Administration af appsManaging apps

Del apps med kolleger og andre, og styr, hvilken version af en app der bruges og deles.Share apps with colleagues and others, and control which version of an app is used and shared. Arbejd med objektbeholdere til apps, forbindelser og andre ressourcer.Work with containers for apps, connections, and other resources.

You will learn how to...

Del dine appsShare your apps

Det er skønt at bygge apps, der løser dine egne virksomhedsbehov, men PowerApps bliver først rigtig magisk, når du deler de pågældende apps med andre.It's great to build apps that address your own business needs, but the real magic of PowerApps comes from sharing those apps with others. Nu ved du, hvordan du bygger en app, og i dette emne får du mere at vide om, hvordan du kan dele den.Now that you know how to build an app, in this topic you will learn how to share it. Du kan dele en app med bestemte brugere eller grupper, eller du kan dele den med hele organisationen.You can share an app with specific users or groups, or you can share it with your entire organization. Når du deler en app med nogen, kan de køre den fra Dynamics 365 i en browser eller i PowerApps Mobile for Windows, iOS eller Android.When you share an app with someone, they can run it from Dynamics 365 in a browser or in PowerApps Mobile for Windows, iOS, or Android. Hvis du tildeler nogen en bidragydertilladelse, kan de også opdatere appen.If you give someone contributor permissions, they can also update the app.

Forbered deling af en appPrepare to share an app

Du skal gemme en app i cloudmiljøet, før du kan dele den med nogen.You must save an app to the cloud before you can share it with anyone. Giv appen et meningsfyldt navn, og tilføj en beskrivelse, så andre kan se, hvad appen kan bruges til, og nemt vælge den på en liste.Give the app a meaningful name and description, so people know what your app is about and can easily pick it out from a list. Klik på File (Filer) i PowerApps Studio, og indtast en beskrivelse.In PowerApps Studio, click or tap File, then enter a description.

Appbeskrivelse

Vær opmærksom på, at hvis du ændrer en delt app, afspejles ændringerne hos de personer, du har delt appen med, så snart du gemmer dem.Be aware that any changes you make to a shared app will flow through to the people you shared it with as soon as you save the changes. Det kan være fint nok, hvis du forbedrer appen, men det kan også have betydning for andre, hvis du fjerner eller ændrer funktioner væsentligt.This can be great if you improve the app, but can also impact others if you remove or significantly change features.

Del en appShare an app

Klik på ellipsen (.In web.powerapps.com, on an app tile, click the ellipsis (. .. .) i et appfelt i web.powerapps.com, og klik derefter på Share (Del)..), and then click Share.

Del en app fra web.powerapps.com

Her kan du dele en app og styre appversioner, hvilket beskrives i det næste emne.From here, you can share an app and also control app versioning, which we'll cover in the next topic. Angiv de brugere og grupper, du vil dele appen med, og angiv, hvilken rolle de hver især skal have – User (Bruger) eller Contributor (Bidragyder).Specify the users and groups to share the app with and what role they should each have - User or Contributor. Klik eller tryk på Save (Gem).Click or tap Save.

Vælg brugere og grupper

Hvis du vælger at underrette brugerne via mail, modtager alle, du har delt appen med, en mail med et link til Dynamics 365.If you choose to notify users via email, everyone you shared the app with receives an email with a link to Dynamics 365. Appbidragydere modtager også et link til web.powerapps.com. Hvis brugerne ikke følger linket til Dynamics 365, kan de ikke se appen der.App contributors also receive a link to web.powerapps.com. If someone doesn't follow the link to Dynamics 365, the app will not show up for them there. Den er i AppSource, men de skal selv føje den til Dynamics 365.It will be in AppSource, but they'll have to add it to Dynamics 365 themselves.

App i Dynamics 365

Tilladelser og licenserPermissions and licensing

Vi går ikke i detaljer vedrørende tilladelser og licenser, men vi forklarer et par grundlæggende principper, der er relateret til deling:We're not going to get into detail about permissions and licensing, but we want to cover a couple of basics related to sharing:

  • Brugere og bidragydere skal have tilladelse til de dataforbindelser og gateways, en delt app bruger.Users and contributors need permissions to any data connections and gateways that a shared app uses. Nogle tilladelser findes implicit i appen, men andre skal tildeles udtrykkeligt.Some permissions come along implicitly with the app, but others must be explicitly granted.
  • Hvis appen bruger Common Data Service-enheder, skal brugere og bidragydere have adgang til Common Data Service-databasen.If the app uses Common Data Service entities, users and contributors need access to the Common Data Service database. Bidragydere skal også have en "P2"-licens i PowerApps, hvis de arbejder direkte med enheder.Contributors also need a PowerApps "P2" license if they work directly with entities.

Det er nemt at dele apps, og det er en god måde at gøre en app, du finder nyttig, tilgængelig for personer på tværs af organisationen.Sharing apps is easy, and it's a great way to take an app that you find useful and make it available to people across your organization. I det næste emne gennemgår vi, hvordan du kan styre, hvilken version af en app der er aktiv, når du bruger og deler appen.In the next topic we'll explain how to control which version of an app is active when you use and share the app.

Styr appversionerVersion your apps

Hvis noget går galt, eller du ved en fejltagelse gemmer en ændring af en app, er det rart at vide, at du kan få hjælp i PowerApps. I PowerApps opbevares der en oversigt over de ændringer, du foretager, for apps, der er gemt i cloudmiljøet.If something goes wrong or you save a change to an app you shouldn't have, it's good to know that PowerApps can help you out. For apps that are saved in the cloud, PowerApps keeps a history of the changes that you make. Du kan få vist de versioner, der er gemt, og gendanne din app til en tidligere version, hvis det er nødvendigt.You can view the versions that are saved and restore your app to a previous version if necessary. Vær opmærksom på, at hvis appen er delt, modtager de personer, du har delt den med, også den gendannede version.Be aware that if the app is shared, the people you shared with also receive the restored version.

Sådan styrer du appversionerHow to version an app

Klik på ellipsen (.In web.powerapps.com, on an app tile, click the ellipsis (. .. .) i et appfelt i web.powerapps.com, og klik derefter på Details (Oplysninger)..), and then click Details.

Klik på Details for at få adgang til en appversion

Herfra kan du styre appversioner og også dele en app, hvilket blev beskrevet i det forrige emne.From here, you can control app versioning and also share an app, which we covered in the previous topic. Hvis du vil flytte tilbage til en tidligere version af en app, skal du klikke på Restore (Gendan) for den relevante version (version 3 i eksemplet) og klikke på Restore igen for at bekræfte.To move back to a previous version of an app, click Restore for the appropriate version (version 3 in the example), and click Restore again to confirm. Når du har gendannet til version 3, behandler PowerApps denne som en ny version (version 5 i dette eksempel) i stedet for blot at overskrive version 4, som du kan se i eksemplet.As you see in the example, after you restore to version 3, PowerApps treats this as a new version (version 5 in the example), rather than just overwriting version 4.

Vend tilbage til en tidligere appversion

Versionsstyring kan være meget nyttigt, hvis du vil gendanne en tidligere version af en app, så husk dette, hvis du støder på problemer med dine apps.Versioning can be very helpful if you need to restore a previous version of an app, so keep it in mind if you run into any issues with your apps. Nu ved du, hvordan du deler dine apps og gendanner dem, hvis det er nødvendigt, og vi fortsætter til det sidste aspekt af appadministration i dette kursus – administration af miljøer.Now that know how to share your apps and restore them if necessary, we'll move on to the last aspect of app management in this course - managing environments.

MiljøerEnvironments

Hvis du har fulgt kurset indtil videre, har du arbejdet i web.powerapps.com et stykke tid. Uanset om du har været klar over det eller ej, har du arbejdet i et bestemt miljø hele tiden.If you have followed along with the course so far, you've spent some time working in web.powerapps.com. Whether you knew it or not, you have been working in a specific environment the whole time. Miljøet er blot en gruppering af apps og andre ressourcer (mere om dette om lidt).An environment is simply a grouping of apps and other resources (more on this in a minute). Se øverst til højre på skærmen i web.powerapps.com, hvor der findes en rullemenu, der viser det aktuelle miljø.Look at the upper right of the screen in web.powerapps.com, and you see a drop-down menu that shows your current environment.

Miljøvælger

Hvis du er ny PowerApps-bruger, har du muligvis kun standardmiljøet på dette tidspunkt.If you are new to PowerApps, you might have only the default environment at this point. Klik eller tryk på menuen for at se, om der er andre tilgængelige miljøer.Click or tap the menu to see if there are other environments available.

Hvorfor bruge miljøer?Why use environments?

Et miljø er en objektbeholder til apps og andre ressourcer, som dataforbindelser og flow fra Microsoft Flow.An environment is a container for apps and other resources, like data connections and flows from Microsoft Flow. Det er en måde at gruppere ting på ud fra virksomhedens behov.It's a way to group things based on business requirements. Der er flere grunde til at oprette flere miljøer ud over standardmiljøet:There are several reasons to create additional environments beyond the default one:

  • Adskillelse af appudvikling efter afdeling: I en stor organisation kan hver afdeling arbejde i deres eget miljø.Separate app development by department: in a large organization, each department could work in a different environment.
  • Understøttelse af ALM (application lifecycle management – administration af programlivscyklus): Du kan have separate miljøer til apps under udvikling og apps, du allerede har afsluttet og delt.Support application lifecycle management (ALM): you could have separate environments for apps in development and apps that you have already finished and shared.
  • Administration af dataadgang: Hvert miljø kan have sin egen Common Data Service-database og andre dataforbindelser, der er specifikke for miljøet (dvs. de deles ikke på tværs af miljøer).Manage data access: each environment can have its own Common Data Service database, and other data connections are specific to the environment (i.e. they're not shared across environments).

Det er vigtigt at huske, at miljøer kun er relevante for appudviklere og PowerApps-administratorer.One thing to keep in mind is that environments are relevant only to app creators and PowerApps admins. Når du deler en app med andre brugere, kan de pågældende brugere kun køre appen, så længe de har de rette tilladelser.When you share an app to a user, that user just runs the app as long as they have the right permissions. De behøver ikke at bekymre sig om, hvilket miljø den kom fra.They don't have to worry about what environment it came from.

Opret et miljøCreate an environment

Indtil videre har vi i dette kursus fokuseret på appudviklere, men det er administratorer, der opretter og vedligeholder miljøer.So far in this course, we have focused on app creators, but environments are created and maintained by admins. Hvis du ikke er administrator, kan disse oplysninger stadig være nyttige, når du taler med din administrator om opsætning af miljøer.If you're not an admin, this information can still be helpful when you talk to your admin about setting up environments. Klik eller tryk på Environments (Miljøer) i PowerApps Admin Center og derefter New environment (Nyt miljø).In the PowerApps admin center, click or tap Environments then New environment. Angiv et navn til miljøet på skærmen New environment, vælg et område, vælg, om du vil oprette en Common Data Service-database til miljøet, og klik eller tryk på Create an environment (Opret et miljø).On the New environment screen, enter a name for the environment, select a region, select whether to create a Common Data Services database for the environment, and click or tap Create an environment.

Opret et miljø

Det var det. Du har nu et nyt miljø at arbejde i.That's it, you now have a new environment to work in. Hvis du går tilbage til web.powerapps.com, kan du se det på rullelisten med miljøer.If you go back to web.powerapps.com, you will see it in the environments drop-down menu.

Administrer adgang til et miljøManage access to an environment

Du har adgang til et miljø, hvis du har en af følgende roller:You have access to an environment if you are:

  • Environment Admin (Miljøadministrator): Du har alle tilladelser i miljøet.An Environment Admin: you have full permissions in the environment.
  • Environment Maker (Miljøopretter): Du kan se alle apps, oprette apps og arbejde med Common Data Service (andre tilladelser er gældende).An Environment Maker: you can see all apps, create apps, and work with the Common Data Service (other permissions apply).

Som administrator tildeler du adgang til et miljø, fra fanen Environments (Miljøer). Start med at klikke eller trykke på et miljø.As an admin, you grant access to an environment from the Environments tab. First, click or tap an environment. Du tilføjer en person (i dette eksempel en Environment Maker) ved at klikke eller trykke på Environment roles (Miljøroller) og derefter Environment Maker.To add someone (an Environment Maker in this example), click or tap Environment roles then Environment Maker. Derefter kan du føje brugere eller grupper til rollen og klikke på Save (Gem).From there, add users or groups to the role and click Save.

Administrer adgang til miljøet

Du har nu fået kendskab til fordelene ved miljøer, og hvordan du opretter dem og tildeler adgang til dem.You now understand the benefits of environments, and how to create them and grant access to them. Selvom du ikke har en administratorrolle, er det nyttigt at vide, hvordan det fungerer.Even if you're not in an admin role, it's helpful to know how this works. Dette bringer os til slutningen af afsnittet om administration af apps, og du er godt forberedt til at gå videre til næste afsnit om administration af data, hvor der fokuseres på Common Data Service.This brings us to the end of the Managing apps section, and you're well prepared to move on to the next section, "Managing data", which focuses on the Common Data Service.

Congratulations!

Du har fuldført afsnittet Administration af apps i Automatiseret læring til PowerApps.You've completed the Managing apps section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

You learned how to...

Next Tutorial

Administration af dataManaging data

Contributors

  • Michael Blythe
  • olprod