Oprettelse af en app vha. Common Data ServiceCreating an app from the Common Data Service

Opret en app med tre skærme fra Common Data Service, og udforsk derefter skærm og kontrolelementer fra appen.Generate a three screen app from the Common Data Service, then explore screens and controls from the app. Opdater appskærme, kontrolelementer og felter. Hent flere data, og start et flow fra appen.Update app screens, controls, and fields; bring in additional data and trigger a flow from the app.

Du vil lære, hvordan du...

Generér en appGenerate an app

I denne del af kurset skal vi oprette en app på basis af enheder i Common Data Service.In this section of the course, we'll create an app based on entities in the Common Data Service. Enheder er segmenter af delte oplysninger, der kan redigeres, gemmes, hentes, og indgå i en interaktion.Entities are chunks of shared data that can be modified, stored, retrieved, and interacted with. Vi vil oprette appen ud fra en enhed, vise dig, hvordan du kan tilpasse appen, tilføje en anden datakilde og kalde et flow fra appen.We'll generate the app from an entity, show you how to customize the app, add another data source, and call a flow from the app. Hvis du allerede har gennemgået afsnittet om oprettelse af en app ud fra en SharePoint-liste, overlapper dette lidt, men det går mere i dybden, især hvad angår tilpasning af appen.If you already completed the section on creating an app from a SharePoint list, we will cover some of the same territory but in more depth, especially around customizing the app.

Vi skal oprette en sagsstyringsapp, der kan bruges af en it-afdeling til at spore, prioritere og reagere på hardware- og softwareproblemer på tværs af en organisation.We'll create a case-management app that an IT department could use to track, prioritize, and act on hardware and software issues across an organization. Når du gennemgår emnerne, kan du også tænke på, hvilke andre anvendelsesmuligheder der er for en app som denne.As you go through the topics, you might also think of other uses for an app like this. Vi bruger data fra Common Data Service, fordi denne tjeneste er velegnet til lagring af appdata, men du kan bygge den samme app med en anden datakilde.We're using data from the Common Data Service because it's well-suited to storing app data, but you could build the same app with a different data source.

PowerApps indeholder en mere kompleks sagsstyringsskabelon, der bruger de samme enheder som den app, vi bygger.PowerApps includes a more complex Case Management template that uses the same entities as the app we'll build. Når du har gennemgået dette afsnit, opfordrer vi dig til at udforske den pågældende skabelon for at få en fornemmelse af, hvad du kan bygge i PowerApps.After you've completed this section, we encourage you to explore that template to get a sense of what you can build in PowerApps.

Opret en Common Data Service-databaseCreate a Common Data Service database

Det første trin i bygningen af denne app er at oprette en Common Data Service-database, hvis du ikke allerede har en.The first step in building this app is to create a Common Service database if you don't already have one. Du opretter en Common Data Service-database i et miljø.You create a Common Data Service database in an environment. Miljøet er en objektbeholder til apps og andre ressourcer (du får mere at vide om miljøer senere i kurset).An environment is a container for apps and other resources (you'll learn more about environments later in the course). En miljøadministrator kan følge disse trin for at oprette en database (hvis du ikke er administrator, kan du spørge en administrator i din organisation).An environment admin can follow these steps to create a database (if you're not an admin, check with an admin in your organization).

Klik på Create Database (Opret database) under fanen Home (Startside).From the Home tab, click Create Database.

Common Data Service, oprette database

Angiv, om du vil begrænse adgangen til databasen (vi lader den være åben), og klik derefter på Create my database (Opret min database).Specify whether you want to restrict access to the database (we'll keep it open), then click Create my database.

Common Data Service, angive adgang

Når processen er fuldført, kan du se alle de standardenheder, der er medtaget i den fælles datamodel.When the process is complete, you see all the standard entities that are included in the common data model. Nogle af dem er vist nedenfor.Some of them are shown below.

Standardenheder i Common Data Service

Opret en app ud fra enheden Case (Sag)Generate an app from the Case entity

Nu er databasen er oprettet, og vi opretter forbindelse til enheden Case og opretter en app.Now that the database is created, we connect to the Case entity and generate an app. Klik på New app (Ny app) og derefter PowerApps Studio for web.Click New app, then PowerApps Studio for web.

Ny app i PowerApps Studio for web

Vi bygger en telefonapp til en Common Data Service-enhed, så klik eller tryk på Phone layout (Telefonlayout) under Common Data Service.We're building a phone app for a Common Data Service entity, so under Common Data Service click or tap Phone layout.

Telefonapp ud fra Common Data Service

På den næste skærm skal du vælge en forbindelse og en enhed, der skal oprettes forbindelse til, klik derefter på Connect (Opret forbindelse).In the next screen, you choose a connection and an entity to connect to, then click Connect.

Opret forbindelse til enheden Case

Når du har klikket på Connect, bliver appen oprettet ved hjælp af PowerApps.After you click Connect, PowerApps starts to generate the app. I PowerApps udledes der mange forskellige ting på basis af dine data, så der oprettes en nyttig app som udgangspunkt.PowerApps makes all sorts of inferences about your data so that it generates a useful app as a starting point.

Se appen i PowerApps StudioView the app in PowerApps Studio

Din nye app med tre skærme åbnes i PowerApps Studio.Your new three-screen app opens in PowerApps Studio. Alle apps, der oprettes ud fra data, har det samme sæt skærme:All apps generated from data have the same set of screens:

 • Gennemgangsskærmen, hvor du gennemser, sorterer, filtrerer og opfrisker de data, der hentes fra listen, samt tilføjer varer ved at klikke på ikonet (+).The browse screen: where you browse, sort, filter, and refresh the data pulled in from the list, as well as add items by clicking the (+) icon.
 • Detaljeskærmen, hvor du kan få vist flere oplysninger om en vare og vælge at slette eller redigere varen.The details screen: where you view more detail about an item, and can choose to delete or edit the item.
 • Redigerings-/oprettelsesskærmen, hvor du kan redigere en eksisterende vare eller oprette en ny.The edit/create screen: where you edit an existing item or create a new one.

Klik eller tryk på et ikon øverst til højre på navigationslinjen i venstre side for at skifte til miniaturevisning.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

Skift mellem visninger

Klik eller tryk på hvert miniaturebillede for at få vist kontrolelementerne på den pågældende skærm.Click or tap each thumbnail to view the controls on that screen.

Den oprettede app

I det følgende vil vi udforske appen yderligere og derefter tilpasse den, så den passer bedre til vores behov.Next we'll explore the app in more detail and then customize it to better suit our needs.

Udforsk en oprettet appExplore a generated app

I dette emne kigger vi nærmere på den oprettede app og gennemser skærmene og de kontrolelementer, der definerer appens funktionsmåde.In this topic, we look more closely at the generated app - reviewing the screens and controls that define the app's behavior. Vi kan ikke gennemgå alle detaljer, men det indblik du får i appens funktioner, hjælper dig med at bygge dine egne apps.We won't go through all the details, but seeing more about how this app works will help you to build your own apps. I et senere emne kigger vi på de formler, der kan bruges sammen med skærme og kontrolelementer.In a later topic, we'll look at the formulas that work with screens and controls.

Kør appen i eksempelvisningRun the app in preview mode

Klik eller tryk påClick or tap pilen til eksempelvisning af appen øverst til højre for at køre appen.in the top right to run the app. Hvis du navigerer gennem appen, kan du se, at den indeholder data fra enheden og giver en god standardoplevelse.If you navigate through the app, you see that it includes data from the entity and provides a good default experience.

Kør appen i eksempelvisning

Om kontrolelementerne i PowerAppsUnderstanding controls in PowerApps

Et kontrolelement er blot et element i brugergrænsefladen, der har en funktionsmåde tilknyttet.A control is simply a UI element that has behaviors associated with it. Mange kontrolelementer i PowerApps er de samme som de kontrolelementer, du bruger i andre apps: etiketter, tekstinputfelter, rullelister, navigationselementer osv.Many controls in PowerApps are the same as controls that you've used in other apps: labels, text-input boxes, drop-down lists, navigation elements, and so on. Men PowerApps omfatter mere specialiserede kontrolelementer, som Gallery (Galleri) (der viser oversigtsdata) og Forms (Formularer) (der viser detaljerede data og giver dig mulighed for at oprette og redigere varer).But PowerApps has more specialized controls like Galleries (which display summary data) and Forms (which display detail data and enable you to create and edit items). Og derudover også nogle ret seje kontrolelementer, som Image (Billede), Camera (Kamera) og Barcode (Stregkode).And also some other really cool controls like Image, Camera, and Barcode. Klik eller tryk på Indsæt på båndet for at se, hvad der er tilgængeligt, og klik eller tryk derefter på de forskellige muligheder efter tur – fra Tekst til og med Ikoner.To see what's available, click or tap Insert on the ribbon, and then click or tap each of the options in turn, Text through Icons.

Fanen Controls (Kontrolelementer) på båndet i PowerApps Studio

Udforsk gennemgangsskærmenExplore the browse screen

Hver af de tre appskærme har et primært kontrolelement og nogle ekstra kontrolelementer.Each of the three app screens has a main control and some additional controls. Den første skærm i appen er gennemgangsskærmen, der som standard har navnet BrowseScreen1.The first screen in the app is the browse screen, named BrowseScreen1 by default. Det primære kontrolelement på denne skærm er et galleri med navnet BrowseGallery1.The main control on this screen is a gallery named BrowseGallery1. BrowseGallery1 indeholder andre kontrolelementer, som NextArrow1 (et ikonkontrolelement, som du kan klikke eller trykke på for at gå til detaljeskærmen).BrowseGallery1 contains other controls, like NextArrow1 (an icon control - click or tap it to go to the details screen). Der er også separate kontrolelementer på skærmen, som IconNewItem1 (et ikonkontrolelement – klik eller tryk på det for at oprette et element på oprettelses-/redigeringsskærmen).There are also separate controls on the screen, like IconNewItem1 (an icon control - click or tap it to create an item in the edit/create screen).

Gennemgangsskærm med kontrolelementer

PowerApps har en række forskellige gallerityper, så du kan bruge den, der passer bedst til de layoutkrav, du har til din app.PowerApps has a variety of gallery types so you can use the one that best suits your app's layout requirements. Du kan se flere måder at styre layouts på senere i dette afsnit.You will see more ways to control layout later in this section.

Indstillinger for gallerier i PowerApps

Udforsk detaljeskærmenExplore the details screen

Derefter kommer detaljeskærmen, der som standard har navnet DetailScreen1.Next is the details screen, named DetailScreen1 by default. Det primære kontrolelement på denne skærm er en visningsformular med navnet DetailForm1.The main control on this screen is a display form named DetailForm1. DetailForm1 indeholder andre kontrolelementer, som DataCard1 (et kortkontrolelement, der viser spørgsmålskategorien i dette tilfælde).DetailForm1 contains other controls, like DataCard1 (a card control, which displays the question category in this case). Der er også separate kontrolelementer på skærmen, som IconEdit1 (et ikonkontrolelement – klik eller tryk på det for at redigere den aktuelle vare på oprettelses-/redigeringsskærmen).There are also separate controls on the screen like IconEdit1 (an icon control - click or tap it to edit the current item on the edit/create screen).

Detaljeskærm med kontrolelementer

Der er masser af galleriindstillinger, men formularer er mere ligetil – det er enten en redigeringsformular eller en visningsformular.There are lots of gallery options, but forms are more straightforward - it's either an edit form or a display form.

Indstillinger for formularer i PowerApps

Udforsk oprettelses-/redigeringsskærmenExplore the edit/create screen

Den tredje skærm i appen er oprettelses-/redigeringsskærmen, der som standard har navnet EditScreen1.The third screen in the app is the edit/create screen, named EditScreen1 by default. Det primære kontrolelement på denne skærm er en redigeringsformular med navnet EditForm1.The main control on this screen is an edit form named EditForm1. EditForm1 indeholder andre kontrolelementer, som DataCard8 (et kortkontrolelement, der i dette tilfælde gør det muligt for dig at redigere spørgsmålskategorien).EditForm1 contains other controls, like DataCard8 (a card control, which allows you to edit the question category in this case). Der er også separate kontrolelementer på skærmen, som IconAccept1 (et ikonkontrolelement – klik eller tryk på det for at gemme de ændringer, du har foretaget på oprettelses-/redigeringsskærmen).There are also separate controls on the screen like IconAccept1 (an icon control - click or tap it to save the changes you made on the edit/create screen).

Rediger skærme med kontrolelementer

Nu har du fået en fornemmelse af, hvordan programmet er sammensat af skærme og kontrolelementer, og vi skal herefter se på, hvordan du kan tilpasse appen i det næste emne.Now that you have a sense of how the app is composed of screens and controls, we'll look at how you customize the app in the next topic.

Tilpas appenCustomize the app

I de første to emner i dette afsnit, oprettede du en app ud fra en Common Data Service-enhed og udforskede appen for at få en bedre forståelse af, hvordan apps med tre skærme er sammensat.In the first two topics in this section, you generated an app from a Common Data Service entity and explored the app to get a better understanding of how three screen apps are composed. Den app, der oprettes i PowerApps, er nyttig, men du har ofte brug for at tilpasse en app, efter at den er oprettet.The app that PowerApps generated is useful, but you will often customize an app after it's generated. I dette emne gennemgår vi nogle ændringer af appens gennemgangsskærm.In this topic, we'll walk through some changes for the browse screen of the app. Du kan tilpasse en hvilken som helst skærm, men vi har valgt at fokusere på én og gå lidt mere i dybden med tilpasningerne.You can customize any of the screens, but we wanted to focus on one and provide a bit more depth to the customizations. Vi opfordrer dig til at tage en hvilken som helst app, du har oprettet – ud fra en enhed, en Excel-fil eller en anden kilde – og se, hvordan du kan tilpasse den.We encourage you to take any app you generate - from an entity, an Excel file, or another source - and see how you can customize it. Det er den allerbedste måde, når du skal have indblik i, hvordan en app er opbygget.It really is the best way to learn how apps are put together.

Da appen blev oprettet i PowerApps, blev det besluttet, hvilket layout der skulle bruges, og hvilke felter der skulle vises på hver skærm.When PowerApps generated the app, it decided on a layout to use, and particular fields to show on each screen. Her vælger vi et gallerikontrolelement, der har en statuslinje (vi tilpasser statuslinjen om lidt).For this app, let's choose a gallery control that has a status bar (we'll customize the status bar shortly). Vælg det ønskede layout under fanen Layout i ruden til højre.In the right-hand pane, on the Layout tab, select the layout you want. Du kan se resultaterne med det samme, for PowerApps opdaterer appsene, efterhånden som du foretager ændringerne.You see the results right away because PowerApps updates the app as you make changes.

Rediger gennemgangsskærmens layout

Med det rigtige basislayout kan du nu ændre de felter, der vises.With the right basic layout, now change the fields that are displayed. Klik eller tryk på et felt i den første vare, og rediger derefter de data, der vises for hver vare, i ruden til højre.Click or tap a field in the first item, then in the right-hand pane, change the data that is displayed for each item. Dette giver en bedre oversigt over de enkelt varer i enheden.This provides a better summary of each item in the entity.

Rediger gennemgangsskærmens felter

Rediger appens temaChange the app theme

PowerApps indeholder et sæt temaer, du kan bruge i din app, ligesom PowerPoint.PowerApps provides a set of themes you can use in your app, much like PowerPoint. På følgende skærm kan du temaet Dune anvendt og et simpelt logo, vi har indsat i appen.In the following screen, you see the Dune theme applied, and a simple logo that we pasted into the app. Det er grundlæggende ændringer, men du kan gøre meget for at forbedre udseendet af din app.These are basic changes, but can do a lot to improve the appearance of your app.

Rediger temaet, og tilføj et logo

Brug en formel til at vise en sags statusUse a formula to show the case status

En af de største fordele ved PowerApps er, at du ikke behøver at skrive traditionel programkode – du behøver ikke at være udvikler for at oprette apps!One of the major benefits of PowerApps is not having to write traditional application code - you don’t have to be a developer to create apps! Men du skal stadig bruge en måde at udtrykke logik på i en app og styre en apps navigation, filtrering, sortering og andre funktioner.But you still need a way to express logic in an app and to control an app’s navigation, filtering, sorting, and other functionality. Det er her, formlerne kommer ind.This is where formulas come in.

Hvis du har brugt Excel-formler, kender du lidt til den fremgangsmåde, der også skal bruges i PowerApps.If you have used Excel formulas, the approach that PowerApps takes should feel familiar. Lad os antage, at du vil have vist en grøn statuslinje, hvis en sag er løst, og en rød statuslinje i modsat fald.Suppose you want to show the status bar in green if a case is resolved, or in red otherwise. For at gøre dette skal du vælge statuskontrolelementet på skærmen, og derefter angive egenskaben Fill (Udfyldning) for kontrolelementet til denne formel i formellinjen: If(Status="Resolved", Color.Green, Color.Red).To do this, you select the status control on the screen, and then set the Fill property of that control to this formula in the formula bar: If(Status="Resolved", Color.Green, Color.Red). Dette fungerer som en Excel-formel, men PowerApps-formler refererer til kontrolelementer og andre appelementer i stedet for celler i et regneark.This is like an Excel formula, but PowerApps formulas refer to controls and other app elements rather than cells in a spreadsheet. Følgende billede viser, hvor du skal angive formlen, og resultatet i appen.The following image shows where to set the formula, and the result in the app.

Formel til visning af sagsstatus

Sortér og filtrer på basis af datoSort and filter based on date

På gennemgangsskærmen i den oprettede app kan du søge efter sager og sortere listen over varer i galleriet.On the browse screen, the generated app lets you search for cases and sort the list of items in the gallery. Vi vil fjerne søge- og sorteringsfunktionerne til fordel for visning af sager på basis af en dato.We're going to remove the search and sort functionality in favor of showing cases based on a date. Du kan kombinere disse metoder, men vi fokuserer på den datobaserede tilgang for denne app.You could combine these methods, but we'll focus on the date-based approach for this app. På billedet nedenfor kan du se de varer, vi har tilføjet:In the image below, you see the items we added:

 • Teksten ("Show cases after:"), så brugerne kan se, hvad de skal gøre: Indsæt > Text > Label, og ret formlen for Fill til White.A text label ("Show cases after:") so users know what to do: Insert > Text > Label; change the Fill formula to White.
 • En datovælger: Insert(Indsæt) > Controls(Kontrolelementer) > Date picker (Datovælger).A date picker: Insert > Controls > Date picker.
 • En formel, der forbinder egenskaben Items (Varer) for gennemgangsgalleriet med datovælgeren: Filter(Case, DatePicker1.SelectedDate < LastModifiedDateTime).A formula that connects the browse gallery Items property to the date picker: Filter(Case, DatePicker1.SelectedDate < LastModifiedDateTime).

Datoen er angivet til 20. okt., og du kan se i resultatet, at de sager, der er oprettet efter denne dato, vises i appen.The date is set to Oct 20 and you see the result that the app is showing the cases created after this date. Bemærk, at alle sager i enheden som standard har den samme dato for seneste ændring.Note that by default, all cases in the entity have the same last modified date. Du kan opdatere en eller flere for at se, hvordan filtrering virker.You can update one or more to see how filtering works. Vi forklarer, hvordan du arbejder med enhedsdata, senere i kurset.We cover working with entity data later in the course.

Opdateret app til brug af datovælgeren

Vis det samlede antal sagerShow total number of cases

Der er mange ting at huske her, men vi er næsten færdige med tilpasningerne.We're covering a lot of ground here, but we're almost done with the customizations. Det sidste, vi foretager os i dette emne, er at tilføje navne, der viser to tal: det samlede antal sager og det antal sager, der svarer til vores datobaserede filter.The last thing we'll do in this topic is add labels that show two numbers: the total number of cases and the number of cases that match our date-based filter.

Vis samlede og filtrerede sager

I videoen kan du se detaljer om, hvordan du tilføjer de to navne, men her er de grundlæggende oplysninger om de egenskaber, vi angiver for hvert navn:The video goes into detail about how to add the two labels, but here's the basics on which properties we set for each label:

 • Align(Juster) = CenterAlign = Center
 • Width(Bredde) = Parent.Width/2Width = Parent.Width/2
 • Venstre felt Text = "Total cases: " & CountRows(Case).Left box Text = "Total cases: " & CountRows(Case). Dette omfatter alle de sager, der findes i enheden.This includes all cases that are in the entity.
 • Højre felt Text = Filtered cases: " & CountRows(BrowseGallery1.AllItems).Right box Text = Filtered cases: " & CountRows(BrowseGallery1.AllItems). Dette omfatter kun de tilfælde, der svarer til det datobaserede filter.This includes only those cases that match the date-based filter.

OK, det var det sidste om apptilpasninger – i næste emne tilføjer vi en datakilde og et flow og viser dig den færdige app.OK, that wraps up the app customizations - in the next topic we'll add a data source, and a flow, and show you the finished app.

Tilføj en datakilde og et flowAdd a data source and flow

Indtil videre har vi i dette afsnit oprettet en app på basis af enheden Case (Sag) fra Common Data Service, udforsket appen for at se, hvordan den er skruet sammen, og tilpasset appen på flere måder.So far in this section, we have generated an app based on the Case entity from the Common Data Service, explored the app to see how it's put together, and customized the app in several ways. I det sidste emne i dette afsnit præsenterer vi en anden standardenhed og sender en mail ved hjælp af Microsoft Flow.In the final topic for this section, we will bring in another standard entity, and use Microsoft Flow to send an email. Appen udløser et flow, så den person, der har åbnet en sag, får besked, når sagen opdateres.The app will trigger a flow so that the person who opened a case is notified when the case is updated. Vi gennemgår et bestemt scenarie i dette emne, men de færdigheder, du lærer, kan anvendes i mange slags apps.We're completing a particular scenario in this topic, but the skills you learn are applicable across many kinds of apps. Lad os komme i gang med enhederne.Let's get started with the entities.

Gennemse enhedsrelationerReview entity relationships

Vi tilføjer enheden Contact (Kontakt) om lidt, men først kigger vi på, hvordan enhederne Case (Sag) og Contact er relateret til hinanden.We'll add the Contact entity shortly, but first we'll look at how the Case and Contact entities relate to each other. I enheden Case kan du se, at et af felterne er CurrentContact med datatypen Lookup (Opslag).In the Case entity, you see that one of the fields is CurrentContact, with a data type of Lookup. Det betyder, at dette felt bruges i en relation med en anden tabel.This means that this field is used in a relationship with another table.

Felter for enheden Case

Under fanen Relationships (Relationer) kan du se, at den relaterede enhed er Contact.On the Relationships tab, you see that the related entity is Contact. Husk det, da vi skal bruge denne relation senere i dette emne.Keep that in mind because we will use this relationship later in this topic.

Relationer for enheden Case

Føj en enhed til appenAdd an entity to the app

Det er nemt at tilføje en datakilde i PowerApps.Adding a data source in PowerApps is straightforward. Klik eller tryk på Data sources (Datakilder) og derefter Add data source (Tilføj datakilde) i ruden til højre.In the right-hand pane, click or tap Data sources, then Add data source. I dette tilfælde skal du derefter vælge forbindelsen Common Data Serviceog enheden Contact.In this case, then choose the Common Data Service connection and select the Contact entity. Når du klikker eller trykker på Connect (Opret forbindelse), føjes enheden til appen.After you click or tap Connect, the entity is added to the app.

Tilføj enheden Contact

Bemærk, at vi i dette eksempel tilføjer data fra en anden enhed, men du kan kombinere data fra mange kilder i dine apps.Note that in this example, we're adding data from another entity, but you can combine data from many sources in your apps.

Slå kontaktoplysninger opLook up contact information

Nu ved vi, at vi har adgang til dataene for enheden Contact i vores app, og det er tid til at tage dem i brug.Now that we have access to the Contact entity data in our app, it's time to put it to use. Som nævnt i indledningen vil vi sende en mail, når en sag opdateres.As mentioned in the introduction, we want to send an email when a case is updated. Vi bruger to formler og et flow til at opnå dette.We will use two formulas and a flow to accomplish this. Den første formel er til redigeringsskærmen, nærmere bestemt egenskaben OnSelect for knappen Gem.The first formula is for the edit screen, specifically the OnSelect property of the save button.

App, redigeringsskærm

Denne knap anvender som standard, formlen SubmitForm(EditForm1) at sende opdateringen, når en bruger redigerer data i formularen.By default, this button uses the formula SubmitForm(EditForm1) to submit the update when a user edits data in the form. Vi skal føje noget til formlen, så den først søger efter kontaktoplysningerne for den person, der har åbnet den aktuelle sag, og derefter gemmer disse oplysninger lokalt i appen:We need to add to the formula so that it first looks up the contact information for the person who opened the current case, and then stores that information locally in the app:

UpdateContext({contact:LookUp(Contact, ContactId=BrowseGallery1.Selected.CurrentContact.ContactId)}); SubmitForm(EditForm1)

Ja, det er lidt kompliceret, men James kommer med en god og mere detaljeret beskrivelse af denne formel i videoen. Den starter ved 2:04.Yes, it's a little complex, but James does a great job of explaining this formula in more detail, starting at 2:04 in the video.

Udløs et flow fra appenTrigger a flow from the app

Nu, hvor vi ved, hvem kontaktpersonerne er for hver enkelt sag, kan vi sende en mail til dem.Now that we know who the contact is for each case, we can send an email to them. Vi kan sende en mail direkte fra appen, men i dette eksempel, viser vi dig, hvordan du udløser et flow fra appen.We could send an email directly from the app, but for this example we'll show you how to trigger a flow from the app. Her er flowet, som er ganske enkelt: Send en mail på basis af en handling i en app.Here's the flow, which is as simple as it gets: send an email based on an action in an app. Vi går ikke yderligere i detaljer om flows her, men der er en hel serie af Automatiseret læring for Microsoft Flow.We won't get into more detail on flows here, but there is a whole Guided Learning series for Microsoft Flow.

Flow til afsendelse af mail

Tilbage i appen skal vi kalde flowet på basis af en hændelse.Back in the app, we need to call the flow based on an event. Vi bruger egenskaben OnSuccess i redigeringsformularen, så flowet udløses, når redigeringen er gennemført.We'll use the OnSuccess property of the edit form, so the flow is triggered when the edit succeeds. Klik eller tryk på redigeringsformularen, og klik eller tryk derefter på Action(Handling) > Flows.Click or tap the edit form, then on the ribbon click or tap Action > Flows. Vælg det flow, du vil bruge.Select the flow you want to use.

Flow til afsendelse af mail

Flowet er nu knyttet til hændelsen OnSuccess i redigeringsformularen, og vi kan referere til kontakten for mailen.The flow is now associated with the OnSuccess event of the edit form, and we can refer to the contact for the email. Følgende formel kalder flowet med mailadressen på den person, der åbnede sagen, samt en emnelinje og mailens brødteksten.The following formula calls the flow with the email address of the person who opened the case, as well as a subject line and the body of the email.

CaseResolvedEmailConfirmation.Run(contact.EmailPrimary, "Your case has been updated", "Check it out")

Det var det. Nu har vi føjet en datakilde til appen og udløst et flow, der sender en mail.That's it for adding a data source to the app, and triggering a flow that sends an email. Hvis du ikke har allerede set videoen i dette afsnit, opfordrer vi dig til at gøre det.If you haven't watched the videos in this section already, we encourage you to do it. Videoerne indeholder en masse oplysninger, som vi er gået let hen over i emnerne.They fill in lots of the details that we've moved through quickly in the topics.

SammenfatningWrapping it all up

Dette bringer os til slutningen af dette afsnit.This brings us to the end of this section. Vi håber, du kunne lide det og har lært en masse.We hope you've enjoyed it and learned a ton. Vi startede med at oprette en grundlæggende app ud fra en enhed og udforskede derefter appen lidt for at forstå, hvordan den er skruet sammen.We started out generating a basic app from an entity, and explored the app a little to understand how it's put together. Vi brugte en hel del tid på at tilpasse appen og tilføjede derefter en datakilde og så, hvordan et flow udløses.We spent a good deal of time on customizing the app, then added a data source and saw how to trigger a flow. Vi har bygget en særlig sagsstyringsapp i dette afsnit, men de færdigheder, du har lært kan anvendes til mange apptyper.We built out a specific case management app in this section, but the skills you learned could be applied to many types of apps. Som vi nævnte i begyndelsen af dette afsnit, skal du se den skabelon, der er tilgængelig i PowerApps Studio for Windows, hvis du vil gå videre med en mere kompleks sagsstyringsapp.As we mentioned at the beginning of this section - if you want to dig into a more complex case management app, be sure to check out the template that's available in PowerApps Studio for Windows.

Nu fortsætter vi til administration af apps.Next up we'll move into managing apps. I afsnittet om administration viser vi dig, hvordan du deler apps og styrer appversioner, og vi introducerer miljøer, som er objektbeholdere for apps, data og andre ressourcer.The management section shows you how to share and version apps, and introduces environments, which are containers for apps, data, and other resources.

Tillykke!

Du har fuldført afsnittet Oprettelse af en app vha. Common Data Service i Automatiseret læring til Microsoft PowerApps.You've completed the Creating an app from the Common Data Service section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

Du har lært, hvordan du...

Næste selvstudium

Administration af appsManaging apps

Bidragydere

 • Michael Blythe
 • olprod