Opret grupperCreate groups

Grupperne i Microsoft Stream giver dig mulighed for at vælge en gruppe personer, du vil samarbejde med, og oprette en samling af ressourcer, som disser personer kan dele.Groups in Microsoft Stream let you choose a set of people that you wish to collaborate with and set up a collection of resources for those people to share. Når du tilføjer medlemmer til gruppen, får de automatisk adgang til videoerne og kanalerne i gruppen.Adding members to the group automatically gives them the access to the videos and channels within the group.

Hvis du er Office 365-kunde, oprettes grupperne i Microsoft Stream ved hjælp af Office 365-grupper.If you are an Office 365 customer, groups in Microsoft Stream are built using Office 365 Groups. Når du opretter en gruppe i Microsoft Stream, oprettes der en Office 365-gruppe, der kan bruges på tværs af Office 365, og gruppen får en mailadresse, en kalender, et websted osv.When you make a group in Microsoft Stream it creates an Office 365 Group that can be used across Office 365, giving the group an email address, calendar, site, etc.

Se flere oplysninger om, hvordan grupper fungerer: Oversigt over grupper og kanalerFor more information on how groups work: Overview of groups & channels

Opret en ny gruppeCreate a new group

 1. Log på Microsoft Stream-portalen.Sign in to the Microsoft Stream portal.

 2. Vælg Opret > Opret en gruppe på navigationslinjen foroven.Select Create > Create a group from the top navigation bar. Opret en gruppeCreate a group

 3. I dialogboksen Opret gruppe skal du give gruppen et navn og en beskrivelse.In the create group dialog, give a name and description for your group.

 4. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Gør dette til en gruppe til hele virksomheden for at bestemme, hvem der har adgang til indholdet i din gruppe.Check or uncheck Make this group copmanywide to determine who has access to the content inside your group. Når afkrydsningsfeltet er markeret, er gruppen og de videoer, du tilføjer i den, synlige for alle i din organisation.When this box is checked the group and videos you add to it to be viewable by everyone in your organization. Når afkrydsningsfeltet ikke er markeret, er gruppen privat, og kun medlemmerne i gruppen kan se indholdet i gruppen.When this box is not checked your group will be private and only the members in the group will be able to see the contents of the group. Dialogboksen Opret kanalCreate Channel Dialog

 5. Føj medlemmer til din gruppe.Add group members to your group. Du kan kun føje individuelle brugere til grupper.You can only add individual users to groups. Hvis du vil gøre et medlem til ejer af gruppen, skal du markere afkrydsningsfeltet i kolonnen Ejer for at opgradere personens tilladelser.If you would like a member to be an owner of the group check the box in the Owner column to upgrade their permission.

 6. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at medlemmer må bidrage for at bestemme, om medlemmerne i gruppen må bidrage til gruppen ved at tilføje/redigere videoer og kanaler, eller om de kun skal være seere i gruppen.Check or uncheck Allow members to contribute to determine if the members of the group should be able to contribute to the group by adding/modify videos and channels, or if they should just be viewers of the group only.

  Bemærk

  Denne indstilling gælder kun for Microsoft Stream, den gælder ikke for gruppen, når den bruges i resten af Office 365.This setting only applies to Microsoft Stream, it does not apply to the Group when used in the rest of Office 365.

 7. Tryk på Opret.Press Create.

Se ogsåSee also