Funktionerne EndsWith og StartsWith i PowerAppsEndsWith and StartsWith functions in PowerApps

Tester, om en tekststreng begynder eller slutter med en anden tekststreng.Tests whether a text string begins or ends another text string.

BeskrivelseDescription

Funktionen EndsWith tester, om en tekststreng slutter med en anden.The EndsWith function tests whether one text string ends with another.

Funktionen StartsWith tester, om en tekststreng begynder med en anden.The StartsWith function tests whether one text string begins with another.

Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i testene for de to funktioner.For both functions, the tests are case insensitive. Returværdien for begge funktioner er boolesk true eller false.The return value of both is a Boolean true or false.

Brug EndsWith og StartsWith med funktionen Filter for at søge efter data i appen.Use EndsWith and StartsWith with the Filter function to search the data within your app. Du kan også bruge operatoren in eller funktionen Search for at søge overalt i tekststrengene og ikke kun i begyndelsen eller slutningen.You can also use the in operator or the Search function to look anywhere within text strings, not just at the beginning or end. Dit valg af funktioner afhænger af, hvilke funktioner der er brug for i din app, og hvilken funktion der kan delegeres for den pågældende datakilde.Your choice of functions will depend on the needs of your app and which function can be delegated for your particular data source. Hvis en af funktionerne ikke kan delegeres, vises en blå prik, når du redigerer, så du bliver gjort opmærksom på begrænsningen.If one of these functions can't be delegated, a blue dot will appear at authoring time to warn you of this limitation.

SyntaksSyntax

EndsWith(Tekst, Sluttekst)EndsWith( Text, EndText )

  • Tekst – skal angives.Text – Required. Den tekst, der skal testes.The text to test.
  • Sluttekst – skal angives.EndText – Required. Den tekst, der skal søges efter i slutningen af Tekst.The text to search for at the end of Text. Hvis Sluttekst er en tom streng, returnerer EndsWith værdien true.If EndText is an empty string, EndsWith returns true.

StartsWith(Tekst, Starttekst)StartsWith( Text, StartText )

  • Tekst – skal angives.Text – Required. Den tekst, der skal testes.The text to test.
  • Starttekst – skal angives.StartText – Required. Den tekst, der skal søges efter i begyndelsen af Tekst.The text to search for at the beginning of Text. Hvis Starttekst er en tom streng, returnerer StartsWith værdien true.If StartText is an empty string, StartsWith returns true.

EksemplerExamples

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
EndsWith("Hej verden", "verden")EndsWith( "Hello World", "world" ) Tester, om "Hej verden" slutter med "verden".Tests whether "Hello World" ends with "world". Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i testen.The test is case insensitive. truetrue
EndsWith("Farvel", "far")EndsWith( "Good bye", "good" ) Tester, om "Farvel" slutter med "far".Tests whether "Good bye" ends with "good". Argumentet "far", som er angivet for Sluttekst, findes i teksten, men ikke i slutningen.The EndText argument ("good") appears in the text but not at the end. falsefalse
EndsWith("Sig altid hej", "hej")EndsWith( "Always say hello", "hello" ) Tester, om "Sig altid hej" slutter med "hej".Tests whether "Always say hello" ends with "hello". truetrue
EndsWith("Hej hej", "")Endswith( "Bye bye", "" ) Tester, om "Hej hej" slutter med en tom tekststreng (Len returnerer 0).Tests whether "Bye bye" ends with an empty text string (Len returns 0). For at gøre det nemmere at bruge i udtryk af typen Filter er EndsWith defineret til at returnere true i dette tilfælde.Easing its use in Filter expressions, EndsWith is defined to return true in this case. truetrue
FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
StartsWith("Hej verden", "hej")StartsWith( "Hello World", "hello" ) Tester, om "Hej verden" begynder med "hej".Tests whether "Hello World" begins with "hello". Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i testen.The test is case insensitive. truetrue
StartsWith("Farvel", "hej")StartsWith( "Good bye", "hello" ) Tester, om "Farvel" begynder med "hej".Tests whether "Good bye" begins with "hello". falsefalse
StartsWith("Sig altid hej", "hej")StartsWith( "Always say hello", "hello" ) Tester, om "Sig altid hej" begynder med "hej".Tests whether "Always say hello" begins with "hello". Selvom "hej" findes i teksten, vises det ikke i starten.Although "hello" appears in the text, it doesn't appear at the beginning. falsefalse
StartsWith("Hej hej", "")StartsWith( "Bye bye", "" ) Tester, om "Hej hej" begynder med en tom tekststreng (Len returnerer 0).Tests whether "Bye bye" starts with an empty text string (Len returns 0). For at gøre det nemmere at bruge i udtryk af typen Filter er StartsWith defineret til at returnere true i dette tilfælde.Easing its use in Filter expressions, StartsWith is defined to return true in this case. truetrue

SøgeoplevelseSearch user experience

I mange apps kan du skrive et eller flere tegn i søgefeltet for at filtrere en liste over poster i et stort datasæt.In many apps, you can type one or more characters into a search box to filter a list of records in a large data set. Når du skriver, vises kun de poster, der opfylder søgekriterierne.As you type, the list shows only those records that match the search criteria.

Eksemplerne i resten af dette emne viser søgeresultaterne for en liste over kunder, der indeholder følgende data:The examples in the rest of this topic show the results of searching a Customers list that contains this data:

Hvis du vil oprette denne datakilde som en samling, skal du oprette et kontrolelement af typen Button og angive egenskaben OnSelect til denne formel:To create this data source as a collection, create a Button control and set its OnSelect property to this formula:

ClearCollect( Kunder, Table( {Navn: "Frederik Gormsen", Firma: "Northwind Traders" }, { Navn: "Karsten Madsen", Firma: "Contoso" }, { Navn: "Janne Andersen", Firma: "Contoso" }, { Navn: "Michael Karlsen", Firma: "Adventure Works" }, { Navn: "Karen Jensen", Firma: "Adventure Works" } ) )ClearCollect( Customers, Table( { Name: "Fred Garcia", Company: "Northwind Traders" }, { Name: "Cole Miller", Company: "Contoso" }, { Name: "Glenda Johnson", Company: "Contoso" }, { Name: "Mike Collins", Company: "Adventure Works" }, { Name: "Colleen Jones", Company: "Adventure Works" } ) )

Ligesom i dette eksempel kan du få vist en liste over poster i et kontrolelement af typen Gallery nederst i skærmbilledet.As in this example, you can show a list of records in a Gallery control at the bottom of a screen. Næsten øverst i skærmbilledet kan du tilføje et kontrolelement af typen Text input, som hedder SearchInput, så brugerne kan angive, hvilke poster de er interesserede i.Near the top of the screen, you can add a Text input control, named SearchInput, so that users can specify which records interest them.

Når brugeren skriver tegn i SearchInput, filtreres resultaterne i galleriet automatisk.As the user types characters in SearchInput, the results in the gallery are automatically filtered. I dette tilfælde er galleriet konfigureret til at vise de poster, hvor kundenavnet (ikke navnet på virksomheden) starter med rækkefølgen af de tegn, der angives i SearchInput. Hvis brugeren skriver ka i søgefeltet, vises følgende resultater i galleriet:In this case, the gallery is configured to show records for which the name of the customer (not the name of the company) starts with the sequence of characters in SearchInput.If the user types co in the search box, the gallery shows these results:

Hvis du vil filtrere på kolonnen Navn, skal du angive egenskaben Items for kontrolelementet Gallery til en af disse formler:To filter based on the Name column, set the Items property of the gallery control to one of these formulas:

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Filter(Kunder, StartsWith(Navn, SearchInput.Text))Filter( Customers, StartsWith( Name, SearchInput.Text ) ) Filtrerer datakilden Kunder, så de poster, hvor søgestrengen vises i begyndelsen af kolonnen Navn, vises.Filters the Customers data source for records in which the search string appears at the start of the Name column. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i testen.The test is case insensitive. Hvis brugeren skriver ka i søgefeltet, vises Karen Jensen og Karsten Madsen i galleriet.If the user types co in the search box, the gallery shows Colleen Jones and Cole Miller. Michael Karlsen vises ikke i galleriet, da kolonnen Navn for den post ikke starter med søgestrengen.The gallery doesn't show Mike Collins because the Name column for that record doesn't start with the search string.
Filter(Kunder, SearchInput.Text in Navn)Filter( Customers, SearchInput.Text in Name ) Filtrerer datakilden Kunder, så det er de poster, hvor søgestrengen vises hvor som helst i kolonnen Navn, der vises.Filters the Customers data source for records in which the search string appears anywhere in the Name column. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i testen.The test is case insensitive. Hvis brugeren skriver ka i søgefeltet, vises Karen Jensen, Karsten Madsen og Michael Karlsen i galleriet, fordi søgestrengen findes et sted i kolonnen Navn i alle de pågældende poster.If the user types co in the search box, the gallery shows Colleen Jones, Cole Miller, and Mike Collins because the search string appears somewhere in the Name column of all of those records.
Search(Kunder, SearchInput.Text, "Navn")Search( Customers, SearchInput.Text, "Name" ) Funktionen Search søger efter et match hvor som helst i kolonnen Navn for hver enkelt post. Det svarer til at bruge operatoren in.Similar to using the in operator, the Search function searches for a match anywhere within the Name column of each record. Bemærk, at du skal bruge dobbelte anførselstegn rundt om kolonnenavnet.Note that you must enclose the column name in double quotation marks.

Du kan udvide søgningen til at omfatte kolonnen Virksomhed og kolonnen Navn:You can expand your search to include the Company column as well as the Name column:

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Filter(Kunder, StartsWith(Navn, SearchInput.Text) || StartsWith(Virksomhed, SearchInput.Text))Filter( Customers, StartsWith( Name, SearchInput.Text ) || StartsWith( Company, SearchInput.Text ) ) Filtrerer datakilden Kunder, så de poster, hvor enten kolonnen Navn eller kolonnen Virksomhed starter med søgestrengen (f.eks. ka), vises.Filters the Customers data source for records in which either the Name column or the Company column starts with the search string (for example, co). Operatoren || er true, hvis en af værdierne i funktionen StartsWith er true.The || operator is true if either StartsWith function is true.
Filter(Kunder, SearchInput.Text in Navn|| SearchInput.Text in Virksomhed)Filter( Customers, SearchInput.Text in Name || SearchInput.Text in Company ) Filtrerer datakilden Kunder, så de poster, hvor enten kolonnen Navn eller kolonnen Virksomhed indeholder søgestrengen (f.eks. ka), vises.Filters the Customers data source for records in which either the Name column or the Company column contains the search string (for example, co) anywhere within it.
Search(Kunder, SearchInput.Text, "Navn", "Virksomhed")Search( Customers, SearchInput.Text, "Name", "Company" ) Funktionen Search søger i datakilden Kunder efter de poster, hvor enten kolonnen Navn eller Virksomhed indeholder søgestrengen (f.eks. ka), vises. Det svarer til at bruge operatoren in.Similar to using the in operator, the Search function searches the Customers data source for records in which either the Name column or the Company column contains the search string (for example, co) anywhere within it. Funktionen Search er nemmere at læse og skrive end Filter, hvis du vil angive flere kolonner og flere operatorer af typen in.The Search function is easier to read and write than Filter if you want to specify multiple columns and multiple in operators. Bemærk, at du skal bruge dobbelte anførselstegn rundt om kolonnenavnene.Note that you must enclose the names of the columns in double quotation marks.