Administration af dataManaging data

Lær mere om, hvordan du kan gemme og modellere data i Common Data Service.Understand how to store and model data in the Common Data Service. Definer og brug enheder, der er knyttet til virksomhedens data og processer, og udvid den fælles datamodel med brugerdefinerede enheder.Define and use entities that map to your business data and processes, and extend the common data model with custom entities. Brug rollebaseret sikkerhed til at styre adgangen til enheder.Use role-based security to control access to entities. Arbejd med data direkte i tjenesten og Excel.Work with data directly in the service, and in Excel.

Du vil lære, hvordan du...

Common Data ServiceThe Common Data Service

Data er kernen i virksomhedsprogrammer og -processer – data fra Excel, fra kilder i det lokale miljø, som SQL Server, cloudkilder, som Salesforce og SharePoint Online.Data is at the heart of business applications and processes - data from Excel, from on-premises sources like SQL Server, and cloud sources like Salesforce and SharePoint Online. Data kan være relateret til kunder, salg, medarbejdere og mange andre ting, men fælles for dem alle er, at data er afgørende for virksomheden, og den spiller en afgørende rolle i de apps, du bygger i PowerApps.Data can be related to customers, sales, employees, and many other things, but the common theme is that data is crucial to your business, and it plays a key role in the apps you build in PowerApps. Du har indtil videre set og arbejdet med forskellige typer datakilder i kurset, og vi har tidligere introduceret Microsoft Common Data Service.You have seen and worked with different types of data sources so far in the course, and we introduced the Microsoft Common Data Service earlier. I dette afsnit vil vi bruge noget tid på at gå i detaljer, forklare fordelene og vise dig, hvordan du bruger tjenesten.In this section, we'll spend some time getting into the details, explaining the benefits, and showing you how to use the service.

Om tjenestenUnderstanding the service

Vi kan se på et par diagrammer for at danne os et overblik.Let's get oriented with a couple of diagrams. Du har måske set det første diagram før – det viser komponenterne i Microsofts platform til virksomhedsprogrammer.You might have seen the first diagram before - it shows the components of the Microsoft business application platform. Du har naturligvis stiftet bekendtskab med PowerApps på dette tidspunkt, men du har måske også brugt Microsoft Flow, Power BI eller andre komponenter.You're obviously acquainted with PowerApps by this point, but you might have also used Microsoft Flow, Power BI, or other components. Du kan se, at Common Data Service samt forbindelseskomponenter og gateways er relevante for alle disse komponenter.What you see is that the Common Data Service and connectors and gateways are relevant for all of these components. Lige nu bruges Common Data Service primært sammen med PowerApps og Microsoft Flow, men tjenesten bliver også tilgængelig for andre komponenter senere.Right now, the Common Data Service is used primarily with PowerApps and Microsoft Flow, but it will be available for other components in time.

Diagram over virksomhedsplatform

Nu ved du, hvor Common Data Service passer ind, så lad os se på, hvad tjenesten består af.Now that you understand where the Common Data Service fits in, let's look at its parts. Tænk på Common Data Service som et hierarki.Think of the Common Data Service as a hierarchy. På nederste niveau, gemmes dataene på en skalerbar og pålidelig måde, og de gøres tilgængelige, så flere programmer kan bruge dem.At the bottom level, the service stores data in a scalable and reliable way, and makes the data available so that multiple applications can use it. Det næste niveau er den fælles datamodel, der indeholder mange enheder, som bruges i programmer og forretningsprocesser: enheder, som Account (Konto), Contact (Kontakt), Product (Produkt) og Sales Order (Salgsordre).The next level is the common data model that includes many entities used in applications and business processes: entities like Account, Contact, Product, and Sales Order. Du kan udvide standardenhederne og oprette nogle brugerdefinerede, der opfylder dine forretningsbehov.You can extend the standard entities and create custom ones to meet your business needs.

Diagram over Common Data Service-arkitekturen

En enhed er blot en kombination af de metadata, der beskriver den (feltnavne, datatyper osv.) samt de data, du gemmer i den.An entity is just a combination of the metadata that describes it (field names, data types, and so on) and the data that you store in it. Hvis du kender Access eller en anden database, kan du sammenligne enheden med en tabel.If you know Access or another database, an entity is very much like a table. Vi kigger nærmere på enheder i det næste emne, men lige nu skal du se på fordelene ved at arbejde med enhedsdata i Common Data Service:We will get into entities more in the next topic, but for now consider the benefits of working with entity data in the Common Data Service:

 • Let at administrere: Både metadataene og dataene gemmes i cloudmiljøet.Easy to manage: Both the metadata and data are stored in the cloud. Du behøver ikke at bekymre dig om detaljerne om, hvordan de er lagret.You don't need to worry about the details of how they're stored.
 • Let at dele: Du kan nemt dele data med dine kolleger, fordi tilladelserne styres i PowerApps.Easy to share: You can easily share data with your colleagues because PowerApps manages the permissions.
 • Let at sikre: Data opbevares sikkert, så brugerne kun kan se dem, hvis du giver dem adgang.Easy to secure: Data is securely stored so that users can see it only if you grant them access. Rollebaseret sikkerhed giver dig mulighed at styre adgangen til enheder for forskellige brugere i organisationen.Role-based security allows you to control access to entities for different users within your organization.
 • Udvidede metadata: Datatyper og relationer udnyttes direkte i PowerApps.Rich metadata: Data types and relationships are leveraged directly within PowerApps. Hvis du f.eks. definerer en felttype som URL-adresse, præsenteres dine data som et link i appen.For example, defining a field type URL will present your data as a hyperlink within your app.
 • Produktivitetsværktøjer: Enheder er tilgængelige i tilføjelsesprogrammerne til Microsoft Excel og Outlook for at øge produktiviteten og sikre, at du har adgang til dine data.Productivity tools: Entities are available within the add-ins for Microsoft Excel and Outlook to increase productivity, and ensure your data is accessible.
 • Valglister: Omfatter valglister fra en lang række standardvalglister, der sørger for, at du har hurtige rullelister i dine enheder og apps.Picklists: Include picklists from a rich set of standard picklists to provide quick drop downs within your entities and apps.

Opret en Common Data Service-databaseCreate a Common Data Service database

Du opretter en Common Data Service-database i et miljø.You create a Common Data Service database in an environment. Du har lært om miljøer tidligere i kurset, så her er blot en hurtig opsummering: Et miljø er en objektbeholder til apps og andre ressourcer, herunder Common Data Service.You learned about environments earlier in the course, so just a quick recap: an environment is a container for apps and other resources, like the Common Data Service. Hvert miljø kan have én instans af tjenesten knyttet til sig.Each environment can have one instance of the service associated with it. Hvis du er miljøadministrator og vil føje tjenesten til et miljø, skal du følge disse trin:If you are an Environment Admin, and you want to add the service to an environment, follow these steps.

Klik på Create Database (Opret database) under fanen Home (Startside).From the Home tab, click Create Database.

Common Data Service, oprette database

Angiv, om du vil begrænse adgangen til databasen, og klik derefter på Create my database (Opret min database).Specify whether you want to restrict access to the database, then click Create my database.

Common Data Service, angive adgang

Når processen er fuldført, kan du se alle de standardenheder, der er medtaget i den fælles datamodel.When the process is complete, you see all the standard entities that are included in the common data model. Nogle af dem er vist nedenfor.Some of them are shown below.

Standardenheder i Common Data Service

Noget af dette emne er måske ukendt område for dig, hvis du ikke har arbejdet med databaser før.Some of this topic might have been unfamiliar territory if you haven't worked with databases before. Men det generelle begreb er ret ligetil: Common Data Service er en sikker og pålidelig måde at gemme data på og at behandle disse data som fælles enheder på, f.eks. Account (Konto), Contact (Kontakt), Product (Produkt) og Sales Order (Salgsordre).But the general concept is pretty straightforward: the Common Data Service provides a secure and reliable way to store data and to treat that data in terms of common entities like Account, Contact, Product, and Sales Order. I det næste emne dykker vi dybere ned i enhederne.In the next topic, we'll dive a deeper into entities.

Om Common Data Service-enhederUnderstand Common Data Service entities

I det første emne i dette afsnit introducerede vi dig for Common Data Service, som omfatter en fælles datamodel.In the first topic in this section, we introduced you to the Common Data Service, which includes a common data model. Modellen indeholder enheder.The model in turn contains entities. Enheder er segmenter af delte oplysninger, der kan redigeres, gemmes, hentes, og indgå i en interaktion.Entities are chunks of shared data that can be modified, stored, retrieved, and interacted with. I dette emne får du mere at vide mere om enheder, felter og datatyper.In this topic, you'll learn more about entities, fields, and data types.

StandardenhederStandard entities

Den fælles datamodel leveres med en række standardenheder, der dækker en række almindelige virksomhedsbehov.The common data model comes with a set of standard entities that cover a range of common business needs. Nogle af standardenhederne er vist nedenfor.Some of the standard entities are shown below.

Standardenheder i Common Data Service

Enhederne er grupperet i kategorier, så det er nemt at se, hvilke der typisk arbejder sammen i en løsning.The entities are grouped into categories so it's easy to see which ones typically work together in a solution.

Funktionel gruppeFunctional group BeskrivelseDescription
KundeserviceCustomer Service Ved hjælp af kundeserviceenhederne kan du administrere problemer, der vedrører kunderne, herunder sporing, eskalering og dokumentation.The Customer Service entities manage issues from your customers, including tracking, escalation, and documentation.
FoundationFoundation Foundation-enhederne indeholder oplysninger, der er relevante for næsten alle andre enhedsgrupper.The Foundation entities contain information that is relevant to nearly every other entity group. Denne gruppe indeholder enheder som adresse og valuta.This group contains entities such as Address and Currency.
Personer, organisationer og grupperPeople, Organizations, and Groups Disse enheder omfatter en lang række personer og organisationer, som du muligvis arbejder sammen med, herunder medarbejdere, kontraktansatte, donorer, frivillige, fans, studerende og familier.These entities encompass a rich set of people and organizations that you might interact with, including employees, contractors, donors, volunteers, fans, alumni, and families.
IndkøbPurchasing Indkøbsenhederne giver dig mulighed for at oprette indkøbsløsninger.The Purchasing entities let you create purchasing solutions.
SalgSales Salgsenhederne giver dig mulighed for at oprette komplette salgsløsninger, fra sporing af kundeemner og salgsmuligheder, til opfølgning med kontakter, til accept og levering af ordrer og afsendelse af fakturaer.The Sales entities let you create end-to-end sales solutions, from tracking leads and opportunities, to following through with contacts, accepting and delivering orders, and sending invoices.

Felter og datatyperFields and data types

Hver enhed indeholder et sæt standardfelter, du ikke kan ændre eller slette.Each entity contains a set of default fields that you can't change or delete. Nogle af disse felter, som Contact ID (Kontakt-id), er specifikke for en enhed.Some of those fields, like Contact ID, are specific to an entity. Andre, som Created on date time (Oprettelsesdato og -klokkeslæt), er fælles for alle enheder.Others, like Created on date time, are common to all entities. Du kan udvide standardenheder ved at tilføje felter.You can extend standard entities by adding fields. Du skal blot klikke eller trykke på Tilføj felt og angive egenskaberne for det nye felt.Just click or tap Add field and specify the new field's properties.

Felter og datatyper for kontaktenhed

Hvis du har brug for en enhed, der er helt anderledes (dvs. hvis det ikke er nok at udvide en standardenhed), kan du oprette en brugerdefineret enhed.If you need an entity that is completely different (i.e. extending a standard entity isn't enough), you create a custom entity. Vi forklarer hvordan i det næste emne.We will cover that in the next topic.

Felterne i en enhed har en datatype, f.eks. Tal.The fields in an entity each have a data type, like Number. Det er nyttigt at have forskellige datatyper i stedet for en enkelt generisk datatype, fordi det giver mulighed for mange smarte funktioner i appen.Having different data types, rather than a single generic data type is helpful because it lets your apps to do all sorts of cool things. Hvis du f.eks. et felt af typen tal, kan der bruges et skyderkontrolelement i appen, når en bruger redigerer det pågældende felt.For example, when you have a field of type Number, your apps can use a slider control when a user edits that field. Du kan vælge mellem mere end et dusin datatyper – på følgende liste kan du se nogle repræsentative typer:You can choose from more than a dozen data types - the following list shows some representative types:

 • grundlæggende typer som Tekst og TalBasic types, like Text and Number
 • mere komplekse typer, som Mail og TelefonMore complex types, like Email and Phone
 • særlige typer, som Opslag (til oprettelse af relationer) og Valgliste (for at bruge et fast sæt værdier i et felt).Special types, like Lookup (for creating relationships) and Picklist (to hold a fixed set of values for a field)

Arbejd med enhederWorking with entities

Når du åbner en enhed, kan du se en masse oplysninger og forskellige handlinger, du kan udføre.When you open an entity, you see a lot of information and several actions that you can take. Vi tager et kort kig på de faner, der er tilgængelige, og de handlinger, du kan udføre for at administrere enhedsdata.We'll briefly look at the tabs that are available, and the actions you can take to manage entity data.

Enhedsfaner

 • Fields (Felter): Se felter og datatyper, og tilføj nogle af de felter, der blev gennemgået ovenfor.Fields: see fields and data types, and add fields, all of which we discussed above.
 • Key (Nøgle): De felt, der identificerer hver række i en enhed, f.eks. Contact ID (Kontakt-id) for enheden Contact (Kontakt).Key: the field that identifies each row in an entity, like Contact ID for the Contact entity.
 • Relationships (Relationer): Forbindelser mellem relaterede enheder, som Product (Produkt) og Product category (Produktkategori).Relationships: connections between related entities like Product and Product category. Du kan se et eksempel i det næste emne.We'll see an example in the next topic.
 • Field groups (Feltgrupper): Bruges til at styre forskellige funktioner, f.eks. hvilke felter der skal vises automatisk, når du opretter en appskærm i PowerApps.Field groups: used to control various behaviors, like which fields to automatically show when you create an app screen in PowerApps.
 • Data: Gennemse eksempeldata og dine egne data, efter at de er importeret.Data: browse sample data and your own data after it's imported.

Enhedshandlinger

 • Open in Excel (Åbn i Excel): Hvis du har tilføjelsesprogrammet PowerApps installeret, kan du bruge denne indstilling til at udforske og redigere dine data i Excel.Open in Excel: if you have the PowerApps add-in installed, use this option to explore and edit your data in Excel.
 • Import data (Importér data): Henter data fra Excel og CSV-filer.Import data: bring in data from Excel and CSV files.
 • Export data (Eksportér data): Eksporter data til en Excel-fil.Export data: export data to an Excel file.
 • Export template (Eksportér skabelon): Eksportér en enheds struktur til en Excel-fil, så du kan udfylde filen og importere den i enheden igen.Export template: export the structure of an entity to an Excel file so you can populate the file and import it back into the entity.
 • Settings (Indstillinger) og Delete (Slet): Ikke tilgængelige for standardenheder.Settings and Delete: not available for standard entities.

Oprettelse af forbindelse til en standardenhed i PowerApps StudioConnecting to a standard entity in PowerApps Studio

Nu ved du, hvad enheder er, og vi vil herefter kigge på, hvordan du opretter forbindelse til enheden Contact (Kontakt) i PowerApps Studio.Now that you understand what entities are, we'll look at how to connect to the Contact entity in PowerApps Studio. Klik på New (Nyt), og klik derefter på Phone layout (Telefonlayout) under Common Data Service.Click New, then under Common Data Service, click Phone layout. Du kan se tilgængelige dataforbindelser til venstre og listen over enheder til højre.You see available data connections on the left and the list of entities on the right. Prøv selv at oprette forbindelse, og opret en app ud fra enheden.Try connecting on your own, and generate an app from the entity.

Opret forbindelse til en enhed i PowerApps Studio

I det næste emne viser vi dig, hvordan du kan oprette brugerdefinerede enheder samt relationer mellem enheder.In the next topic, we'll show you how to create custom entities, as well as relationships between entities.

Opret brugerdefinerede enhederCreate custom entities

Common Data Service er udviklet til alle vores forretningskunder, lige fra de mindste butikker til de største virksomheder.The Common Data Service is designed for all our business customers, from the smallest shops to the largest enterprises. Den fælles datamodel indeholder en række standardenheder, der er målrettet mange almindelige forretningsscenarier, og du så i forrige emne, hvordan du kan udvide disse standardenheder, hvis det er nødvendigt.The common data model includes a set of standard entities that address many common business scenarios, and you saw in the previous topic that you can extend those standard entities if necessary. Men nogle gange har du brug for noget helt andet til at løse problemer, der er specifikke for din virksomhed.But sometimes you need something completely different to solve problems specific to your business. I så fald har du brug for en brugerdefineret enhed, og i dette emne viser vi dig, hvordan du bygger en.In that case you need a custom entity, and we'll show you how to build one in this topic.

Der er to måder at oprette en enhed på:There are two ways to create an entity:

 • Opret enheden fra bunden.Create the entity from scratch. Det vil vi gøre i dette emne.This is what we'll do in this topic.
 • Opret en enhed, der er baseret på en anden enhed, ved at kopiere felterne og indstillingerne for denne enhed, men ikke dens data.Create an entity that is based on another entity, by copying the fields and settings of that entity, but not its data.

Oprettelse af en enhed fra bundenCreating an entity from scratch

I dette eksempel opretter vi en brugerdefineret enhed med navnet Product review (Produktanmeldelse) fra bunden.For this example, we'll create a custom entity called Product review, from scratch. Begynd med at klikke på New Entity (Ny enhed) under fanen Entities (Enheder).To start, on the Entities tab click New Entity. Angiv et Entity name (Enhedsnavn) (ingen mellemrum eller specialtegn), et brugervenligt Display name (Vist navn) og en meningsfuld Description (Beskrivelse).Enter an Entity name (no spaces or special characters), a friendly Display name, and a meaningful Description. Klik derefter på Next (Næste).Then click Next.

Ny enhed

På den næste skærm ser du fem standardfelter, alle standardenheder og brugerdefinerede enheder indeholder.On the next screen, you see the five default fields that all standard and custom entities contain. Klik på Add field (Tilføj felt) for at begynde at tilføje dine egne.Click Add field to start adding your own.

Standardenhedsfelter

Lad os tilføje fire felter i dette eksempel:For this example, let's add four fields:

 • Review Date (Dato for anmeldelse), som er et obligatorisk datofelt.Review Date, which is a date field, and is required.
 • Product Rating (Produktanmeldelse), som er et obligatorisk heltalsfelt.Product Rating, which is an integer field, and is required. Vi kunne bruge en valgliste her, der gør det muligt kun at angive visse værdier (f.eks. 1-5), men vi gør det enkelt lige nu.We could use a picklist here that allows you to specify only certain values (like 1-5), but we'll keep it simple right now.
 • Reviewer Name (Anmeldernavn), som er et ikke-obligatorisk tekstfeltReviewer Name, which is a text field, and isn't required
 • Reviewer Comment (Anmelderkommentar), som også er et ikke-obligatorisk tekstfelt.Reviewer Comment, which is a text field, and also isn't required.

Klik på Create (Opret), når du er tilfreds med enheden.When you're happy with the entity, click Create. Når enheden oprettes, indeholder den ikke nogen data.When the entity is created, it doesn't have any data in it. Vi viser dig, hvordan du importerer data, i det næste emne.We'll show how to import data in the next topic.

Brugerdefinerede enhedsfelter

Oprettelse af en relation mellem to enhederCreating a relationship between two entities

Da vi vil knytte hver enkelt anmeldelse til et bestemt produkt, skal vi oprette en relation mellem enheden Product review og enheden Product (Produkt).Because we want to associate each review with a particular product, we need to create a relationship between the Product review entity and the Product entity. Klik på New relationship under fanen Relationships (Relationer) i enheden Product review.In the Product review entity, on the Relationships tab, click New relationship. Vælg derefter en Related entity (Relateret enhed), og angiv et Name (Navn), et Display name (Vist navn) og en Description (Beskrivelse).Then select a Related entity, and enter a Name, a Display name, and a Description. Klik på Save for at oprette relationen.Click Save to create the relationship.

Opret en relation mellem enheder

Oprettelse af forbindelse til en brugerdefineret enhed i PowerApps StudioConnecting to a custom entity in PowerApps Studio

At oprette forbindelse til en brugerdefineret enhed i PowerApps Studio er ligesom at oprette forbindelse til en standardenhed.Connecting to a custom entity in PowerApps Studio is just like connecting to a standard entity. Klik på New (Nyt), og klik derefter på Phone layout (Telefonlayout) under Common Data Service.Click New, then under Common Data Service, click Phone layout. Du kan se tilgængelige dataforbindelser til venstre og listen over enheder til højre.You see available data connections on the left and the list of entities on the right.

Opret forbindelse til en enhed i PowerApps Studio

I det næste får du kendskab til, hvordan du administrerer data i Common Data Service.In the next topic, we'll show you how to manage data in the Common Data Service.

Administrer enhedsdataManage entity data

Dette emne omhandler dataadministration i Common Data Service.In this topic, we'll cover data management in the Common Data Service. Vi har berørt import og eksport af data i andre emner, men vi vil nu bruge mere tid på at arbejde med dataene i Excel.We have touched on importing and exporting data in other topics, but we'll spend more time now on working with data in Excel.

Importér data fra Excel eller CSVImport data from Excel or CSV

I dette eksempel vil vi importere data fra Excel til enheden Product review (Produktanmeldelse), som vi oprettede i det sidste emne.In this example, we'll import data from Excel into the Product review entity that we created in the last topic. Du kan også importere data fra CSV-filer, som er et almindeligt format til flytning af data.You can also import data from CSV files, which is a common format to move data around. Her er en påmindelse om, hvordan enheden ser ud. Det fremhævede område er det, vi skal fokusere på i dette emne.Here's a reminder of what the entity looks like; the highlighted area is what we'll focus on in this topic.

Enheden Product review

Klik på Import data (Importér data) i en enhed, og gå derefter til den fil, du vil importere fra.In an entity, click Import data, then navigate to the file you want to import from. Klik på Show mapping (Vis tilknytning), og sørg for, at kolonnerne i Excel-filen er knyttet til felterne til højre i enheden.Click Show mapping and make sure the columns in the Excel file are associated with the right fields in the entity. Klik på Save changes (Gem ændringer), når du er tilfreds med tilknytningerne.When you're happy with the mappings, click Save changes. Klik på Import (Importér), når du igen får vist den primære importskærm.Back on the main import screen, click Import.

Importér data fra Excel

Eksportér data til ExcelExport data to Excel

Eksportér data, hvis du har brug for at have adgang til dem uden for Common Data Service.Export data if you need access to it outside the Common Data Service. Klik på Export Data (Eksportér data) i en enhed, og vent derefter på, at zip-filen bliver oprettet.In an entity, click Export Data, and then wait for the zip file to be generated. Åbn zip-filen, hvor du kan se de eksporterede data.Open the zip file and you see the exported data. Eksportér data til ExcelExport data to Excel

Eksportér en skabelon til ExcelExport a template to Excel

Udover at downloade data, kan du også downloade en skabelon.In addition to downloading data, you can download a template. En skabelon er en Excel-fil med en struktur, der svarer til felterne i en enhed, men uden dataene.A template is an Excel file with a structure that matches the fields of an entity, but without the data. Når du har downloadet skabelonen, skal du udfylde den manuelt eller ved hjælp af programmering og importere den i tjenesten igen.After you download the template, you populate it manually or programmatically, and import it back into the service. Klik på Eksportér skabelon, og angiv derefter de ønskede felter (i dette tilfælde er der valgt et enkelt felt).In an entity, click Export Template, then specify the fields you want (in this case I selected a single field). Klik på Export to Excel (Eksportér til Excel), og vent derefter på, at Excel-filen bliver oprettet.Click Export to Excel, and then wait for the Excel file to be generated. Åbn Excel-filen, hvor du kan se den eksporterede skabelon med de felter, du har valgt.Open the Excel file and you see the exported template with the fields you selected.

Eksportér en skabelon til Excel

Åbn og arbejd med data i ExcelOpen and work with data in Excel

Det sidste, vi ser på, er indstillingen Open in Excel (Åbn i Excel).The last thing we'll look at is the Open in Excel option. Hvis du har tilføjelsesprogrammet PowerApps installeret, kan du bruge denne indstilling til at udforske og redigere dine data i Excel.If you have the PowerApps add-in installed, you can use this option to explore and edit your data in Excel. Klik på Open in Excel, og åbn derefter filen.In an entity, click Open in Excel, then open the file. Når du har aktiveret redigering, oprettes der ved hjælp af tilføjelsesprogrammet en direkte forbindelse til enheden i tjenesten, og projektmappen udfyldes.Enable editing, then the add-in establishes a live connection to the entity in the service and populates the workbook. Du kan redigere direkte i projektmappen og tilføje og slette rækker.You edit directly in the workbook, and can add and delete rows. Klik på Publish (Publicer) for at gemme ændringer.Click Publish to save changes. Du kan også opdatere data for at sikre, at du har en opdateret kopi, og filtrere data, hvilket især er nyttigt, hvis en enhed indeholder en masse data.You can also refresh data to make sure you have an up-to-date copy; and filter data, which is especially handy if an entity has a lot of data in it.

Åbn i Excel

Her slutter emnet om administration af data i Common Data Service – import og eksport af samt arbejde med data i Excel.That wraps up the topic on managing data in the Common Data Service—importing, exporting, and working with data in Excel. I det næste emne handler det om administration af datasikkerhed.In the next topic, we'll talk about managing data security.

Sikkerhed i Common Data ServiceCommon Data Service security

Dette emne omhandler sikkerhed i Common Data Service.In this topic, we'll cover security in the Common Data Service. Tjenesten bruger et rollebaseret system til at give brugere adgang til data.The service uses a role-based system to grant users permissions to data. Sikkerhedsmodellen er et hierarki, hvor hvert niveau repræsenterer et bestemt adgangsniveau.The security model is a hierarchy, with each level representing a different level of access. På det laveste niveau finder du enkelttilladelser til oprettelse, læsning og sletning af en enkelt enhed.At the lowest level are individual create, read, update, and delete permissions on a single entity. En samling af disse tilladelser udgør et tilladelsessæt.A collection of these entity-level permissions forms a permission set. Et eller flere tilladelsessæt kan derefter bruges af en rolle.One or more permission sets can then be used by a role. En rolle findes på øverste niveau og omfatter alle de tilladelser, en bruger eller en gruppe af brugere har brug for.A role is at the top level - encompassing all the permissions needed by a user or a group of users.

Om roller og tilladelsessætUnderstanding roles and permission sets

I størstedelen af dette kursus har vi fokuseret på powerapps.com og PowerApps Studio.In most of this course, we've focused on powerapps.com and the PowerApps Studio. I dette emne flytter vi fokus til PowerApps Admin Center.In this topic, we will be in the PowerApps admin center. Hvis du klikker på et miljø i Admin Center, kan du se fanerne Environment roles (Miljøroller) (som vi kiggede på i et tidligere emne) User roles (Brugerroller) og Permission sets (Tilladelsessæt) under Security (Sikkerhed).If you click on an environment in the admin center, under Security you see tabs for Environment roles (whch we looked at in a previous topic), User roles and Permission sets. Der er som standard to brugerroller:By default, there are two user roles:

 • Database Owner (Databaseejer) er en administrativ rolle, der giver fuld adgang til alle enheder.Database Owner is an administrative role that gives full access to all entities.
 • Organization user (Organisationsbruger) er standardrollen, der tildeles alle brugere.Organization user is the default role assigned to all users. Denne rolle giver alle brugere adgang til enheder, der indeholder offentlige data.This role provides all users access to entities that contain public data.

Brugerroller i Admin Center

Der er som standard to tilladelsessæt for hver enhedBy default there are two permission sets for each entity

 • Maintain (Vedligehold) giver fuld styring: tilladelse til oprettelse, læsning, opdatering og sletning.Maintain gives full control: create, read, update, and delete permissions.
 • View (Vis) giver skrivebeskyttet adgang.View gives read-only access.

Følgende billede viser de tilladelsessæt, der er standard for enheden Account (Konto).The following image shows the default permission sets for the Account entity.

Tilladelsessæt i Admin Center

I videoen viser vi dig, hvordan du kan oprette yderligere roller og tilladelsessæt, så du kan aktivere detaljeret adgang til dine programmer.In the video, we show you how to create additional roles and permission sets so you can enable fine-grained access for your applications. Vi opretter tilladelsessættet Maintain product review (Vedligehold produktanmeldelse), der giver fuld adgang til den brugerdefinerede enhed, vi oprettede i et tidligere emne, og rollen ReviewApp Owner (Ejer af anmeldt app), som får tildelt tilladelsessættet.We create a Maintain product review permission set that gives full access to the custom entity we created in an earlier topic and a ReviewApp Owner role that we assign the permission set to.

Begræns adgangen til en databaseRestrict access to a database

Da vi oprettede en database i et tidligere emne, holdt vi os til standarden, der er åben adgang til databasen.When we created a database in an earlier topic, we stayed with the default of open access to the database. Hvis du vil ændre adgangen, skal du klikke på Restrict access (Begræns adgang) under fanen Database, og derefter bekræfte, at du vil foretage ændringen.To change the access, on the Database tab click Restrict access, and then confirm that you want to make the change.

Begræns databaseadgang

Hver bruger skal have en eller flere roller tildelt i begrænset tilstand.In restricted mode, every user must have one or more role assigned to them. En rolle kan konfigureres til en bestemt stilling i virksomheden og tildeles enhver person, der har denne stilling.A role can be set up for a given position within your company, and assigned to any person who is in that position. Brugerne kan også føjes automatisk til en rolle på basis af de Azure Active Directory-grupper, de tilhører.Users can also be automatically added to a role based on the Azure Active Directory groups they belong to.

SammenfatningWrapping it up

Sikkerhed kan være en kompliceret ting, men husk blot på tilladelseshierarkiet.Security can be a complex topic, but just remember the hierarchy of permissions. Det starter med tilladelser til oprettelse, læsning, opdatering og sletning af en enhed. Disse kan derefter danne tilladelsessæt, som kan tildeles til roller.It starts with create, read, update, and delete permissions on an entity, which can form permission sets, which are then assigned to roles. Det er et fleksibelt system, der gør det muligt at styre dataadgang på en forholdsvis detaljeret måde.It's a flexible system that enables you to control data access in a fairly granular way.

Dette bringer os til slutningen af vores afsnit om Common Data Service og slutningen af dette kursus med automatiseret læring.Well, this brings us to the end of our section on the Common Data Service and also the end of this Guided Learning course. Vi håber, du har fået noget ud af det og har lært en masse – send os eventuel feedback, og vend tilbage hertil, da vi planlægger at tilføje mere indhold senere.We hope you've enjoyed it and learned a lot - let us know if you have any feedback, and check back because we plan to add content over time. Hvis du vil have mere dybtgående oplysninger med det samme, kan du se dokumentationen til PowerApps.For more in-depth content right now, check out the PowerApps documentation.

Tillykke!

Du har fuldført afsnittet Administration af data i Automatiseret læring til Microsoft PowerApps.You've completed the Managing data section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

Du har lært, hvordan du...

Bidragydere

 • Michael Blythe
 • olprod
 • Alisha-Acharya