Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Project Server 2010

W lipcu ukaże się ciekawa publikacja pt”Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi”, wydanej nakładem wydawnictwa Diffin.

Celem książki jest aplikacja wiedzy związanej z zarządzaniem projektami do pola B+R. Osiągnięcie owego celu redaktorzy i autorzy tego tomu założyli poprzez stworzenie publikacji odwołującej się zarówno do wiedzy teoretycznej, jak i doświadczeń praktycznych oraz odpowiedni dobór wątków w niej poruszanych. W związku z tym, przedstawiana książka skupia się na najbardziej istotnych kwestiach związanych z prowadzeniem prac badawczych w różnych obszarach wiedzy, a poruszane w niej zagadnienia zawierają uniwersalne wytyczne dotyczące różnych aspektów zarządzania projektem B+R, w tym: ogólną metodykę zarządzania projektami, metody prognozowania i oceny dojrzałości technologii, metody zarządzania jakością, sposoby tworzenia i zarządzania zespołami badawczymi, możliwości komputerowego wspomagania zarządzania projektami innowacyjnymi, formy audytu projektów badawczych (ze szczególnym uwzględnieniem projektów finansowanych ze środków UE) oraz zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej projektów badawczych, zwłaszcza tych realizowanych w sektorze nauki.
Ze względu na tematykę, a przede wszystkim kompleksowość i uniwersalność przedstawionych zagadnień prezentowana publikacja może służyć jako podręcznik dla studentów (m.in. uczelni technicznych, ekonomicznych, medycznych), jak również kompendium wiedzy dla pracowników naukowych uczestniczących w projektach badawczych, przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacji i pozyskaniem środków finansowych z programów UE oraz menadżerów i inwestorów, zaangażowanych w realizację projektów innowacyjnych.

Jeden z rozdziałów jest poświęcony komputerowemu wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne. Rozdział ma na celu przeanalizowanie możliwości komputerowego wspomagania projektów innowacyjnych realizowanych w oparciu o podejście adaptacyjne. Aby móc osiągnąć założony cel, przeanalizowano wymogi oraz kluczowe czynniki sukcesu związane z prowadzaniem tego typu projektów. Dodatkowo przeanalizowano i zweryfikowano możliwości komputerowych narzędzi, takich jak na przykład Microsoft Project i Microsoft Project Server pod kątem możliwości wspierania wybranych obszarów zarządzania projektami innowacyjnymi.

Rozdział ten miałem okazje popełnić z Prof. nadzw. PG dr. hab. inż., Markiem Wirkusem z Katedry Inżynierii Zarządzania Operacyjnego, Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska