AVMetadata.ID3MetadataKeyPartOfASet Property

Definition

Represents the value associated with the constant AVMetadataID3MetadataKeyPartOfASet

[Foundation.Field("AVMetadataID3MetadataKeyPartOfASet", "AVFoundation")]
public static Foundation.NSString ID3MetadataKeyPartOfASet { get; }
member this.ID3MetadataKeyPartOfASet : Foundation.NSString

Property Value

Attributes

Applies to