Ofte stillede spørgsmål: Overgang til Unified InterfaceFAQs: Transition to Unified Interface

Dette emne indeholder svar på de mest almindelige spørgsmål om overgangsindstillingerne for flytning af brugere fra den gamle webklient til Unified Interface.This topic provides answers to the most common questions about the transition options for moving users from the legacy web client to Unified Interface.

Hvor kan jeg se de overgangsdatoer, der er foreslået for mine miljøer?Where can I go to see the transition dates that have been suggested for my environments?

Brug overgangsportalen til at administrere overgangsdatoen for dit miljø: https://runone.powerappsportals.com.Use the transition portal to manage your environment transition date: https://runone.powerappsportals.com.

Hvordan får jeg adgang til portalen?How do I gain access to the portal?

Benyt følgende fremgangsmåde:Do the following:

  1. Besøg https://runone.powerappsportals.com.Visit https://runone.powerappsportals.com.
  2. Log på med administratorlegitimationsoplysninger for den lejer, du vil administrere.Sign in with the admin credentials of the tenant you want to manage.
  3. Vælg Mine miljøer, og gennemse alle de miljøer, hvor der er foreslået en dato.Select My Environments, and review all environments that have a suggested date applied.

Jeg kan se, at der er en foreslået overgangsdato for mit miljø.I see my environment has a date suggested for transition. Kan jeg ændre denne dato?Can I change this date?

Ja, det er muligt, hvis du har rollen som Global administrator, Dynamics 365-serveradministrator eller Power Platform-administrator for lejeren.Yes, this is possible if you have the global admin, Dynamics 365 service administrator, or Power Platform administrator role for the tenant.

De datoer, der er knyttet til dit miljø, er et forslag, der kræver godkendelse af flytningen.The dates associated to your environment is a suggestion that requires approval to go ahead. Du skal godkende forslaget, hvis datoen passer din organisation.Please approve if the date works for your organization.

Hvis du vil ændre datoen, skal du vælge rulleikonet ud for miljøet for at få vist posten.To change the date, select the drop-down icon next to the environment and view the record. Rollerne for lejeradministration vil derefter kunne ændre overgangsdatoen til en tidligere eller senere dato.Tenant admin roles will then be able to reschedule the transition date to an earlier or later date.

Hvis du vil ændre tidspunktet til en tidligere dato, skal du opdatere den eksisterende dato til den foretrukne indstilling på listen.To reschedule to an earlier date, update the existing date to your preferred option in the list. Du kan også skifte manuelt , hvis datoerne ikke er relevante.You can also switch manually if our dates are not suitable.

Hvis du vil planlægge en senere dato, skal du vælge knappen til omlægning af overgangsdatoen.To schedule to a later date, select the reschedule transition date button. Datoforslag vil være tilgængelige på rullelisten.Suggested dates will be available in the drop down. Når datoen er godkendt, opdateres den også i portalen.Once approved, the date will be updated in the portal accordingly. Du skal derefter acceptere den opdaterede dato, hvis dit miljø skal overføres.Please then accept the updated date if you would like your environment to be transitioned.

Datoændringer gennemses og godkendes, hvis datoen er før den 1. oktober 2020.Date changes will be reviewed and granted if the date is prior to October 1, 2020. Datoen opdateres på portalen, når den er bekræftet.The date will be updated within the portal once confirmed.

Bemærk

Hvis du har en godkendt overgang, og den planlagte dato er inden for 48 timer, kan du ikke ændre datoen.If you have an approved transition and the scheduled date is within 48 hours, you’ll not be able to change the date. Du kan heller ikke anmode om en dato efter 1. oktober 2020, da den ældre webklient ikke længere er tilgængelig til den tid.Likewise, you can’t request a date after October 1, 2020 as the legacy web client will no longer be available then.

Hvad sker der, hvis jeg ikke tilvælger og godkender en foreslået overgangsdato for mit miljø?What will happen if I don't opt in and approve a suggested transition date for my environment?

Der sker ingen ændringer af miljøet, hvis du ikke har godkendt den foreslåede dato i portalen.There won't be any change to your environment if you haven't approved the suggested date within the portal. Når den foreslåede dato er passeret, vil vi angive endnu en dato i fremtiden, som du kan overveje.When the suggested date passes, we'll look to provide another date in the future for you to consider.

Bemærk

Efter 1. oktober 2020 bliver alle miljøer opdateret til Unified Interface i henhold til 2020-frigivelsesbølgen.After October 1, 2020, all environments will be updated to Unified Interface as per the October 2020 release wave.

Min overgangsdato er inden for 48 timer, og jeg kan ikke ændre datoen i portalen.My transition date is within 48 hours and I can’t change the date within the portal. Hvordan kan jeg forhindre, at overgangen finder sted?How can I stop the transition from taking place?

Muligheden for at ændre overgangsdatoen for et miljø er kun tilgængelig indtil 48 timer før overgangen.The ability to change the transition date for an environment is available only until 48 hours prior to transition. Hvis du vil stoppe processen efter denne periode, skal du oprette en supportsag.To stop the process after this period, raise a support case.

Bemærk

Vi kan ikke garantere, at overgangen kan stoppes, hvis anmodningen foretages, efter at datoen er låst på portalen (48 timer eller derunder).We can't guarantee the transition can be stopped if the request is made after the date has been locked on the portal (48 hrs or less).

Jeg har miljøer uden en planlagt dato.I have environments without a scheduled date. Kan jeg opdatere disse, så de kan indeholde en dato?Can I update these to include a date?

Ja, hvis du har rollen Global administrator, Dynamics 365-tjenesteadministrator eller Power Platform-administrator for lejeren, skal du vælge miljøet og vælge en dato ved at klikke på knappen til omlægning af overgangsdatoen.Yes, if you have a global admin, Dynamics 365 service administrator, or Power Platform administrator role for the tenant, select the environment, and select a date by clicking on the reschedule transition date button.

Du skal opdatere portalen med datoen som bekræftelse.We will update the portal with the date to confirm. Der sendes også emails med besked til de globale lejeradministratorer, når du er tæt på overgangsdatoen.Notification e-mails will also be sent to the global tenant admins as you get close to the transition date. Dette følger den standardprocedure for påmindelser, der er beskrevet i dette dokument.This will follow the standard reminder procedure detailed within this document.

Se det understøttende indhold, der er tilgængeligt på community-webstedet.Check out the supporting content available on the community site. Vi har også en overgangskontrolliste, der kan gøre det nemmere for dig at planlægge effektivt.We also have a transition checklist to help you plan effectively. Gennemgå den omhyggeligt for at sikre, at du er klar til overgangen til Unified Interface.Review it carefully to ensure that you are comfortable with the transition to Unified Interface.

Mit miljø er blevet overført, men der er blokeringsproblemer for brugerne, så jeg vil gerne tilbage til den gamle webklient.My environment has been transitioned, but I am finding blocking issues for my users and want to move back to the legacy web client. Er det muligt?Is this possible?

Ja, du kan stadig gå tilbage til den gamle webklient i op til 10 dage efter overførslen.Yes, you will still be able to switch back to the legacy web client for up to 10 days post transition. Du kan foretage skiftet manuelt inden for de fire første dage. Efter dette tidsrum skal du oprette en supportanmodning fra din sædvanlige kanal, da muligheden for manuelt skift derefter bliver deaktiveret.You can make the switch manually for the first 4 days or after that point, raise a support request from your usual channel as the manual switch will be disabled.

Bemærk

De 10 dage skal være før 1. oktober 2020, da den gamle webklient ikke længere er tilgængelig efter denne dato.The 10 days need to be prior to October 1, 2020 as the legacy web client will no longer be available after that date.

Jeg vil overføre efter 1. oktober 2020.I want to transition after October 1, 2020. Er det muligt?Is that possible?

Den ældre webklient vil ikke være tilgængelig efter oktober 2020-frigivelsesbølgen for slutbrugere.The legacy web client won't be available post the October 2020 release wave for end users. Vi har ikke mulighed for at udskyde datoen ud over denne periode.We don't have the ability to defer the date beyond that period.

Hvis noget blokerer for overgangen, skal du så hurtigt som muligt logge problemet med standardsupportprocessen.If you encounter any blocking items, log them using your standard support process as soon as possible.

Hvad er standardproceduren for påmindelser under denne proces?What is the standard reminder procedure throughout this process?

Kommunikationen vil foregå i bølger, mindst 30 dage inden den foreslåede tidsramme, men du kan når som helst logge på portalen (https://runone.powerappsportals.com) for at se status.Communication will be in waves, at least 30 days prior to the suggested timeframe, but you can sign in to the portal (https://runone.powerappsportals.com) at any time to view the status. Microsoft sender følgende meddelelser:Microsoft will send the following communication:

  • Første meddelelse for hvert miljø, der har en foreslået overgangsdato.Initial message for each environment that has a suggested transition date.
  • Hvis du har godkendt datoen, modtager du en påmindelse 2 dage, før datoerne låses i portalen.If you have approved the date, you will receive a reminder message 2 days before the dates are locked within the portal.
  • En endelig påmindelse bliver sendt 2 dage før overgangen.Final reminder will be sent 2 days before the transition. Meddelelsen angiver, at overgangsdatoen er låst, og at overgangen fortsættes.This will state the transition date is locked and will go ahead with the transition.
  • Efter overgangen sendes en afslutningsmeddelelse, der bekræfter, at overgangen er fuldført (eller at der opstod et problem)Post transition, there will be a closing message to confirm success (or if an issue occurred)

Meddelelser kan ses ved hjælp af følgende kanaler:Messages can be seen using the following channels:

  • Meddelelsescenter i Microsoft 365-lejeren.Message Center within the Microsoft 365 Tenant. Dette er typisk synligt for roller som f.eks. Global administrator, Serviceadministrator, Servicemeddelelseslæser.This is typically visible to roles such as Global Admin, Service Admin, Service Message Reader.
  • Direct e-mail.Direct e-mail. Emails sendes kun til Systemadministrator-rollen for det pågældende miljø, eller mailadresser, der er føjet til fanen "Meddelelse" på miljøadministrationsportalen.Emails are sent only to the system administrator role for the specific environment in question, or email addresses that have been added to the "Notification" tab in the environment admin portal.

Bemærk

Du modtager en email for hvert miljø, hvor din brugerkonto har systemadministratorrollen.You will receive an e-mail for each environment where your user account has the system administrator role.

Jeg har anmodet om en udskydelsesdato, men modtager stadig emails og indlæg fra Meddelelsescenter om, at mit miljø er indstillet til overgang.I have requested a date to postpone but still receiving e-mails and Message Center posts that my environment is set to transition. Skal jeg gøre noget i den forbindelse?Should I be concerned?

Den første anbefaling er at kontrollere overgangsportalen (https://runone.powerappsportals.com/), da den er den eneste kilde til de faktiske forhold for alle dine miljøer.Our first recommendation is to check the transition portal (https://runone.powerappsportals.com/) as this will be the single source of truth for all of your environments. Hvis datoen er opdateret, har vores kommunikationssystem sandsynligvis sendt meddelelsen, før vi opdaterede kommunikationslisten.If the date is updated, then it is highly likely that our communication system sent the message before we updated the communications list.

Hvis datoen på portalen ikke er opdateret til din nye dato, skal du sende en supportanmodning ved hjælp af standardproceduren.If the date in the portal isn’t updated to your new date, raise a support request following your standard procedure.

Kun administratorgodkendte datoer anvendes.Only admin-approved dates will be transitioned.

Hvis jeg allerede har et miljø, der er overgået til Unified Interface, kan jeg så stadig vende tilbage til den gamle webklient manuelt?If I already have an environment transitioned to Unified Interface, will I still be able to switch back to the legacy web client manually?

Hvis det er mindst fire dage siden, at miljøet blev overført, forsøger vi at deaktivere det manuelle skift og gå tilbage til den gamle webklient.If your environment has been transitioned for at least 4 days, we will look to disable the manual switch back to the legacy web client.

Hvis du muligheden er deaktiveret, og du har behov for at skifte tilbage, kan du sende en supportanmodning om evaluering fra din sædvanlige kanal.If you find this has been disabled and have a requirement to switch back, raise a support request from your usual channel for evaluation.

Er der en bestemt dag og klokkeslæt, hvor de godkendte overgange skal foregå?Is there a specific day and time when approved transitions will take place?

Vi forventer ikke nogen nedetid, når du foretager denne overgang.We don't anticipate any downtime when making this transition. Vi vil dog kun foretage en overgang på en fredag ud fra de vedligeholdelsestidslinjer, der er beskrevet i vores standardpolitikker og -kommunikation.However, we will only make a transition on a Friday, following the same maintenance timelines outlined within our standard policies and communications. Flere oplysninger: Tidslinje for vedligeholdelse.More information: Maintenance timeline

Er miljøer fra alle datacentre inkluderet i denne overgangstjeneste?Are environments from all data centers included within this transition service?

I øjeblikket har miljøer fra bestemte datacentre, f.eks. Government Community Cloud (GCC), ikke medtaget i portalen.At present, environments from specific data centers, such as Government Community Cloud (GCC), have not been included within the portal. Vi leverer forslag til overgangsdatoer for disse miljøer i juni 2020.We'll provide suggested transition dates for these environments by June, 2020. Kunder, der vil foretage flytningen til Unified Interface, kan altid skifte manuelt før den 1. oktober 2020.Customers who want to make the move to Unified Interface can always switch manually at any time before October 1, 2020.