Formeloplysninger for PowerAppsFormula reference for PowerApps

Formler kombinerer mange elementer.Formulas combine many elements. Vist nedenfor er:Listed below are:

  • Funktioner bruger parametre, udfører en handling og returnerer en værdi.Functions take parameters, perform an operation, and return a value. For eksempel returnerer Sqrt(25) 5.For example, Sqrt(25) returns 5. Funktionerne er baseret på Microsoft Excel-funktioner.Functions are modeled after Microsoft Excel functions. Nogle funktioner har sideeffekter, som f.eks. SubmitForm, der kun er relevante i en formel for funktionsmåde som f.eks. Button.OnSelect.Some functions have side effects, such as SubmitForm, which are appropriate only in a behavior formula such as Button.OnSelect.
  • Signaler returnerer oplysninger om miljøet.Signals return information about the environment. Location returnerer f.eks. enhedens aktuelle GPS-koordinater.For example, Location returns the device's current GPS coordinates. Signaler bruger ikke parametre og har ikke nogen sideeffekter.Signals don't take parameters or have side effects.
  • Optællinger returnerer en foruddefineret konstant værdi.Enumerations return a pre-defined constant value. Color er f.eks. en optælling, der har foruddefinerede værdier for Color.Red, Color.Blue osv.For example, Color is an enumeration that has pre-defined values for Color.Red, Color.Blue, and so forth. Fælles optællinger er medtaget her. Funktionsspecifikke optællinger er beskrevet sammen med funktionen.Common enumerations are included here; function-specific enumerations are described with the function.
  • Navngivne operatorer som f.eks. ThisItem og Parent giver adgang til oplysninger inde i en objektbeholder.Named operators, such as ThisItem and Parent, provide access to information from within a container.

Andre elementer omfatter:Other elements include:

AA

Abs – absolut værdi af et tal.Abs – Absolute value of a number.

Acceleration – læser accelerationssensoren i enheden.Acceleration – Reads the acceleration sensor in your device.

Acos – returnerer arcus cosinus af et tal i radianer.Acos – Returns the arccosine of a number, in radians.

Acot – returnerer arcus cotangens af et tal i radianer.Acot – Returns the arccotangent of a number, in radians.

AddColumns – returnerer en tabel med kolonner tilføjet.AddColumns – Returns a table with columns added.

And – boolesk logik AND.And – Boolean logic AND. Returnerer true, hvis alle argumenter er true.Returns true if all arguments are true. Du kan også bruge &&-operatoren.You can also use the && operator.

App – returnerer oplysninger om den aktuelt kørende app, som f.eks. hvilket skærmbillede der vises i øjeblikket.App – Returns information about the currently running app, such as which screen is currently displayed.

Asin – returnerer arcus sinus af et tal i radianer.Asin – Returns the arcsine of a number, in radians.

Atan – returnerer arcus tangens af et tal i radianer.Atan – Returns the arctangent of a number, in radians.

Atan2 – returnerer arcus tangens baseret på et (x,y) koordinat i radianer.Atan2 – Returns the arctangent based on an (x,y) coordinate, in radians.

Average – beregner gennemsnittet af et udtryk af typen tabel eller et sæt af argumenter.Average – Calculates the average of a table expression or a set of arguments.

BB

Back – viser det forrige skærmbillede.Back – Displays the previous screen.

Blank – returnerer en tom værdi, der kan bruges til at indsætte en NULL-værdi i en datakilde.Blank – Returns a blank value that can be used to insert a NULL value in a data source.

CC

Calendar – henter oplysninger om kalender og ur for den aktuelle landestandard.Calendar – Retrieves information about the calendar for the current locale.

Char – oversætter en tegnkode til en streng.Char – Translates a character code into a string.

Clear – sletter alle data fra en samling.Clear – Deletes all data from a collection.

ClearCollect – sletter alle data fra en samling og tilføjer derefter et sæt af poster.ClearCollect – Deletes all data from a collection and then adds a set of records.

Clock – henter oplysninger om uret for den aktuelle landestandard.Clock – Retrieves information about the clock for the current locale.

Coalesce- – erstatter værdier af typen tom, mens værdier af typen ikke-tom forbliver uændret.Coalesce – Replaces blank values while leaving non-blank values unchanged.

Collect – opretter en samling eller føjer data til en datakilde.Collect – Creates a collection or adds data to a data source.

Color – angiver en egenskab for en indbygget farveværdi.Color – Sets a property to a built-in color value.

ColorFade – udtoner en farveværdi.ColorFade – Fades a color value.

ColorValue – oversætter et CSS-farvenavn eller en hex-kode til en farveværdi.ColorValue – Translates a CSS color name or a hex code to a color value.

Compass – returnerer kompasoverskriften.Compass – Returns your compass heading.

Concat – sammenkæder strenge i en datakilde.Concat – Concatenates strings in a data source.

Concatenate – sammenkæder strenge.Concatenate – Concatenates strings.

Connection – viser oplysninger om din netværksforbindelse.Connection – Returns information about your network connection.

Count – tæller poster i tabellen, der indeholder tal.Count – Counts table records that contain numbers.

Cos – Returnerer cosinus af en vinkel angivet i radianer.Cos – Returns the cosine of an angle specified in radians.

Cot – Returnerer cotangent af en vinkel angivet i radianer.Cot – Returns the cotangent of an angle specified in radians.

CountA – tæller poster i tabellen, der ikke er tomme.CountA – Counts table records that aren't empty.

CountIf – tæller poster i tabellen, der opfylder en betingelse.CountIf – Counts table records that satisfy a condition.

CountRows – tæller poster i tabellen.CountRows – Counts table records.

DD

DataSourceInfo – giver oplysninger om en datakilde.DataSourceInfo – Provides information about a data source.

Date – returnerer en dato-/klokkeslætsværdi baseret på værdierne Year, Month og Day.Date – Returns a date/time value, based on Year, Month, and Day values.

DateAdd – føjer dage, måneder, kvartaler eller år til en dato-/klokkeslætsværdi.DateAdd – Adds days, months, quarters, or years to a date/time value.

DateDiff – fratrækker to datoværdier og viser resultatet i dage, måneder, kvartaler eller år.DateDiff – Subtracts two date values, and shows the result in days, months, quarters, or years.

DateTimeValue – konverterer en dato- og klokkeslætsstreng til en dato-/klokkeslætsværdi.DateTimeValue – Converts a date and time string to a date/time value.

DateValue – konverterer en streng kun med dato til en dato-/klokkeslætsværdi.DateValue – Converts a date-only string to a date/time value.

Dag – henter dagdelen af en dato-/klokkeslætsværdi.Day – Retrieves the day portion of a date/time value.

Defaults – returnerer standardværdierne for en datakilde.Defaults – Returns the default values for a data source.

Degress –konverterer radianer til grader.Degrees - Converts radians to degrees.

Disable – deaktiverer et signal som f.eks. Location for at læse GPS.Disable – Disables a signal, such as Location for reading the GPS.

Distinct – opsummerer poster i en tabel og fjerner dubletter.Distinct – Summarizes records of a table, removing duplicates.

Download – downloader en fil fra internettet til den lokale enhed.Download – Downloads a file from the web to the local device.

DropColumns – returnerer en tabel, hvor en eller flere kolonner er fjernet.DropColumns – Returns a table with one or more columns removed.

EE

EditForm – nulstiller kontrolelement i en formular til redigering af et element.EditForm – Resets a form control for editing of an item.

Enable – aktiverer et signal som f.eks. Location for at læse GPS.Enable – Enables a signal, such as Location for reading the GPS.

EndsWith – kontrollerer, om en tekststreng slutter med en anden tekststreng.EndsWith – Checks whether a text string ends with another text string.

Errors – indeholder fejloplysninger om tidligere ændringer af en datakilde.Errors – Provides error information for previous changes to a data source.

EncodeUrl – koder ved hjælp af URL-kodning.EncodeUrl – Encodes special characters using URL encoding.

Exit – Afslutter den app, der kører i øjeblikket.Exit – Exits the currently running app.

Exp – returnerer e opløftet til en potens.Exp - Returns e raised to a power.

FF

Filter – returnerer en filtreret tabel baseret på et eller flere kriterier.Filter – Returns a filtered table based on one or more criteria.

Find – kontrollerer, om en streng vises i en anden og returnerer placeringen.Find – Checks whether one string appears within another and returns the location.

First – returnerer den første post i en tabel.First – Returns the first record of a table.

FirstN – returnerer det første sæt af poster (N-poster) i en tabel.FirstN – Returns the first set of records (N records) of a table.

ForAll – beregner værdier og udfører handlinger for alle poster i en tabel.ForAll – Calculates values and performs actions for all records of a table.

GG

GroupBy – returnerer en tabel med poster grupperet.GroupBy – Returns a table with records grouped together.

HH

HashTags – udtrækker hashtags (#strenge) fra en tekststreng.HashTags – Extracts the hashtags (#strings) from a string.

Hour – returnerer timedelen af en dato-/klokkeslætsværdi.Hour – Returns the hour portion of a date/time value.

II

If – returnerer én værdi, hvis en betingelse er sand, og en anden værdi, hvis ikke.If – Returns one value if a condition is true and another value if not.

IsBlank – kontrollerer, om der er en tom værdi.IsBlank – Checks for a blank value.

IsEmpty – kontrollerer, om der er en tom tabel.IsEmpty – Checks for an empty table.

IsMatch – kontrollerer en streng mod et mønster.IsMatch – Checks a string against a pattern. Regulære udtryk kan bruges.Regular expressions can be used.

IsNumeric – kontrollerer, om der er en numerisk værdi.IsNumeric – Checks for a numeric value.

IsToday – kontrollerer, om en dato-/klokkeslætsværdi er på et tidspunkt i dag.IsToday – Checks whether a date/time value is sometime today.

LL

Language – returnerer sprogkoden for den aktuelle bruger.Language – Returns the language tag of the current user.

Last – returnerer den sidste post i en tabel.Last – Returns the last record of a table.

LastN – returnerer det sidste sæt af poster (N-poster) i en tabel.LastN – Returns the last set of records (N records) of a table.

Launch – starter en webadresse eller en app.Launch – Launches a web address or an app.

Left – returnerer delen af en streng, der er yderst til venstre.Left – Returns the left-most portion of a string.

Len – returnerer længden af en streng.Len – Returns the length of a string.

Ln – returnerer den naturlige log.Ln – Returns the natural log.

LoadData – indlæser en samling fra det private lager i PowerApps.LoadData – Loads a collection from PowerApps private storage.

Location – returnerer din placering som et kortkoordinat ved hjælp af GPS (Global Positioning System) og andre oplysninger.Location – Returns your location as a map coordinate by using the Global Positioning System (GPS) and other information.

LookUp – søger efter en enkelt post i en tabel baseret på et eller flere kriterier.LookUp – Looks up a single record in a table based on one or more criteria.

Lower – konverterer bogstaver i en tekststreng til ord kun med små bogstaver.Lower – Converts letters in a string of text to all lowercase.

MM

Max – den maksimale værdi af et udtryk af typen tabel eller et sæt af argumenter.Max – Maximum value of a table expression or a set of arguments.

Mid – returnerer de midterste tegn i en streng.Mid – Returns the middle portion of a string.

Min – den minimale værdi af et udtryk af typen tabel eller et sæt af argumenter.Min – Minimum value of a table expression or a set of arguments.

Minut – henter minutdelen af en dato-/klokkeslætsværdi.Minute – Retrieves the minute portion of a date/time value.

Mod – returnerer restværdien, efter at et tal er divideret med en divisor.Mod – Returns the remainder after a dividend is divided by a divisor.

Måned – henter månedsdelen af en dato-/klokkeslætsværdi.Month – Retrieves the month portion of a date/time value.

NN

Navigate – ændrer, hvilket skærmbillede der vises.Navigate – Changes which screen is displayed.

NewForm – nulstiller kontrolelement i en formular til oprettelse af et element.NewForm – Resets a form control for creation of an item.

Not – boolesk logik NOT.Not – Boolean logic NOT. Returnerer true, hvis dens argument er false, og returnerer false, hvis dens argument er true.Returns true if its argument is false, and returns false if its argument is true. Du kan også bruge !-operatoren.You can also use the ! operator.

Now – returnerer den aktuelle dato-/klokkeslætsværdi.Now – Returns the current date/time value.

OO

Or – boolesk logik OR.Or – Boolean logic OR. Returnerer true, hvis nogle af dens argumenter er true.Returns true if any of its arguments are true. Du kan også bruge ||-operatoren.You can also use the || operator.

PP

Param – giver adgang til parametre, der overføres til appen, når brugeren har åbnet den.Param – Provides access to parameters passed to the app when the user opened it.

Parent – giver adgang til egenskaber for en objektbeholders kontrolelement.Parent – Provides access to a container control's properties.

Patch – redigerer eller opretter en eller flere poster i en datakilde eller fletter poster uden for en datakilde.Patch – Modifies or creates a record in a data source, or merges records outside of a data source.

Pi – returnerer tallet π.Pi – Returns the number π.

PlainText – fjerner HTML- og XML-koder fra en streng.PlainText – Removes HTML and XML tags from a string.

Power – returnerer et tal opløftet til en potens.Power – Returns a number raised to a power. Du kan også bruge ^-operatoren.You can also use the ^ operator.

Proper – konverterer det første bogstav i hvert ord i en streng til store bogstaver og konverterer resten til små bogstaver.Proper – Converts the first letter of each word in a string to uppercase, and converts the rest to lowercase.

RR

Radians – konverterer grader til radianer.Radians - Converts degrees to radians.

Rand – returnerer et pseudo-tilfældigt tal.Rand – Returns a pseudo-random number.

Refresh – opdaterer posterne i en datakilde.Refresh – Refreshes the records of a data source.

Remove – fjerner en eller flere bestemte poster fra en datakilde.Remove – Removes one or more specific records from a data source.

RemoveIf – fjerner poster fra en datakilde baseret på en betingelse.RemoveIf – Removes records from a data source based on a condition.

RenameColumns – omdøber kolonner i en tabel.RenameColumns – Renames columns of a table.

Erstat – erstatter en del af en tekststreng med en anden streng efter strengens startplacering.Replace – Replaces part of a string with another string, by starting position of the string.

Reset – nulstiller et kontrolelement til input til standardværdien og kasserer brugerændringer.Reset – Resets an input control to its default value, discarding any user changes.

ResetForm – nulstiller kontrolelement i en formular til redigering af et eksisterende element.ResetForm – Resets a form control for editing of an existing item.

Revert – genindlæser og rydder fejl for posterne i en datakilde.Revert – Reloads and clears errors for the records of a data source.

RGBA – returnerer en farveværdi for et sæt af røde, grønne og blå komponenter samt alpha-komponenter.RGBA – Returns a color value for a set of red, green, blue, and alpha components.

Right – returnerer delen af en streng, der er yderst til højre.Right – Returns the right-most portion of a string.

Round – afrunder til det nærmeste tal.Round – Rounds to the closest number.

RundDown – runder ned til det største forrige tal.RoundDown – Rounds down to the largest previous number.

Roundup – runder op til det laveste næste tal.RoundUp – Rounds up to the smallest next number.

SS

SaveData – gemmer en samling i det private lager i PowerApps.SaveData – Saves a collection to PowerApps private storage.

Search – finder poster i en tabel, der indeholder en streng i en af deres kolonner.Search – Finds records in a table that contain a string in one of their columns.

Second – henter sekunddelen af en dato-/klokkeslætsværdi.Second – Retrieves the second portion of a date/time value.

Set – angiver værdien af en global variabel.Set – Sets the value of a global variable.

ShowColumns – returnerer en tabel kun med markerede kolonner.ShowColumns – Returns a table with only selected columns.

Shuffle – omarrangerer tilfældigt posterne i en tabel.Shuffle – Randomly reorders the records of a table.

Sin – returnerer sinus af en vinkel angivet i radianer.Sin – Returns the sine of an angle specified in radians.

Sort – returnerer en sorteret tabel baseret på en formel.Sort – Returns a sorted table based on a formula.

SortByColumns – returnerer en sorteret tabel baseret på en eller flere kolonner.SortByColumns – Returns a sorted table based on one or more columns.

Split – opdeler en tekststreng i en tabel af understrenge.Split – Splits a text string into a table of substrings.

Sqrt – returnerer kvadratroden af et tal.Sqrt – Returns the square root of a number.

StartsWith – kontrollerer, om en tekststreng starter med en anden tekststreng.StartsWith – Checks if a text string begins with another text string.

StdevP – returnerer standardafvigelsen for dens argumenter.StdevP – Returns the standard deviation of its arguments.

Substitute – erstatter en del af en tekststreng med en anden streng ved at sammenligne strenge.Substitute – Replaces part of a string with another string, by matching strings.

SubmitForm – gemmer elementet i et kontrolelement i en formular til datakilden.SubmitForm – Saves the item in a form control to the data source.

Sum – beregner summen af et udtryk af typen tabel eller et sæt af argumenter.Sum – Calculates the sum of a table expression or a set of arguments.

Switch – matcher med et sæt af værdier og evaluerer derefter en tilsvarende formel.Switch – Matches with a set of values and then evaluates a corresponding formula.

TT

Table – opretter en midlertidig tabel.Table – Creates a temporary table.

Tan – returnerer tangenten af en vinkel angivet i radianer.Tan - Returns the tangent of an angle specified in radians.

Text – formaterer et tal som en streng til at vise.Text – Formats a number as a string for display.

ThisItem – returnerer dataene for det aktuelle element fra objektbeholderen i et galleri eller en formular.ThisItem – When in a gallery or form, returns the data for the current item from the container.

Time – returnerer en dato-/klokkeslætsværdi baseret på værdierne Hour, Minute og Second.Time – Returns a date/time value, based on Hour, Minute, and Second values.

TimeValue – konverterer en streng kun med klokkeslæt til en dato-/klokkeslætsværdi.TimeValue – Converts a time-only string to a date/time value.

TimeZoneOffset – returnerer forskellen mellem UTC og brugerens lokaltid i minutter.TimeZoneOffset – Returns the difference between UTC and the user's local time in minutes.

Today – returnerer den aktuelle dato-/klokkeslætsværdi.Today – Returns the current date/time value.

Trim – fjerner ekstra mellemrum fra enderne og inde i en tekststreng.Trim – Removes extra spaces from the ends and interior of a string of text.

TrimEnds – fjerner ekstra mellemrum kun fra enderne af en tekststreng.TrimEnds – Removes extra spaces from the ends of a string of text only.

UU

Ungroup – fjerner en gruppering.Ungroup – Removes a grouping.

Update – erstatter en post i datakilden.Update – Replaces a record in a data source.

UpdateContext – angiver værdien for en eller flere kontekstvariabler på det aktuelle skærmbillede.UpdateContext – Sets the value of one or more context variables of the current screen.

UpdateIf – ændrer et sæt af poster i en datakilde baseret på en betingelse.UpdateIf – Modifies a set of records in a data source based on a condition.

Upper – konverterer bogstaver i en tekststreng til ord kun med store bogstaver.Upper – Converts letters in a string of text to all uppercase.

User – returnerer oplysninger om den aktuelle bruger.User – Returns information about the current user.

VV

Validate – kontrollerer, om værdien af en enkelt kolonne eller en hel post er gyldig for en datakilde.Validate – Checks whether the value of a single column or a complete record is valid for a data source.

Value – konverterer en streng til et tal.Value – Converts a string to a number.

VarP – returnerer variansen af dens argumenter.VarP – Returns the variance of its arguments.

ViewForm – nulstiller kontrolelement i en formular til visning af et eksisterende element.ViewForm – Resets a form control for viewing of an existing item.

WW

Weekday – henter ugedagsdelen af en dato-/klokkeslætsværdi.Weekday – Retrieves the weekday portion of a date/time value.

YY

Year – henter årsdelen af en dato-/klokkeslætsværdi.Year – Retrieves the year portion of a date/time value.