Tilmelding til PowerApps via selvbetjeningSelf-service signup for PowerApps

Det er nemt at tilmelde sig PowerApps som enkeltperson!Signing up for PowerApps as an individual is easy! I denne artikel bliver du ført gennem de enkelte trin, så du kan komme godt i gang med en konto til en gratis prøveversion af PowerApps.This article walks you through the steps to get up and running with a free trial account for PowerApps.

Du kan finde oplysninger om administration i Køb PowerApps til din organisation eller Spørgsmål og svar til PowerApps i din organisation.For administration information, see Purchase PowerApps for your organization or PowerApps in your organization Q&A.

Bemærk

Hvis du er i en organisation, kan individuel tilmelding være deaktiveret.If you're in an organization, individual signup may be disabled. Hvis du får en fejl, der viser, at funktionen er blevet deaktiveret, skal du se under Individuel tilmelding er deaktiveret (i dette emne) for at få flere oplysninger.If you get an error indicating it's been turned off, see Individual signup has been turned off (in this topic) for more information.

Hvilke mailadresser kan du bruge?What email addresses can you use?

Når du vil tilmelde dig PowerApps, kan du indtaste mailadressen til dit arbejde eller din skole.To sign up for PowerApps, enter your work or school email address.

Bemærk

Adresser til forbrugermailtjenester, udbydere af telekommunikation, offentlige myndigheder og militære adresser understøttes ikke i øjeblikket, f.eks.:Currently, consumer email services, telecommunication providers, government, and military addresses are not supported, including:

 • outlook.com, hotmail.com, gmail.com osv.outlook.com, hotmail.com, gmail.com, and so on
 • .gov og .mil.gov and .mil

Hvis du forsøger at tilmelde dig med en personlig mailadresse, får du vist en meddelelse om, at du skal bruge en mailadresse til arbejde eller skole.If you try to sign up with a personal email address, a message indicates that you must use a work or school email address.

Adgang via Office 365 eller Dynamics 365Access through Office 365 or Dynamics 365

Udvalgte Office 365- og Dynamics 365-planer indeholder PowerApps, så hvis du allerede har adgang, kan du bare logge på.Select Office 365 and Dynamics 365 plans include PowerApps, so if you already have access, you can just sign in. Se PowerApps-prisfastsættelse for at afgøre, om din licens omfatter PowerApps.See PowerApps pricing to determine whether your license includes PowerApps.

Hvis din Office 365- eller Dynamics 365-plan indeholder PowerApps:If your Office 365 or Dynamics 365 plan includes PowerApps:

Prøv PowerApps Plan 2 gratisTry PowerApps Plan 2 for free

PowerApps tilbyder ikke en gratis konto, men du kan prøve PowerApps Plan 2 gratis i 90 dage.PowerApps does not offer a free account, but you can try PowerApps Plan 2 for free for 90 days. Du får adgang til alle funktioner i PowerApps Plan 2 i prøveperiodens længde.You will have access to all of the PowerApps Plan 2 features for the duration of the trial. PowerApps Plan 2 indeholder alle funktionerne i Plan 1 samt adgang til Common Data Service og administrative funktioner.PowerApps Plan 2 has all of the features of Plan 1, plus access to the Common Data Service and administrative features. Plan 2 indeholder også større flowkørselskapacitet og større kapacitet til data- og fillagring i Common Data Service.Plan 2 also provides higher flow-run capacity and data and file storage capacity in the Common Data Service.

Start en gratis prøveversion fra bundenStart a free trial from scratch

Hvis du allerede har adgang til PowerApps via Office 365, Dynamics 365 eller PowerApps Plan 1, skal du gå til næste afsnit.If you already have access to PowerApps through Office 365, Dynamics 365, or PowerApps Plan 1, go to the next section. Ellers skal du følge disse trin:Otherwise, follow these steps:

 1. Gå til powerapps.microsoft.com, og vælg derefter en af følgende muligheder:Browse to powerapps.microsoft.com, and then do either of the following:

  • Klik eller tryk på Tilmeld dig gratis i øverste højre hjørne.Near the upper-right corner, click or tap Sign up free.

   Hvis du får vist dette indhold på en telefon, skal du klikke eller trykke på menuikonet i øverste højre hjørne og derefter klikke eller trykke på Tilmeld dig gratis.If you're viewing this content on a phone, click or tap the menu icon in the upper-right corner, and then click or tap Sign up free.

   Tilmeld dig gratis

  • Vælg Prisfastsættelse (i nærheden af midten af skærmen), og vælg derefter Start gratis prøveversion.Select Pricing (near the middle of the screen), and then select Start free trial.

   Start gratis prøveversion

 2. Skriv din mailadresse til dit arbejde eller din skole under Kom i gang, og klik eller tryk derefter på Log på.Under Let's get started, type your work or school email address, and then click or tap Submit.

  Angiv mailadresse

 3. Hvis kontoen ikke findes i en organisation, modtager du en meddelelse om, at du skal tjekke din mail:If your account doesn't exist within an organization, you get a message to check your email:

  Meddelelse om at tjekke mail

  Hvis din konto er en del af en eksisterende organisation, får du vist en meddelelse, hvor du bliver bedt om at logge på med denne konto.If your account is part of an existing organization, you get a message asking you to sign in with that account. Vælg Log på, og log på med din arbejdskonto:Select Sign in, and sign in with your work account:

  Log på med din arbejdskonto

 4. Hvis du har modtaget en mail, skal du vælge linket i meddelelsen for at bekræfte din mailadresse.If you received an email message, select the link within the message to verify your email address. Når du har bekræftet din adresse, skal du muligvis angive flere oplysninger om dig selv.After you verify your address, you may need to enter some additional information about yourself.

 5. Hvis du har en eksisterende organisationskonto, vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at klikke på Start:If you have an existing organizational account, you see a message asking you to click Start:

  Klik på start

 6. Derefter føres du til powerapps.com, hvor du kan begynde at bruge PowerApps.You're then taken to powerapps.com, and you can start to use PowerApps.

  Startsiden for PowerApps

Start en gratis prøveversion inde fra PowerAppsStart a free trial from within PowerApps

Hvis du allerede har adgang til PowerApps som bruger af Office 365, Dynamics 365 eller PowerApps Plan 1, kan du prøve PowerApps Plan 2 gratis.If you already have access to PowerApps as a user of Office 365, Dynamics 365, or PowerApps Plan 1, you can try PowerApps Plan 2 for free. Log på PowerApps for at starte en 90-dages gratis prøveversion af Plan 2, og prøv én af disse funktioner i PowerApps Plan 2:To start a 90-day free trial of Plan 2, sign into PowerApps, and then try one of these PowerApps Plan 2 features:

Når du prøver en af disse funktioner, bliver du bedt om at starte din gratis prøveversion.When you try any of these features, you will be prompted to start your free trial. Du skal blot vælge Start min prøveversion.Just select Start my trial.

Start min prøveversion

Hvis du vil starte din prøveversion, skal du acceptere vilkårene for anvendelse ved at vælge Start min prøveversion.To start your trial, you will need to consent to the terms of use by selecting Start my trial.

Acceptér vilkår for anvendelse

Bemærk

Hvis du har brug for mere tid til at evaluere PowerApps, kan du anmode om en forlængelse af din prøveperiode til mere end 90 dage.If you need more time to evaluate PowerApps, you can request to extend your trial period for 90 more days.

Bemærk

Brugere, der kan drage fordel af denne PowerApps-prøveversion i produktet, vises ikke i Office 365-administrationsportalen som bruger af PowerApps Plan 2 (medmindre de har endnu en licens til Office 365, Dynamics 365 eller PowerApps).Users who take advantage of this in-product PowerApps trial do not appear in the Office 365 admin portal as PowerApps Plan 2 trial users (unless they have another license to Office 365, Dynamics 365, or PowerApps).

Bemærk

Hvis du er it-administrator og ønsker at hente og installere PowerApps-prøvelicenser til flere brugere i din organisation, uden at de enkelte brugere skal acceptere vilkårene, kan du tilmelde dig et PowerApps Plan 2-prøveabonnement.If you're an IT administrator who wants to acquire and deploy PowerApps trial licenses to multiple users in your organization without requiring individual users to accept terms, you can sign up for a PowerApps Plan 2 subscription trial. Du skal være global administrator eller faktureringsadministrator i Office 365, eller du skal oprette en ny lejer for at logge på til en administratorprøveversion.You'll need to be an Office 365 Global or Billing Admin or create a new tenant to sign up for an admin trial. Få mere at videLearn more

Individuel tilmelding er deaktiveretIndividual signup has been turned off

Når du forsøger at tilmelde dig til PowerApps, får du muligvis følgende meddelelse.When trying to sign up for PowerApps, you may encounter the following message.

IT-afdelingen har lukket for tilmelding

Dette kan skyldes, at din organisation har deaktiveret tilmelding for enkeltpersoner.This could be because your organization has disabled signups for individuals. Det kan også skyldes, at du har købt Office 365 gennem en partner.It could also be because you purchased Office 365 through a partner. Få mere at vide.Learn more.

Hvis din organisation har deaktiveret tilmeldinger for enkeltpersoner, skal du kontakte din it-gruppe for at få tildelt en PowerApps-licens til din konto.If your organization has disabled signups for individuals, work with your IT group to get a PowerApps license assigned to your account.

FejlfindingTroubleshoot

I mange tilfælde kan du tilmelde dig PowerApps ved at følge trinnene i dette emne.In many cases, you can sign up for PowerApps by following the steps in this topic. Men tilmeldingen mislykkes muligvis af flere årsager.However, signup may fail because of any of several reasons. I nedenstående tabel opsummeres nogle af de mest almindelige årsager og måder, du kan løse disse problemer på.The following table summarizes some of the most common reasons and ways you can work around these issues.

Symptom/fejlmeddelelseSymptom / Error Message Årsag og løsningCause and Workaround
Personlige mailadresser (f.eks. nancy@gmail.com)Personal email addresses (e.g. nancy@gmail.com)

Under tilmeldingen modtager du en meddelelse som følgende:You receive a message like the following during signup:

You entered a personal email address: Please enter your work email address so we can securely store your company's data.

elleror

That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don’t worry. We won’t share your address with anyone.
PowerApps understøtter ikke mailadresser, der er leveret af forbrugermailtjenester eller udbydere af telekommunikation.PowerApps does not support email addresses provided by consumer email services or telecommunications providers.

Prøv igen at fuldføre tilmeldingen ved at bruge en mailadresse, du har fået tildelt af din skole eller arbejde.To complete signup, try again using an email address assigned by your work or school.
.gov- eller .mil-mailadresser.gov or .mil addresses

Under tilmeldingen modtager du en meddelelse som følgende:You receive a message like the following during signup:

PowerApps unavailable: PowerApps is not available for users with .gov or .mil email addresses at this time. Use another work email address or check back later.

elleror

We can't finish signing you up. It looks like Microsoft PowerApps isn't currently available for your work or school.
PowerApps understøtter ikke .gov- eller .mil-adresser i øjeblikket.PowerApps does not support .gov or .mil addresses at this time.
Tilmelding via selvbetjening er deaktiveretSelf-service signup disabled

Under tilmeldingen modtager du en meddelelse som følgende:You receive a message like the following during signup:

We can't finish signing you up. Your IT department has turned off signup for Microsoft PowerApps. Contact them to complete signup.

elleror

That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don’t worry. We won’t share your address with anyone.
Organisationens it-administrator har deaktiveret tilmelding til selvbetjening for PowerApps.Your organization’s IT administrator has disabled self-service signup for PowerApps.

Kontakt it-administratoren, og bed vedkommende om at gøre det muligt for brugere at tilmelde sig PowerApps og tillade nye brugere at deltage i din eksisterende lejer, så du kan fuldføre tilmeldingen.To complete signup, contact your IT administrator and ask them to allow users to sign up for PowerApps and to allow new users to join your existing tenant.
Mailadresse er ikke et Office 365-idEmail address is not an Office 365 ID

Under tilmeldingen modtager du en meddelelse som følgende:You receive a message like the following during signup:

We can't find you at contoso.com. Do you use a different ID at work or school? Try signing in with that, and if it doesn't work, contact your IT department.
Din organisation logger på Office 365 og andre Microsoft-tjenester med id'er, der ikke er mailadresser.Your organization signs in to Office 365 and other Microsoft services with IDs other than email addresses. Din mailadresse kan f.eks. være Nancy.Smith@contoso.com, men dit id er nancys@contoso.com.For example, your email address might be Nancy.Smith@contoso.com, but your ID is nancys@contoso.com.

Når du vil fuldføre tilmeldingen, skal du bruge det id, som din organisationen har tildelt dig, til at logge på Office 365 eller andre Microsoft-tjenester.To complete signup, use the ID that your organization has assigned to you for signing in to Office 365 or other Microsoft services. Hvis du ikke ved, hvad det er, kan du kontakte din it-administrator.If you don't know what this is, contact your IT administrator.

Se ogsåSee also

Spørgsmål og svar til PowerApps i din organisationPowerApps in your organization Q&A
Køb PowerApps til din organisationPurchase PowerApps for your organization
Har du flere spørgsmål?More questions? Prøv PowerApps CommunityTry the PowerApps Community