IXMLDOMNotation.nodeTypeString IXMLDOMNotation.nodeTypeString IXMLDOMNotation.nodeTypeString Property

Definition

public:
 property System::String ^ nodeTypeString { System::String ^ get(); };
public string nodeTypeString { get; }
Public ReadOnly Property nodeTypeString As String
Property Value
Implements

Applies to