have en relation til mere end ét objekt, og hvert objekt kan have mere end én relation til et andet objekt.Each entity can have a relationship with more than one entity, and each entity can have more than one relationship to another entity. Nogle af de almindelige relationstyper er:Some common relationship types are:

 • Normal – Denne type relation findes mellem to objekter.Normal - This type of relationship exists between two entities.
 • Self (Sig selv) – Denne type relation findes mellem et objekt og sig selv.Self - This type of relationship exists between an entity and itself.
 • One-to-one (En til en) – I denne type relation kan hver post i objekt A kun matche én post i objekt B og omvendt.One-to-one - In this type of relationship, each record in entity A can match only one record in entity B, and vice versa. Den aktuelle udgave af Common Data Service understøtter ikke denne type relation for kundeobjekter.The current release of the Common Data Service does not support this type of relationship for custom entities.
 • One-to-many (En til mange) – I denne type relation kan hver post i objekt A matche mere end én post i objekt B, men hver post i objekt B kan kun matche én post i objekt A.One-to-many - In this type of relationship, each record in entity A can match more than one record in entity B, but each record in entity B can match only one record in entity A.
 • Many-to-many (Mange til mange) – I denne type relation kan hver post i objekt A matche mere end én post i objekt B og omvendt.Many-to-many - In this type of relationship, each record in entity A can match more than one record in entity B, and vice versa. Den aktuelle udgave af Common Data Service understøtter ikke denne type relation.The current release of the Common Data Service doesn't support this type of relationship.

Tilføj en opslagsrelationAdd a lookup relation

Hvis du vil føje en opslagsrelation til et objekt, skal du oprette en relation under fanen Relationships (Relationer) og angive det objekt, som du vil oprette en relation til.To add a lookup relation to an entity, create a relation under the Relationships tab and specify the entity with which you want to create a relationship.

 1. powerapps.com skal du udvide sektionen Common Data Service og klikke eller trykke på Entities (Enheder) i navigationsruden til venstre.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Klik eller tryk på listen over objekter på et objekt for at få vist dets felter.In the list of entities, click or tap an entity to display its fields. Du kan filtrere listen ved at skrive et eller flere tegn på søgelinjen over listen.You can filter the list by typing one or more characters in the search bar above the list.
 3. Klik eller tryk på Relationships (Relationer) nær toppen af skærmen.Near the top of the screen, click or tap Relationships. Under denne fane vises alle relationer for objektet.This tab shows you all of the relationships for the entity. Klik på New relationship (Ny relation).Click New relationship.
 4. På siden Create relationship (Opret relation) skal du angive det relaterede objekt, som du vil oprette en relation til, og derefter angive navnet og det viste navn på relationen.On the Create relationship page, specify the related entity with which you want to create a relationship and then, specify the name and display name of the relation.
 5. Klik eller tryk på Gem for at bekræfte ændringerne.Click or tap Save to commit the changes. Der oprettes automatisk et opslagsfelt med det samme navn.A lookup field with the same name will be automatically created.

Brug et opslagsfelt i en appUse a lookup field in an app

Hvis du automatisk opretter en app ud fra et objekt, der indeholder et opslagsfelt, vises den som et rulleelement, der indeholder data fra feltet med den primære nøgle i det refererede objekt i skjult tilstand.If you create an app automatically from an entity that contains a lookup field, it appears as a Drop down control that contains data from the primary key field of the referred entity in a collapsed state. Hvis du vil have vist to felter på rullelisten, når den er udvidet, skal du tilføje feltet PrimaryId og et andet felt efter eget valg i feltgruppen Default Lookup (Standardopslag) for det relaterede objekt til relationsopslaget.To see two fields in the drop down when it is expanded, you must add the PrimaryId field and a second field of your choice to the Default Lookup field group of the related entity of the lookup relation.

Slet en post med en opslagsrelationDelete a record with a lookup relation

Hvis objekt A har en opslagsrelation til objekt B:If entity A has a lookup relation to entity B:

 • Kan du slette alle poster i objekt A uden begrænsninger.You can delete any record in entity A without restriction.
 • Hvis en post i objekt B svarer til en eller flere poster i objekt A, skal du slette alle matchende poster i objekt A, før du kan slette posten i objekt B.If a record in entity B matches one or more records in entity A, you must delete all matching records in entity A before you can delete the record in entity B.

Bemærk

Hvis objekt B er et standardobjekt med en overordnet relation til objekt A, og du sletter en post fra objekt A, slettes alle poster, der er afstemt i objekt B, også.If entity B is a standard entity with a parent relationship to entity A and you delete a record from entity A, all matched records in entity B are also deleted.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du sletter et felt, i Administrer felter.For information about how to delete a field, see Manage fields.

Næste trinNext steps