Funktionerne Back og Navigate i PowerAppsBack and Navigate functions in PowerApps

Ændrer, hvilket skærmbillede der vises.Changes which screen is displayed.

OversigtOverview

De fleste apps indeholder flere skærmbilleder.Most apps contain multiple screens. Funktionerne Back og Navigate bruges til at ændre, hvilket skærmbillede der vises.Use the Back and Navigate function to change which screen is displayed. Du kan f.eks. angive egenskaben OnSelect for en knap til en formel, som indeholder funktionen Navigate, hvis du vil vise et andet skærmbillede, når brugeren klikker på knappen.For example, set the OnSelect property of a button to a formula that includes a Navigate function if you want to show a different screen when a user selects that button. I formlen kan du angive en visuel overgang, f.eks. Fade, for at styre, hvordan der skiftes mellem de to skærmbilleder.In that formula, you can specify a visual transition, such as Fade, to control how one screen changes to another.

Back og Navigate ændrer kun, hvilket skærmbillede der vises.Back and Navigate change only which screen is displayed. De skærmbilleder, der ikke vises aktuelt, kører stadig i baggrunden.Screens that aren't currently displayed continue to operate behind the scenes. Du kan oprette formler, der refererer til egenskaber i kontrolelementer på et andet skærmbillede.You can build formulas that refer to properties of controls on another screen. En bruger kan f.eks. ændre værdien af en skyder på ét skærmbillede og derefter navigere til et andet skærmbillede, der bruger skyderens værdi i en formel, som styrer, hvad der sker på det nye skærmbillede.For example, a user can change the value of a slider on one screen, navigate to a different screen that uses that value in a formula, and see how it affects what happens in the new screen. Brugeren kan derefter navigere tilbage til det oprindelige skærmbillede og se, at skyderen har bevaret værdien.The user can then navigate back to the original screen and see that the slider has retained its value.

Kontekstafhængige variabler bevares også, når brugeren skifter mellem skærmbilleder.Context variables are also preserved when a user navigates between screens. Du kan bruge Navigate til at angive en eller flere kontektsafhængige variabler for det skærmbillede, som formlen viser. Det er den eneste måde, hvorpå du kan angive en kontekstafhængig variabel uden for skærmbilledet.You can use Navigate to set one or more context variables for the screen that the formula will display, which is the only way to set a context variable from outside the screen. Du kan bruge dette til at overføre parametre til et skærmbillede.You can use this approach to pass parameters to a screen. Hvis du har brugt et andet programmeringsværktøj, svarer det til at overføre parametre til procedurer.If you've used another programming tool, this approach is similar to passing parameters to procedures.

BeskrivelseDescription

TilbageBack

Funktionen Back viser det skærmbillede, der senest blev vist.The Back function displays the screen that was most recently displayed. Du skal ikke angive nogen argumenter til denne funktion.You don't specify any arguments for this function.

Angiv navnet på det skærmbillede, der skal vises, som første argument.In the first argument, specify the name of the screen to display.

I det andet argument kan du angive, hvordan overgangen mellem det gamle og det nye skærmbillede skal se ud:In the second argument, specify how the old screen changes to the new screen:

OvergangsargumentTransition Argument BeskrivelseDescription
ScreenTransition.CoverScreenTransition.Cover Det nye skærmbillede glider ind i billedet og dækker det aktuelle skærmbillede.The new screen slides into view, covering the current screen.
ScreenTransition.FadeScreenTransition.Fade Det gamle skærmbillede udtones for at vise det nye skærmbillede.The old screen fades away to reveal the new screen.
ScreenTransition.NoneScreenTransition.None Det gamle skærmbillede udskiftes straks med det nye skærmbillede uden en overgangseffekt.The old screen is quickly replaced with the new screen.
ScreenTransition.UnCoverScreenTransition.UnCover Det gamle skærmbillede glider ud af billedet og afslører det nye skærmbillede.The old screen slides out of view, uncovering the new screen.

Du kan bruge Navigate til at oprette eller opdatere kontekstafhængige variabler for det nye skærmbillede.You can use Navigate to create or update context variables of the new screen. Som et valgfrit tredje argument kan du overføre en post, som indeholder navnet på den kontekstafhængige variabel som et kolonnenavn og den nye værdi for den kontekstafhængige variabel.As an optional third argument, pass a record that contains the context-variable name as a column name and the new value for the context variable. Denne post er den samme post, som du ville bruge med funktionen UpdateContext.This record is the same as the record that you use with the UpdateContext function.

Angiv egenskaben OnHidden for det gamle skærmbillede og egenskaben OnVisible for det nye skærmbillede, eller angiv begge for at foretage yderligere ændringer under overgangen mellem skærmbillederne.Set the OnHidden property of the old screen, the OnVisible property of the new screen, or both to make additional changes during the transition. Egenskaben App.ActiveScreen opdateres for at afspejle ændringen.The App.ActiveScreen property will be updated to reflect the change.

Back returnerer som regel true, men den returnerer false, hvis brugeren er på det først viste skærmbillede, så der ikke er et tidligere skærmbillede.Back normally returns true but returns false if the user is on the first screen shown and there is no previous screen. Navigate returnerer som regel true, men returnerer false, hvis der er fejl i et af argumenterne.Navigate normally returns true but returns false if there is a problem with one of its arguments.

Du kan kun bruge disse funktioner i en formel, der angiver en funktionsmåde.You can use these functions only within a behavior formula.

SyntaksSyntax

Back()Back()

Navigate( Screen, Transition [, UpdateContextRecord ] )Navigate( Screen, Transition [, UpdateContextRecord ] )

 • Screen – påkrævet.Screen - Required. Det skærmbillede, der skal vises.The screen to display.
 • Transition – påkrævet.Transition - Required. Den visuelle overgang, der skal bruges mellem det aktuelle skærmbillede og det næste skærmbillede.The visual transition to use between the current screen and the next screen. Se listen over gyldige værdier for dette argument tidligere i dette emne.See the list of valid values for this argument earlier in this topic.
 • UpdateContextRecord – valgfrit.UpdateContextRecord - Optional. En post, der indeholder navnet på mindst én kolonne og en værdi for hver kolonne.A record that contains the name of at least one column and a value for each column. Posten opdaterer de kontekstafhængige variabler på det nye skærmbillede på samme måde, som hvis værdierne blev overført med funktionen UpdateContext.This record updates the context variables of the new screen as if passed to the UpdateContext function.

EksemplerExamples

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Navigate( Details, ScreenTransition.None )Navigate( Details, ScreenTransition.None ) Viser skærmbilledet Details uden en overgang og uden at ændre værdien i en kontekstafhængig variabel.Displays the Details screen with no transition or change in value for a context variable. Skærmbilledet Details vises hurtigt.The Details screen appears quickly.
Navigate( Details, ScreenTransition.Fade )Navigate( Details, ScreenTransition.Fade ) Viser skærmbilledet Details med overgangen Fade.Displays the Details screen with a Fade transition. Der ændres ikke nogen værdi for en kontekstafhængig variabel.No value of a context variable is changed. Det aktuelle skærmbillede udtones for at vise skærmbilledet Details.The current screen fades away to show the Details screen.
Navigate( Details, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 } )Navigate( Details, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 } ) Viser skærmbilledet Details med overgangen Fade og opdaterer værdien af den kontekstafhængige variabel ID til 12.Displays the Details screen with a Fade transition, and updates the value of the ID context variable to 12. Det aktuelle skærmbillede udtones for at vise skærmbilledet Details, og den kontekstafhængige variabel ID på skærmbilledet angives til 12.The current screen fades away to show the Details screen, and the context variable ID on that screen is set to 12.
Navigate( Details, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 , Shade: Color.Red } )Navigate( Details, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 , Shade: Color.Red } ) Viser skærmbilledet Details med overgangen Fade.Displays the Details screen with a Fade transition. Opdaterer værdien af den kontekstafhængige variabel ID til 12 og opdaterer værdien af den kontekstafhængige variabel Shade til Color.Red.Updates the value of the ID context variable to 12, and updates the value of the Shade context variable to Color.Red. Det aktuelle skærmbillede udtones for at vise skærmbilledet Details.The current screen fades away to show the Details screen. Den kontekstafhængige variabel ID på skærmbilledet Details angives til 12, og den kontekstafhængige variabel Shade angives til Color.Red.The context variable ID on the Details screen is set to 12, and the context variable Shade is set to Color.Red. Hvis du angiver egenskaben Fill for et kontrolelement på skærmbilledet Details til Shade, vises kontrolelementet med rødt.If you set the Fill property of a control on the Details screen to Shade, that control would display as red.

Trin for trinStep-by-step

 1. Navngiv standardskærmbilledet DefaultScreen, tilføj et navn, og angiv egenskaben Text for navnet til Default.Name the default screen DefaultScreen, add a label to it, and set the Text property of that label so that it shows Default.
 2. Tilføj et skærmbillede, og giv det navnet AddlScreen.Add a screen, and name it AddlScreen.
 3. Føj et navn til AddlScreen, og angiv egenskaben Text for navnet til Addl.Add a label to AddlScreen, and set the Text property of the label so that it shows Addl.
 4. Føj en knap til AddlScreen, og angiv egenskaben OnSelect for knappen til denne funktion:Add a button to AddlScreen, and set its OnSelect property to this function:
  Navigate(DefaultScreen, ScreenTransition.Fade)Navigate(DefaultScreen, ScreenTransition.Fade)
 5. Tryk på F5 fra AddlScreen, og vælg knappen.From the AddlScreen, press F5, and then select the button.
  Standardskærmbilledet DefaultScreen vises.DefaultScreen appears.

Et andet eksempelAnother example