Opret grupperCreate groups

Grupperne i Microsoft Stream giver dig mulighed for at vælge en gruppe personer, du vil samarbejde med, og oprette en samling af ressourcer, som disser personer kan dele.Groups in Microsoft Stream let you choose a set of people that you wish to collaborate with and set up a collection of resources for those people to share. Når du tilføjer medlemmer til gruppen, får de automatisk adgang til videoerne og kanalerne i gruppen.Adding members to the group automatically gives them the access to the videos and channels within the group.

Grupper i Microsoft Stream er bygget vha. Office 365 Grupper.Groups in Microsoft Stream are built using Office 365 Groups. Når du opretter en gruppe i Microsoft Stream, oprettes der en Office 365-gruppe, der kan bruges på tværs af Office 365, og gruppen får en mailadresse, en kalender, et websted osv.When you make a group in Microsoft Stream it creates an Office 365 Group that can be used across Office 365, giving the group an email address, calendar, site, etc.

Få mere at vide om, hvordan grupper fungerer: Oversigt over eksempler på grupper og kanalerFor more information on how groups work: Overview with examples of groups & channels

Opret en ny gruppeCreate a new group

 1. Log på Microsoft Stream-portalen.Sign in to the Microsoft Stream portal.

 2. Vælg Opret > gruppe på navigationslinjen foroven.Select Create > Group from the top navigation bar.

  Menuen Opret en gruppe

 3. I dialogboksen Opret gruppe skal du give gruppen et navn og en beskrivelse.In the create group dialog, give a Name and Description to your group.

 4. I rulle menuen Adgang skal du vælge, om du vil have en Privat gruppe eller Offentlig gruppe for at bestemme, hvem der skal have adgang til indholdet i din gruppe.In the Access drop down pick if you want a Private group or Public group to determine who has access to the content inside your group.

  • Offentlig gruppe betyder, at gruppen og de videoer/kanaler, du tilføjer i den, er synlige for alle i din organisation.Public group means the group and videos / channels you add to it to be viewable by everyone in your organization.
  • Privat gruppe betyder, at gruppen er privat, og at det kun er medlemmerne af gruppen, der kan se indholdet i gruppen.Private group means your group will be private and only the members of the group will be able to see the contents of the group.

  Dialogboksen Opret gruppe

 5. Søg efter personer i feltet Tilføj gruppemedlemmer for at inkludere personer i din gruppe.Look up people in the Add group members field to inculde people in your group. Du kan kun føje individuelle brugere til grupper.You can only add individual users to groups. Hvis du vil gøre et medlem til ejer af gruppen, skal du markere afkrydsningsfeltet i kolonnen Ejer for at opgradere personens tilladelser.If you would like a member to be an owner of the group check the box in the Owner column to upgrade their permission.

 6. Angiv, at indstillingen Tillad, at alle medlemmer må bidrage skal være angivet til Til eller Fra for at bestemme, om medlemmerne i gruppen må bidrage til gruppen ved at tilføje/redigere videoer og kanaler, eller om de kun skal have læserettigheder i gruppen.Turn Allow all members to contribute to On or Off to determine if the members of the group should be able to contribute to the group by adding/modify videos and channels, or if they should just be viewers of the group only.

  Bemærk

  Denne indstilling gælder kun for Microsoft Stream. Den gælder ikke for O365-gruppen, når den bruges i resten af Office 365.This setting only applies to Microsoft Stream, it does not apply to the O365 Group when used in the rest of Office 365.

 7. Vælg Opret.Select Create.

Se ogsåSee also