Πηγές για να σχεδιάσετε επιτυχημένες Windows Store Εφαρμογές

Design

Ten principles of good design: http://www.vitsoe.com/en/gb/about/dieterrams/gooddesign

Book: Foundation of Swiss Design: Swiss Graphic Design, by Richard Hollis, ISBN: 0-300-10676-9

http://viget.com/inspire/5-things-to-consider-whilst-sketching

http://channel9.msdn.com/Events/BUILD/BUILD2011/APP-395T

http://www.syncfusion.com/downloads/metrostudio

 

Windows 8

http://design.windows.com

http://www.windows8designhandbook.com/

http://msdn.microsoft.com/library/windows/apps/

http://www.microsoft.com/student/en-us/app-development/windows-8.aspx#fbid=7NeT2RfhfCs

http://channel9.msdn.com/Events/Windows-Camp/Windows-8-UX-Fundamentals-Training-Workshop-2012

http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/apps/hh761500

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh738344.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh758331.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh452768.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/apps/hh465251

http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/apps/hh750306

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh758315.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh758316.aspx

http://code.msdn.microsoft.com/windowsapps/Sharing-Content-Source-App-d9bffd84

http://code.msdn.microsoft.com/windowsapps/Sharing-Content-Target-App-e2689782

http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/apps/br229516

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh770552.aspx

http://msdn.microsoft.com/library/windows/apps/hh779072

http://channel9.msdn.com/Events/Windows-Camp/Windows-8-UX-Fundamentals-Training-Workshop-2012

 

Windows Phone

http://channel9.msdn.com/blogs/yochay/windows-phone-7-design

http://dev.windowsphone.com/en-us/design/library

https://channel9.msdn.com/Events/BUILD/BUILD2011/APP-832T

http://research.microsoft.com/apps/video/default.aspx?id=157227

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/design/hh202915%28v=vs.105%29.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh202915.aspx

Windows 8_Phone UX_GR.pdf