BlobItem Class

Definition

An Azure Storage blob

public class BlobItem
type BlobItem = class
Public Class BlobItem
Inheritance
BlobItem

Properties

Deleted

Deleted

Metadata

Metadata

Name

Name

Properties

Properties of a blob

Snapshot

Snapshot

Applies to